Proseminarium jak pisa prac dyplomow
Download
1 / 40

PROSEMINARIUM jak pisać pracę dyplomową? - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROSEMINARIUM jak pisać pracę dyplomową?. Prowadzący: dr inż. Maciej MILCZANOWSKI. Warunki zaliczenia. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: przygotowanie karty pracy licencjackiej zawierającej: dokładnie sprecyzowany temat, plan pracy wstęp, w którym zarysowane zostały:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PROSEMINARIUM jak pisać pracę dyplomową?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PROSEMINARIUMjak pisać pracę dyplomową?

Prowadzący:

dr inż. Maciej MILCZANOWSKI


Warunki zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 • przygotowanie karty pracy licencjackiej zawierającej:

 • dokładnie sprecyzowany temat,

 • plan pracy

 • wstęp, w którym zarysowane zostały:

  • problem badawczy,

  • cel (cele pracy),

  • opis struktury pracy,

  • zakres,

  • wkład własny,

  • proponowane metody badawcze,

  • bazowa literatura.


Program zajęć

 • Jak pisać pracę dyplomową – informacje ogólne?

 • Jak pisać pracę dyplomową – na WSIiZ?

 • Przygotowanie karty pracy licencjackiej – praca w grupach.

 • Prezentacja kart pracy.


Literatura:

 • Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd. 5 uzup.. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003

 • Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1997

 • Piszę pracę magisterską : poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) / Krystyna Wojcik. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2000


Cele prac dyplomowych:

 • Poznanie literatury przedmiotu;

 • Opanowanie fachowej terminologii;

 • Poznanie podstawowych cech i metod pracy naukowej;

 • Poznanie zasad sprawnego postępowania przy tworzeniu pracy i metod gromadzenia materiałów źródłowych do pracy;

 • Poznania zasad pisarstwa naukowego i ich praktyczne zastosowanie w toku tworzenia pracy.


Prace dyplomowe powinny stwierdzać:

 • czy dyplomant ma pewien minimalny zasób wiedzy z danego zakresu, czy potrafi to wykorzystać do przygotowania większego opracowania;

 • czy jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z kierunkiem studiów;

 • czy potrafi rozwiązać problem o pewnej wartości/użyteczności dla innych.

  Te zagadnienia wyczerpują trzy główne składniki metody naukowej, dotyczą bowiem:

 • umiejętności postawienia problemu do zbadania,

 • umiejętności doboru i zastosowania metod badawczych,

 • umiejętności zaprezentowania wyników badań na piśmie.


Tworzenie pracy naukowej ma kształtować lub pogłębiać umiejętności studenta w zakresie:

 • Pisania większych opracowań noszących znamiona prac naukowych,

 • Formułowania, a następnie uzasadniania problemów naukowych, tj. określania, co nowego można powiedzieć o przedmiocie badania i jakie miejsce zajmuje podejmowane badanie wśród dotychczasowych,

 • Postrzegania prawidłowości występujących w praktyce życia gospodarczego i społecznego,

 • Właściwego stosowania terminologii fachowej,

 • Posługiwania się literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi w toku dowodzenia, argumentowania, wypowiadania odmiennych poglądów i racji,

 • Posługiwania się naukowymi metodami badań (w zakresie objętym programem studiów i wynikającym z tematu pracy),

 • Praktycznego spożytkowania wiedzy o zasadach pisarstwa naukowego-logika poglądów, udowadnianie tez.


Umiejscowienie prac dyplomowych w hierarchii prac

Referat

Praca dyplomowa

Praca doktorska

Praca habilitacyjna


Rola promotora (dyrygent vs liberał)

 • Promotor pełni role nawigatora,

 • Nadaje pracy kierunek – rola kompasu,

 • Pomaga sformułować temat pracy, cel, pytania badawcze –określa merytoryczny zakres pracy,

 • Chroni studenta przed wyborem tematów nierealnych (brak literatury, błędnych merytorycznie),

 • Jest doradcą przy doborze metod i technik badawczych,

 • Może być przewodnikiem po piśmiennictwie fachowym i innych źródłach,

 • Etapowo kontroluje postępy w przygotowaniu pracy co ogranicza możliwość popełnienia błędu,

 • Ostatecznie akceptuje pracę co uruchamia procedurę przygotowania do obrony.


