erstatning og forsikring pe personell
Download
Skip this Video
Download Presentation
Erstatning og forsikring PE-personell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Erstatning og forsikring PE-personell - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Erstatning og forsikring PE-personell. Seniorrådgiver Elen Arnesen FPT/Arbeidsvilkår & regelverk Oslo, februar 2012. Mål med presentasjonen. Gjennomgåelse av gjeldende erstatnings- og forsikringsordninger for tilfeller av: Personskade og dødsfall Skade på eiendeler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Erstatning og forsikring PE-personell' - ilana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erstatning og forsikring pe personell

Erstatning og forsikringPE-personell

Seniorrådgiver Elen Arnesen

FPT/Arbeidsvilkår & regelverk

Oslo, februar 2012

m l med presentasjonen
Mål med presentasjonen

Gjennomgåelse av gjeldende erstatnings- og forsikringsordninger for tilfeller av:

 • Personskade og dødsfall
 • Skade på eiendeler
hovedform l med forsikring erstatning
Hovedformål med forsikring / erstatning
 • Trygghet mot økonomiske forstyrrelser
 • Kompensasjon for tapt livsutfoldelse (ménerstatning)
 • Viktig for:
  • Den tjenestegjørende selv
  • Ektefelle / partner / samboer
  • Barn / andre som forsørges av den tjenestegjørende
grunnvilk r for rett til erstatning
Grunnvilkår for rett til erstatning
 • Skade
 • Økonomisk tap (unntak for ménerstatning)
 • Årsakssammenheng mellom skaden og tapet
 • Det må foreligge et rettslig grunnlag for at noen skal ha erstatningsplikt (skyld eller objektivt ansvar)
aktuelle kompensasjonssystemer ved personskade d dsfall
Aktuelle kompensasjonssystemer ved personskade/dødsfall
 • Folketrygden
 • Lov om yrkesskadeforsikring
 • Hovedtariffavtalen §§ 23 og 24
 • Særavtaler
  • reise innen- og utenlands
  • forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet
slide7
Ftrl § 1-1. Formål

Gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

folketrygden grunnytelser
Folketrygden: grunnytelser
 • Grunnytelser

(eks: dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, arbeidsavklaringspenger uførepensjon)

- dekning 24 timer i døgnet hele året i hele verden, så sant man er medlem av folketrygden

- uavhengig av årsak til skaden eller hvorfor behovet for støtte er oppstått

folketrygden s rfordeler ved yrkesskade
Folketrygden: særfordeler ved yrkesskade
 • Fordelaktig beregningsmåte for grunnytelser
 • Ménerstatning (inntil 75 % av G pr år)

(G = kr 79 216 pr 1. mai 2011)

 • Gjelder for den som blir rammet av en yrkesskade eller likestilt yrkessykdom
yrkesskade
Yrkesskade:

Personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke som skjer mens medlemmet er yrkesskadedekket (dvs medlem i folketrygden).

Arbeidsulykke - en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet og som ligger utenfor rammen av en ordinær arbeidsprestasjon.

yrkessykdom
Yrkessykdom

Noen sykdommer likestilles med yrkesskade (forskrifter til folketrygdloven)

Eks:

noen forgiftninger, hud-/ lungesykdommer, nedsatt hørsel pga maskinlarm, sykdommer pga endringer i barometertrykk, smitte under arbeid i laboratorium

forts om folketrygdens yrkesskadedekning
forts. om folketrygdens yrkesskadedekning

Yrkesskaden må oppstå

 • mens arbeidstakeren er i arbeidpå arbeidsstedeti arbeidstiden
 • eller på reise til og fra arbeidsstedet hvis transporten skjer i arbeidsgivers regi, eller er av en slik karakter at den medfører vesentlig økt risiko for skade.
lov om yrkesskadeforsikring
Lov om yrkesskadeforsikring
 • Ytelser i tillegg til folketrygdens ytelser
 • Skader og sykdommer forårsaket av arbeidsulykke som arbeidstaker påføres i arbeidpå arbeidsstedeti arbeidstiden
yrkesskadeforsikringen skal dekke
Yrkesskadeforsikringen skal dekke:

Lidt tap

Påførte utgifter

Tapt arbeidsinntekt

Fremtidig tap

Fremtidige utgifter (standardisert)

Fremtidig inntektstap (standardisert)

Ménerstatning

Erstatning for tapt livsutfoldelse (standardisert)

Yrkesskadeforsikringen skal ved dødsfall gi erstatning til dem som arbeidstakeren helt eller delvis forsørget.

fremtidige utgifter
Fremtidige utgifter

Erstattes

individuelt,

utbetales som

engangs-

erstatning

iht tabell

(jf forskrift):

fremtidig inntektstap
Fremtidig inntektstap

Regnes ut på

bakgrunn av

arbeidstakers

pensjonsgivende

inntekt, invaliditets-

grad og alder

(jf forskrift)

G (folketrygdens

grunnbeløp) = kr

79 216 pr 1/5-11

fremtidig inntektstap grunnerstatningen justeres
Fremtidig inntektstap, grunnerstatningen justeres:

Skadelidtes alder, 100 % ervervsmessig uførhet:

a. 45-46 år, erstatningen = grunnerstatningen.

b. Over 46 år, fradrag på 5% av grunnerstatningen pr år.

c. 35-44 år, erstatningen forhøyes for hvert år han/hun er yngre enn 45 år med 3,5 % av grunnerstatningen.

d. 34 år el yngre, erstatningen forhøyes for hvert år han/hun er yngre enn 35 år med 2,5 prosent av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 prosent av grunnerstatningen.

