Walutowo finansowa dzia alno onz
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Walutowo-finansowa działalność ONZ PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Walutowo-finansowa działalność ONZ. Wzrost liczby członków MFW w latach 1945-2005. Sytuacja prawna MFW. Pełna osobowość prawna Zdolność do zawierania umów Zdolność do nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości Występowanie w sądzie w charakterze strony

Download Presentation

Walutowo-finansowa działalność ONZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Walutowo-finansowa działalność ONZ


Wzrost liczby członków MFW w latach 1945-2005


Sytuacja prawna MFW

 • Pełna osobowość prawna

 • Zdolność do zawierania umów

 • Zdolność do nabywania i zbywania nieruchomości i ruchomości

 • Występowanie w sądzie w charakterze strony

  Przywileje: własność i aktywa MFW nie podlegają konfiskacie ani rewizji

  aktywa, własność, dochody i operacje MFW są wolne od podatków i ceł


Funkcje MFW

 • Regulacyjna – nadzorowanie ograniczeń walutowych i reguł kursowych państw czł.

 • Kredytowa – udzielanie kredytów w różnych formach

 • Konsultacyjna – jako forum współpracy i konsultacji

 • Kontrolna - nadzorowanie uzgodnionych programów dostosowawczych i weryfikacji celów, na jakie przeznaczane są środki kredytowe


Cele MFW zgodnie z art. I statutu

 • Popieranie międzynarodowej współpracy walutowej

 • Ułatwianie rozwoju i zrównoważonego wzrostu

 • Porządkowanie stosunków walutowych między członkami

 • Dążenie do stworzenia wielostronnego systemu płatności i rozliczeń transakcji bieżących

 • Eliminowanie ograniczeń wymiany walutowej, hamujących rozwój handlu;

 • Stabilizacja finansowa członków poprzez udzielane kredyty

 • Wydawanie raportów


Zasady sprawowania nadzoru nad polityką kursową członków

 • Regularna analiza polityki gosp. państwa

 • Prowadzenie regularnych dyskusji nt. sytuacji gospodarczej w świecie

 • Udział Dyrektora naczelnego MFW w spotkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych grupy G8

 • Opracowywanie głw. wskaźników oraz średnioterminowych scenariuszy rozwoju gospodarczego


Struktura MFW

 • Rada Gubernatorów (szefowie banków centralnych lub ministrowie finansów i ich zastępcy państw członkowskich z 5-letnią kadencją), coroczne spotkania, sprawuje nadzór nad działalnością MFW

 • Rada Wykonawcza (24 dyrektorów- przedstawiciele państw/a w randze ministra, 5 dyrektorów wykonawczych z państw o największym udziale kapitałowym w MFW), zajmuje się bieżącą działalnością Funduszu

 • Dyrektor Generalny wybierany przez Radę Wykonawczą na 5 lat, jest Europejczykiem, jego zastępcą Amerykanin, jest szefem personelu administracyjnego, inicjuje decyzje kredytowe

 • Komitet Tymczasowy

 • Komitet Rozwoju


Dyrektor Generalny MFW

 • RODRIGO DE RATO Y FIGAREDOHiszpan

  John Lipsky

  Pierwszy Vice-dyrektor MFW

  Amerykanin


Źródła finansowania MFW

 • Zasoby własne – z wpłat kwot udziałowych (25% w SDR lub walucie wymienialnej i 75% w walucie narodowej)

 • Zasoby pożyczone (zaciągane np. w bankach narodowych)


Warunki kredytowe

 • Pisemne przedstawienie przez kredytobiorcę intencji kredytowej zawierającej program stabilizacyjny

 • Przyrzeczenie kredytowe ze strony MFW, określające wielkość, rodzaj kredytu, warunki spłat, oraz tryb jego wykorzystania

 • Państwa korzystają z zasobów MFW przy pomocy tzw. „prawa ciągnienia” (zakup od MFW dewiz za pieniądz narodowy)


Formy udzielania kredytów

 • W ramach 1 transzy rezerwowej i 4 transz kredytowych, które wynoszą 25% kwoty udziałowej państwa członkowskiego

 • Ułatwienia kredytowe:

 • promesy kredytowe

 • Ułatwienia rozszerzone

 • dodatkowe rezerwowe ułatwienia kredytowe

 • Awaryjne linie kredytowe

 • Ułatwienia kompensacyjne

 • Nagła pomoc

 • Ułatwienia w redukcji ubóstwa i osiąganiu wzrostu


Znaczenie kwot udziałowych

 • Najwyższe kwoty udziałowe mają kolejno: USA, Unia Europejska, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, Francja, Arabia Saudyjska

 • Każde z państw otrzymuje z tytułu członkostwa 250 głosów, kolejny głos zakupuje za 100 tys. SDR

 • Państwa o największych kwotach udziałowych korzystają z prawa weta

 • Wysokość zaciąganych kredytów w ramach transzy rezerwowej i transz kredytowych uzależniona od wysokości kwot udziałowych


Wartość kwot indywidualnych isiła głosu wybranych państw członkowskich w SDR i %


Waluta MFW

 • Specjalne Prawo Ciągnienia (SDR)

 • Emisja SDR ma charakter pieniądza fiducjarnego, czyli nie wymaga pokrycia materialnego. Podstawa emisji jest wzajemne zobowiązanie uczestników do posługiwania się SDR

 • Wartość SDR naliczana jest na podstawie koszyka walut (USD, Euro, Jen, Funt Bryt.)