Stopień zaangażowania studentów i kadry dydaktycznej w procesie studiów

Wykłady

Ćwiczenia

Proseminaria

Seminaria

Seminaria dyplomowe

Kadra dydaktyczna

Upływające semestry

Studenci


Etapy przygotowania pracy

1 etap (wyjściowy)

Głównym merytorycznym zadaniem pierwszego etapu jest sformułowanie pytań, na które autor pracy ma odpowiedzieć ( po wyborze tematu pracy),

 • wybór zagadnień do zbadania, pytań badawczych, celu pracy,

 • przygotowanie wstępnego planu pracy, dokonuje się podziału treści,

 • do konkretnych zadań tego etapu należy zdefiniowanie pojęć, którymi będzie się posługiwał autor pracy


Etapy … c.d

2 etap – (zasadniczy) pisanie pracy

Drugi etap przygotowania pracy promocyjnej polega na tym, że za pomocą właściwych metod autor ma odpowiedzieć na postawione pytania lub inaczej mówiąc rozwiązać problem naukowy.

-Wybór metod poprzedza wyraźne sformułowanie założeń badawczych, np. ustalenie co jest możliwe do zbadania w drodze bezpośredniej obserwacji rzeczywistości lub dokumentacji przedsiębiorstwa, a co o tej rzeczywistości można się dowiedzieć wyłącznie na podstawie pytania konkretnych osób.

Możliwe pułapki:

 • nieproporcjonalne rozbudowanie mniej istotnych części pracy,

 • odejście od odpowiedzi na zasadnicze pytania pracy,

 • luki w argumentacji,pozostawianie pytań bez odpowiedzi.


Etapy … c.d

3 etap – „dopinanie, wygładzanie pracy”

Student ostatecznie ustala rezultaty badań przyporządkowuje je poszczególnym pytaniom badawczym i opracowuje pod względem redakcyjnym.

Tu ostatecznie tworzony jest wstęp do pracy, spis treści, spis wykorzystanych źródeł,

Możliwe pułapki: koncentrowanie się na tym co zostało zawarte w pracy zamiast wytłumaczyć, na które z postawionych pytań uzyskano odpowiedzi.


Wybór i ustawienie tematu

Jakie interesy autora powinien uwzględnić promotor:

 • Zainteresowania ( w oparciu o dotychczasowe egzaminy, przeczytaną literaturę, udziały w kołach naukowych, konferencjach, odbyte praktyki, wykonywany zawód);

 • Dostępność fizyczna źródeł, które uznać trzeba jako niezbędne do opracowania konkretnego tematu;

 • Intelektualna dostępność źródeł dla konkretnego studenta;

 • Przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań, które byłyby niezbędne do przygotowania konkretnego tematu.


Jak wybierać temat pracy?

Tematy ogólne i szczegółowe

- Tematy ogólne: zawierają więcej problemów badawczych, są trudniejsze.

 • Tematy wąskie/szczegółowe/praktyczne:

  łatwiejsze do opracowania, stwarzają szanse bardziej pogłębionego ujęcia mniejszym nakładem pracy (niewiele problemów, ale dużo o jednym problemie).

  „Non multa sed multum – niewiele problemów, lecz dużo o jednym problemie!!!”


Wybór tematu ...c.d.

