Sigita dijokien
Download
1 / 57

Sigita Dijokienė - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mokyklos savęs vertinimas (Vidaus auditas). Sigita Dijokienė. Mokyklos savęs vertinimas (Vidaus auditas) bendruomenei padeda atpažinti stipriąsias veiklos sritis ir tikslingai suplanuoti mokyklos kaitą, orientuotą į savo veiklos kokybės gerinimą.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sigita Dijokienė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation TranscriptSigita dijokien


Praktikoje mokyklos sav s vertinimas atitinka atsakym tris klausimus
Praktikoje mokyklos savs vertinimas atitinka atsakym tris klausimus:

Kaip mums sekasi?

I kur mes inome?

K darysime toliau?


Sigita dijokien

visos mokyklos veiklos sivertinim arba platj audit irpasirinktos vertinimo srities, temos ar irykjusios problemos gilumin analiz.


Sav s vertinimo metodai kiekybinio tyrimo imties sudarymas
Savs vertinimo metodai: tris klausimus:KIEKYBINIO TYRIMO IMTIES SUDARYMAS.

MOKYKLOS SAVS VERTINIMO ATLIKIMOPROCESAS -susideda i penki etap, i viso apimani devynis ingsnius


Grup s diskusijos
GRUPS DISKUSIJOS tris klausimus:

Grups diskusijos tikslas kolegikai dalintis patirtimi, mokytis vienas i kito, kartu sprsti

ikylanius sunkumus ir kartu mstyti, kaip mes galime tobulinti ms mokykl.


Mokyklos kult ra
MOKYKLOS KULTRA tris klausimus:

Kaip mokyklos bendruomen suvokia, sivaizduoja jos kultr (kokius idealus, elgesio

lkesius, normas nurodo, k deklaruoja)? Kaip mokykloje kuriamos tradicijos? Kaip j

laikomasi?


Sigita dijokien

Ar mokiniai ir mokytojai didiuojasi tuo, kad priklauso savo mokyklai? Kokia yra psichologinatmosfera mokykloje?

Kokie santykiai tarp mokyklos bendruomens nari?


Sigita dijokien

 • Kokie santykiai ir mikroklimatas vyrauja savo mokyklai? Kokia klasje / mokykloje?

 • Koks yra tikjimo kiekvieno

  mokinio asmeninio tobuljimo galimybe lygis mokykloje?

 • Ar kiekvienas mokinys skatinamas

  siekti aukiausio jam manomo lygio? Kokie yra mokyklos tobuljimo siekiai?


Mokyklos naudodamos iuos instrumentus gali su inoti mokyklos kult ros stiprybes ir silpnas vietas

 • Kaip mokytojai savo mokyklai? Kokia ir mokiniai laikosi bendr susitarim?

 • Koks mokyklos vaidmuo vietos bendruomenje?

 • Kaip mokykla kuria savo vaizd?

Mokyklos, naudodamos iuos instrumentus, gali suinoti mokyklos kultros stiprybes ir silpnasvietas


Sigita dijokien

Vertybs, elgesio normos, principaiKokiuose mokyklos dokumentuose ufiksuotos ms mokyklos vertybs? Kurios vertybs yra deklaruojamos mokyklos dokumentuose kaip svarbiausios? Kaip deklaruojamos mokyklos vertybs atliepia esminius mokyklos veiklos aspektus?


Sigita dijokien

 • YRA DABAR kultrMOKYKLOJE

  vardinkite penkias svarbiausias mokyklos

  vertybes, kurios mokykloje yra propaguojamos

 • 1. .........................................................

 • 2. .........................................................

 • 3. .........................................................

 • 4. .........................................................

 • 5. .........................................................


Sigita dijokien

 • NORTSI, KAD BT MOKYKLOJE kultr

 • vardinkite penkias mokyklos vertybes, kurios,

 • Js manymu, turt bti mokykloje

 • 1. .........................................................

 • 2. .........................................................

 • 3. .........................................................

 • 4. .........................................................

 • 5. .........................................................


