Struktura ob hu doklad
Download
1 / 23

Struktura oběhu dokladů - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Struktura oběhu dokladů. Jana Kučerová Kateřina Raisová Lucie Matoušková Monika Pastorková. Obsah:. Cíl projektu Charakteristika problematiky Návrh řešení Procesní mapa- grafické znázornění Dokumentace procesu Závěr Použitá literatura Přílohy - vzory dokumentů. Cíl projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Struktura oběhu dokladů' - india-osborn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Struktura ob hu doklad

Struktura oběhu dokladů

Jana Kučerová

Kateřina Raisová

Lucie Matoušková

Monika Pastorková


Obsah
Obsah:

 • Cíl projektu

 • Charakteristika problematiky

 • Návrh řešení

  • Procesní mapa- grafické znázornění

  • Dokumentace procesu

 • Závěr

 • Použitá literatura

 • Přílohy - vzory dokumentů


 • C l projektu
  Cíl projektu

  • Tímto projektem jsme chtěly popsat jak probíhají některé oběhy dokladů, jak účetních tak ostatních. Vybraly jsme si strukturu zpracování vnitřního předpisu organizace, a proto jsme projekt zpracovávaly obecně a upozorňujeme, že každá společnost se odlišuje.


  Charakteristika problematiky
  Charakteristika problematiky

  I. Oběh účetních dokladů

  • Cílem je stanovení pravidel pro provádění hospodářských operací, vymezení odpovědnosti za určitý úkon, stanovení oprávněnosti ke schválení tohoto úkonu.

  • K provedení hospodářské operace je třeba zvolit určitý postup. Postupný průchod dokladů útvary od vyhotovení až po archivaci je oběhem dokladů. Oběh účetních dokladů určuje, v které fázi oběhu, kterými pracovníky, v jakém rozsahu a jakým způsobem se účetní doklady zpracovávají a přezkušují.

  • Uvedeny jsou doklady, které mají přímý vliv na hospodaření a jsou účetními případy.


  Charakteristika problematiky1
  Charakteristika problematiky

  Uplatněna jsou hlediska:

  - úplnosti,

  - průkaznosti,

  - věrohodnosti,

  - správnosti.


  Doklad mus obsahovat z kladn charakteristiky n le itosti
  Doklad musí obsahovat základní charakteristiky (náležitosti):

  1. Označení dokladu, pokud to nevyplývá z jeho obsahu.

  2. Popis obsahu a označení jeho účastníků.

  3. Peněžní částku, nebo údaj o množství a ceně, případně obojí.

  4. Datum vyhotovení dokladu.

  5. Datum uskutečnění hospodářské operace, pokud není shodná s datem vyhotovení dokladu.

  6. Podpisy osob odpovědných za hospodářskou operaci (účetní případ), osoby odpovědné za zaúčtování účetního případu a osoby oprávněné schvalovat účetní případ.


  Charakteristika problematiky2
  Charakteristika problematiky (náležitosti):

  II. Oběh ostatních dokladů

  • Nemá přímý vliv na hospodaření a není účetním dokladem, ale jako důsledek těchto dokladů mohou účetní případy vzniknout.

  • Tyto doklady zakládají obvykle závazkový smluvní vztah (dle Občanského zák., Obchodního zák., Zákoníku práce…), nebo jsou interními doklady vycházejícími z potřeby organizace.

  • Sledována je zde taktéž odpovědnost za určitý úkon a oprávněnost ke schválení toho úkonu.  1. fáze po vystavení nebo obdržení dokladu je přezkoušení správnosti

  - Věcné hledisko – ověřuje souhlas ÚD se skutečností

  - Formální hledisko – ověřuje předepsané náležitosti účetních dokladů

  - Početní hledisko – správnost výpočtu

  2. fáze - Příprava k zaúčtování

  - třídění podle – druhu (pokladní, bankovní, došlé,…)

  - data příchodu nebo vyhotovení

  - obsahu

  - číslování ÚD - doklady se očíslují podle různých hledisek (např. věcné, časové)

  - evidence – do pomocných úč. knih (Kniha došlých faktur, Kniha vydaných faktur)

  - předkontace - označení účtovacím předpisem, tj. určení na které účty zaúčtujeme.