 • Nie należy doradzać wyboru tematów, wokół których toczą się spory w naukach ekonomicznych, chyba że celem pracy uczyniona zostanie krytyczna analiza tych sporów;

 • Aktualność tematu;

 • Praca licencjacka powinna mieć aspekt praktyczny (nie powinno się dopuszczać prac kompilacyjnych);


Temat pracy a problem naukowy

 • Praca powinna zawierać problem naukowy, co oznacza że jest to problem niezbadany, istnieje niewiedza co do określonej problematyki (niewiedza obiektywna a niewiedza subiektywna-dydaktyczna)


Skutki niewyznaczenia w temacie pytań określających rozmiary niewiedzy:

 • Praca bez problemu badawczego jest pozorowaną praca naukową (chyba, że cel zastępuje problem);

 • Praca bez problemu badawczego oznaczałaby przypadkowe gromadzenie materiałów i informacji, przypadkowość metod;

 • Praca bez wyznaczonego kierunku słabo motywuje do badań, autor nie ma perspektywy wniesienia czegoś nowego do poznania rzeczywistości/zjawisk.


„Szybka praca magisterska”

 • Temat powinien być wąski;

 • Powinien być aktualny, współczesny nie „obudowany” liczną literaturą ;

 • Materiał dowodowy, źródła pierwotne oraz wtórne musza być na tyle pełne i wartościowe aby nie wymuszały własnych badań empirycznych;

 • Łatwy dostęp do źródeł.


Poprawność tytułów prac akademickich: Tytuły prac jak i rozdziałów (podrozdziałów) powinny:

 • Brzmieć komunikatywnie,

 • Umożliwiać szybką orientację o co chodzi w pracy,

 • Być możliwie krótki.

 • „Podstawowym kryterium merytorycznej poprawności tytułu jest zawarcie w tytule istoty bez uciekania się do pełnego zdania”

  (przykłady)


Materiały źródłowe

 • Liczba pozycji literatury,

 • Literatura obcojęzyczna,

  Rodzaje źródeł:

  A) Pozycje gromadzone w bibliotekach: podręczniki, skrypty, encyklopedie, artykuły w czasopismach fachowych, państwowa sprawozdawczość statystyczna, prace na stopnie naukowe, opracowania uczelniane, materiały z konferencji, akty normatywne, wartościowe dzienniki czy tygodniki.


Rodzaje źródeł…c.d:

B) Pozycje i materiały gromadzone poza bibliotekami ( np. w serwisach internetowych, materiały uzyskane samodzielnie lub przez innych badaczy- najczęściej niepublikowane: wyniki badań katedr i instytutów, sprawozdawczość firm i instytucji, sprawozdawczość z urzędowej kontroli gospodarki (NIK), wyniki własnych badań lub innych badaczy dostępne na prawach rękopisu/maszynopisu, materiały z prac komisji sejmowych i senackich (protokoły, analizy, ekspertyzy), materiały jednostek samorządowych, materiały organizacji konsumenckich, audycje radiowe i telewizyjne, konferencje prasowe, serwisy prasowe różnych organizacji, opisy firm, statuty, protokoły.


Ocena źródeł:

 • Podręczniki i encyklopedie – pomagają umiejscowić tytuł pracy w szerszym kontekście, są łatwo dostępne, nie gwarantują prezentacji najnowszych osiągnięć z danej dziedziny.

 • Czasopisma fachowe - dostarczają najszybciej najnowszej wiedzy z danego obszaru (krótki czas wydruku).


Ocena źródeł … c.d.

 • Odrzucić prasę „bulwarową”,

 • Unikać pozycji prezentujących wiedzę ekonomiczną w sposób plakatowy, z łatwymi populistycznymi zaleceniami dla praktyków gospodarczych,

 • Prasa codzienna w zasadzie nie figuruje w spisach bibliograficznych ale niekiedy może być wykorzystywana jako źródło (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna).

  Niebezpieczeństwo korzystania z takiej „literatury” wynika z faktu, że często autorami tekstu są nie specjaliści lecz dziennikarze.


