AGRĪNĀ BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR JAUNAJĀM PSIHOAKTĪVAJĀM VIELĀM LATVIJĀ JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA - PowerPoint PPT Presentation

Agr n br din juma sist ma par jaunaj m psihoakt vaj m viel m latvij jaun k inform cija
Download
1 / 27

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AGRĪNĀ BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR JAUNAJĀM PSIHOAKTĪVAJĀM VIELĀM LATVIJĀ JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA. Linda Sīle Veselības ekonomikas centrs Atkarības slimību epidemioloģiskās uzraudzības nodaļa Agrīnās brīdinājuma sistēmas nacionālais koordinators 2010.gada 1.jūnijs. LIKUMDOŠANAS IZMAIŅAS.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AGRĪNĀ BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR JAUNAJĀM PSIHOAKTĪVAJĀM VIELĀM LATVIJĀ JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Agr n br din juma sist ma par jaunaj m psihoakt vaj m viel m latvij jaun k inform cija

AGRĪNĀ BRĪDINĀJUMA SISTĒMA PAR JAUNAJĀM PSIHOAKTĪVAJĀM VIELĀM LATVIJĀ JAUNĀKĀ INFORMĀCIJA

Linda Sīle

Veselības ekonomikas centrs

Atkarības slimību epidemioloģiskās uzraudzības nodaļa

Agrīnās brīdinājuma sistēmas nacionālais koordinators

2010.gada 1.jūnijs


Agrina bridinajuma sistema par jaunajam psihoaktivajam vielam latvija jaunaka informacija

LIKUMDOŠANAS IZMAIŅAS

 • 16.05.2009. Grozījumi MK noteikumos Nr.847

 • BZP, catha edulis, 2C-B, 2C-T-2, 2C-I, 2C-T-7, mCPP, pCPP, MDBP, MeOPP, mitragīns, mitragyna speciosa (kratom), salvia divinorum, salvorine A, TFMPP, TMA-2, 7-hidroksimitragīns

 • 28.11.2009. Grozījumi MK noteikumos Nr.847

 • CP 47,497 un trīs tā homologi C6, C8, C9, HU-210, JWH-018, JWH-073, JWH-250, JWH-398, leonotis leonorus, nymphaea caerulea

 • 23.12.2009. Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”, nosakot vielu BZP, catha edulis, 2C-B, 2C-T-2, 2C-I, 2C-T-7, mCPP, pCPP, MDBP, MeOPP, mitragīns, mitragyna speciosa (kratom), salvia divinorum, salvorine A, TFMPP, TMA-2, 7-hidroksimitragīns

 • apmērus, līdz kuriem daudzumi atzīstami par nelieliem un, sākot ar kuriem – par lieliem

 • 07.04.2010. Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”

 • - Aizliegts realizēt augu maisījumu produktus, kuru smēķēšanas, šņaukšanas, košļāšanas vai inhalēšanas rezultātā tiek izdalītas vai uzņemtas vielas, kas izraisa psihoaktīvām vielām līdzīgus psihiskus traucējumus lietotājam, un kuru lietošana var izraisīt atkarību


Jaun s no neleg l s aprites iz emt s vielas 2009 gad

“JAUNĀS” NO NELEGĀLĀS APRITES IZŅEMTĀS VIELAS 2009.GADĀ

 • pCPP

 • BZP

 • GHB

 • GBL (Gamma-butirolaktons)

 • Salvia divinorum

 • 2C-B

 • Mefedrons

  Avots: VP Ķīmisko ekspertīžu birojs


Jaunie sadarb bas t kla partneri kop 2010 gada

JAUNIE SADARBĪBAS TĪKLA PARTNERI KOPŠ 2010.GADA

 • Rēzeknes slimnīca

 • Jelgavas pilsētas slimnīca

 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

 • Vidzemes slimnīca

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

 • Jēkabpils rajona centrālā slimnīca

 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests


Agrina bridinajuma sistema par jaunajam psihoaktivajam vielam latvija jaunaka informacija

PALDIES!


