Promotor: Dr inż. Grzegorz Wróbel - PowerPoint PPT Presentation

Promotor dr in grzegorz wr bel
Download
1 / 12

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analiza możliwości realizacji inteligentnego systemu sterowania oświetleniem w oparciu o mikrokontroler z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego i interfejsem TCP/IP. Promotor: Dr inż. Grzegorz Wróbel. Lorek Przemysław Marchewka Łukasz. Wstęp.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Promotor: Dr inż. Grzegorz Wróbel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Promotor dr in grzegorz wr bel

Analizamożliwościrealizacjiinteligentnegosystemusterowaniaoświetleniemwoparciuomikrokontrolerzsystememoperacyjnymczasurzeczywistegoiinterfejsem TCP/IP

Promotor: Dr inż. Grzegorz Wróbel

 • Lorek Przemysław

 • Marchewka Łukasz


Wst p

Wstęp

Praca ma na celu analizę możliwości wykorzystania systemu operacyjnego czasu rzeczywistego do sterowania oświetleniem.

Naszukładbędzieumożliwiałprostąkontrolęoświetleniawykorzystującczujnikiruchuoraznatężeniaświatła.Oświetleniezostaniezałączonetylkowtedy, gdyaktywowany jest czujnikruchu, a jednocześnieczujnikświatłaniezarejestrujeodpowiedniegonatężenia. Jeżelinatężenieświatłabędziewystarczające to czujnikświatławyłączylampę, nawetwprzypadkuaktywowaniaczujnikaruchu.


Promotor dr in grzegorz wr bel

Ponadto nasz układ będzie miał możliwość :

 • włączanie światła (wolne rozświetlanie) po wykryciu ruchu

 • włączanie światła w ustalonej sekwencji

 • sceny świetlne

 • utrzymywanie stałego natężenia światła

 • czujniki obecności – system wyłączy oświetlenie jeśli w dane pomieszczenie będzie puste

 • przycisk oczekujący OFF, wyłączający wszystkie grupy oświetleniowe

 • sterowanie wieloma obwodami jednocześnie


Systemy czasu rzeczywistego

Systemy czasu rzeczywistego

 • System czasu rzeczywistego jest analizowany w kontekście dwóch współdziałających procesów: otoczenie i system komputerowy, przy czym działanie tego ostatniego dodatkowo uzależnione jest od czasu


System czasu rzeczywistego wed ug standardu ieee ansi

System czasu rzeczywistego według standardu IEEE / ANSI

System czasu rzeczywistego – system komputerowy, w którym obliczenia są wykonywane współbieżnie z procesem zewnętrznym (otoczeniu) w celu sterowania, nadzorowania lub terminowego reagowania na zdarzenia występujące w tym procesie.

 • IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers,

 • ANSI – American National Standards Institute


Wymagania stawiane systemom czasu rzeczywistego

Wymagania stawiane systemom czasu rzeczywistego:

 • Terminowość,

 • Przewidywalność czyli determinizm czasowy,

 • Ciągłość czasowa,

 • Współbieżność,

 • Zależność od otoczenia,

 • Niezawodność


System czasu rzeczywistego a system operacyjny czasu rzeczywistego

System czasu rzeczywistego a system operacyjny czasu rzeczywistego

 • Systemem czasu rzeczywistego (ang. real-time system) zawiera wszystkie elementy tj. hardware, system operacyjny oraz aplikacje, które są potrzebne aby spełnić odpowiednie wymagania. System operacyjny czasu rzeczywistego (ang. real-time operating system) natomiast jest tylko jednym z elementów kompletnego systemu. Musi on dostarczać odpowiedniej funkcjonalności aby cały system mógł sprostać stawianym mu wymaganiom.


Przyk ady system w operacyjnych czasu rzeczywistego

Przykłady systemów operacyjnych czasu rzeczywistego

 • QNX,

  • eCOS

 • VxVorks,

 • RTLinux,

 • LynxOS

 • PheonixRTOS


 • System ecos

  System eCOS

  • System operacyjny eCOS (Embedded Configurable Operating System) jest systemem czasu rzeczywistego, napisanym w języku C/C++ a najniższa warstwa bezpośrednio w asemblerach dla odpowiednich mikroprocesorów.

  • Wstępne dyskusje na temat konstrukcji systemu eCos prowadzone były na początku wiosny 1997 roku. Za główny cel postawiono sobie wprowadzenie na rynek taniego a zarazem bardzo wysokiej jakości systemu. Rozumiejąc potrzeby rynku, w 1998 roku firma Red Hat Inc., która wspiera także GNU/Linux rozpoczęła pracę nad systemem eCOS, który miał być pierwszym systemem typu open source do zastosowań wbudowanych.


  Diagram modu w funkcjonalnych systemu ecos

  Diagram modułów funkcjonalnych systemu eCOS


  System sk ada si z modu w z kt rych mo na wyr ni kilka podstawowych grup

  System składa się z modułów, z których można wyróżnić kilka podstawowych grup:

  • HAL (Hardware Abstraction Layer) – warstwa odpowiedzialna za dostarczenie w miarę prostego interfejsu do sprzętu na możliwie najniższym poziomie. Jest zrealizowana jako makra języka C i jako taka właściwie nie musi być używana przez programistę piszącego aplikację w systemie eCOS,

  • Jądro – system eCOS jest wielozadaniowym systemem z wywłaszczeniem. Jądro zajmuje się obsługą wątków, szegregowaniem i synchronizacją zadań,

  • Sterowniki – fragmenty kodu pozwalające na dostęp do peryferyjnych urządzeń we/wy w zunifikowany spodób. Każde urządzenie powinno mieć swój osobny sterownik, który wnosi obsługę przerwań, rezerwuje pamięć na bufory i dostarcza funkcjonalności,


  Promotor dr in grzegorz wr bel

  • Biblioteki standardowe – fragmenty kodu, dostarczające funkcjonalności dla standardu języka C,

  • Biblioteki dodatkowe – fragmenty kodu dostarczające dodatkowej funkcjonalności, np. programowy stos TCP/IP, kompresja/ dekompresja ZIP, itp..

   Istnieje wiele platform, na których Ecos został uruchomiony. Jest to system wieloplatformowy IA32,ARM, PowerPC, MIPS, ARM3x, V8x, SPARC,który może zostać łatwo przeniesiony na nowe architektury sprzętowe i do konkretnych potrzeb ze względu na małą złożoność i dostępność kodu źródłowego. Ponad to szczególną zaletą systemu eCOS jest to, że jest on całkowicie darmowy.


 • Login