Chöông 3 . MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅ CHÖÙC ( DOANH NGHIEÄP ) - PowerPoint PPT Presentation

Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p
Download
1 / 26

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chöông 3 . MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅ CHÖÙC ( DOANH NGHIEÄP ). Khaùi nieäm vaø söï phaân loaïi moâi tröôøng AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi moâi tröôøng Kyõ thuaät phaân tích SWOT. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Chöông 3 . MOÂI TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TOÅ CHÖÙC ( DOANH NGHIEÄP )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p

Chng 3 . MOI TRNG HOAT ONG CUA TO CHC ( DOANH NGHIEP )

 • Khai niem va s phan loai moi trng

 • Anh hng cua moi trng en hoat ong cua doanh nghiep

 • ac iem cua cac loai moi trng

 • Ky thuat phan tch SWOT


Kha i nie m ve mo i tr ng

KHAI NIEM VE MOI TRNG

 • Moi trng hoat ong cua to chc ( doanh nghiep ) la tong hp cac yeu to t ben ngoai va t ben trong thng xuyen tac ong , anh hng en ket qua hoat ong cua to chc ( doanh nghiep)

 • Phan loai moi trng

 • theo pham vi va cap o cua moi trng

 • theo mc o phc tap va nang ong cua moi trng


Pha n loa i mo i tr ng theo pha m vi va ca p o

PHAN LOAI MOI TRNG THEO PHAM VI VA CAP O

MOI TRNG V MO

 • Cac yeu to kinh te

 • Cac yeu to chnh phu va chnh tr

 • Cac yeu to xa hoi

 • Cac yeu to dan so Yeu to cong nghe

 • Cac yeu to t nhien

MOI TRNG VI MO (TAC NGHIEP)

 • Cac oi thu canh tranh

 • Khach hang

 • Nhng ngi cung cap

 • Cac nhom ap lc

MOI TRNG NOI BO

 • Nguon nhan lc

 • Kha nang nghien cu phat trien

 • San xuat

 • Tai chnh

 • Marketing

 • Van hoa to chc


Pha n loa i theo m c o ph c ta p va bie n o ng cu a mo i tr ng

PHAN LOAI THEO MC O PHC TAP VA BIEN ONG CUA MOI TRNG

Mc o bien ong

Mc o phc tap


A nh h ng cu a mo i tr ng e n hoa t o ng cu a doanh nghie p

ANH HNG CUA MOI TRNG EN HOAT ONG CUA DOANH NGHIEP

 • en ket qua hoat ong cua doanh nghiep

 • en pham vi hoat ong cua doanh nghiep

 • en muc tieu va chien lc cua doanh nghiep

 • Moi trng co the tac ong en doanh nghiep theo 2 hng

 • Hng thuan , khi no tao ra c hoi thuan li cho DN phat trien

 • Hng nghch , khi no e doa va gay thiet hai en s phat trien cua DN


Ph ng pha p nghie n c u mo i tr ng

PHNG PHAP NGHIEN CU MOI TRNG

 • 1.Nghien cu moi trng trong trang thai tnh va trang thai ong

 • A. Trang thai tnh

 • Ket cau cua moi trng

 • Tnh chat va mc o anh hng cua tng yeu to

 • B. Trang thai ong

 • Phan tch xu hng van ong cua tng yeu to cua tng loai moi trng

 • S tac ong qua lai cua cac yeu to

 • 2. Nghien cu moi trng kinh doanh quoc te

  - D bao xu hng bien ong cua moi trng tng khu vc va tren toan the gii

 • - Nhan nh nhng tac ong thuan li va kho khan oi vi doanh nghiep


Mo i tr ng v mo mo i tr ng to ng qua t

MOI TRNG V MO ( MOI TRNG TONG QUAT)

 • ac iem

 • Co anh hng lau dai en cac doanh nghiep

 • S thay oi moi trng v mo lam thay oi cuc dien cua moi trng vi mo va noi bo

 • Mc o anh hng en tng nganh khac nhau.

 • DN kho gay anh hng hoac kiem soat c


Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p

 • Cac yeu to

 • Kinh te : Toc o GDP, GNP, HDI ( ch so phat trien con ngi), xu hng cua lai suat, ty gia, mc o lam phat

 • Chnh tr , phap luat : quan iem , ng loi chnh sach cua CP, he thong phap luat hien hanh , cac xu hng chnh tr ngoai giao cua quoc gia

 • Van hoa xa hoi : quan iem ve ao c tham my, loi song , la chon nghe nghiep , tap quan , truyen thong , nhng quan tam va u tien cua xa hoi , hoc van xa hoi

 • Dan so : tong dan so, ty le tang dan so, xu hng tuoi tac , gii tnh , nghe nghiep , tuoi tho

 • Cong nghe : Toc o phat trien san pham mi , cong nghe mi

 • T nhien: Tai nguyen thien nhien, kh hau


Mo i tr ng vi mo

MOI TRNG VI MO

 • 1.ac iem

  Gan lien vi tng nganh , tng DN trong nganh

  Anh hng trc tiep en hoat ong cua DN.