  3. fáze - Zaúčtování

  4. fáze - úschova (archivace) a skartace


  Procesn mapa grafick zn zorn n1
  Procesní mapa- grafické znázornění přezkoušení správnosti


  Dokumentace procesu
  Dokumentace procesu přezkoušení správnosti

  • Doklady je třeba vyhotovit bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi dokládají.

  • Některé náležitosti mohou být umístěny i na neúčetních písemnostech, které se stávají součástí dokladu.

  • Oběh účetního dokladu je cesta od jeho vystavení nebo obdržení až po archivaci a skartaci.

  • Neprobíhá ve všech podnicích stejně, záleží na druhu dokladu, organizačním uspořádáním účetní jednotky, na možnosti zpracování výpočetní technikou aj,


  D len doklad
  Dělení dokladů přezkoušení správnosti

  podle druhu

  Faktura, příjmový pokladní doklad, bankovní výpis, výdejky, atd.

  podle počtu dokumentovaných úč. případů

  jednotlivé – dokumentují jednu hosp. operaci. (FAP na zboží)

  sběrné – shrnují více jednotlivých úč. případů do jednoho dokladu (FAP za zboží a materiál, VBÚ na úhradu více faktur) v rámci delšího období (týden, měsíc)

  podle místa vzniku a obsahu

  vnější (externí) – obíhají mezi firmou a jinými subjekty.

  člení se na:

  1. vydané (OF) – vznikly ve firmě a jdou ven z firmy

  2. došlé (DF, VBÚ) – vznikly mimo účetní jednotku a směřují dovnitř

  vnitřní (interní) – vnitřní potřeba firmy, obíhají uvnitř firmy (VÝD a PŘÍJ)


  Typy doklad
  Typy dokladů přezkoušení správnosti

  účetní doklady

  ostatní doklady


  Etn doklady

  1 Faktura dodavatele přezkoušení správnosti

  2 Faktura vydaná

  3 Uvedení majetku do užívání

  4 Vyřazení majetku

  5 Manka a škody

  6 Příjmový pokladní doklad

  7 Výdajový pokladní doklad

  8 Zálohy na výdaje

  9 Tuzemské pracovní cesty

  10 Zahraniční pracovní cesty

  10 Zahraniční pracovní cesty

  11 Zpracování a výplata mezd

  12 Měsíční uzavření mezd

  13 Požadavek na přeúčtování

  mezd

  14 Výdejka

  15 Žádanka o dopravu

  16 Převodka

  17 Hromadný příkaz k úhradě

  účetní doklady


  Ostatn doklady

  18 Objednávka přezkoušení správnosti

  19 Smlouvy dle Občanského zák.

  20 Pracovní smlouva

  21 Dohoda o provedení práce

  22 Dohoda o pracovní činnosti

  23 Dohoda o hmotné odpovědnosti

  24 Popis práce

  25 Čestné prohlášení

  26 Žádost o udělení rod. č. cizince

  27 Záznam o školení BOZ

  28 Žádost o rozvázání prac. poměru

  29 Zápočtový list

  30 Žádost o povolení zaměstnání

  cizince

  31 Stravenky

  32 Odpracované dny

  33 Výkon civilní služby

  34 Platový výměr

  35 Osobní příplatek

  36 Příplatek za vedení

  37 Zvláštní příplatek

  38 Návrh na odměnu

  39 Další mzda

  40 Výkaz odpracovaných hodin

  41 Pobyt pracovníka v zahraničí

  42 Přijetí zahraničního hosta

  43 Přijetí zahr. hosta v rámci smluvní

  spolupráce

  44 Diplom Bc.

  45 Diplom Bc. s vyznamenáním

  46 Diplom Mgr.

  47 Diplom Mgr. s vyznamenáním

  aj.

  ostatní doklady


  P lohy vzory dokument
  Přílohy - vzory dokumentů přezkoušení správnosti


  Z v r
  Závěr přezkoušení správnosti

  • Oběh dokladů je součástí každého podniku a objevuje se i v běžném životě. Doklady jsou průkazné záznamy, v nichž se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace.


  Pou it literatura
  Použitá literatura přezkoušení správnosti

  • Vypracované maturitní otázky


  D kujeme za pozornost

  Děkujeme za pozornost přezkoušení správnosti


  ad