Հանրային մասնակցությունը << Ջուր և առողջություն >> ա րձանագրության իրականացման գործում - PowerPoint PPT Presentation

Հանրային մասնակցությունը
Download
1 / 14

  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Հանրային մասնակցությունը << Ջուր և առողջություն >> ա րձանագրության իրականացման գործում. Հանրային մասնակցության մասին ուղեցույցը ` ըստ արձանագրության. Էմմա Անախասյան Երևան , 1 5 ապրիլի , 20 1 4. Հանրային մասնակցության մասին ուղեցույցը ` ըստ արձանագրության.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Հանրային մասնակցությունը << Ջուր և առողջություն >> ա րձանագրության իրականացման գործում

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6056154

Հանրային մասնակցությունը <<Ջուր և առողջություն>>արձանագրության իրականացման գործում

Հանրայինմասնակցությանմասինուղեցույցը` ըստարձանագրության

ԷմմաԱնախասյան

Երևան, 15ապրիլի, 2014


6056154

Հանրայինմասնակցությանմասինուղեցույցը` ըստարձանագրության

Նպատակը` ստորագրող կողմերին ​​և ոչ կողմերին ապահովելու հանրային մասնակցությունը և տեղեկատվության տրամադրումը:

Սահմանելնպատակներ և նպատակներինհասնելուժամկետներ(հոդ. 6)

Առաջընթացիվերանայում և գնահատում(հոդ.7)

Հանրայինիրազեկություն (հոդ. 9)

հանրային տեղեկատվություն (հոդ. 10)


6056154

Ուղեցույց` կոնկրետ ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ

Ստեղծել նպաստավոր ազգային շրջանակ/պայմաններ

Իրազեկությանմակարդակի բարձրացում ջրի, բնապահպանական և առողջապահական հարցերիմասին

Շահագրգիռկողմերիբացահայտում


6056154

Ուղեցույց` կոնկրետ ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ

  • Ստեղծել համակարգմանհավասարակշռված մեխանիզմ

  • Հաշվիառնելծախսերը, ժամանակը և մարդկային ռեսուրսները

  • Գործիքակազմ


6056154

Միջազգայինմակարդակում

ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ ներգրավվածությունը

Հատուկաշխատանքայինխումբթիրախներիսահմանման և հաշվետվություններիներկայացմանհարցերով

Ջրի և առողջությանհացերովաշխատանքայինխումբ

Փոքրածավալջրամատակարարման աշխատանքային խումբ


6056154

Միջազգայինմակարդակում

Ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիություն, գնահատմանաղյուսակ/արդյունքներիարձանագրություն

Ուղեցույցհանրայինմասնակցությանմասին

Ուղեցույցջրինևջրահեռացմանըվերաբերողմիջոցառումներիմասին` ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների ժամանակ


6056154

ՀԿՀԱԱՇՄ գործունեությունըմիջազգայինմակարդակով


6056154

ՀԿՀԱԱՇՄ գործունեությունըտարածաշրջանայինմակարդակով


6056154

Նպատակներիսահմանմանգործընթացը Հայաստանում

Բարձրացնել հասարակության իրազեկությունըջրի և առողջությանմասինարձանագրության, ծրագրի շրջանակների և թիրախներիմասին

3 խորհրդատվականհանդիպում ՀԿ-ներիհետ (Գյումրի, Գավառ, Երևան)

Նպատակներիսահմանմանվերաբերյալառաջարկություններիմշակում` հիմնվելով ՀԿ-ներիհետխորհրդակցություններիվրա


6056154

ՀԿՀԱԱՇՄ գործունեությունըազգայինմակարդակով


6056154

Տեղականմակարդակում


6056154

Հայանիստի էկոսան զուգարանը


6056154

Տեղականմակարդակում


Www awhhe am

Շնորհակալությունwww.awhhe.am


  • Login