Narkotiku lieto anas fenomens latvij

Narkotiku lietošanas fenomens Latvijā

Mārcis Trapencieris

Prezentēšanai ikgadējā seminārā “Uz pierādījumiem balstītas valsts politikas veidošana narkotiku lietošanas problēmu mazināšanai Latvijā” 2010. gada 1. jūnijā


Emcdda un reitox

EMCDDA un REITOX

 • EMCDDA – Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

 • REITOX – Eiropas narkotiku informācijas tīkls (http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network)

 • Fokālais punkts –Latvijā oficiāli sāka darboties 2000.g. Kopš 2009.g. VEC ASEUC


Nfp galvenie uzdevumi

NFP galvenie uzdevumi

 • 5 epidemioloģisko indikatoru uzturēšana un attīstība valstī:

  • Narkotiku lietošana iedzīvotāju vidū

  • Problemātiska narkotiku lietošana

  • Ārstniecības pieprasījuma indikators

  • Ar narkotiku lietošanu saistītā mirstība

  • Ar narkotiku lietošanu saistītās infekcijas slimības

 • Papildus indikatoru uzturēšana un attīstība

 • Jaunu datu vākšanas iniciatīvas

 • Agrīnās brīdinājuma sistēmas (EWS) par jaunajām psihoaktīvajām vielām uzturēšana

 • Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) papildināšana


 • Darbinieki un eksperti

  Darbinieki un eksperti

  • NFP funkcijas pilda 3 darbinieki kopā ar speciālistiem no citām VEC nodaļām;

  • Izveidots veiksmīgs sadarbības tīkls ar citu institūciju pārstāvjiem:

   • VP - cenas; izņemtie daudzumi; narkotisko vielu tīrība

   • IeM IC - ar narkotikām satīto noziegumu statistika

   • RPNC - citi ārstniecības dati, ekspertīzes

   • Austrumu slimnīca – pārdozēšanas

   • LIC – dati par infekcijas slimībām

   • LU, RSU


  Ikgad jais zi ojums

  Ikgadējais ziņojums

  • Ikgadējā nacionālā ziņojumā apkopota uz pierādījumiem balstīta informācija par narkotikām un narkomānijas izplatību valstī

  • EMCDDA ikgadējais ziņojums, statistiskas biļetens un paplašināto tēmu ziņojumi

   • http://www.emcdda.europa.eu


  Narkotiku lieto anas ierobe o anas politika

  Narkotiku lietošanas ierobežošanas politika

  • Narkotiku lietošanas kā problēmas izplatība Latvijā – iedzīvotāju vērtējumā pieaugusi

  • Politika kā visaptverošu pasākumu komplekss

  • Divas pieejas – represīvā un liberālā

   • sodi, piespiedu ārstēšana

   • ārstēšana, kaitējuma mazināšana, legalizācija

  • Legalizācija vai dekriminalizācija

   • ‘Vieglo’ narkotiku legalizāciju atbalsta vien 16% iedzīvotāju, bet pārsvarā jaunieši (22%)

  Avots: Koroļeva u.c. 2008


  Agrina bridinajuma sistema par jaunajam psihoaktivajam vielam latvija jaunaka informacija

  Dati

  • VEC: Ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrs (PREDA)

  • RPNC datubāzes

  • VNC ambulatorie un stacionārie taloni

  • IeM IC datubāzes/reģistri

  • LIC dati

  • Pētījumi


  Preda

  PREDA


  Problem tisko narkotiku lietot ju bie k lietot viela

  Problemātisko narkotiku lietotāju biežāk lietotā viela

  Avots: Trapencieris u.c., 2009


  Narkotiku lietot ju skaits latvij

  Narkotiku lietotāju skaits Latvijā

  Dzīves laikā:16,1% (~248 tūkst.)

  PDU – problemātiskie narkotiku lietotāji

  IDU – injicējošie narkotiku lietotāji

  Pēdējā mēneša laikā:2,2% (~33 tūkst.)

  PDUIDU

  Pēdējā gada laikā:6,1% (~92 tūkst.)