Sigita dijokien

vertinimo instrument tikslas padti mokyklai nustatytimokykloje vykstanio ugdymo ir mokymosi ypatumus


Sigita dijokien

Kaip suprantame, k laikome ugdymo individualizavimu ir diferencijavimu? Kaip konkreiai tai pritaikome pamokose? Kokie didiausi sunkumai individualizuojant ir diferencijuojant? Dl koki prieasi?


Sigita dijokien


Sigita dijokien

Pritaikyti ugdymo turin taip, kad kiekvienas mokinyspagal savo poreikius ir igales brst kaip asmenyb, gyt kompetencij, btin tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui iuolaikinje visuomenje.(Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, gyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006-2012)


Sigita dijokien

Mokiniai skiriasi fizine, emocine, socialine brandaMokiniai turi skirting sugebjim, gdi, kultrins patirtiesMokiniai skirtingai daro paangMokiniai mokosi skirtingais stiliais


Sigita dijokien

Diferencijavimas - ugdymo turinio pritaikymas skirtingiems klass mokini sugebjim lygiams, poreikiamskad kiekvienas pagal savo igales, pasiekt kuo geresni rezultat


Sigita dijokien

 • Diferencijavimas diferencijavim pamokose?

 • Diferencijavimas yra individualaus poirio mokym realizavimas: mokini skirstymas didesnes ar maesnes grupes, keliant jose skirtingus mokymosi tikslus, taikant skirtingus metodus, priemones ir pan.


Sigita dijokien

 • Pritaikomi pagrindiniai ugdymo turinio elementai diferencijavim pamokose?

 • Mokymo turinys

 • Mokymo ir mokymosi metodai

 • Vertinimo bdai

 • Diferencijuojama Suskirstant klass mokinius grupes pagal sugebjim lyg

 • Suskirstant mokinius mirias vairi gebjim grupes, kuriose

  daugiau gebantys mokiniai padeda maiau patyrusiems


Sigita dijokien


Sigita dijokien

 • Visos klass mokymas aplinkos ir asmeniniai veiksniai

 • Visi klass mokiniai mokosi t pat dalyk madaug tuo paiu metu ir tuo paiu greiiu. Beveik visada mokykloje mokoma tokiu bdu.

 • Toks mokymo bdas nepakankamai lankstus, kad galima bt atsivelgti skirting mokini patirt, gebjimus, poreikius ar trokimus.

 • Gali sumati mokymosi motyvacija.


Sigita dijokien

 • Individualus mokymas aplinkos ir asmeniniai veiksniai

 • mokiniai mokosi to paties dalyko, bet skirtingu tempu, daugelis pradeda mokytis skirtingu metu arba sijungia skirtingose vietose.

 • tos paios klass mokiniai konkreiu metu turs skirtingas uduotis. Pvz.mokoma naudotis kompiuteriu,dirbti su GPS


Sigita dijokien

Individualizuotas mokymas pritaikytas prie besimokanij poreiki vairiose situacijose. Jis turi aik tiksl ir program, susietas su grtamuoju ryiu, pasirinktu mokymo/si tempu. J. Lauikas, N.L.Gage, A. B. Marshall, T.G. Page, J.G. Thomas ir kt.


Sigita dijokien

Diferencijuotas mokymas siaurja prasme yra tokia mokymo kryptis, kai, atsivelgus mokini skirtybes, sudaromos specialios mokini grups, kurios mokomos skirtingai.B. Bitinas, V. Rajeckas, Z. Bajorinas, J. Vaitkeviius, 1981.


Sigita dijokien

Diferencijavimas- ugdymo turinio pritaikymas skirtingo sugebjim lygio mokiniamsPritaikomaMokymo turinysMokymo ir mokymosi metodaiVertinimo bdaiDiferencijuojamaSuskirstant klass mokinius grupes pagal sugebjim lygSuskirstant mokinius mirias vairi gebjim grupes, kuriose daugiau gebantys mokiniai padeda maiau patyrusiems


Sigita dijokien

Kiekvieno mokinio tobuljimas stebimas pagal kai kuriuos ar visus iuos dalykus;

 • kompetencijas, kurias mokinys rodo turs;

 • kiekvienam mokiniui atskirus vertinimo lapus, kuriuose paymta ankstesn patirtis, tam tikro laiko pasiekimai,

 • testus.


