slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Globalizacja gospodarki światowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Globalizacja gospodarki światowej - PowerPoint PPT Presentation


  • 242 Views
  • Uploaded on

Globalizacja gospodarki światowej. Brak jednorodnej definicji Termin „globalizacja” obejmuje wiele elementów - umiędzynarodowienie, wspólnota państw ściśle ze sobą powiązanych, zasadnicze trendy w światowej ekonomii, polityce, zyciu społecznym i kulturze, - „mcdonaldyzacja”- krytyka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Globalizacja gospodarki światowej' - ilar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Globalizacja

gospodarki światowej

wielo definicji
Brak jednorodnej definicji

Termin „globalizacja” obejmuje wiele elementów

- umiędzynarodowienie, wspólnota państw ściśle ze sobą powiązanych, zasadnicze trendy w światowej ekonomii, polityce, zyciu społecznym i kulturze,

- „mcdonaldyzacja”- krytyka

- homogenizacja kultury – błędne rozumienie

Wielość definicji
globalizacja gospodarki to
tworzenie gospodarki światowej, czyli możliwości przepływu produktów oraz czynników pomiędzy wszystkimi krajami świataGlobalizacja gospodarki to:
proces globalizacji gospodarki
przejawia się w postaci struktur integracji gospodarki, rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.Proces globalizacji gospodarki
slide5

Powstanie gospodarki światowej wiąże się z: pierwszą rewolucją przemysłową

Internacjonalizacja wiąże się z drugą rewolucją przemysłową

Globalizacja wiąże się z trzecią (i czwartą) rewolucją przemysłową

slide6

Trzy etapy internacjonalizacji:

  • umiędzynarodowienie sfery wymiany
  • pełne wejście przez przedsiębiorstwo dotąd krajowe na rynek zagraniczny – produkcja (lub inna działalność) za granicą
  • globalizacja firmy – całkowite umiędzynarodowienie firmy i jej działalności (rynek globalny, strategia globalna)
slide7

Wg MFW

GLOBALIZACJA to

rosnące współzależności między krajami na całym świecie w związku ze wzrostem wielkości i wielości transakcji obejmujących wymianę towarów i usług oraz przepływy kapitału, a także szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się technologii.

slide8

Globalizacja ekonomiczna

to proces scalania gospodarek narodowych przejawiający się w dynamicznym wzroście obrotów handlowych, międzynarodowych przepływów kapitałowych, usługowych i pracy będący efektem rosnącej tendencji do traktowania przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw całego świata jako rynku zbytu.

slide9

U podstaw globalizacji leżą dwie kwestie:

postęp techniczny prowadzący do spadku kosztów komunikowania się i transportu

liberalizacja przepływów towarów, usług, kapitału i pracy

slide11

Technologia uczyniła globalizację widoczną,

a liberalizacja przyczyniła się do jej pogłębienia.

slide12

Podejście statyczne i dynamiczne do globalizacji

  • globalizacja jako stan
  • globalizacja jako proces
slide13

Globalizacja jako stan

Kolejny okres w gospodarce światowej charakteryzujący się znacznym stopniem zintegrowania różnorodnych podmiotów w niej funkcjonujących w jeden zespolony organizm z nowymi prawidłowościami zachowań całościowych.

slide14

Globalizacja jako proces

Dalsze pogłębianie się międzynarodowego podziału pracy i równoczesne przekształcanie tego podziału w globalny, gdzie role i zadania dzielone są niekoniecznie „międzynarodowo”, ale także„transnarodowo”, czy „ponadnarodowo”

slide15

PROBLEMY GLOBALNE-zagadnienia odnoszące się do całej gospodarki światowej

GLOBALIZM- całościowe myślenie o światowych procesach ekonomicznych

slide16

GOSPODARKA ŚWIATOWAtrwałe powiązania technologiczne, produkcyjne, finansowe, handlowe, instytucjonalne między jej podmiotami

