Zuzanna Jeziorska 26.03.2012 - PowerPoint PPT Presentation

Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą
Download
1 / 29

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy. Zuzanna Jeziorska 26.03.2012. Informacje wstępne. W roku szkolnym 2009/20010 w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy uczyło się 9,5 tysiąca uczniów: 5288 chłopców,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zuzanna Jeziorska 26.03.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zuzanna jeziorska 26 03 2012

Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy

Zuzanna Jeziorska

26.03.2012


Informacje wst pne

Informacje wstępne

W roku szkolnym 2009/20010 w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy uczyło się 9,5 tysiąca uczniów:

 • 5288 chłopców,

 • 4214 dziewcząt

  Liczba szkół tego typu w latach 2009/2010 - 418.

  Badana populacja to uczniowie Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie będący jednocześnie wychowankami Ochotniczego Hufca Pracy.

  .


Pytania wst pne

Pytania wstępne

Dlaczego tak duża liczba młodzieży uczy się w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy ?

Czy kierowała nimi wyłącznie chęć jak najszybszego usamodzielnienia się ?

Czy może inne czynniki miały bardziej decydujący wpływ na to, że ponad 9 tys. młodych ludzi odeszło z tzw. normalnych szkół ?

Czy zawiódł system edukacyjny, a może odpowiedzi należy szukać w szerszym społecznym kontekście?


Materia i metody

Materiał i metody

Badaniami objęto 202 uczniów Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa

w Dobieszkowie, w tym 98 dziewcząt i 104 chłopców.

Średnia wieku dla dziewcząt – 16,3 lat, dla chłopców – 16 lat.

Zastosowano:

 • Skalę Nieprzystosowania Społecznego Pytki,

 • Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji Gasia,

 • Ankietę socjodemograficzną własnego autorstwa zawierająca pytania dotyczące środowiska rodzinnego badanego oraz przyjmowania psychoaktywnych substancji uzależniających przez badanego.


Dane socjodemograficzne badanej grupy

Dane socjodemograficzne badanej grupy

Miejsce zamieszkania dziewcząt

Miejsce zamieszkania chłopców


Zuzanna jeziorska 26 03 2012

Większość chłopców 52,9% mieszka z obojgiem rodziców, a 33,6% mieszka tylko z matką.

Większość dziewcząt 52,1 % mieszka tylko z matką, a 26,5% z obojgiem rodziców.

Chłopców pochodzących z rodzin o zadawalającym statusie ekonomicznym jest 48,1%, natomiast dziewcząt – 34,7%.


Analiza opinii psychologiczno pedagogicznych

Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych

Przeanalizowano 202 opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych uczniów Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie.

Analiza dotyczyła możliwości poznawczych uczniów, w tym:

 • ogólny rozwój umysłowy,

 • harmonijny/nieharmonijny rozwój procesów umysłowych,

 • tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego,

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa

 • poziom analizy i syntezy wzrokowej,

 • zasób wiedzy ogólnej,

 • rozumowanie arytmetyczne,

 • tempo czytania oraz dysleksja rozwojowa.


Og lny rozw j umys owy

Ogólny rozwój umysłowy

W badanej próbie ponad połowa uczniów wykazuje ogólny potencjał umysłowy na poziomie niższym niż przeciętny.


Rozw j proces w umys owych

Rozwój procesów umysłowych

Wg H. Spionek uczniowie doświadczający niepowodzeń szkolnych to uczniowie o nieharmonijnym rozwoju procesów umysłowych np. zaburzenia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej bądź w zakresie analizy i syntezy słuchowej.

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa, 1985


Poziom analizy i syntezy wzrokowej

Poziom analizy i syntezy wzrokowej

Wśród uczniów mających poziom analizy i syntezy wzrokowej poniżej normy 7 ma zaburzoną analizę słuchową słów i syntezę słuchową głosek!

Powyższe „fragmentaryczne deficyty rozwoju” mogą być przyczyną specyficznych trudności w nauce czytania i pisania określonych jako dysleksja i dysgrafia.

Wśród badanych uczniów było 15 chłopców z rozpoznaniem dysleksji i 11 dziewcząt.


Tempo czytania

Tempo czytania

Tempo czytania wielu uczniów jest wolne i bardzo wolne.


Tempo uczenia si wzrokowo ruchowego

Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego

Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego, czyli szybkość uczenia się pisania symboli graficznych opartych na koordynacji oka i ręki nie jest określone w bardzo wielu opiniach, jednak 27 chłopców i 6 dziewcząt ma tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego na poziomie niższym niż przeciętny, co liczebnie odpowiada jednemu oddziałowi klasowemu.


