Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Zuzanna Jeziorska 26.03.2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy. Zuzanna Jeziorska 26.03.2012. Informacje wstępne. W roku szkolnym 2009/20010 w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy uczyło się 9,5 tysiąca uczniów: 5288 chłopców,

Download Presentation

Zuzanna Jeziorska 26.03.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych w świetle pracy edukacyjnej z młodzieżą z Ochotniczego Hufca Pracy

Zuzanna Jeziorska

26.03.2012


Informacje wstępne

W roku szkolnym 2009/20010 w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy uczyło się 9,5 tysiąca uczniów:

 • 5288 chłopców,

 • 4214 dziewcząt

  Liczba szkół tego typu w latach 2009/2010 - 418.

  Badana populacja to uczniowie Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie będący jednocześnie wychowankami Ochotniczego Hufca Pracy.

  .


Pytania wstępne

Dlaczego tak duża liczba młodzieży uczy się w szkołach z oddziałami przysposabiającymi do pracy ?

Czy kierowała nimi wyłącznie chęć jak najszybszego usamodzielnienia się ?

Czy może inne czynniki miały bardziej decydujący wpływ na to, że ponad 9 tys. młodych ludzi odeszło z tzw. normalnych szkół ?

Czy zawiódł system edukacyjny, a może odpowiedzi należy szukać w szerszym społecznym kontekście?


Materiał i metody

Badaniami objęto 202 uczniów Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa

w Dobieszkowie, w tym 98 dziewcząt i 104 chłopców.

Średnia wieku dla dziewcząt – 16,3 lat, dla chłopców – 16 lat.

Zastosowano:

 • Skalę Nieprzystosowania Społecznego Pytki,

 • Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji Gasia,

 • Ankietę socjodemograficzną własnego autorstwa zawierająca pytania dotyczące środowiska rodzinnego badanego oraz przyjmowania psychoaktywnych substancji uzależniających przez badanego.


Dane socjodemograficzne badanej grupy

Miejsce zamieszkania dziewcząt

Miejsce zamieszkania chłopców


Większość chłopców 52,9% mieszka z obojgiem rodziców, a 33,6% mieszka tylko z matką.

Większość dziewcząt 52,1 % mieszka tylko z matką, a 26,5% z obojgiem rodziców.

Chłopców pochodzących z rodzin o zadawalającym statusie ekonomicznym jest 48,1%, natomiast dziewcząt – 34,7%.


Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych

Przeanalizowano 202 opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych uczniów Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa w Dobieszkowie.

Analiza dotyczyła możliwości poznawczych uczniów, w tym:

 • ogólny rozwój umysłowy,

 • harmonijny/nieharmonijny rozwój procesów umysłowych,

 • tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego,

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa

 • poziom analizy i syntezy wzrokowej,

 • zasób wiedzy ogólnej,

 • rozumowanie arytmetyczne,

 • tempo czytania oraz dysleksja rozwojowa.


Ogólny rozwój umysłowy

W badanej próbie ponad połowa uczniów wykazuje ogólny potencjał umysłowy na poziomie niższym niż przeciętny.


Rozwój procesów umysłowych

Wg H. Spionek uczniowie doświadczający niepowodzeń szkolnych to uczniowie o nieharmonijnym rozwoju procesów umysłowych np. zaburzenia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej bądź w zakresie analizy i syntezy słuchowej.

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa, 1985


Poziom analizy i syntezy wzrokowej

Wśród uczniów mających poziom analizy i syntezy wzrokowej poniżej normy 7 ma zaburzoną analizę słuchową słów i syntezę słuchową głosek!

Powyższe „fragmentaryczne deficyty rozwoju” mogą być przyczyną specyficznych trudności w nauce czytania i pisania określonych jako dysleksja i dysgrafia.

Wśród badanych uczniów było 15 chłopców z rozpoznaniem dysleksji i 11 dziewcząt.


Tempo czytania

Tempo czytania wielu uczniów jest wolne i bardzo wolne.


Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego

Tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego, czyli szybkość uczenia się pisania symboli graficznych opartych na koordynacji oka i ręki nie jest określone w bardzo wielu opiniach, jednak 27 chłopców i 6 dziewcząt ma tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego na poziomie niższym niż przeciętny, co liczebnie odpowiada jednemu oddziałowi klasowemu.


Koordynacja wzrokowo-ruchowa

Współdziałanie funkcji wzrokowych i ruchowych – współpraca „oka i ręki”, czyli koordynacja wzrokowo-ruchowa jest podstawą uczenia się oraz ww. tempa uczenia się wzrokowo – ruchowego.


Zasób wiedzy ogólnej

Badani uczniowie posiadają w większości

mały zasób wiedzy ogólnej.


Rozumowanie arytmetyczne

Łącznie 77 uczniów ma rozumowanie arytmetyczne poniżej normy (2 oddziały klasowe).


Informacje dodatkowe

 • Jedenastu uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia zachowania, które dotyczą m.in. zachowań agresywnych, nierespektowania autorytetów, negatywnego stosunku do obowiązku szkolnego, zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych…

 • Ponadto rozpoznana jest u 4 uczniów nadpobudliwość psychoruchową.


Przykładowe zapisy

W analizowanych opiniach z porani psychologiczno-pedagogicznych często pojawiają się następujące zapisy:

 • bardzo słaba technika czytania (poziom III klasy szk. p.) utrudnia rozumienie czytanych treści,

 • uczeń czyta w niskim tempie, brak rozumienia treści czytanego tekstu,

 • opóźnienie pedagogiczne sięga młodszych klas szkoły podstawowej,

 • technika czytania odpowiada poziomowi klasy I szkoły podstawowej,

 • nie opanował wiadomości i umiejętności z matematyki z poziomu nauczania początkowego (uczeń ma 17 lat)


Analiza wyników SNS i IPSA

Wszystkie wyniki surowe poszczególnych skal oraz wskaźników SNS i IPSA przeliczone zostały według norm stenowych. Wyniki stenowe od 1 do 10 interpretowane są w następujący sposób:

10-9 sten – wyniki bardzo wysokie

8-7 sten – wyniki wysokie

6-5 sten – wyniki przeciętne

4-3 sten – wyniki niskie

2-1 sten – wyniki bardzo niskie


Poziom nieprzystosowania społecznego w skalach SNS


Skala Nieprzystosowania Społecznego


Wyniki wybranych podskal SNS


Poziom agresji w poszczególnych skalach IPSA

.


Najczęściej występujące uwarunkowania środowiskowe

 • Nadużywanie alkoholu przez członków rodziny

 • Status ekonomiczny rodziny

 • Brak kontroli rodzicielskiej

 • Struktura rodziny

 • Używanie substancji psychoaktywnych

 • Kontakt badanego z podkulturą przestępczą,

 • Używanie substancji psychoaktywnych

 • Używanie alkoholu


Zjawiska nieprzystosowania społecznego


Informacje dodatkowe

 • wśród uczniów palących papierosy – 76,2% pali dłużej niż 2 lata

 • wśród uczniów pijących alkohol - 58,5% pije dłużej niż 2 lata

 • wśród uczniów używających substancje psychoaktywne - 30,5% używa je dłużej niż 2 lata


Wnioski

 • Wyniki badań własnych ujawniły istnienie czynników psychobiologicznych i psychospołecznych będących symptomami nieprzystosowania społecznego młodzieży z oddziałów przysposabiających do pracy.

 • Otrzymane wyniki wskazują na wysoki poziom kumulacji niekorzystnych czynników socjokulturowych.


Wnioski

 • W konstruowaniu działań korekcyjnych i profilaktycznych wskazane jest wzięcie pod uwagę różnic w funkcjonowaniu społecznym dziewcząt i chłopców.

 • Zintegrowane oddziaływania osób/instytucji zainteresowanych losem młodych ludzi, którzy są bliscy marginalizacji społecznej daje szansę na poprawę funkcjonowania nie tylko ich samych oraz ich rodzin.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login