Źródła – uwagi praktyczne

 • Nie czytamy danej pozycji od razu od a do z ale oceniamy ja na podstawie spisu treści, pobieżnego przejrzenia, uważnego przeczytania niektórych fragmentów tych najbardziej powiązanych z tematem pracy,

 • Jeśli to możliwe zapoznać się z recenzjami dzieła jeśli takie były ogłoszone (wybór najwartościowszych pozycji),

 • Źródła powinny być wykorzystane rzetelnie i solidnie- słowom autorów nie przypisujemy innego sensu niż ten, który rzeczywiście zawarli oni w swych wypowiedziach – niebezpieczne korzystanie z pozycji opisujących poglądy innych autorów.


Źródła..c.d

 • Przy gromadzeniu materiałów robimy notatki, przy korzystaniu z własnych pozycji podkreślamy ( w podziale na „ważne” i „poboczne”),

 • Zamiast notatek można posługiwać się kserokopiami fragmentów książek, artykułów czy innych źródeł – dokładnie oznaczyć skąd pochodzi odbitka,

 • Wiedza z Internetu musi być starannie identyfikowana (nadawca, adres internetowy, data publikacji),

 • Źródłem informacji mogą być własne protokoły z konsultacji z promotorem (porady, uwagi, dyspozycje),

 • Każda myśl, pogląd, kwestia powinny być zanotowane na odrębnej kartce (zapisanej jednostronnie, kartki powinny być tej samej wielkości, można oznaczać kolorami rozdziały, do których zostanie włączone źródło).


Notka bibliograficzna książki

1- Imię i nazwisko autora;

2- Pełny tytuł książki wraz z podtytułami, jeśli one występują;

3- Nazwa serii lub cyklu jeśli dzieło jest częścią serii lub cyklu; nr serii ( czasem te dane zaleca się podawać dopiero po danych dotyczących miejsca i roku wydania);

4- Wydawca/wydawnictwo;

5- Miejsce i rok wydania;

6-Numer wydania jeśli dzieło ma więcej niż jedno wydanie i jest to zaznaczone;

7- Niekiedy wskazane jest podawanie numeru stron z którymi wiąże się dany fragment pracy.


Notka bibliograficzna książki… c.d.

 • W przypadku dzieła zbiorowego: jeśli liczba autorów nie przekracza trzech podajemy wszystkie nazwiska podane w książce w takiej samej kolejności, w przypadku gdy liczba autorów przekracza trzech zwykle występuje redaktor/kierownik naukowy, co zapisujemy „praca zbiorowa pod redakcją… .

  Informację tę zamieszczamy za tytułem książki.

  -Jeśli jednak poszczególne części książki są wyraźnie przyporządkowane poszczególnym autorom, to można zbudować notkę bibliograficzną tylko wykorzystanej części. Notka będzie zawierać wówczas; Imię i nazwisko autora wykorzystanej części, tytuł tej części po czym (w) lub ( in:) i dalej tytuł i dane bibliograficzne dzieła zbiorowego


Notka bibliograficzna artykułu

- Imię i nazwisko autora (autorów) artykułu;

- Pełny tytuł czasopisma;

- Tytuł czasopisma w którym został wydrukowany;

- Rok w którym artykuł zosta wydrukowany

(nie zaś kolejny rocznik wydania danego czasopisma, co niekiedy jest uwidocznione obok roku bieżącego);

-Numer czasopisma, zeszytu (nie zaś kolejny numer egzemplarza wynikający z ciągłości wydawniczej)


Notka bibliograficzna referatu z konferencji:

 • Imię i nazwisko autora referatu;

 • Tytuł referatu;

 • (in:) lub (w:) Materiały z konferencji pt.(tu ewentualnie tytuł w cudzysłowie);

 • Odbytej (tu data);

 • Wydawca materiałów;

 • Ewentualnie numer tomu.


