Հանրային մասնակցությունը
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Հանրային մասնակցությունը << Ջուր և առողջություն >> ա րձանագրության իրականացման գործում PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Հանրային մասնակցությունը << Ջուր և առողջություն >> ա րձանագրության իրականացման գործում. Հանրային մասնակցության մասին ուղեցույցը ` ըստ արձանագրության. Էմմա Անախասյան Երևան , 1 5 ապրիլի , 20 1 4. Հանրային մասնակցության մասին ուղեցույցը ` ըստ արձանագրության.

Download Presentation

Հանրային մասնակցությունը << Ջուր և առողջություն >> ա րձանագրության իրականացման գործում

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Հանրային մասնակցությունը <<Ջուր և առողջություն>>արձանագրության իրականացման գործում

Հանրայինմասնակցությանմասինուղեցույցը` ըստարձանագրության

ԷմմաԱնախասյան

Երևան, 15ապրիլի, 2014


Հանրայինմասնակցությանմասինուղեցույցը` ըստարձանագրության

Նպատակը` ստորագրող կողմերին ​​և ոչ կողմերին ապահովելու հանրային մասնակցությունը և տեղեկատվության տրամադրումը:

Սահմանելնպատակներ և նպատակներինհասնելուժամկետներ(հոդ. 6)

Առաջընթացիվերանայում և գնահատում(հոդ.7)

Հանրայինիրազեկություն (հոդ. 9)

հանրային տեղեկատվություն (հոդ. 10)


Ուղեցույց` կոնկրետ ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ

Ստեղծել նպաստավոր ազգային շրջանակ/պայմաններ

Իրազեկությանմակարդակի բարձրացում ջրի, բնապահպանական և առողջապահական հարցերիմասին

Շահագրգիռկողմերիբացահայտում


Ուղեցույց` կոնկրետ ինստիտուցիոնալ միջոցառումներ

  • Ստեղծել համակարգմանհավասարակշռված մեխանիզմ

  • Հաշվիառնելծախսերը, ժամանակը և մարդկային ռեսուրսները

  • Գործիքակազմ


Միջազգայինմակարդակում

ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ ներգրավվածությունը

Հատուկաշխատանքայինխումբթիրախներիսահմանման և հաշվետվություններիներկայացմանհարցերով

Ջրի և առողջությանհացերովաշխատանքայինխումբ

Փոքրածավալջրամատակարարման աշխատանքային խումբ


Միջազգայինմակարդակում

Ջրի և ջրահեռացման հավասարաչափ հասանելիություն, գնահատմանաղյուսակ/արդյունքներիարձանագրություն

Ուղեցույցհանրայինմասնակցությանմասին

Ուղեցույցջրինևջրահեռացմանըվերաբերողմիջոցառումներիմասին` ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների ժամանակ


ՀԿՀԱԱՇՄ գործունեությունըմիջազգայինմակարդակով


ՀԿՀԱԱՇՄ գործունեությունըտարածաշրջանայինմակարդակով


Նպատակներիսահմանմանգործընթացը Հայաստանում

Բարձրացնել հասարակության իրազեկությունըջրի և առողջությանմասինարձանագրության, ծրագրի շրջանակների և թիրախներիմասին

3 խորհրդատվականհանդիպում ՀԿ-ներիհետ (Գյումրի, Գավառ, Երևան)

Նպատակներիսահմանմանվերաբերյալառաջարկություններիմշակում` հիմնվելով ՀԿ-ներիհետխորհրդակցություններիվրա


ՀԿՀԱԱՇՄ գործունեությունըազգայինմակարդակով


Տեղականմակարդակում


Հայանիստի էկոսան զուգարանը


Տեղականմակարդակում


Շնորհակալությունwww.awhhe.am


  • Login