Politikerne og arbeidsgiver rollen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

Politikerne og Arbeidsgiver- rollen PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Politikerne og Arbeidsgiver- rollen. Arbeidsmiljøkonferansen 2011 Fylkesstyreleder KS Maritta B. Ohrstrand. Marit MarittaB.Ohrstrand. Lærer , pedagogisk konsulent, rektor og skolesjef Kommunestyremedlem - medlem av ulike utvalg og komiteer Ordfører i Frei kommune i 8 år

Download Presentation

Politikerne og Arbeidsgiver- rollen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Politikerne og arbeidsgiver rollen

Politikerne og Arbeidsgiver-rollen

Arbeidsmiljøkonferansen 2011

Fylkesstyreleder KS Maritta B. Ohrstrand


Marit marittab ohrstrand

Marit MarittaB.Ohrstrand

 • Lærer , pedagogisk konsulent, rektor og skolesjef

 • Kommunestyremedlem - medlem av ulike utvalg og komiteer

 • Ordfører i Frei kommune i 8 år

 • Varaordfører i Kristiansund i 4 år

 • Styreleder i KS Møre og Romsdal i 8år – styremedlem i 4 år

 • KS hovedstyre i 4 år


Hvorfor velger noen bli politikere eller bare blir det

Hvorfor velger noen å bli politikere eller bare blir det?

 • Blir spurt om å stille på liste til valget –

  men ”langt nede på lista”.

 • Ønsker å gjøre noe med en ”hjertesak”- vil gjerne komme inn – eller skal ”rydde” opp

 • Borgerplikten kaller

 • Har tro på at det er gjennom lokaldemokratiet en kan utrette noe

 • Identifikasjon med ett av partiene eller egen bygdeliste


Sannhetens yeblikk

Sannhetens øyeblikk!

Valget

- noen blir skuffet

- noen blir glade

- noen blir overrasket

” Hestehandelen” – Konstitueringen.

Hva har en gitt seg ut på ?


Hvordan drive en kommune

Hvordan drive en kommune?

Å drive en kommune er omtrent som å drive en gård:

”Du har den bare til låns for en periode. Og du skal overlevere den til neste generasjon i samme eller aller helst litt bedre stand, enn da du selv overtok den.”


Drivkrefter

Drivkrefter

EU

Lag & organisasjoner

WTO

Fiskeri

Flere hytter

Oljeprisen

Skolestruktur

Regional stat

Identitet

Statlig styring

Miljø

Innvandring

Arbeidsplasser

Kvinneunderskudd

Fylkeskommunen

Globalisering

EØS-avtalen

Lokalt næringsliv

Utvikling i landbruket


Lokaldemokratiet ks har en lokaldemokratisk plattform

Lokaldemokratiet- KS har en lokaldemokratisk plattform

Formål:

 • Peker ut retning

 • Noe å måle seg mot

 • Felles ståsted

 • Grunnlag for utviklingsprogram i kommunene


De folkevalgte setter dagsorden styrer ressursbruken og er ombud

De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud

 • Avklarer roller og rutiner mellom de folkevalgte og administrasjonen

 • Godt samarbeid og godt miljø i kommunestyret

 • Balansert kjønnsrepresentasjon

 • Gode vilkår for å utøve rollen som folkevalgt


Politikerrollen

Politikerrollen

OmbudsrollenKontakt med innbyggerne

Oppfølging av enkeltsaker

Styringsrollen Strategi og politikkutforming

Styring og kontroll

Lederrollen Debatt og dialog

Premissleverandør

Arbeidsgiverrollen Kommunens omdømme


Politikerrollen1

Politikerrollen

 • Lokalpolitikere må fylle flere roller for å ta dette helhetlige ansvaret for å utvikle disse fire politikkområdene;

 • Demokrati

 • Samfunnsutvikling

 • Tjenesteproduksjon

 • Myndighetsforvaltning


Politikerrollen2

Politikerrollen

 • Vi kan altså skille mellom de folkevalgtes ombudsrolle, styringsrolle, lederrolle, arbeidsgiverrollen og eierrollen

 • Noen trives best i èn av rollene, men de fleste skifter mellom disse rollene, avhengig av situasjon og sak.