Koordynacja wzrokowo ruchowa

Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Współdziałanie funkcji wzrokowych i ruchowych – współpraca „oka i ręki”, czyli koordynacja wzrokowo-ruchowa jest podstawą uczenia się oraz ww. tempa uczenia się wzrokowo – ruchowego.


Zas b wiedzy og lnej

Zasób wiedzy ogólnej

Badani uczniowie posiadają w większości

mały zasób wiedzy ogólnej.


Rozumowanie arytmetyczne

Rozumowanie arytmetyczne

Łącznie 77 uczniów ma rozumowanie arytmetyczne poniżej normy (2 oddziały klasowe).


Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Jedenastu uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia zachowania, które dotyczą m.in. zachowań agresywnych, nierespektowania autorytetów, negatywnego stosunku do obowiązku szkolnego, zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych…

 • Ponadto rozpoznana jest u 4 uczniów nadpobudliwość psychoruchową.


Przyk adowe zapisy

Przykładowe zapisy

W analizowanych opiniach z porani psychologiczno-pedagogicznych często pojawiają się następujące zapisy:

 • bardzo słaba technika czytania (poziom III klasy szk. p.) utrudnia rozumienie czytanych treści,

 • uczeń czyta w niskim tempie, brak rozumienia treści czytanego tekstu,

 • opóźnienie pedagogiczne sięga młodszych klas szkoły podstawowej,

 • technika czytania odpowiada poziomowi klasy I szkoły podstawowej,

 • nie opanował wiadomości i umiejętności z matematyki z poziomu nauczania początkowego (uczeń ma 17 lat)


Analiza wynik w sns i ipsa

Analiza wyników SNS i IPSA

Wszystkie wyniki surowe poszczególnych skal oraz wskaźników SNS i IPSA przeliczone zostały według norm stenowych. Wyniki stenowe od 1 do 10 interpretowane są w następujący sposób:

10-9 sten – wyniki bardzo wysokie

8-7 sten – wyniki wysokie

6-5 sten – wyniki przeciętne

4-3 sten – wyniki niskie

2-1 sten – wyniki bardzo niskie


Poziom nieprzystosowania spo ecznego w skalach sns

Poziom nieprzystosowania społecznego w skalach SNS


Zuzanna jeziorska 26 03 2012

Skala Nieprzystosowania Społecznego


Wyniki wybranych podskal sns

Wyniki wybranych podskal SNS


Poziom agresji w poszczeg lnych skalach ipsa

Poziom agresji w poszczególnych skalach IPSA

.


Najcz ciej wyst puj ce uwarunkowania rodowiskowe

Najczęściej występujące uwarunkowania środowiskowe

 • Nadużywanie alkoholu przez członków rodziny

 • Status ekonomiczny rodziny

 • Brak kontroli rodzicielskiej

 • Struktura rodziny

 • Używanie substancji psychoaktywnych

 • Kontakt badanego z podkulturą przestępczą,

 • Używanie substancji psychoaktywnych

 • Używanie alkoholu


Zjawiska nieprzystosowania spo ecznego

Zjawiska nieprzystosowania społecznego


Informacje dodatkowe1

Informacje dodatkowe

 • wśród uczniów palących papierosy – 76,2% pali dłużej niż 2 lata

 • wśród uczniów pijących alkohol - 58,5% pije dłużej niż 2 lata

 • wśród uczniów używających substancje psychoaktywne - 30,5% używa je dłużej niż 2 lata


Wnioski

Wnioski

 • Wyniki badań własnych ujawniły istnienie czynników psychobiologicznych i psychospołecznych będących symptomami nieprzystosowania społecznego młodzieży z oddziałów przysposabiających do pracy.

 • Otrzymane wyniki wskazują na wysoki poziom kumulacji niekorzystnych czynników socjokulturowych.


Wnioski1

Wnioski

 • W konstruowaniu działań korekcyjnych i profilaktycznych wskazane jest wzięcie pod uwagę różnic w funkcjonowaniu społecznym dziewcząt i chłopców.

 • Zintegrowane oddziaływania osób/instytucji zainteresowanych losem młodych ludzi, którzy są bliscy marginalizacji społecznej daje szansę na poprawę funkcjonowania nie tylko ich samych oraz ich rodzin.


Zuzanna jeziorska 26 03 2012

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login