Krytyka systemu MFW wg Josepha Stiglitza, Globalization and Its Discontents

 • MFW postrzega światową gospodarkę tylko i wyłącznie z punktu widzenia specyficznego środowiska finansjery;

 • prezentuje jako fakty coś, co jest tylko ideologią (neoliberalną);

 • Wymuszanie na uzależnionych od pomocy MFW państwach liberalizacji rynków finansowych, nadmiernej dyscypliny budżetowej, niskiego stopnia inflacji doprowadziło do upadku wielu gospodarek;

 • Nieprzejrzystość i brak procedur demokratycznych w podejmowaniu decyzji;

 • Stosowanie podwójnych standardów - słabe państwa dostają bardzo rygorystyczne warunki do spełnienia, a np. Rosja nie wywiązuje się z zobowiązań, zużywa pomoc w procesach korupcyjnych i nadal pomoc otrzymuje;

 • Sprzeniewierzenie się ideom Keynesa, który wymyślił MFW. Keynes twierdził, że rynek z natury nie działa doskonale i zadaniem takiej instytucji jest pomoc w sytuacji, gdy rynek zawodzi i popada w recesję. MFW utrzymuje, że rynek zawsze działa doskonale i odmawia udzielenia pomocy państwom, które nie chcą zredukować swojej ingerencji w rynek.


Grupa Banku Światowego

 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)

  Bank Światowy

 • Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)

 • Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych

 • Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych

  Organizacje afiliowane


Bank Światowy

 • Warunkiem członkostwa jest przynależność do MFW i dokonywanie wpłat członkowskich (185 członków)

 • Zorganizowany w formie spółki akcyjnej – członkowie są udziałowcami

 • Największe gospodarki światowe mają około 45% udziałów w kapitale BŚ


Ważniejsze cele BŚ

 • Pomoc w odbudowie i rozwoju państw czł.

 • Popieranie długofalowego i zrównoważonego rozwoju

 • Udzielanie pomocy w zakresie przebudowy gospodarek państw rozwijających się

 • Udzielanie pożyczek lub gwarancji

 • Inwestowanie w rozwój człowieka

 • Popieranie sektora prywatnego


Funkcje BŚ

 • kredytowa

 • koordynacyjna

 • mediacyjna

 • techniczna


Źródła finansowania BŚ

 • Kapitał zakładowy (1% w złocie lub USD i 9% w walucie narodowej oraz 90% fundusz gwarancyjny)

 • Zaciąganie pożyczek na międzynarodowych rynkach kapitałowych

 • Emisja własnych obligacji

 • Dochody z operacji

 • Cesje wierzytelności


Struktura organizacyjna

 • Rada Gubernatorów 5-letnia kadencja, ministrowie finansów/prezesi banków narodowych państw członkowskich

 • Prezes Banku wybierany z grona dyrektorów wykonawczych, odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Bankiem

 • 5 dyrektorów wykonawczych mianowanych przez państwa o największym udziale kapitałowym

 • Departamenty funkcjonalne


Prezes Grupy Banku Światowego

 • Paul Wolfowitz

  Amerykanin

  mianowany w marcu 2005 r.

  Odwołany???? – decyzja wkrótce


Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Powołany w 1944 r. w celu niesienia pomocy w odbudowie powojennej Europy

 • Współpracuje z państwami biednymi i o średnim poziomie PKB

 • Jest największym źródłem kredytowania na międzynarodowym rynku finansowym

 • 185 członków


Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA)

 • Ustanowione w 1960 r.

 • Uzupełnia działalność pomocową IBRD /ten sam zarząd i personel/

 • Jedno z największych źródeł wsparcia dla 82 najbiedniejszych państw świata, w tym 39 z Afryki

 • Celem działalności jest ograniczenie ubóstwa przez udzielanie preferencyjnych kredytów i grantów na realizację programów stymulujących wzrost gospodarczy, likwidacje nierówności i wzrost poziomu życia społecznego


Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC)

 • Ustanowiona w 1956 r.

 • Organizacja poza-rządowa wspierająca działalność sektora prywatnego w krajach rozwijających się

 • Udziela pożyczek, gwarancji i rad przedsiębiorstwom prywatnym

 • Prawnie i finansowo niezależna od BŚ

 • 179 członków


Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID)

 • 1966 r.

 • Autonomiczna organizacja międzyn. ściśle współpracująca z BŚ

 • Forum koncyliacyjne i arbitrażu między państwami członkowskimi a inwestorami

 • Źródło aktualnych regulacji prawnych dotyczących prawa inwestycyjnego i umów inwestycyjnych

 • 155 państw członkowskich


Agencja Gwarancji Inwestycji Wielostronnych (MIGA)

 • Konwencja z 1985 r./działalność od 1988 r.

 • Udziela gwarancji inwestycji w politycznie niestabilnych państwach rozwijających się, pomocy technicznej w budowaniu warunków inwestycyjnych, oraz informacji o rynkach inwestycyjnych

 • Zapewnia finansową stabilność przedsięwzięcia

 • Uczestniczy w mediacjach inwestycyjnych

 • Wspiera inwestorów i ubezpieczycieli w państwach o niesprzyjającym klimacie inwestycyjnym

 • 170 członków


 • Login