Sigita dijokien
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

Sigita Dijokienė PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mokyklos savęs vertinimas (Vidaus auditas). Sigita Dijokienė. Mokyklos savęs vertinimas (Vidaus auditas) bendruomenei padeda atpažinti stipriąsias veiklos sritis ir tikslingai suplanuoti mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės gerinimą.

Download Presentation

Sigita Dijokienė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sigita dijokien

 • Mokyklos savs vertinimas (Vidaus auditas)

Sigita Dijokien


Sigita dijokien

 • Mokyklos savs vertinimas (Vidaus auditas) bendruomenei padeda atpainti stiprisias veiklos sritis ir tikslingai suplanuoti mokyklos kait, orientuot savo veiklos kokybs gerinim.


Praktikoje mokyklos sav s vertinimas atitinka atsakym tris klausimus

Praktikoje mokyklos savs vertinimas atitinka atsakym tris klausimus:

Kaip mums sekasi?

I kur mes inome?

K darysime toliau?


Sigita dijokien

 • Savs vertinimo procesas yra padalintas dvi dalis:

visos mokyklos veiklos sivertinim arba platj audit irpasirinktos vertinimo srities, temos ar irykjusios problemos gilumin analiz.


Sav s vertinimo metodai kiekybinio tyrimo imties sudarymas

Savs vertinimo metodai:KIEKYBINIO TYRIMO IMTIES SUDARYMAS.

MOKYKLOS SAVS VERTINIMO ATLIKIMOPROCESAS -susideda i penki etap, i viso apimani devynis ingsnius


Grup s diskusijos

GRUPS DISKUSIJOS

Grups diskusijos tikslas kolegikai dalintis patirtimi, mokytis vienas i kito, kartu sprsti

ikylanius sunkumus ir kartu mstyti, kaip mes galime tobulinti ms mokykl.


Mokyklos kult ra

MOKYKLOS KULTRA

Kaip mokyklos bendruomen suvokia, sivaizduoja jos kultr (kokius idealus, elgesio

lkesius, normas nurodo, k deklaruoja)? Kaip mokykloje kuriamos tradicijos? Kaip j

laikomasi?


Sigita dijokien

Ar mokiniai ir mokytojai didiuojasi tuo, kad priklauso savo mokyklai? Kokia yra psichologinatmosfera mokykloje?

Kokie santykiai tarp mokyklos bendruomens nari?


Sigita dijokien

 • Kokie santykiai ir mikroklimatas vyrauja klasje / mokykloje?

 • Koks yra tikjimo kiekvieno

  mokinio asmeninio tobuljimo galimybe lygis mokykloje?

 • Ar kiekvienas mokinys skatinamas

  siekti aukiausio jam manomo lygio? Kokie yra mokyklos tobuljimo siekiai?


Mokyklos naudodamos iuos instrumentus gali su inoti mokyklos kult ros stiprybes ir silpnas vietas

 • Kaip mokytojai ir mokiniai laikosi bendr susitarim?

 • Koks mokyklos vaidmuo vietos bendruomenje?

 • Kaip mokykla kuria savo vaizd?

Mokyklos, naudodamos iuos instrumentus, gali suinoti mokyklos kultros stiprybes ir silpnasvietas


Sigita dijokien

 • Klausimai ir instrumentai grups diskusijai apie mokyklos kultr

Vertybs, elgesio normos, principaiKokiuose mokyklos dokumentuose ufiksuotos ms mokyklos vertybs? Kurios vertybs yra deklaruojamos mokyklos dokumentuose kaip svarbiausios? Kaip deklaruojamos mokyklos vertybs atliepia esminius mokyklos veiklos aspektus?


Sigita dijokien

 • YRA DABAR MOKYKLOJE

  vardinkite penkias svarbiausias mokyklos

  vertybes, kurios mokykloje yra propaguojamos

 • 1. .........................................................

 • 2. .........................................................

 • 3. .........................................................

 • 4. .........................................................

 • 5. .........................................................


Sigita dijokien

 • NORTSI, KAD BT MOKYKLOJE

 • vardinkite penkias mokyklos vertybes, kurios,

 • Js manymu, turt bti mokykloje

 • 1. .........................................................

 • 2. .........................................................

 • 3. .........................................................

 • 4. .........................................................

 • 5. .........................................................


Sigita dijokien

 • UGDYMAS IR MOKYMASIS

vertinimo instrument tikslas padti mokyklai nustatytimokykloje vykstanio ugdymo ir mokymosi ypatumus


Sigita dijokien

 • Apie ugdymo individualizavim ir diferencijavim

Kaip suprantame, k laikome ugdymo individualizavimu ir diferencijavimu? Kaip konkreiai tai pritaikome pamokose? Kokie didiausi sunkumai individualizuojant ir diferencijuojant? Dl koki prieasi?