Sigita dijokien

 • Daniausiai pasitaikanti klaida palikti mokym pratyb ssiuviniui.

 • Su juo susijusi klaida kalbti su mokiniu tik tada, kai jie paprao pagalbos.

 • Reikia: stebti mokini tobuljim, juos girti, kalbtis apie sunkumus.

 • Stebti j darb ir uduoti probleminius klausimus.(kas tau lig iol buvo sunkiausia?)


Sigita dijokien

i klaid galima ivengti: ssiuviniui.

 • program traukti darb poromis;

 • koleg mokym;

 • iek tiek visos klass mokymo;

 • surasti domius mokymosi altinius.


Sigita dijokien

 • Labai svarbus ssiuviniui.formuojamasis vertinimas, kuris turi bti informatyvus:

 • aiks tikslai mokiniai turi suprasti gero darbo kriterijus;

 • ,,medalis informacija apie tai, k jie padar gerai ir kodl tai gerai.

 • misija informacija apie tai, kur reikia patobulti ir kaip tai padaryti.


Sigita dijokien

 • Individualizavimas turi pagerinti mokymosi pasiekimus,taiau negalime pamirti naujausi tyrim ivad,kurie rodo,jog mokini paangumui didiausi poveik turi:

 • darboklasjeorganizavimobdai,

 • atsivelgimas mokinioa(ego), jo asmenin poir,

 • ar mokinys pozityviai ir giliai priima naujas inias.

 • kiek ini bei kokio sudtingumo gebjimus mokinys iviso pajgus tam tikrame savo raidos etape gyti:negalima vis mokini imokyti visko.


Sigita dijokien

 • Diferencijuojama pagal kuri nors vien ryki mokinio savyb,kuri bdinga bent keliems klass mokiniams,pavyzdiui,panaius gabumus,interesus ar polinkius kokiai nors veiklai,motyvacijos stiprum,charakterio savybes ir pan.Taip gaunamos daugiau ar maiau homogenikos(panaios) mokini grups.


Sigita dijokien

 • Taiau sudaromos ir savyb,kuri bdinga bent keliems klass mokiniams,pavyzdiui,panaius gabumus,interesus ar polinkius kokiai nors veiklai,motyvacijos stiprum,charakterio savybes ir pan.Taip gaunamos daugiau ar maiauheterogenikos grupes: sujungiami skirtingi mokiniai.Tokiose grupse susidaro galimybs mokytis bendradarbiaujant,pagerinti ne tik akademinius,bet ir bendravimo,metakognityvinius, vertinimo,kt.svarbius gebjimus.


Sigita dijokien

Ieities takas diferencijavimo formos pasirinkimui,grups sudarymui yra

 • mokini motyvacija,

 • J gebjimai,

 • poreikiai,

 • interesai,polinkiai.


Sigita dijokien


Sigita dijokien


Sigita dijokien

 • K turime isiaikinti apie savo mokinius: pasirinkimui,grups sudarymui yra

 • Kodl ie mokiniai pasirinko dalyk arba kurs;

 • Kaip ie mokiniai imoksta geriausiai?

 • Ko jie tikrai neino ar nemoka daryti?

 • Kokiais mokymo metodais juos galima imokyti geriausiai?

 • Ar ie mokiniai turi reikiam mokymosi gdi?

 • Kokios i mokini turimos inios?

 • Ar ie mokiniai dar turi kitoki poreiki?(fizini, psichologini, sveikatos, mokymosi, prieiros, kit poreiki)

 • Ar jie mokymsi iri konstruktyviai?


Sigita dijokien

 • Diferencijavimo bdai pasirinkimui,grups sudarymui yra

 • Pagal uduot, rezultat ir skirt laik;

 • Pagal skirtingus mokymosi bdus ir paramos poreikius;

 • Pagal savarankik uduoi ir tiksl nustatym.