  Avots: Koroļeva u.c. 2008; Trapencieris, 2009


  Jaun kie pdu apr ini

  Jaunākie PDU aprēķini

  • Opiātu lietotāji Rīgā

   • 5912 (3913-10164)

   • 12,4 (8,2-21,3) uz 1000 15-64 gadus veciem iedzīvotājiem

  • Ekstrapolējot datus

   • Problemātiskie narkotiku lietotāji Rīgā

    • 9853 (6521-16940) (pieņemot, ka 60% PDU lieto heroīnu)

    • 12065 (7985-20742) (pieņemot, ka 49% PDU lieto heroīnu)

   • Problemātiskie narkotiku lietotāji Latvijā

    • 19706 (13043-33880)(pieņemot, ka 60% PDU lieto heroīnu un 50% dzīvo Rīgā)

    • 24130 (15971-41486) (pieņemot, ka 49% PDU lieto heroīnu un 50% dzīvo Rīgā)


  Narkotiku atkar ba latvij 1980 2009 gads uz 100 t ksto iem

  Narkotiku atkarība Latvijā, 1980.–2009. gads uz 100 tūkstošiem

  Avots: Veselības ekonomikas centrs, 2010


  Pirmreiz ji rst tie narkotiku lietot ji un proporcion li r g dz vojo ie

  Pirmreizēji ārstētie narkotiku lietotāji un proporcionāli Rīgā dzīvojošie

  Avots: Veselības ekonomikas centrs, 2010 (nepublicēti dati)


  Rst tiem narkotiku lietot jiem noteikt s diagno u grupas

  Ārstētiem narkotiku lietotājiem noteiktās diagnožu grupas

  • Pēc vielām

   • I: heorīns

   • II: amfetamīni

   • III: marihuāna

  Avots: Veselības ekonomikas centrs, 2010


  Narkotiku pam in anas izplat ba tr s latvijas pils tu skol nu vid

  Narkotiku pamēģināšanas izplatība trīs Latvijas pilsētu skolēnu vidū

  Avots: Koroļeva, Mieriņa, Sniķere, Trapencieris, 2009


  Narkotiku pam in anas izplat ba tr s latvijas pils tu skol nu vid1

  Narkotiku pamēģināšanas izplatība trīs Latvijas pilsētu skolēnu vidū

  Avots: Koroļeva u.c. 2008


  Ar narkotiku lieto anu saist tas infekcijas slim bas

  Ar narkotiku lietošanu saistītas infekcijas slimības

  Avots: Latvijas Infektoloģijas centrs, 2010


  Ar narkotiku lieto anu saist tie n ves gad jumi un narkotiku lietot ju mirst ba

  Ar narkotiku lietošanu saistītie nāves gadījumi un narkotiku lietotāju mirstība

  Avots: VEC, VTMEC, 2010


  Izaicin jumi

  Izaicinājumi

  • Datu izmantošana uz pierādījumiem balstītas narkotiku lietošanu ierobežojošas politikas veidošanā

  • Aktuālākās informācijas sniegšana sabiedrībai

  • Monitoringa turpināšanās

  • Indikatoru pilnveidošana


  Indikatoru pilnveido anas izaicin jumi iniciat vas un riski

  Indikatoru pilnveidošanas izaicinājumi, iniciatīvas un riski

  • GPS

   • ESPAD (LaSPAD) 5. posms 2011. gadā

   • Iedzīvotāju aptauja 2011. gadā

  • TDI

   • Datu kvalitātes un definīciju uzlabošana

   • Ar 2012.gadu jaunu mainīgo vākšana ES līmenī

  • PDU

   • Narkotiku lietotāju izplatības un incidences aprēķini

   • Jaunu datu avotu ieguve un izmantošana aprēķinos


  Indikatoru pilnveido anas izaicin jumi iniciat vas un riski 2

  Indikatoru pilnveidošanas izaicinājumi, iniciatīvas un riski (2)

  • DRID

   • Jaunu pazīmju iekļaušana par riskanto uzvedību infekcijas slimību monitorēšanā

   • Uz infekcijas slimībām pārbaudīto/vakcinēto narkotiku lietotāju skaita palielināšana

   • Kaitējuma mazināšanas tīkla datu izmantošana

  • DRD

   • Datu par pārdozēšanu vākšana un analīze valsts līmenī

   • Mirušo kohortas pētījuma turpināšana

   • Veikto ekspertīžu skaita palielināšanās un datu ticamības uzlabošana


  Agrina bridinajuma sistema par jaunajam psihoaktivajam vielam latvija jaunaka informacija

  Paldies par uzmanību!

  jautājumi, komentāri

  marcis.trapencieris@vec.gov.lv


 • Login