Struktura pracy -wstępna

- Oficjalny i roboczy tytuł pracy,

- Próbny wstęp pracy powinien zawierać informacje, o czym będzie praca, co chcemy zbadać, jakie mamy tezy wyjściowe (hipotezy), które chcemy udowodnić i w jaki sposób chcemy je udowodnić,

- Próbny plan pracy,


Zasady tworzenia planu pracy:

Plan pracy powinien spełniać kryteria poprawności:

 • Merytoryczne - oceniamy wg kryteriów rozłączności podziałów, adekwatności do celów, zadań oraz problemów badawczych. Ważnym kryterium jest dogłębność podziałów, odpowiadająca potrzebom pracy

 • Logiczne – ma obrazować przebieg badania naukowego stopniowo przybliżając autora do odpowiedzi na postawione pytania. W następnych rozdziałach można posiłkować się tym co już zostało napisane.

 • Redakcyjne – jasne, zwięzłe, komunikatywne tytuły rozdziałów i podrozdziałów. Unika się form publicystycznych


Błędy w podziale treści i w planie:

 • Wyróżnienie w rozdziale (podrozdziale) tylko jednej podczęści (paragrafu);

 • Niewłaściwa numeracja części planu,

 • Rażąca dysproporcja objętości rozdziałów / podrozdziałów,

 • „Nakładanie się” podrozdziałów na siebie.

  Sposoby oznaczania części pracy:

 • System numeryczny;

 • System mieszany (liczbowo – literowy);


Etap zasadniczy – Badania do pracy:

Zadania etapu zasadniczego:

- opracowanie zgromadzonych materiałów;

- przeprowadzenie niezbędnych badań;

 • ustalenie rezultatów badań: na podstawie analizy literatury przedmiotu, roboczych metod badawczych, indukcyjnego lub dedukcyjnego rozumowania, powoływanie się na twierdzenia udowodnione;

 • zaprezentowanie wyników na piśmie.


Błędy popełniane na tym etapie:

 • Realizowanie innych zadań badawczych niż sformułowane na etapie wstępnym;

 • Zamiast właściwych rozważań prowadzenie rozważań pobocznych (ekskursy);

 • Niezgodność twierdzeń z założeniami wyjściowymi, koncepcją pojęć pracy;

 • Pozostawianie tez bez dowodów;

 • Nieuwzględnianie odmiennych poglądów;

 • Zlepianie prac z fragmentów cudzych opracowań -zakłócenie logicznego toku, powtórzenia myśli sprzeczne twierdzenia, brak spoistości języka i stylu.


Metody badań nad problemami naukowymi:

 • Obserwacyjne;

 • Eksperymentalne;

 • Statystyczne;

 • Konstrukcyjne;

 • Krytyki źródłowej;

 • Porównawcza;

 • Logicznej analizy.


Kiedy cytujemy?

 • Kiedy nie można własnymi słowami przekazać cudzych myśli/sposobu rozumowania bez ryzyka zmiany sensu.

 • Jeśli myśl/teza została przez autora przekazana w wyjątkowo trafny sposób, lub dla wykazania ewolucji poglądów danego autora.

 • Chcemy polemizować z cudzym poglądem.

 • Kiedy autorzy cytatów są autorytetami.

  W innych przypadkach cytowanie jest błędem.


Wstęp pracy

Przygotowujemy po napisaniu pracy. Powinien zawierać:

 • Umiejscowienie badanego problemu w szerszym kontekście. Przedstawienie problemów i ich wzajemnych powiązań.

 • Uzasadnienie celowości podjęcia tematu.

 • Opis i uzasadnienie ważności problemów badawczych.

 • Metodyka badań.

 • Wytłumaczenie znaczenia niekonwencjonalnych pojęć.


Zakończenie pracy

 • Najczęściej w zakończeniu przepisywane jest to co zostało już zawarte w pracy – to błąd!!!

 • W zakończeniu trzeba podać czy został rozwiązany problem badawczy, czy został osiągnięty cel pracy.

  Zakończenie pracy ma być podsumowaniem wyników zaplanowanego badania.


Aneksy/załączniki

To co z racji rozmiarów nie mieści się w przypisach czy samej pracy umieszczamy w załącznikach, np.:

 • Tabele,

 • Ankiety,

 • Wykresy,

 • Itd. itp.


ad
 • Login