การติดตามและการประเมินผลโครงการ
Download
1 / 56

การติดตามและการประเมินผลโครงการ - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

การติดตามและการประเมินผลโครงการ. ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ. กระบวนการประเมินผลโครงการ. ทัศ นภาพ ของการประเมินผลโครงการ ( Perspective of Project Evaluation). คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับการประเมินผล. ความสำคัญของการประเมินผลโครงการ. ความสำคัญของการประเมินผลโครงการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การติดตามและการประเมินผลโครงการ' - imala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การติดตามและการประเมินผลโครงการการติดตามและการประเมินผลโครงการ

ศาสตราจารย์ ดร. สิน พันธุ์พินิจ


กระบวนการประเมินผลโครงการกระบวนการประเมินผลโครงการ


Perspective of project evaluation
ทัศกระบวนการประเมินผลโครงการนภาพของการประเมินผลโครงการ(Perspective of Project Evaluation)


คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับการประเมินผลคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกับการประเมินผล


ความสำคัญของการประเมินผลโครงการความสำคัญของการประเมินผลโครงการ


ความสำคัญของการประเมินผลโครงการความสำคัญของการประเมินผลโครงการ


ประเภทของการประเมินผลโครงการประเภทของการประเมินผลโครงการ


ประเภทของการประเมินผลโครงการประเภทของการประเมินผลโครงการ


ประเภทของการประเมินผลโครงการประเภทของการประเมินผลโครงการ


ประเภทของการประเมินผลโครงการประเภทของการประเมินผลโครงการ


หลักของการประเมินผลโครงการหลักของการประเมินผลโครงการ


รูปแบบหลักของการประเมินผลโครงการซิฟ (CIPP Model)

Stufflebeam’s CIPP Model


รูปแบบของหลักของการประเมินผลโครงการเบ็นเน็ต(Bennett’s Model)
แบบของการประเมินผลโครงการแบบของการประเมินผลโครงการ(Evaluation Design)


แบบกึ่งทดลอง แบบของการประเมินผลโครงการ(Quasi Experimental Design)


แบบกึ่งทดลอง แบบของการประเมินผลโครงการ(Quasi Experimental Design)


ขั้นตอนการวางแผนประเมินผลโครงการขั้นตอนการวางแผนประเมินผลโครงการ


การจัดทำข้อเสนอโครงการประเมินโครงการการจัดทำข้อเสนอโครงการประเมินโครงการช่วงเวลาการประเมินอภิมานช่วงเวลาการประเมินอภิมาน


เทคนิคการเลือกตัวอย่างเทคนิคการเลือกตัวอย่าง

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

สถิติพรรณนา

สถิติอนุมาน

ศึกษาและผลการศึกษา

อนุมานประชากรทั้งหมดเป็นตัวอย่าง

สรุปผลการศึกษา/

การประเมินผล


1.การพิจารณาจากขนาดของประชากร1.การพิจารณาจากขนาดของประชากร

2.การคำนวณจากสูตร เช่น Taro Yamane

3.การใช้ตาราง เช่น ของ Taro Yamane และ Krejcieและ Morgan


มากที่สุด1.การพิจารณาจากขนาดของประชากร

น้อยที่สุด

1

5

4

3

2

ข้อความเชิงบวก

ข้อความเชิงลบ

5

1

2

3

4

น้อยที่สุด

มากที่สุด


การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา


การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา


Thank You!การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา


ad