De rol van de overheid m b t de aanmoediging van technologische innovatie in vlaanderen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

De rol van de overheid m.b.t. de aanmoediging van technologische innovatie in Vlaanderen PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De rol van de overheid m.b.t. de aanmoediging van technologische innovatie in Vlaanderen. Paul Zeeuwts Directievoorzitter IWT-Vlaanderen. Inhoud presentatie. Beknopte voorstelling IWT-Vlaanderen Rationale van overheidsinmenging inzake technologische innovatie

Download Presentation

De rol van de overheid m.b.t. de aanmoediging van technologische innovatie in Vlaanderen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De rol van de overheid m.b.t. de aanmoediging van technologische innovatie in Vlaanderen

Paul Zeeuwts

Directievoorzitter IWT-Vlaanderen


Inhoud presentatie

 • Beknopte voorstelling IWT-Vlaanderen

 • Rationale van overheidsinmenging inzake technologische innovatie

  'Technologiebeleid vs. (Technologisch) Innovatiebeleid'

 • Het Vlaamse technologie- en innovatiebeleid

  • Het IWT als centrale actor van het Vlaams innovatiebeleid

  • Belangrijkste instrumenten van het IWT als hefboom voor een 'innovatiever' Vlaanderen

  • Uitbouw van een 'Vlaams Innovatienetwerk'

 • 'Subsidiariteit' & beperkingen van het beleid inzake subsidiëring: Vlaanderen vs. België en Europa

 • Internationale vergelijking


1. Het IWT in het kort

Statuut: autonoom overheidsagentschap (onder de voogdij van Minister van Economie Van Mechelen)

Sedert 1 feb. 2001: 'Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technoologie in Vlaanderen' (IWT-Vlaanderen)

Missie:

Enig loket voor het Technologisch Innovatiebeleid in Vlaanderen

Promotie (technologische) innovatie door ondersteuning van zowel kenniscreatie als kennisdiffusie


1. Het IWT in het kort (2)

 • Basisfuncties:

  • Financiële ondersteuning

  • Adviesverlening

  • Coördinatie van kennisintermediairen

  • Beleidsondersteuning (studiedienst)

 • Personeel:

  Over de 100 VTE, waarvan ca. 50 adviseurs (Dr. Ir./Dr./Ir./Lic. of Dr. Econ.).

 • Budget:

  Ca. 6 mld. BEF/jaar


 • 2. Rationale van het technologisch innovatiebeleid

  • Neo-klassieke theorie

  • Endogene groeitheorie

  • Innovatiesysteem-benadering

  • Nieuwe inzichten uit de neo-klassieke theorie: asymetrische informatiespreiding


  Rationale 1: neo-klassieke theorie

  • Eind jaren 1970 – begin jaren 1980

  • Twee paradigma:

   • Technologie = exogene factor, is 'not manageable'

   • (Wetenschappelijke) kennis = 'publiek goed'

  • Technologische voorsprong slechts een 'toevallig' (exogeen) uitvloeisel van wetenschappelijk baanbrekende uitvindingen (die quasi publiek beschikbaar zijn)

  • Dit leidt tot rationale voor het Wetenschapsbeleid: overheid moet wetenschappelijk basisonderzoek financieren (marktfalen), technologische vooruitgang zal wel volgen !


  Rationale 2: endogene groeitheorie (1)

  • Vanaf begin jaren 1980

  • Drie nieuwe basisprincipes:

   • Technologische kennis is GEEN zuiver 'publiek goed', want bron van concurrentievoordeel (verhoogde octrooiering in jaren '80)

   • Technologie is daarom ook groei-endogeen (economische agent integreert en baat technologische kennis uit voor eigen groei; Solow-residu)

   • Gebrek aan convergentie tussen high-tech en low-tech regio's verklaard door 'kennisspill-overs' van O&O-investeringen. Deze spill-overs ontmoedigen de actoren om in eigen O&O te investeren (liever overnemen dan zelf creëren, marktfaling)


  Rationale 2: Endogene groeitheorie (2)

  • Hieruit worden volgende lessen getrokken:

   • Alleen wetenschappelijk onderzoek steunen is onvoldoende voor veralgemeende technologische vooruitgang (kennis niet publiek beschikbaar)

   • O&O-subsidies door de overheid zijn nodig om onder-investering in O&O (wegens spill-overs) te compenseren (rechttrekking marktfaling)

   • Additionaliteitsprincipe: stimulerend effect op gedrag van actoren

   • Sociale return van O&O-investeringen: aanzienlijk groter dan private return van O&O-investeringen (positieve externaliteiten)

  • 1. en 2. leiden tot rationale voor het Technologiebeleid (O&O-financiering), naast wetenschapsbeleid.