GOSPODARKA GLOBALNA służy do określenia organicznej całości światowych procesów ekonomicznych, które posiadają pewne specyficzne cechy zachowań całościowych, nowy organizm o prawidłowościach zachowań całościowych

slide17

CECHY GLOBALIZACJI

·wielowymiarowość

·złożoność i wielowątkowość

·integrowanie

·międzynarodowa współzależność

·związek z postępem nauki, techniki i

organizacji

·kompresja czasu i przestrzeni

·dialektyczny charakter

·wielopoziomowość

z o ono i wielow tkowo
liberalizacja i rozwój rynków finansowych, multipolaryzacja przywództwa gospodarczego na świecie, nasilenie się problemów globalnych, itd.;złożoność i wielowątkowość
wielopoziomowo
i jednoczesne zespalanie się działalności gospodarczej na różnych poziomach: państw, regionów, gałęzi, rynków, firm;wielopoziomowość
dialektyczny charakter
rozwój poprzez istnienie i ścieranie się wewnętrznych przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.dialektyczny charakter
triada
Główni członkowie gospodarki światowej

około 20 krajów

trzy filary: Ameryka PŁN, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia

TRIADA
triada1
16 % ludności świata

78% wartości światowego eksportu

95 % nakładów B&R

50 % światowego PKB

95 % odpływ ZIB

siedziba 100 głównych Korporacji Transnarodowych

TRIADA
dominacja triady
nowe technologie

kontrola rynków finansowych

dostęp do surowców naturalnych

dysponowanie środkami masowego przekazu

dysponowanie bronią masowej zagłady

Dominacja TRIADY
przybli ony bilans globalizacji
Podmioty zyskujące na globalizacji:

Kraje tzw. Triady

Azja Płd.-Wsch. i Wschodnia

Ludzie posiadający zasoby

Kadry kierownicze i inżynieryjne

Osoby mobilne

Wielkie firmy wielonarodowe

Ludzie silni i dynamiczni

Sektory nowoczesne

Silne państwa

Podmioty tracące na globalizacji:

Słabsze kraje rozwijające się

Afryka

Ludzie bez kwalifikacji

Ludzie pozbawieni zasobów

Ludzie uzależnieni od ochrony socjalnej

Osoby niemobilne

Małe i średnie firmy lokalne

Ludzie słabi

Sektory tradycyjne

Przybliżony bilans globalizacji
slide27

Zagrożenia globalizacji dotyczą czterech obszarów:

  • racjonalności podejmowania decyzji przez korporacje transnarodowe
slide30

Argumenty przeciw globalizacji:

- korporacje międzynarodowe budują koszty tam, gdzie podatki są najwyższe, a deklarują zyski tam, gdzie są one najniższe

- korporacje międzynarodowe korzystają z subwencji pośrednich w postaci darmowych grantów, infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, a także z rozmaitych ulg czy wakacji podatkowych

slide31

Argumenty przeciw globalizacji (cd.):

- korporacje korzystają z subwencji na badania naukowe, tworząc nowe miejsca pracy na drugim końcu świata

- globalizacja prowadzi do takiego tempa przemian strukturalnych, z którym coraz większa grupa ludzi nie może sobie poradzić

- globalizacja contra demokracja

slide32

Globalizacja to:

-      silny wstrząs, czynnik przemian

-      społeczeństwa i rządy muszą się

dostosować

-      przestrzeń narodowa nie jest już w

ramach narodowych granic

terytorialnych, bo - korporacje i ich filie

-      państwo – ma nadal władzę, ale

ograniczoną, bo MFW, WTO, BŚ itd.

Nowa rola państwa, nowe funkcje w erze

globalizacji

slide33

- zaciera się różnica między tym co wewnętrzne i zewnętrzne, krajowe i międzynarodowe

Nie musi to prowadzić do konwergencji globalnej, bo:

opodział na centrum i peryferia

(przez kraje i społeczeństwa)

ozwycięzcy i przegrani

ad