Sigita dijokien

 • Kaip galima bt tobulinti individualizavim ir diferencijavim pamokose?

 • Kokios priemons mums ia i ties padt?


Sigita dijokien

 • Ugdymo proceso tikslas

Pritaikyti ugdymo turin taip, kad kiekvienas mokinyspagal savo poreikius ir igales brst kaip asmenyb, gyt kompetencij, btin tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui iuolaikinje visuomenje.(Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, gyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012)


Sigita dijokien

 • Kodl reikia individualizuoti ir diferencijuoti mokym?

Mokiniai skiriasi fizine, emocine, socialine brandaMokiniai turi skirting sugebjim, gdi, kultrins patirtiesMokiniai skirtingai daro paangMokiniai mokosi skirtingais stiliais


Sigita dijokien

 • Ugdymo diferencijavimas

Diferencijavimas - ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klass mokini sugebjim lygiams, poreikiamskad kiekvienas pagal savo igales, pasiekt kuo geresni rezultat


Sigita dijokien

 • Diferencijavimas

 • Diferencijavimas yra individualaus poirio mokym realizavimas: mokini skirstymas didesnes ar maesnes grupes, keliant jose skirtingus mokymosi tikslus, taikant skirtingus metodus, priemones ir pan.


Sigita dijokien

 • Pritaikomi pagrindiniai ugdymo turinio elementai

 • Mokymo turinys

 • Mokymo ir mokymosi metodai

 • Vertinimo bdai

 • Diferencijuojama Suskirstant klass mokinius grupes pagal sugebjim lyg

 • Suskirstant mokinius mirias vairi gebjim grupes, kuriose

  daugiau gebantys mokiniai padeda maiau patyrusiems


Sigita dijokien

 • Mokini patirtis yra skirtinga, nes skiriasi j takoj aplinkos ir asmeniniai veiksniai

 • Mokiniai skiriasi pagal

 • Poreikius

 • Sugebjimus

 • Interesus

 • Polinkius

 • Mokymosi stilius.

 • visus iuos skirtumus mokytojas gali atsivelgti.


Sigita dijokien

 • Visos klass mokymas

 • Visi klass mokiniai mokosi t pat dalyk madaug tuo paiu metu ir tuo paiu greiiu. Beveik visada mokykloje mokoma tokiu bdu.

 • Toks mokymo bdas nepakankamai lankstus, kad galima bt atsivelgti skirting mokini patirt, gebjimus, poreikius ar trokimus.

 • Gali sumati mokymosi motyvacija.


Sigita dijokien

 • Individualus mokymas

 • mokiniai mokosi to paties dalyko, bet skirtingu tempu, daugelis pradeda mokytis skirtingu metu arba sijungia skirtingose vietose.

 • tos paios klass mokiniai konkreiu metu turs skirtingas uduotis. Pvz.mokoma naudotis kompiuteriu,dirbti su GPS


Sigita dijokien

 • Individualizavimas

Individualizuotas mokymas pritaikytas prie besimokanij poreiki vairiose situacijose. Jis turi aik tiksl ir program, susietas su grtamuoju ryiu, pasirinktu mokymo/si tempu. J. Lauikas, N.L.Gage, A. B. Marshall, T.G. Page, J.G. Thomas ir kt.


Sigita dijokien

 • Diferencijavimas

Diferencijuotas mokymas siaurja prasme yra tokia mokymo kryptis, kai, atsivelgus mokini skirtybes, sudaromos specialios mokini grups, kurios mokomos skirtingai.B. Bitinas, V. Rajeckas, Z. Bajorinas, J. Vaitkeviius, 1981.


Sigita dijokien

 • Ugdymo turinio diferencijavimas

Diferencijavimas- ugdymo turinio pritaikymas skirtingo sugebjim lygio mokiniamsPritaikomaMokymo turinysMokymo ir mokymosi metodaiVertinimo bdaiDiferencijuojamaSuskirstant klass mokinius grupes pagal sugebjim lygSuskirstant mokinius mirias vairi gebjim grupes, kuriose daugiau gebantys mokiniai padeda maiau patyrusiems


Sigita dijokien

Kiekvieno mokinio tobuljimas stebimas pagal kai kuriuos ar visus iuos dalykus;

 • kompetencijas, kurias mokinys rodo turs;

 • kiekvienam mokiniui atskirus vertinimo lapus, kuriuose paymta ankstesn patirtis, tam tikro laiko pasiekimai,

 • testus.


Sigita dijokien

 • Daniausiai pasitaikanti klaida palikti mokym pratyb ssiuviniui.