Du velger din egen politikerrolle

Du velger din egen politikerrolle


Folkevalgtrollen i endring

Folkevalgtrollen i endring?

Fra overordnet kunnskap til detaljkunnskap?

Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Fra beslutning til prosess?

Fra enkeltsak til helhet?

Fra tiltak til mål og resultat?


Hvem er du som folkevalgt

Hvem er du som folkevalgt?

Sett ring rundt 3-4 av boksene nedenfor. Bruk gjerne egne ord om du finner de mer dekkende.

Diskuter deretter i gruppen de ordene dere har sirklet inn. Begrunn hvorfor

Ideolog

Forhandler

Idealist

Generalist

Analytiker

Detaljorientert

Folkets representant

Revolusjonær

Arbeidsgiver

Utvikler

Prosessdeltager

Beslutningstager

Ansvarlig

Retoriker

Pådriver

Løsningsorientert

Idéskaper


Ombudsrollen og resultatledelse

Ombudsrollen og resultatledelse

 • Med ombudsrollen menes at lokalpolitikere fungerer som lokalbefolkningens advokater ovenfor kommunen.

 • Ombudsrollen innebærer kontakt med innbyggerne og det å ta opp enkeltsaker og etterse at det blir fulgt opp på en skikkelig måte.

 • Ved utøvelse av ombudsrollen har de folkevalgte et ansvar for å se enkeltsakene i sammenheng med helheten.

 • Det er viktig at en gjennom resultatledelse har gitt de folkevalgte innsikt i kvaliteten på tjenestetilbud og egenskaper ved saksbehandlingen.


Utforming av politikk

Utforming av politikk

 • Det å ha et helhetsansvar for kommunens tjenesteproduksjon og utviklingen av lokalsamfunnet gjør at lokalpolitikere stadig må gjøre prioriteringer.

 • Bruker-og innbyggerundersøkelser, bruker-og innbyggerdialog og annen kommunal resultatinformasjon gir nyttig beslutningsunderlag.


Dilemma

Dilemma :

 • En av kommunens ansatte kommer og vil legge fram en problemstilling som han eller hun opplever på sin arbeidsplass.

  Hvem er jeg som politiker da ?

  Er jeg ombud for vedkommende eller er jeg arbeidsgiver ?

  Hva gjør jeg nå?


Samspillet politikk og administrasjon ordf reren kjenner kun r dmannen

Samspillet politikk og administrasjon – ordføreren kjenner kunrådmannen


Samarbeidets pr velser og samarbeidets muligheter

Samarbeidets prøvelser og samarbeidets muligheter


Politiske utfordringer

Politiske utfordringer

 • I forholdet mellom kommunen og innbyggerne

 • I forholdet politikk og administrasjon

 • I forholdet ” jeg som arbeidsgiver” når jeg synes kommunalt ansatte gjør så mye rart som jeg ville ha gjort annerledes eller andre snakker om det


Politikerne og arbeidsgiver rollen

Bevisstgjøring på

arbeidsgiverrollen !


Politikerne og arbeidsgiver rollen

Suksessfaktorer for godt samspill

Felles verdier og gjensidige krav til handling og samhandling

Relasjonen ordfører - rådmann

Gode avstemminger ved skifte av politisk ledelse

Politisk og administrativ organisering som fremmer samspill

Velutviklet planverk, planprosesser og rapporterings-systemer

Klare spilleregler, rutiner, saksgang

Gode arenaer for samspill

Tydelig delegasjon. God rolleforståelse og -aksept

Gode kunnskaper innen ledelse, arbeidsgiverrollen, samspillkompetanse

Relasjonskompetansen utgjør kjernen i samspillet


Politikerne og arbeidsgiver rollen

Arbeidsgiver-politikkens kjerne er de handlinger, holdinger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag.


Ags 2020 setter fokus p utfordringen

AGS 2020 setter fokus på utfordringen

Arbeidsgiverpolitikken er et av styringsverktøyene for folkevalgte. Mulighetene og snublesteinene ligger i spennet mellom det å være arbeidsgiver, samtidig som folkevalgte er ombud og politiske endringsagenter for innbyggerne.

