نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان - PowerPoint PPT Presentation

نگارش بحث
Download
1 / 40

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان دکتر اکرم ثناگو مهرماه 1390. حجم نسبی کل یک مقاله پژوهشی.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

نگارش بحث کارگاه مقاله نویسی فارسی مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6115128

نگارش بحثکارگاه مقاله نویسی فارسی

مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر اکرم ثناگو

مهرماه 1390


6115128

حجم نسبی کل یک مقاله پژوهشی


6115128

Categories of ArticlesOriginal ContributionClinical TrialTrial RegistrationProtocolsCONSORT Flow Diagram and ChecklistReports of Cost-effectiveness Analyses and Decision Analyses


6115128

Systematic Review (Including Meta-analysis)Reports of Meta-analysesCaring for the Critically Ill PatientBrief ReportCommentaryA Piece of My MindLetter to the EditorLetter in Reply


On call poetry and medicine

On CallPoetry and Medicine


Writing stages

2. Writing the First Draft

1. Getting in the Mood

4. Finishing

3. Revising, Revising, Revising

Writing Stages


6115128

بحثDiscussion

. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان


Discussion

بحث Discussion

هدف از بحث محک زدن یافته های تحقیق با یافته های قبلی (یافته های که پشتیبانی سؤال تحقیق و یافته هایی که به نحوی پاسخ به سؤال اصلی را پشتیبانی نمی کند)

و جمع بندی

و نتیجه گیری

و ارائه پیشنهاد و

یا راهکار برای سؤال تحقیق است.


6115128

محورهای اصلی بحث باید شامل:

 • اهمیت یافته های شما

 • محدودیت های مطالعه

 • چگونگی ارتباط داده های تحقیق شما یا مطالعات مشابه

 • نتیجه گیری و پیشنهاد


6115128

مسائلی که در یک بحث علمی (در چهار محور) باید مورد نظر قرار گیرد.

 • نحوه تفسیر داده ها

 • Biological Significant

 • Statistical Significant

 • Biological & Statistical significant (confidence interval)


6115128

مسائلی که در یک بحث علمی (در چهار محور) باید مورد نظر قرار گیرد.

 • نوع مطالعه

  * یک مطالعه تجربی است و یا مشاهده ای

  * شرایط مطالعه آیا مطالعه در یک بیمارستان یا آموزشگاه صورت پذیرفته

  یا در یک جمعیت شهری و روستایی


6115128

مسائلی که در یک بحث علمی (در چهار محور) باید مورد نظر قرار گیرد.

 • خصوصیات سوژه

  * نحوه انتخاب سوژه ( ایا سوژه ها در مطالعه شما با سوژه های مطالعه

  دیگران قابل مقایسه هستند)

  * ایا BIAS در نحوه انتخاب سوژه به مطالعه راه یافته است


6115128

محتویات بحث شامل:

 • پاسخ به سوال طرح: پاراگراف اول بحث بایستی پاسخ به سوال تحقیق را براساس داده‌های تحقیق کاملاً به روشنی بیان کند.


6115128

محتویات بحث شامل:

مثال: بررسی اثر Rifaximin در درمان اسهال مسافران، پاراگراف اول به صورت زیر بیان شد:

* این مطالعه به منظور بررسی تاثیر Rifaximin در درمان اسهال مسافران انجام گردید. نتایج مطالعه نشان داد که 5 روز درمان Rifaximin نتایجی بهتر در درمان اسهال مسافران در مقایسه با TMP/SMX دارد.

89 درصد از بیماران درمان شده با Rifaximin در مقابل 70 درصد از بیماران درمان شده با TMP/SMX به درمان جواب دادند.


6115128

محتویات بحث شامل:

 • مطالعاتی قبلی که به نحوی پشتیبان سؤال تحقیق است بایستی مورد مراجعه قرار گیرد.

  اگر تعداد مطالعات قبلی که پشتیبان مقاله نویسنده است زیاد است ارجاع باید به طور خلاصه صورت گیرد.

  بیان تفصیلی تک تک موارد لازم نیست.


6115128

محتویات بحث شامل:

 • هرگونه اختلاف در مطالعات پشتیبان با مقاله نویسنده لازم است مورد توجه نویسنده قرار گرفته و مورد بحث واقع شود.