 • 2.Cac yeu to

  Khach hang : Khach hang muc tieu cua DN, nhu cau va th hieu cua ho, mc o trung thanh oi vi san pham va dch vu cua DN, ap lc cua khach hang oi vi DN trong hien tai va sap ti.

  Nhng ngi cung ng : Moi quan he vi nha cung ng, so lng cac nha cung ng ve tng loai yeu to au vao, ap lc t nha cung ng oi vi DN


Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p

 • Cac oi thu canh tranh :

 • -Canh tranh hien hu

 • -Nguy c xam nhap mi

 • -San pham thay the

 • Cac nhom ap lc xa hoi : cong ong dan c, d luan xa hoi, to chc y te, bao ch,cac hiep hoi

 • Anh hng cua nhom ap lc xa hoi en DN co the theo hng thuan hoac hng nghch , v vay phai m rong thong tin vi cac nhom ap lc XH va tranh thu s ung ho.

 • Phan tch MT ben ngoai giup DN nhan nh cac c hoi va thach thc e co phan ng tch cc


Mo i tr ng no i bo

MOI TRNG NOI BO

 • ac iem

  -Co anh hng trc tiep en muc tieu, chien lc hoat ong cua DN

  -Co the kiem soat va ieu chnh c

 • Cac yeu to

  Nhan lc : tong so nhan lc hien co, c cau nhan lc, trnh o chuyen mon, van e phan phoi thu nhap, cac chnh sach ong vien nhan vien, mc o thuyen chuyen, bo viec

  Tai chnh : Kha nang ve von cua DN , kha nang huy ong von , phan bo va s dung nguon von , kiem soat cac chi ph

 • Nghien cu phat trien : kha nang phat trien san pham mi, cai tien ky thuat , oi mi cong nghe


Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p

 • San xuat : nang lc SX cua DN , mc o khai thac cong suat MMTB , nang suat

 • Marketing : Nghien cu th trng , khach hang, phan phoi san pham , quang cao

 • Van hoa to chc : ac tnh cua van hoa , dang van hoa , mc o phu hp cua VHTC vi giai oan phat trien cua DN

 • T phan tch moi trng noi bo can nhan nh khach quan cac iemmanh va iem yeu cua DN


Va n hoa doanh nghie p

VAN HOA DOANH NGHIEP

 • Khai niem: Van hoa doanh nghiep the hien ban sac rieng cua doanh nghiep, bao gom cac ac tnh,

  ac trng cua mot to chc, ma chung chi phoi

  en s nhan thc va hanh vi cua con ngi

  trong to chc o .

  Van hoa doanh nghiep c the hien thong qua: Triet ly cua doanh nghiep, nhng gia tr, chuan mc, ne nep, phong cach ma doanh nghiep o co c


Va n hoa doanh nghie p1

VAN HOA DOANH NGHIEP

Vai tro cua VHDN

 • Giup phan biet to chc (doanh nghiep) nay vi to chc (doanh nghiep)khac.

 • Tao y thc ong nhat cho cac thanh vien cua to chc

 • Giup de dang truyen at nhng gia tr chung qua nhieu the he

 • Giup on nh xa hoi qua viec xay dng VHTC manh


A c tr ng cu a va n ho a biti s

AC TRNG CUA VAN HOA BITIS

 • Uy tn i au

 • Chat lng bao am

 • oi mi khong ngng

 • Chung sc tao ra li nhuan, cung hng thanh qua at c.

 • Gop phan xay dng xa hoi giau manh.


A c t nh va n hoa doanh nghie p

AC TNH VAN HOA DOANH NGHIEP

 • Triet ly cua doanh nghiep: Chnh sach xac nh niem tin cua doanh nghiep (to chc) o vi khach hang, vi nhan vien, vi xa hoi.

 • Luat le, nguyen tac cua doanh nghiep : Nhng quy nh rang buoc hoat ong cua to chc va con ngi trong mot gii han cho phep.

 • Gia tr cot loi cua doanh nghiep: S phan quyet cua to chc ve UNG SAI, C CHAP NHAN KHONG C CHAP NHAN.

 • Chuan mc cua to chc: Xac nh hanh vi chuan tren c s nhng gia tr cot loi a hnh thanh.

 • Tnh hp thc cua hanh vi trong to chc: Hp thc hoa cach xng ho, cach ng x vi nhau trong qua trnh lam viec, nhng ieu cam k

 • Bau khong kh cua to chc: La tong the cua nhng cam giac, cam nhan c tao ra t moi quan he ong nghiep, cap tren vi cap di.


Va n ho a p g

VAN HOA P&G

Ga tr cot loi:

 • Liem chnh (trung thc trong kinh doanh)

 • Tin cay

 • Khat vong chien thang

 • Lam chu ( lam chu cong viec, ban than )

  Chuan mc:

 • Tnh sang tao (khuyen khch sang kien, sang tao trong cong viec)

 • Tnh chien lc trong cong viec

 • Tng tr lan nhau

 • Quyet oan, t tin

 • Dam ngh, dam lam, khong s sai

 • V cong ong


Va n ho a p g t t

VAN HOA P&G (t.t)

Bau khong kh:

 • oan ket

 • Nang ong, tre trung, linh hoat

 • Hp tac,chia se

  Nguyen tac, luat le:

 • Bao mat (khong noi ve cong ty ni cong cong, huy rac ung cach ,)

 • Chng trnh nh hng nhan vien mi

 • Hoi lo thng mai (khong nhan tien thoi, khong nhan hoa hong,)

 • An toan sc khoe, moi trng.


