Qari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Qari mill-I ttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani . Rum 1, 1- 7 PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Qari mill-I ttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani . Rum 1, 1- 7. Bi Kristu aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bniedem fost il-ġnus kollha. Pawlu, qaddej ta’ Kristu Ġesù, imsejjaħ biex ikun appostlu, maħtur

Download Presentation

Qari mill-I ttra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani . Rum 1, 1- 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Qari mill-Ittra ta’

San Pawl Appostlulir-Rumani.

Rum 1, 1-7

Bi Kristu aħna rċevejna

l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi

l-bniedem fost il-ġnus kollha.


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Pawlu, qaddej ta’ Kristu Ġesù, imsejjaħ biex ikun appostlu, maħtur

għall-Evanġelju ta’ Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz

tal-profeti fil-Kotba


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Mqaddsa dwar Ibnu Ġesù Kristu Sidna li, skont

it-tnissil tal-ġisem, twieled min-nisel ta’ David, u skont l-Ispirtu s-Santu, ġie rivelat bħala l-Iben ta’ Alla b’kull qawwa permezz


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċevejna

l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu

għall-ubbidjenza tal-fidi

l-bnedmin fost il-ġnus kollha għall-ġieħ ta’ismu.


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Fosthom tinsabu intom ukoll, imsejħin biex tkunu ta’ Ġesù Kristu;

lill-maħbubin kollha

ta’ Alla li jinsabu Ruma msejħin biex ikunu qaddisin: grazzja lilkom u


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

sliem mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesù Kristu!


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Il-Kelmatal-Mulej.

R:/ IrrodduħajrlilAlla


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Salm Responsorjali

R:/ Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Għannu lill-Mulej għanja ġdida,

għax għamel ħwejjeġ

tal-għaġeb.


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu,

u d-driegħ imqaddsa tiegħu.


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

R:/ Għarrafil-Mulej

is-salvazzjonitiegħu


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Għarraf il-Mulej

is-salvazzjoni tiegħu, f’għajnejn il-ġnus wera

l-ġustizzja tiegħu.

Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu

mal-poplu ta’ Iżrael.


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

R:/ Għarrafil-Mulej

is-salvazzjonitiegħu


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

L-art kollha, minn tarf għall-ieħor,

rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.

Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu

fil-hena, ifirħu u għannu!


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

R:/ Għarrafil-Mulej

is-salvazzjonitiegħu


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Hallelujah, Hallelujah Hallelujah

Illum la twebbsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-Mulej.

Hallelujah, Hallelujah


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

  • Qari

  • Mill-Evanġelju

  • skont San Luqa

  • Lq11, 29-32

  • R:/ GlorjalilekMulej

Ebda sinjal ma jingħata

lil dan in-nisel ħlief is-sinjal

ta’ Ġona.


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

F’dakiż-żmien, meta

l-folla tan-nies żdiedet, Ġesù qabad u qal:

“Nisel ħażin huwa dan

in-nisel! Irid sinjal! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

ta’ Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta’ Ninwè,hekk isir Bin

il-bniedem għal dan

in-nisel.

F’jum il-ħaqq, is-sultana tan-Nofsinhar għad tqum


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

man-nies ta’ dan in-nisel u

tikkundannahom, għax hi ġiet mit-truf tal-art biex tisma’ l-għerf ta’ Salamun; u araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun! F’jum il-ħaqq,


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

in-nies ta’ Ninwè għad iqumu ma’ dan in-nisel u jikkundannawh, għax huma nidmu wara

l-predikazzjoni ta’ Ġona;

u araw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona!”


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Qari mill i ttra ta san pawl appostlu lir rumani rum 1 1 7

ĦSIEB


  • Login