 • به هیچ عنوان از ارجاع به مقالاتی که پشتیبان مطالعه شما نیست اجتناب نکرده زیرا نه تنها از لحاظ اخلاقی و اصول علمی پذیرفته نیست بلکه خواننده مقاله شما به احتمال زیاد از نتایج آنها اطلاع دارد.


6115128

محتویات بحث شامل:

 • نتایج مطالعات دیگران اگر پشتیبان مطالعه شما نیست نبایستی مورد قضاوت علمی غلط قرار گیرد.

 • عدم همخوانی چنین نتایجی یا بایستی با دلایل علمی مورد بحث قرار گرفته و اگر نارسایی در مطالعه شما باعث چنین اختلافی است به طور روشن بیان گردد.

 • ذکر و تاکید این نارسایی قوام علمی بحث شما را بیشتر می‌کند.


6115128

محتویات بحث شامل:

 • اگر عدم همخوانی مطالعه شما با مطالعات قبلی را نمی‌توان حل نمود بهتر است با ارائه پیشنهاد جهت یک مطالعه دیگر به طوری که ضعف‌های مطالعات قبلی را نداشته باشد مشکل را باز نگه داشت.


6115128

محتویات بحث شامل:

 • در عمومیت دادن نتایج تحقیق که معمولا در پاراگراف‌های آخر بحث می‌باشد بایستی دقت زیاد نمود:

  * از عمومیت دادن زیاد قوی بایستی خودداری شود مخصوصاً وقتی که مطالعات پشتیبان زیاد نبوده و کلاً پذیرش خواننده نیز زیاد نمی‌باشد.


6115128

محتویات بحث شامل:

* ضمن این که استفاده کاربردی از نتایج تحقیق می‌تواند مورد بحث قرار گیرد ولی از ذهنیت‌گرایی در استفاده از نتایج تحقیق بایستی خودداری شود.

 • معمولاً در پارگراف آخر اگر پیشنهادی در رابطه با بهتر جوابگویی به سؤال تحقیق را دارید بیان کنید.

 • اگر نظریه و یا فرضیه‌ای براساس این تحقیق دارید در حد نظریه و یا فرضیه بیان کنید به طوری که خواننده به عنوان یک حقیقت مسلم آن را در نظر نگیرد.


6115128

موارد و مسایلی که باید در بحث اجتناب شود

 • در بحث از تکرار بی‌موقع نتایج خودداری کنید. اگر لزومی به استفاده از نتایج است به طور خلاصه بیان نمایید.

 • به یافته‌ای اشاره نکنید که در قسمت نتایج عنوان نکرده‌اید.

 • از اظهار نظر در زمینه‌ای که داده‌ای ندارید و یا داده‌های شما کافی نیست، خودداری کنید.

 • به بررسی‌هایی که هنوز به اتمام نرسیده اشاره نشود.


6115128

چند نکته در مورد نحوه نوشتن متن بحث :

ابتدا یک چهارچوب از نحوه نوشتن بحث بسازید. این چهارچوب شامل :

 • مباحثی که باید مورد بحث قرار گیرد به ترتیب اهمیت موضوع در تحقیق شما

 • سعی شود هر پاراگراف یک موضوع تحقیق را پوشانده و پاراگراف دیگر موضوعی دیگر را. یک قسمت جدید در بحث احتیاج به یک پاراگراف جدید دارد.


6115128

چند نکته در مورد نحوه نوشتن متن بحث :

 • در تنظیم پاراگراف از جملات طولانی خودداری شود.

 • از گذاشتن تعداد زیاد کلمات اختصاری خودداری کنید.


Checklist for evaluating research articles

Checklist for Evaluating Research Articles

Discussion/Implications

 • Are limitations discussed?

 • Does discussion tie back to Literature Review?

 • If predicted results were not found, is an explanation/s offered?

 • Are specific implications for practice, policy, and future research made?(Pryczak, 2005)


6115128

 • ابتدا یک چهارچوب از نحوه نوشتن بحث بسازید.

 • این چهارچوب شامل :

 • مباحثی که باید مورد بحث قرار گیرد به ترتیب اهمیت موضوع در تحقیق شما

 • سعی شود هر پاراگراف یک موضوع تحقیق را پوشانده و پاراگراف دیگر موضوعی دیگر را. یک قسمت جدید در بحث احتیاج به یک پاراگراف جدید دارد.

 • در تنظیم پاراگراف از جملات طولانی خودداری شود.