  Rationale 3: Innovatiesysteem-theorie(1)

  • Begin jaren 1990 (inzichten vanuit 'evolutionary economics', institutionele sociologie)

  • Kernprincipes:

   • Leereffecten: technologie is groei-endogeen en genereert concurrentievoordelen voor diegene die het beheerst (via leerproces)

   • Innovatie vereist meer kennis en kunde dan alleen inventie/technologie (cfr. Schumpeter)

   • Systeem-benadering: naast de individuele innovatieactoren zijn de wisselwerkingen tussen de actoren van groot belang


  Rationale 3: Innovatiesysteem-theorie(2)

  • 'Systeembenadering' = rationale voor nieuw beleid dat veel verder gaat dan enkel O&O-financiering: het (technologisch) innovatiebeleid

  • Beleidsaanpassingen op –minstens- 5 terreinen:

   • Naast technologiecreatie (O&O-steun) technologiediffusieook van groot belang

   • Niet-technologische aspecten (IPR, opleiding, marktinzichten, allianties en samenwerking, ...) ook essentiële kenniselementen

   • Verruiming van de doelgroepen: niet alleen de grote, O&O-intensieve bedrijven zijn volwaardige innovatieactoren (sensibilisering potentieel innoverende KMO's)

   • Innovatieproces = interactief proces. Nieuwe taak voor beleid: optimalisatie van de nodige interacties (al dan niet via financiering)

   • Naast marktfalen, ook bewust zijn van 'systeemfalen' en van 'overheidsfalen'


  Rationale 4: Asymetrische informatiespreiding

  • Eind jaren 1990

  • Systeemfalen vereist reorganisatie van durfkapitaalmarkt:

   In sommige vormen van innovatiefinanciering (meer in het bijzonder de financiering van high-tech start-ups) met:

   • Hoge onzekerheid over het potentiële succes op langere termijn, en

   • Asymetrische verdeling van informatie over het innovatiepotentieel,

    Treedt een gebrek op aan privé-durfkapitaal

 • Nieuwe beleidsinitiatieven voor financiële ondersteuning innovatieve start-ups (pre-seed)


 • IWT

  FWO

  Financieringsorganisaties

  Het IWT als centrale actor van het Vlaams innovatiebeleid

  Vlaamse Regering

  Internationale Organisaties

  Bedrijven

  VRWB

  VLIR

  KAWLSKA

  KAG

  AWI

  IWT

  Adviesorganen

  Beleidsvoorbereiding

  O&O dept. van bedrijven

  Universiteiten, Hogescholen

  Univ. interfacediensten, wetenschapsparken, incubatiediensten (spin-offs), ...

  Publiek Onderzoek

  Privé-onderzoek

  Universitaire brugorganisaties

  Sectorale Centra voor Collectief Onderzoek (43)

  (Semi-) Publieke onderzoeksinstellingen

  Wetenschappelijke instellingen (46)

  Internationale organisaties gevestigd in België/Vlaanderen (5)

  Non-Profit Private Instellingen (13)

  Organisaties voor Onderzoek & Technologie

  Bron: CAPRON H. en MEEUSEN W.(eds.), The National Innovation System of Belgium, 2000, p. 49 e.v.


  Belangrijkste instrumenten van het IWT als hefboom voor een 'innovatiever' Vlaanderen

  • Financiële steun naar O&O

  • Speciale projecttypes voor KMO's

  • Adviesverlening, contactpunt voor innovatie

  • Ondersteuning van de innovatiecapaciteit en kennistransfer:

   • Als financierder;

   • Als coördinator

  • Beleidsondersteuning (studiedienst)


  Financiële steun naar O&O

  • O&O ?:

   • Generisch / Strategisch Basis-Onderzoek (GBOU, Doctorale Specialisatiebeurzen, Post-Doc Onderzoeksmandaten)

   • Industrieel (basis-) Onderzoek (R&d)

   • Prototype/ Ontwikkeling (r&D)

   • Collectief onderzoek (o.m. collectieve sectoriële onderzoekscentra; bv. WTCM)

  • Kenmerken:

   • Projectmatig;

   • Technologisch innoverend + industrieel-economische valorisatiepotentieel;

   • 'Bottom-up' vs. 'Top-down' (themagebonden, steeds meer afgebouwd);

   • Specifieke producten voor KMO's.


