Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδε...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Αθηνά Αθανασοπούλου Προϊσταμένη της Μονάδας Α’ της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία. Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία. Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχου. Τύπος επιβεβαίωσης:

Download Presentation

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6173468

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Αθηνά Αθανασοπούλου

Προϊσταμένη της Μονάδας Α’ της ΕΥ για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχου

Τύπος επιβεβαίωσης:

Επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας

για συγκεκριμένη πράξη με ειδικές προδιαγραφές

Περίοδος ισχύος εγγράφου επιβεβαίωσης επάρκειας: περίοδος υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης

Το έγγραφο επιβεβαίωσης καλύπτει

την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ως Δικαιούχο

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου

Απαίτηση 1 - Επάρκεια Προϋποθέσεων: διασφάλιση υλοποίησης του έργου

σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο

ο Δυνητικός Δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα

υλοποίησης πράξεων

συμβατότητα κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας δικαιούχου

με το κοινοτικό δίκαιο και εφαρμογή όλων των εθνικών ρυθμίσεων σε σχέση με την ανάθεση και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου

Απαίτηση 2: Οργανωτική Διάρθρωση,

Ελάχιστη Οργανωτική Δομή & Στελέχωση

Εξετάζεται η ύπαρξη ομάδας έργου για :

Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

της Πράξης.

Οικονομική διαχείριση της Πράξης

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου

Απαίτηση 3 - Επάρκεια Διαδικασιών:

Καθορίζονται εγγράφως και εφαρμόζονται

κατά τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Η ύπαρξη εγχειριδίου διαδικασιών αποτελεί

μία από τις πιο σημαντικές απαιτήσεις

για την απόδειξη της διαχειριστικής ικανότητας

του δικαιούχου

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Απαιτήσεις Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου

Απαίτηση 4 - Ελάχιστες Προϋποθέσεις Υλικοτεχνικής Υποδομής:

διασφάλιση επαρκούς λειτουργικότητας

και ασφαλούς αποθήκευσης – διαχείρισης πληροφοριών και αρχείων

Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής

Πιθανότητα επιτόπιου ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσία

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Διαδικασία Εξέτασης Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου

Υποβολή φακέλου διαχειριστικής επάρκειας

συμπεριλαμβανομένου

του Εντύπου Εκπλήρωσης Απαιτήσεων

Εξέταση από την ΕΥΚΕΚΟ

Δικαίωμα να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία εντός 5 ημερών

Σε περίπτωση έκφρασης αρνητικής γνώμης → αιτιολόγηση

Σε περίπτωση θετικής εισήγησης → προώθηση της πρότασης

για αξιολόγηση

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Ελάχιστα δικαιολογητικά

Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων

Έγγραφη Συμφωνία με τη μορφή καταστατικού

της υπό σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Εταίρων

Οργανόγραμμα της Α.Σ σε μορφή διαγράμματος ροής

Περιγραφή προσόντων και θέσης του Διαχειριστή

Περιγραφή καθηκόντων του Υπευθύνου παρακολούθησης Οικονομικού αντικειμένου και του Υπευθύνου παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου.

Περιγραφή διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


6173468

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Αθηνά Αθανασοπούλου

Προϊσταμένη Μονάδας Α’, ΕΥΚΕΚΟ

Τηλ: 210 5271302

E-mail: aathanasopoulou@mou.gr

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία


  • Login