Sigita dijokien


Sigita dijokien


Sigita dijokien

( maesnius segmentus ir mokyti j ,,tilt tiesimo principumokinys atlieka uduot, mokinys apmsto nuveiktus darbus ir apsvarsto mokytojo komentarus dl turinio ir paios atlikimo eigos, kai mokinio atmintis santykinai tuia, mokytojas paprao, kad mokinys dmes sutelkt darbo eig, o ne turin, kad irykint paties veikimo aspektus);


Sigita dijokien

Gabesniems mokiniams bent jau uduoties ar pamokos pabaigoje skirti papildomo darbo (kelis atvirus klausimus ir uduotis, kelias auktesnij gebjim reikalaujanias uduotis);


Sigita dijokien

 • maesnius segmentus ir mokyti j ,,tilt tiesimo principuDuoti mokiniams tiek laiko, kiek jiems reikia, pasitelkiant altiniais paremt mokymsi, meistrikumo mokymsi, kuriam vadovauja pats mokinys.


Sigita dijokien

 • Diferencijuoti altinius; maesnius segmentus ir mokyti j ,,tilt tiesimo principu

 • Leisti mokiniams pristatyti darb duota tema skirtingais bdais (kaip praneim, kaip ,,mini emlap, kaip tinklap ar pan.)


Sigita dijokien


Sigita dijokien


Sigita dijokien


Sigita dijokien

 • Pasitelkiamas pozityvus skatinimas; (pagal Bloomo taksonomij);

 • Pasitelkiamas savs vertinimas, kad paaikt tolesni mokymosi tikslai;

 • Nustatomi individuals daug reikalaujantys, bet pasiekiami tikslai.


Sigita dijokien

 • Pripainti kiekvien asmen; (pagal Bloomo taksonomij);

 • Suvesti drauge mokinius, galinius vienas kitam padti, arba suburti mokini ,,mokymosi komandas ir kiekvienam nariui skirti tiksl padti vienas kitam.

 • darb su klase traukti mokymosi pagalb.


Sigita dijokien


Sigita dijokien

 • Pozityvaus skatinimo formos (pagal Bloomo taksonomij);

 • Iorins (Mokytojas):

 • Skiria mokiniui dmesio;

 • Gerbia mokin kaip mog ir puoselja iltus santykius;

 • Mokinio klausosi susidomjs;

 • Priima mokinio pasilyt mint;

 • Parodo mokinio darb kaip pavyzdin;

 • Rodo susidomjim mokinio veikla pamokoje;


Sigita dijokien

 • Skiria mokiniui laiko; (pagal Bloomo taksonomij);

 • Juokiasi i mokini smojo;

 • mokin iri su pagarba;

 • Tikrindamas rato darb parao komentar;

 • Skatina nusiypsodamas, akimis pagaudamas mokinio vilgsn, pakeldamas nykius vir ir pan.

 • Paratje paymi rainyje idstyt ger mint;

 • Mokinio darb eksponuoja garbs lentoje ir pan.;

 • Suteikia ypating privilegij ar bal u nuopelnus.


Sigita dijokien

 • Mokytojas gali diferencijuoti mokym, dirbdamas miriose gabum poiriu klasse:

 • teikti mokiniams skirtingas pagal sudtingumo lyg uduotis;

 • teikti bendras uduotis, bet reikalauti skirtingo j atlikimo lygio;

 • teikti vaikui galimyb sisavinti kurs jo paties tempu;

 • teikti vaikui papildomas uduotis, siekiant praplsti inias ir gdius


Sigita dijokien

 • Diferencijuotas vertinimas: veiklos vertinimas gabum poiriu klasse:

 • Tinkamai vertinama veikla pasako mokytojui ir mokiniui daugiau negu testas ar egzaminai. is vertinimas:

 • Parodo, k mokinys sisavino ir gali panaudoti (o ne tai, k prisimin ir vliau pamir) ir ko dar neimoko

 • Padeda diferencijuoti ugdymo turin

 • Leidia mokytojui nustatyti ar pasirinkta mokymo strategija dav laukiamus rezultatus

 • Padeda nustatyti, kaip reikia toliau mokyti

 • Svarbu, kad veiklos duot aik mokymosi vaizd, vertintojas bt labai atidus tik vertindami mokin matome save


Sigita dijokien


Sigita dijokien

,,Leisk vaikams mokytis ne vien tik to, ko pats esi imoks, nes jie gim kitais laikais.

(Senovs yd patarl)


 • Login