  Speciale Projecttypes voor KMO's

  • KMO = :

   • < 200 werknemers;

   • jaaromzet < 15 mln ECU / 600 mio BEF;

   • Max. voor 30% gecontroleerd door niet-KMO.

  • voor hen soepelere modaliteiten:

   • voorbespreking

   • beperktere projectaanvraag (documenten)

   • snellere procedure

   • speciale projecttypes (KMO-Innovatiestudies en KMO-Innovatieprojecten) (recente hervorming en stroomlijning)


  Evaluatieprocedure

  • ontvankelijkheidsanalyse binnen 14 dagen

  • grondige bespreking tussen aanvrager(s) en adviseurs

  • raadpleging externe expertencollege

  • Eindbeslissing: raad van bestuur

  • tijdsduur : max. 75 werkdagen na ontvankelijkheid

  • In de loop van project: opvolging


  Ondersteunen van de innovatiecapaciteit & kennistransfer als financierder

  • HoBU-projecten: projecten van technologieverspreiding uitgevoerd door Vlaamse hogescholen, vnl. ter ondersteuning van KMO's (gebruikerscommissies)

  • TAD's van de collectieve centra : expertadvies op korte termijn in traditionele sectoren

  • Projecten van innovatiestimulering (begeleiding)

  • financiering van clusters en aanverwante intiatieven

  • (Binnen O&O-steun: bevordering van samenwerking en interactie van bedrijven onderling en van samenwerking met kennisinstituten)


  Adviesverlening, contactpunt

  • betrokkenheid IWT bij de Europese programma's (bijstand bij opstellen van projectaanvragen en vertegenwoordiging in programma-comités)

  • stimuleren van KMO's om deel te nemen aan Europese projecten, bijv. CRAFT-actie

  • bevorderen van technologietransfer, bijv. tussen ondernemingen binnen Europa ('Innovation Relay Centers', VIA), door deelname aan beurzen e.d.

  • Adviesverlening inzake Intellectuele Eigendomsrechten (octrooien)


  Ondersteunen van de innovatiecapaciteit en kennistransfer als coördinator

  • uitbouw van een 'Vlaams Innovatienetwerk', door coördinatie van de organisaties/intermediairen inzake (technologische) innovatie

  • 'Doen-doen'-gedachte !

   • Steun met voorwaarde van samenwerking en doorverwijzing

   • Coördinatieplatformen

   • (Elektronisch) Innovatienetwerk : netwerk tussen intermediairen voor beantwoorden van vragen van bedrijven


  Beleidsondersteuning

  • Samentelling van input & output-indicatoren over de innovatie-performantie van Vlaanderen (enquêtes)

  • Studies rond het 'Vlaams Innovatiesysteem'

   • Vb. O&O-subsidies: additionaliteit vs. substitutie ?

  • 'Ad hoc'-beleidsstudies (vb. Lucht- en Ruimtevaart, deelname aan Airbus 380)


  4. Beperkende factoren & Subsidiariteit (1)

  • Vlaams beleid beperkte manoeuvreerruimte wegens 'interactie' met andere bevoegde niveau's/organen:

   • World Trade Organization & GATT-akkoorden leggen eigen beperkende maatregelen (zie bv. overheidssteun naar luchtvaartssector – Airbus)

   • Europees niveau: EC-Kaderregeling voor O&O-steun van lidstaten


  4. Beperkende factoren & Subsidiariteit (2)

  • Europa:

   • R&D-kaderprogramma's Europese Commissie

   • EUREKA (multilateraal, Vlaamse steun door het IWT)

   • ESA (multilateraal)

   • CERN, EMBL, ESFR, ... (multilateraal)

  • Federaal België / Gewesten: onduidelijke afbakening, in sommige gevallen specifiek samenwerkingssakkoord nodig

   Federaal: vooral deelname België internationale ruimtevaart (vnl. ESA): ca. 6 mld. BEF/jaar


  Overheidsbudgetten voor O&O: Vlaanderen internationaal vergeleken


  O&O-performantie van Vlaanderen in internationale context: de inputs


  O&O-performantie van Vlaanderen in internationale context: de outputs


 • Login