Tap av deler av ervervsevnen:

 • tilsvarende reduksjon av erstatningen
m nerstatning
Ménerstatning
 • En ”ulempeerstatning”; kompensasjon for tapt livsutfoldelse
  • for varig påført mén ved medisinsk invaliditet på 15 % eller mer
  • regnes ut på bakgrunn av invaliditetsgrad og alder
forts om m nerstatning
forts. om ménerstatning

Grunnerstatningen fastsettes slik:

medisinsk invaliditet:    grunnerstatning:

15 - 24 %    0,75 G

25 - 34 %    1 G

35 - 44 %    1,5 G

45 - 54 %    2 G

55 - 64 %    2,5 G

65 - 74 %    3 G

75 - 84 %    3,75 G

85 - 100 %    4,5 G

Skade som er betydelig større

enn skade som gir grunnlag for

invaliditetsgrad på 100 %    5,5 G

forts om m nerstatning1
forts. om ménerstatning

Skadelidtes alder påvirker erstatningen:

a. 45 - 46 år: erstatning = grunnerstatningen.

b. Over 46 år: fradrag 2 % av grunnerstatningen pr år.

c. Yngre enn 45 år: tillegg 2 % pr år

erstatning ved tap av fors rger
Erstatning ved tap av forsørger
 • Til forsørget ektefelle/partner/ samboer - 15 G (kr 1 188 240)
 • For hvert år avdøde var over 46 år reduseres erstatningen med 5%
 • Samboer, må ha levd sammen og registrert i Folkeregisteret de to siste år, eller felles barn og felles bolig
forts tap av fors rger
forts. Tap av forsørger

Barnets alder    Erstatning:

under 1 år    6,5 G1-2 år    6 G… …

… …

18-19 år 1 G

Erstatningen beregnes særskilt for hvert barn.

Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.

fellesbestemmelsene 23 og 24
Fellesbestemmelsene §§ 23 og 24
 • Avtalefestede ytelser (tariffavtale)
 • Samordnes med utbetaling etter lov om yrkesskadeforsikring – utbetaling etter det regelsett som gir størst beløp
ytelser ved yrkesskade 24
Ytelser ved yrkesskade (§ 24)
 • i tjenesten
 • på direkte reise mellom hjem og oppdragssted
 • på tjenestereise
slide27
Standardisert erstatning til arbeidstaker uavhengig av individuelt økonomisk tap:
 • Ervervsmessig uførhet på 100% - 15G
 • Ervervsmessig uførhet under 100% gir forholdsmessig reduksjon i erstatningsbeløpet
 • Ménerstatning ved varig medisinsk invaliditet

15-29% = 1G, 30-70% = 2G, over 70% = 3G

 • Maks 15G til sammen
slide28
Ved dødsfall pga yrkesskade utbetales 15G til de etterlatte i slik rekkefølge:
 • Ektefelle, registrert partner eller samboer
  • (samboer = samme bolig to siste år eller felles barn og bolig)
 • Barn under 20 år skal ha minst 40%
 • Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde
  • (avdøde hadde fradrag i ligning for forsørgelsen)
ytelse ved d d gruppelivsforsikring 23
Ytelse ved død - Gruppelivsforsikring (§ 23)

Ikke vilkår om yrkesskade

A Ektefelle, registrert partner eller samboer: 10 G

B Hvert barn under 25 år: 4 G

(hvis ikke etterlatte nevnt under A, økes utbetaling til hvert barn med 1 G)

C Andre personer som ble forsørget av avdøde men ingen under A eller B: til sammen 4 G

(avdøde hadde fradrag i ligning for forsørgelsen)

3 G til dødsboet om ingen etterlatte som nevnt ovenfor

slide30
Samlet utbetaling etter HTA §§ 23 og 24 til etterlatte maks 18 G (kr 1 425 888)
 • Unntak: hvis § 23 alene gir høyere utbetaling – da utbetales etter § 23

(eks: ektefelle/partner/samboer + tre barn under 25 = 22 G)

tre s ravtaler
Tre særavtaler
 • Særavtale for reiser innenlands for statens regning (§ 13)
 • Særavtale for reiser utenlands for statens regning (§ 13)
 • Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet
slide33
Medisinsk invaliditet / død pga reiseulykke
  • Innenlands: inntil 15G
  • Utenlands: inntil 30G
  • Stasjonert eller reise utland og skaden har årsakssammenheng med terrorhandlinger, krig, naturkatastrofer, kriminalitet: inntil 65G