 • از گذاشتن تعداد زیاد کلمات اختصاری خودداری کنید.

 • یاراگراف اول پاسخ به سوال پژوهش

 • محدوديتهاي  پژوهش خود را ذکر کرده باشد

 • مقايسه پژوهش فعلي و ساير پژوهشها

 • بعد از مقایسه هر داده با مطالعه دیگران بحث نماپد

 • ذكر مزيتهاي پژوهش حاضر و نتيجه گيري

 • ايده هايي براي انجام مطالعات بيشتر مطرح كنيد

 • حجم بحث 20 درصد مقاله باشد

چند نکته در مورد نحوه نوشتن متن بحث :


Discussion1

DISCUSSION

 • Function:

  تفسیر نتایج در سایه آنچه در حال حاضر در باره موضوع تحقیق شناخته شده است و

  توضیح دانسته های جدید ما از مشکل بعد از در نظر گرفتن نتایج مان

  what was already known

  taking your results into consideration.


6115128

Function:

 • بحث همیشه به واسطه سوالات یا فرضیه ای که مطرح کرده ایم و ادبیاتی که ارائه داده ایم مرتبط به مقدمه است

 • اما تکرار مقدمه نیست یا بازنویسی مقدمه نیست بلکه می گوید چگونه مطالعه شما ما را از جایی که بوده ایم به جلو برده است (در انتهای مقدمه نویسنده خوانندگان را ترک می کند)

 • Introduction


6115128

Function:

 • سوالات کلیدی که در این جا مطرح می شود:

 • Do your results provide answers to your testable hypotheses? If so, how do you interpret your findings?

 • Do your findings agree with what others have shown? If not, do they suggest an alternative explanation or perhaps a unforseen design flaw in your experiment (or theirs?)


6115128

Function:

 • Given your conclusions, what is our new understanding of the problem you investigated and outlined in the Introduction?

 • If warranted, what would be the next step in your study, e.g., what experiments would you do next?


6115128

Style:

 • سبک

 • از افعال مجهول استفاده نشود.

 • مراقب عبارات باشید + دقیق بنویسید + شفاف بنویسید + استفاده از اول شخص مورد منعی ندارد اما استفاده زیاد از آن ممکن است خواننده را از نکات اصلی منحرف سازد.


6115128

Approach:

رویکرد

بحث را به نحوی ارگانیز نمایید که به هر یک از یافته هایی که ارائه نموده اید مطالعه ای در نظر گرفته شود +

هر یک را به همان نحوی که یافته هایتان را ارائه داده اید مطرح کنید +

یافته هایتان در یک زمینه وسیع تر از مشکل چه تفسیری می تواند داشته باشد

.


6115128

Approach:

جملات را با بازنویسی مجدد یافته ها تلف نکنید +

اگر لازم است که به خواننده یافته ها یادآوری شود از

(bridge sentences) استفاده نمایید، نتایج را به تفسیر مرتبط می سازد. مانند:

"The slow response of the lead-exposed neurons relative to controls suggests that...[interpretation]".


6115128

Approach:

 • You will necessarily make reference to the findings of others in order to support your interpretations.

 • Use subheadings, if need be, to help organize your presentation.


6115128

Approach:

 • Be wary of mistaking the reiteration of a result for an interpretation, and make sure that no new results are presented here that rightly belong in the results.


6115128

Approach:

 • You must relate your work to the findings of other studies - including previous studies you may have done and those of other investigators.


6115128

 • you should discuss reasons for similarities and differences between yours and others' findings.


6115128

 • Consider how the results of other studies may be combined with yours to derive a new or perhaps better substantiated understanding of the problem.


6115128

 • Be sure to state the conclusions that can be drawn from your results in light of these considerations.


6115128

 • Do not introduce new results in the Discussion.

 • یافته های جدید را مطرح نمی کنید. گاهی اوقات در این قسمت جدول و فیگور می اورید که به بحث چیزی که در دست دارید کمک می کند.

  , they must not contain new data(from your study) that should have been presented earlier.


6115128

مثال: شما .... را مطالعه کرده اید

a membrane-bound transport channel

و اطلاعات جدیدی در باره مکانیزم آن یافته اید و در این صورت ممکن است دیاگرامی بیاورید گه نشان دهید چگونه یافته هایات به توضیح مکانیزم کانال کمک کند


 • Login