 • Su juo susijusi klaida kalbti su mokiniu tik tada, kai jie paprao pagalbos.

 • Reikia: stebti mokini tobuljim, juos girti, kalbtis apie sunkumus.

 • Stebti j darb ir uduoti probleminius klausimus.(kas tau lig iol buvo sunkiausia?)


Sigita dijokien

i klaid galima ivengti:

 • program traukti darb poromis;

 • koleg mokym;

 • iek tiek visos klass mokymo;

 • surasti domius mokymosi altinius.


Sigita dijokien

 • Labai svarbus formuojamasis vertinimas, kuris turi bti informatyvus:

 • aiks tikslai mokiniai turi suprasti gero darbo kriterijus;

 • ,,medalis informacija apie tai, k jie padar gerai ir kodl tai gerai.

 • misija informacija apie tai, kur reikia patobulti ir kaip tai padaryti.


Sigita dijokien

 • Individualizavimas turi pagerinti mokymosi pasiekimus,taiau negalime pamirti naujausi tyrim ivad,kurie rodo,jog mokini paangumui didiausi poveik turi:

 • darboklasjeorganizavimobdai,

 • atsivelgimas mokinioa(ego), jo asmenin poir,

 • ar mokinys pozityviai ir giliai priima naujas inias.

 • kiek ini bei kokio sudtingumo gebjimus mokinys iviso pajgus tam tikrame savo raidos etape gyti:negalima vis mokini imokyti visko.


Sigita dijokien

 • Diferencijuojama pagal kuri nors vien ryki mokinio savyb,kuri bdinga bent keliems klass mokiniams,pavyzdiui,panaius gabumus,interesus ar polinkius kokiai nors veiklai,motyvacijos stiprum,charakterio savybes ir pan.Taip gaunamos daugiau ar maiau homogenikos(panaios) mokini grups.


Sigita dijokien

 • Taiau sudaromos ir heterogenikos grupes: sujungiami skirtingi mokiniai.Tokiose grupse susidaro galimybs mokytis bendradarbiaujant,pagerinti ne tik akademinius,bet ir bendravimo,metakognityvinius, vertinimo,kt.svarbius gebjimus.


Sigita dijokien

Ieities takas diferencijavimo formos pasirinkimui,grups sudarymui yra

 • mokini motyvacija,

 • J gebjimai,

 • poreikiai,

 • interesai,polinkiai.


Sigita dijokien

 • Mokymosi motyvacijos komponentai

 • veiklos proceso patrauklumas;

 • rezultato patrauklumas;

 • emocijos.


Sigita dijokien

 • Motyvai, gldintys mokomojoje veikloje susij su:

 • mokymosi turiniu, kai mokymsi skatina noras suinoti k nors nauja;

 • mokymosi procesu, kai noras pademonstruoti intelektualin aktyvum skatina mokytis.


Sigita dijokien

 • K turime isiaikinti apie savo mokinius:

 • Kodl ie mokiniai pasirinko dalyk arba kurs;

 • Kaip ie mokiniai imoksta geriausiai?

 • Ko jie tikrai neino ar nemoka daryti?

 • Kokiais mokymo metodais juos galima imokyti geriausiai?

 • Ar ie mokiniai turi reikiam mokymosi gdi?

 • Kokios i mokini turimos inios?

 • Ar ie mokiniai dar turi kitoki poreiki?(fizini, psichologini, sveikatos, mokymosi, prieiros, kit poreiki)

 • Ar jie mokymsi iri konstruktyviai?


Sigita dijokien

 • Diferencijavimo bdai

 • Pagal uduot, rezultat ir skirt laik;

 • Pagal skirtingus mokymosi bdus ir paramos poreikius;

 • Pagal savarankik uduoi ir tiksl nustatym.


Sigita dijokien

 • Taikykite tok mokym, kad visi mokiniai kurt prasmes (aktyviai veikdami pamokoje, kurdami reikmes ir prasmes, pasinaudodami jau turimomis iniomis ir gebjimais);

 • Uduotis dstyti ne ,,rio, o ,,kopi principu


Sigita dijokien

 • Auktesnij gebjim uduotis suskaidyti maesnius segmentus ir mokyti j ,,tilt tiesimo principu


Sigita dijokien

(mokinys atlieka uduot, mokinys apmsto nuveiktus darbus ir apsvarsto mokytojo komentarus dl turinio ir paios atlikimo eigos, kai mokinio atmintis santykinai tuia, mokytojas paprao, kad mokinys dmes sutelkt darbo eig, o ne turin, kad irykint paties veikimo aspektus);


Sigita dijokien

 • Pasitelkti meistrikumo ir tobuljimo uduoi jungin

Gabesniems mokiniams bent jau uduoties ar pamokos pabaigoje skirti papildomo darbo (kelis atvirus klausimus ir uduotis, kelias auktesnij gebjim reikalaujanias uduotis);


Sigita dijokien

 • Duoti mokiniams tiek laiko, kiek jiems reikia, pasitelkiant altiniais paremt mokymsi, meistrikumo mokymsi, kuriam vadovauja pats mokinys.


