Doporu en k prezentaci k hodnocen m stn ch ak n ch skupin iv 1 1
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Doporučení k prezentaci k hodnocení Místních akčních skupin IV.1.1 PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doporučení k prezentaci k hodnocení Místních akčních skupin IV.1.1. 1. 9. 2011 – 14. 9. 2011. Poznámky:

Download Presentation

Doporučení k prezentaci k hodnocení Místních akčních skupin IV.1.1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doporu en k prezentaci k hodnocen m stn ch ak n ch skupin iv 1 1

Doporučení k prezentaci k hodnocení Místních akčních skupin IV.1.1

1. 9. 2011 – 14. 9. 2011


Doporu en k prezentaci k hodnocen m stn ch ak n ch skupin iv 1 1

 • Poznámky:

 • Jedná se pouze o doporučený návrh prezentace, každá MAS si může zpracovat prezentaci dle vlastního uvážení, popřípadě nemusí PowerPointovou prezentaci připravovat vůbec a prezentovat se pouze ústně

 • Dokumenty k prokázání nároku na body může MAS předkládat fyzicky nebo je nascanované vložit do prezentace

 • V případě, že MAS zpracuje na veřejnou obhajobu PowerPointovou prezentaci, je třeba ji zaslat na e-mail tereza.kadlecova@mze.cznejpozději do 29. 8. 2011.

 • MAS budou mít k dispozici internet pro případnou ukázku přímo na webových stránkách MAS


Stru n vod

Stručný úvod

 • Pověřená osoba krátce představí svoji Místní akční skupinu - oblast působnosti, velikost MAS, průměrná roční alokace

 • Postupně předloží k bodovaným otázkám pouze ty dokumenty, ze kterých bude patrné, je – li na body nárok (prezentaci včetně dokumentů je vhodné rozdělit podle oblastí v dotazníku, tedy do 7 skupin)

 • Opakovaně upozorňujeme, že se jedná pouze o doporučené dokumenty k doložení nároku na body

 • Na veřejnou obhajobu bude mít každá MAS 30 minut, z důvodů omezeným časových kapacit nebude možné prezentace prodlužovat


1 z kladn parametry a strategick dokumenty mas

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY A STRATEGICKÉ DOKUMENTY MAS

 • V této oblasti by měla MAS předložit potřebné dokumenty pouze k otázkám č. 6 a 7.

 • Integrovanou strategii území popř. jiné relevantní integrované strategie

 • zápisy z jednání, pokud byl jejich SPL z větší míry vytvořen tzv. komunitním plánováním


2 person ln zaji t n innosti mas

2. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI MAS

 • V této oblasti by měla MAS předložit potřebné dokumenty pouze k otázkám č. 11, 12 a 13.

 • prezenční listiny, zápisy z pracovních skupin

 • seznam osob, které schvalují strategii včetně data jejich narození


3 administrace v zev a v b r projekt v r mci spl

3. ADMINISTRACE VÝZEV A VÝBĚR PROJEKTŮ V RÁMCI SPL

 • V této oblasti by měla MAS předložit potřebné dokumenty k otázkám č.16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, a 30.

 • otázka č. 16 bude kontrolována z dat SZIF – prezentovat pouze případné komentáře/vysvětlení k vyřazeným projektům, pokud se MAS domnívá, že nedošlo k jejímu pochybení

 • zápisy/záznamy z monitoringu projektů/fichí

 • konzultace – ukázka z webových stránek MAS (hodiny konzultací, nejčastější dotazy apod.), zápisy/fotografie/prezenční listiny ze seminářů apod.

 • výběr projektů – ukázka z webových stránek MAS, zápisy/fotografie z kontrol na místě/veřejných prezentací, pravidla výběru projektů

 • otázka č. 30 bude kontrolována z dat SZIF


4 integrace a rozvoj mas

4. INTEGRACE A ROZVOJ MAS

 • V této oblasti by měla MAS předložit potřebné dokumenty k otázkám č. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45 a 46.

 • odkazyna webové stránky, zápisy z uskutečněných seminářů, setkání starostů nebo prohlášením jednotlivců

 • zápisy z jednání včetně seznamu členů v rámci MAS

 • Doklady o spolupráci včetně společného výstupu, smlouvy, dokumentace k projektu (není třeba dokládat, pokud se jedná o projekt z IV.2.1)

 • členské smlouvy, dokumentované akce (není třeba dokládat členství v CSV a NS MAS ČR)

 • fotodokumentace, zápisy z pořádaných akcí, odkazy na webové stránky

 • platná metodika hodnocení inovací v projektech


5 monitoring a evaluace mas

5. MONITORING A EVALUACE MAS

 • V této oblasti by měla MAS předložit potřebné dokumenty k otázkám č. 55, 56, 61, 62 a 64.

 • výňatek SPL k MI včetně aktuálního plnění jednotlivých indikátorů

 • zápisy/záznamy z uskutečněných monitoringů (viz obl.1)

 • písemná zpráva, interní předpisy, jména osob plus jejich ustanovení jako oprávněných osob pro provádění monitoringu

 • evaluace včetně data jejího provedení

 • interní předpisy, aktualizované SPL, písemné hodnocení jiné MAS, organizace či subjektu


6 propagace mas

6. PROPAGACE MAS

 • V této oblasti by měla MAS předložit potřebné dokumenty k otázkám č. 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75 a 77

 • zpravodaj (i v elektronické podobě)

 • odkaz na webové stránky, e – mailová adresa

 • výroční zpráva

 • odkazy na webové stránky

 • místní periodika i v elektronické podobě

 • fotodokumentace, brožury, prezenční listiny, prezentace

 • propagační materiály


7 nadstavba aktivit mas

7. NADSTAVBA AKTIVIT MAS

 • V této oblasti by měla MAS předložit potřebné dokumenty k otázkám č.80, 81, 82, 83, 84 a 85

 • prezenční listiny, prezentace, fotodokumentace, brožury, smlouvy apod. – dle vyvíjených aktivit MAS


 • Login