(prioritert rekke følge: Ektefelle/partner/samboer, dog 40% til barn under 20 år. Evt. andre forsørgede)

 • Erstatning samordnes med utbetaling etter andre ordninger
litt om skatt og avgift p utbetalinger
Litt om skatt og avgift på utbetalinger

Kilder: Lignings-ABC (skatteetaten.no) og Statens personalhåndbok

 • Lov om yrkesskadeforsikring: engangsutbetaling er skattefri, unntatt erstatning for tapt inntekt frem til oppgjørstidspunkt
 • HTA § 23 (gruppeliv): arveavgift for etterlatte, unntatt for ektefelle/samboer
 • HTA § 24 (yrkesskade): erstatningen antas å ikke være skattpliktig inntekt

Generell regel (?): periodiske ytelser skattepliktige; engangsutbetalinger skattefrie (men formuesskatt…)

hva skjedde med forsvarets reiseforsikring
Hva skjedde med forsvarets reiseforsikring?
 • Staten er selvassurandør
 • Særavtalene for reiser inn-/utland: inntil kr 30 000 for reisegods til personlig bruk
 • Kgl. res. av 1983 om erstatning til statstilsatte (ref. ”NATO-avtalen”) : inntil kr 20 000
 • Forskrift om billighetserstatning i Forsvaret av 1993: inntil kr 20 000
 • FAD kan samtykke i høyere erstatning
krav om erstatning
Krav om erstatning
 • Yrkesskade/-sykdom meldes til NAV trygd og Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Krav etter lov om yrkesskadeforsikring og HTA behandles av SPK
 • Krav etter reiseregulativene:
  • Tap/skade på reisegods; erstatningskrav behandles av arbeidsgiver/oppdragsgiver
  • Reiseulykke som medfører død eller medisinsk invaliditet; krav behandles av Forsvaret (virksomheten)
slide39
Økonomiske krav foreldes !
 • Medvirkningsansvar
  • Erstatning kan avkortes eller falle helt bort hvis skadelidte har medvirket til skaden ved egen skyld, f.eks brudd på gjeldende sikkerhetsforskrifter/lov
 • Tapsbegrensningsplikt
  • Unnlatelse av i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen for skade, eller etter evne å begrense skaden, kan medføre redusert erstatning
slide40
Har du og familien det dere trenger av forsikringer?
 • Noen tjenestemannsorganisasjoner tilbyr forsikringspakker til medlemmene, og kan gi informasjon om hva det er lurt å huske på ved utenlandsopphold
har du stor gjeld kausjonister
Har du stor gjeld? Kausjonister?
 • Har foreldrene dine kausjonert for lån?
  • Om du faller fra må de betale hele lånet
 • Vurdér om du trenger noen form for gjeldsforsikring
  • Forsvaret har ikke gjeldsforsikring for ansatte
samboere
Samboere

Samboere uten felles barn:

 • har ingen lovbestemt arverett, mottar kun arv hvis det er opprettet testament
 • har ingen rett til å sitte i uskifte

Samboere som har, har hatt el. venter felles barn:

 • kan sitte i uskifte
 • arverett 4 G (kr 316 864) – går foran livsarvingenes (barn, barnebarn) pliktdelsarv
ektefelle partner
Ektefelle/partner
 • Ikke krav på å sitte i uskifte med avdødes særkullsbarn
 • Krav på å sitte i uskifte med felles barn
 • Lovbestemt arverett, ¼ dersom det er barn, men minimum 4 G
 • Hvis nærmeste slektsarvinger er foreldre/deres barn arver gjenlevende ektefelle ½ av arven, men minimum 6 G
livsarvinger barn
Livsarvinger (Barn)
 • Barn har en pliktdelsarv på 2/3 av arvelaters formue
 • Pliktdelsarven kan begrenses til kr 1 mill pr barn.
 • Etterlater man seg barn og ektefelle og dødsboet har en verdi på inntil 4 G (= kr 302 564) arver gjenlevende ektefelle alt.
overformynderiets forvaltning av umyndiges midler jf lov om vergem l for umyndige
Overformynderiets forvaltning av umyndiges midler(jf Lov om vergemål for umyndige)

§ 62:

For så vidt ikke annet følger av lov eller annen gyldig bestemmelse, skal umyndiges penger, bankinnskott, obligasjoner, ………… forvaltes av overformynderiet.

fbvt forsvarets bolig og velferdstjeneste
FBVT (Forsvarets bolig- og velferdstjeneste)

Gratis juridisk rådgivning for ansatte i Forsvaret.

Trenger du informasjon eller rådgivning mht samboeravtale, testament, arv eller skifte – kontakt FBVT

FBVT har jurister og siviløkonomer med lang erfaring innen rådgivning. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, og FBVT har ingen rapporteringsplikt.