Sigita dijokien

 • Diferencijuoti altinius;

 • Leisti mokiniams pristatyti darb duota tema skirtingais bdais (kaip praneim, kaip ,,mini emlap, kaip tinklap ar pan.)


Sigita dijokien

 • Uduoti auktesni gebjim reikalaujani klausim (pagal Bloomo taksonomij);

 • Pateikti paprast gebjim reikalaujani uduoi, kad utikrintume, kad silpnesnieji mokiniai pereit ,,visus Bloomo ingsnelius;


Sigita dijokien

 • Pasitelkti metodus, tinkamus vairiems mokymosi bdams;

 • Pasitelkti darb grupje ir teikti tokias uduotis, kad mokiniai galt vienas kitam padti;


Sigita dijokien

 • Puikiai inaudoti draug vertinim ir draug pagalb;

 • Isiaikinti asmeninius poreikius ir numatyti asmeninius tikslus, kuriais tie poreikiai bt patenkinti;


Sigita dijokien

 • Pasitelkiamas pozityvus skatinimas;

 • Pasitelkiamas savs vertinimas, kad paaikt tolesni mokymosi tikslai;

 • Nustatomi individuals daug reikalaujantys, bet pasiekiami tikslai.


Sigita dijokien

 • Pripainti kiekvien asmen;

 • Suvesti drauge mokinius, galinius vienas kitam padti, arba suburti mokini ,,mokymosi komandas ir kiekvienam nariui skirti tiksl padti vienas kitam.

 • darb su klase traukti mokymosi pagalb.


Sigita dijokien

 • Pagal savarankik uduoi ir tiksl nustatym

 • is diferencijavimo bdas apima tok poir mokinius, kai su kiekvienu elgiamasi kaip su asmeniu, o ne kaip vienu i klass mokini:


Sigita dijokien

 • Pozityvaus skatinimo formos

 • Iorins (Mokytojas):

 • Skiria mokiniui dmesio;

 • Gerbia mokin kaip mog ir puoselja iltus santykius;

 • Mokinio klausosi susidomjs;

 • Priima mokinio pasilyt mint;

 • Parodo mokinio darb kaip pavyzdin;

 • Rodo susidomjim mokinio veikla pamokoje;


Sigita dijokien

 • Skiria mokiniui laiko;

 • Juokiasi i mokini smojo;

 • mokin iri su pagarba;

 • Tikrindamas rato darb parao komentar;

 • Skatina nusiypsodamas, akimis pagaudamas mokinio vilgsn, pakeldamas nykius vir ir pan.

 • Paratje paymi rainyje idstyt ger mint;

 • Mokinio darb eksponuoja garbs lentoje ir pan.;

 • Suteikia ypating privilegij ar bal u nuopelnus.


Sigita dijokien

 • Mokytojas gali diferencijuoti mokym, dirbdamas miriose gabum poiriu klasse:

 • teikti mokiniams skirtingas pagal sudtingumo lyg uduotis;

 • teikti bendras uduotis, bet reikalauti skirtingo j atlikimo lygio;

 • teikti vaikui galimyb sisavinti kurs jo paties tempu;

 • teikti vaikui papildomas uduotis, siekiant praplsti inias ir gdius


Sigita dijokien

 • Diferencijuotas vertinimas: veiklos vertinimas

 • Tinkamai vertinama veikla pasako mokytojui ir mokiniui daugiau negu testas ar egzaminai. is vertinimas:

 • Parodo, k mokinys sisavino ir gali panaudoti (o ne tai, k prisimin ir vliau pamir) ir ko dar neimoko

 • Padeda diferencijuoti ugdymo turin

 • Leidia mokytojui nustatyti ar pasirinkta mokymo strategija dav laukiamus rezultatus

 • Padeda nustatyti, kaip reikia toliau mokyti

 • Svarbu, kad veiklos duot aik mokymosi vaizd, vertintojas bt labai atidus tik vertindami mokin matome save


Sigita dijokien

 • Kaip a jauiausi pamokoje (mano savijautos/nuotaikos termometras 1-10),

 • A supratau...

 • Man patiko...

 • A tikjausi...

 • A nesupratau...

 • Man nepatiko...

 • Mane tiesiog siutino...

 • Ketinu imtis i veiksm...


Sigita dijokien

,,Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi imoks, nes jie gim kitais laikais.

(Senovs yd patarl)


 • Login