K rumnieku gada uzdevumi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Kārumnieku gada uzdevumi PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kārumnieku gada uzdevumi. 2013./14. m.g . 1. Turpināt darbu pie sociālo prasmju pilnveidošanas, savstarpēja sadarbība pāros, grupās, bērns- bērns, bērns- pieaugušais. Kopdarbs- Kas aug Latvijas dārzos un mežos . Sadarbība: Grupu darbs Darbs pāros. Savstarpēja sadarbība: bērns- bērns.

Download Presentation

Kārumnieku gada uzdevumi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K rumnieku gada uzdevumi

Krumnieku gada uzdevumi

2013./14. m.g.


K rumnieku gada uzdevumi

1. Turpint darbu pie socilo prasmju pilnveidoanas, savstarpja sadarbba pros, grups, brns- brns, brns- pieauguais.

Kopdarbs- Kas aug Latvijas drzos un meos


K rumnieku gada uzdevumi

Sadarbba:

Grupu darbs

Darbs pros


K rumnieku gada uzdevumi

Savstarpja sadarbba: brns- brns


2 sekm t dro u uzst anos auditorijas priek iestud t izr di dal bnieki visi grupas b rni

2. Sekmt drou uzstanos auditorijas priek- iestudt izrdi. Dalbnieki visi grupas brni.


K rumnieku gada uzdevumi

Uzstans publikas priek

Lomu atveidoana, iedzvoans tlos

Publisks runas sekmana

Luga

Laimes zeme

Brnu ieguvumi

Trenta :

atmia, pacietba,

griba, uzmanba, u.c.

Dekorciju izgatavoana

Veicints brnu socializcijas process-sadarbba:

brns- brns,

brns- pieauguais

Afiu, bieu gatavoana

Pasaku tlu analze- prrunas, diskusijas


3 eko skolas ietvaros veidot izpratni par pareizu atkritumu iro anu un za o dom anu

3. Eko skolas ietvaros veidot izpratni par pareizu atkritumu iroanu un zao domanu

 • Piemjas drzos audztu bolu izstde- izsmaroana, izgaroana, saldzinana;

 • Augu un drzeu sulu spieana;

 • Grupas dekoru un rotalietu izgatavoana no izlietota iepakojuma, nolietotm lietm- CD prvras par sniegprslm, egltes rotm un pum, stikla burkas un kolbas par sveturiem un dekoriem, pet pudeles- rotalietas lidmanas, kartona kastes- rotalietas veas mana, plts un datori, veci plakti, katalogi- ziemassvtku lukturi, pues, pudeu kori- pues;


K rumnieku gada uzdevumi

 • Kolektvais darbs- Kas aug Latvijas meos un drzos.(vide

 • Rpgi vcam makulatru- spec. kaste grup papru atgriezumiem ;

 • Atkritumu iroana -tma vairkas nedas- kolas, konteineri, video, vecku iesaistana;

 • Enerija- siltums un gaisma- drzs uz grupas palodzes- spoli, pupas, guri, kressalti;

 • Karnevla trpi- piedals visi brni;

 • Vidzemes eogrfisk karte no dzijas atgriezumiem;

 • Apsveikumi mmim- izlietotas papra un plastmasas glztes, uz palodzes paaudzti kressalti;


K rumnieku gada uzdevumi

 • Pastaigu laik- atkritumu iroanas konteineri, apkrtne, paa vrba piemttie atkritumi;

 • Ruden- sava laukumi uzkopana (vide);

 • Mcbas r- ptjumi ( sniegs, ledus, dens, augi, augsne), nodarbbas;

 • Taupi papru- zm uz tfeles vai logu stikla;

 • Ptjums- atkritumu iroana;

 • Metodiskais materils- iro atkritumus Ropaos pareizi.


Za ais d rzs uz palodzes

Zaais drzs uz palodzes

Ptjums- cku pupu diedzana


P t jumi dab

Ptjumi dab


No veca jauns atkritumi un to iro ana

No veca jauns,atkritumi un to iroana


4 veidot patriotisma lepnuma j tas pret savu dzimto zemi latviju

4. Veidot patriotisma, lepnuma jtas pret savu dzimto zemi- Latviju

Ekskursija uz Etnogrfisko Brvdabas muzeju- Vidzemes sta

Vidzemes novada prezentana valsts svtkos


Iepaz sti un sakop savu dzimto zemi

Iepazsti un sakop savu dzimto zemi


5 turpin t darbu pie b rnu uzved bas pa regul cijas

5. Turpint darbu pie brnu uzvedbas paregulcijas

Smilu centrs

Baloni- skauma mrtji grup

Zaie punkti


Grupi as noteikumi

Grupias noteikumi

Balva- kafejncas apmekljums

Medaas par padarto


M s lepojamies

Ms lepojamies:

 • Labi izveidojuos sadarbbu ar veckiem;

 • Ar brnu atraktivitti uzstjoties publikas priek;

 • Ar za drza izveidi uz palodzes;

 • Ar eksperimentiem un ptjumiem;

 • Ar zao punktu ievieanu un smilu centru grup;


B rnu sasniegumi

Brnu sasniegumi


V l j piestr d

Vl jpiestrd:

 • Turpint darbu pie brnu publisks runas pilnveidoanas;

 • Brnu pozitvas savstarpjs saskarsmes veicinanas;

 • Pievrst lielku vrbu ra nodarbbm.


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanbu!

krumnieces- Anda, Daiga, Gita


 • Login