Va n ho a ch nh tho ng va va n hoa nho m

VAN HOA CHNH THONG VA VAN HOA NHOM

 • Van hoa chnh thong: la nhng gia tr cot loi c chia se bi a so cac thanh vien trong doanh nghiep. ay la nhng gia tr van hoa cua to chc ma ngi ta se ngh en hay nhac en khi noi ve to chc nay va chung hng dan hanh vi cua ngi lao ong trong to chc (doanh nghiep) o.

 • Van hoa nhom: la nhng gia tr van hoa c chia se bi mot so thanh vien trong to chc (mot bo phan, phong, ban,). Van hoa nhom la ket qua cua nhng van e hoac nhng kinh nghiem c chia se bi cac thanh vien cua mot bo phan hay mot nhom ngi trong to chc (doanh nghiep).


A nh h ng cu a va n hoa da n to c e n va n ho a doanh nghie p

ANH HNG CUA VAN HOA DAN TOC EN VAN HOA DOANH NGHIEP.

 • Van hoa doanh nghiep la tang sau cua van hoa dan toc, phan anh nhng net ac trng cua van hoa dan toc.

 • Van hoa dan toc tac ong en triet ly cua doanh nghiep.

 • Van hoa dan toc tac ong en viec hnh thanh nhng gia tr va chuan mc cua doanh nghiep.

 • Van hoa dan toc tac ong len cac luat le va nguyen tac cua to chc.

 • Van hoa dan toc tac ong en bau khong kh cua doanh nghiep.


A nh h ng cu a va n hoa da n to c e n va n ho a doanh nghie p t t

ANH HNG CUA VAN HOA DAN TOC EN VAN HOA DOANH NGHIEP.(t.t)

 • Van hoa dan toc tac ong len van hoa doanh nghiep thong qua nha quan tr:

  Nha quan tr ong vai tro chu ong trong viec chon loc nhng net ep cua van hoa dan toc va pha bo nhng hu tuc hay le thoi xau e tao ra van hoa doanh nghiep that lanh manh.

 • Van hoa dan toc tac ong len van hoa doanh nghiep thong qua nhan vien:

  Nen van hoa dan toc ma ngi nhan vien hap thu se chi phoi en viec nh hnh van hoa doanh nghiep. Neu nhan vien en t nhieu nen van hoa khac nhau th tm mot s hoa hp va thch ng gia cac nen van hoa, phan anh no vao van hoa doanh nghiep la can thiet


Ta o ra va n hoa doanh nghie p nh the na o

TAO RA VAN HOA DOANH NGHIEP NH THE NAO ?

Bc 1: ngi sang lap (ngi ng au to chc) lap ra y tng ve mo hnh van hoa to chc can co trong doanh nghiep.

Bc 2: Nhng y tng nay c chia se vi nhan vat chu chot e nh hnh ro mo hnh van hoa doanh nghiep.

Bc 3: Nhom cot loi i vao hanh ong e the hien nhng y tng nay.

Bc 4: Nhng y tng nay c a vao i song cua to chc e tao thanh van hoa doanh nghiep.


Duy tr va n hoa doanh nghie p nh the na o

DUY TR VAN HOA DOANH NGHIEP NH THE NAO ?

 • Tuyen chon nhan s gia nhap vao DN .

 • Khuyen khch s ci m tiep nhan nhng gia tr , chuan mc cua DN va tao ieu kien cho nhan vien mi boc lo chnh ho.

 • Huan luyen cac thanh vien mi nam bat c nhng gia tr cot loi trong VHDN e ho t ieu chnh hanh vi cho phu hp.

 • Cung co nhng gia tr ,niem tin ,truyen thong cua DN.

 • Tao them nhng gia tr van hoa mi .

 • anh gia va thng phat cong bang.

  .


Ky thua t pha n t ch swot

KY THUAT PHAN TCH SWOT

Moi trng ben ngoai

Liet ke nhng e doa chu yeu

Liet ke nhng c hoi chu yeu

Moi trng

Ben trong

S dung iem manh e tranh cac moi e doa

Liet ke nhng iem manh tieu bieu

S dung cac iem manh e tan dung c hoi

-Vt qua nhng yeu iem bang cach tan dung c hoi

-Khac phuc yeu iem nham tan dung c hoi

Toi thieu hoa nhng iem yeu va tranh khoi cac moi e doa

Liet ke nhng yeu iem quan trong


Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p

MA TRAN SWOT CUA CONG TY RINNAI


Ch ng 3 mo i tr ng hoa t o ng cu a to ch c doanh nghie p

MA TRAN SWOT CUA CONG TY VINAMILK


 • Login