Presentasjon | 2009


Problemstillingen

Problemstillingen

 • Konflikter mellom politikere og administrasjon vil ofte kunne oppstå der:

  • det ikke er en klar arbeidsgiverpolitikk

  • det er uklare roller mellom politikere, ansatte og rådmannen

  • der beslutningsprosessene er uklare

Presentasjon | 2009


Lovverket peker p tre ulike akt rer

Lovverket peker på tre ulike ”aktører”

Kommunestyret

Utforming og utøvelse av arbeidsgiverpolitikk

 • Kommunestyret innehar arbeidsgiveransvaret i kraft av å være øverste myndighet i kommunen

 • De ansatte er sikret medbestemmelse og innflytelse i styringen gjennom administrativt samarbeidsutvalg

 • Rådmannen vil ofte ha det daglige utøvende ansvar for arbeidsgiver-spørsmål

Presentasjon | 2009

Administrativt samarbeidsutvalg

Rådmann


Arbeidsgiverstrategiens kjerne

Arbeidsgiverstrategiens kjerne

 • Det unike oppdraget

  • Kommunesektoren er rik på meningsfulle jobber

 • Den åpne organisasjonen

  • Kommunesektoren er og skal være åpen, demokratisk og gjennomsiktig

 • Kompetente medarbeidere

  • Kommunesektorene har svært kompetente medarbeidere som vil, og som kan sitt fag

 • Helhetlig og utfordrende lederskap

  • Kommunesektoren må ha en ledelse som støtter og utfordrer medarbeiderne til aktiv medledelse


Verdens beste utgangspunkt

Verdens beste utgangspunkt?


Arbeidsgiverrollen

FRA

TIL

Arbeidsgiverrollen

PERSONALPOLITIKK

 • Kontroll-ledelse

 • Personalforvaltning

 • Fokus på tiltak

 • Regler/paragrafer

 • Plikt

 • Defensiv rolle

 • Bevare

 • Partsinteresser

 • Unntakssituasjonene (de få)

 • Innadvendt kultur

 • Ikke gjøre feil

 • Personalpolitikk har lav status

 • Stabsansvar

ARBEIDSGIVERPOLITIKK

 • Verdiledelse

 • Medarbeiderutvikling

 • Fokus på resultater

 • Mål/rammer

 • Utfordringer

 • Offensiv rolle

 • Dynamikk/bevegelse

 • Fellesinteresser

 • Normalsituasjon (de mange)

 • Utadvendt kultur

 • Dristighetskultur

 • Høy status

 • Linjeansvar


Ledelse i kommunesektoren er

Ledelse i kommunesektoren er å….

 • utvikle dialogarenaer for samhandling

 • involvere og legge til rette for medvirkning og utløse medarbeidernes kunnskap, kreativitet og engasjement


V r oppgave som folkevalgte

Vår oppgave som folkevalgte

 • Sikre at kommunen har en god og attraktiv arbeidsgiverpolitikk.

 • Gi forutsigbare rammer for administrasjonen:

  • Vedta arbeidsgiverpolitikken (ikke delta i ansettelsene)

  • Vedta budsjettrammer (ikke diskutere stillingsbrøk)

  • Vedta lønnsrammer (ikke delta i forhandlingene)

 • Skape et positivt omdømme av kommunen som arbeidsplass.

  • Snakke positivt om kommunen

  • Synliggjøre de ansatte på en positiv måte (tjenestebesøk, avisinnlegg, fra talerstolen etc)


Plenumsrefleksjon hvordan styrer vi kommunen

PlenumsrefleksjonHvordan styrer vi kommunen?

 • Mål

 • Rammer

 • Resultater

 • Verdier

 • Visjoner

 • Planer

 • Kontrakter

 • Prinsipper

 • Reglement

 • Enkeltsaker

Hva slags styringsformer gir høyest attraktivitet som arbeidsgiver?

Indirektestyring

Direkte styring


Administrasjonsutvalg

Administrasjonsutvalg

 • I Hovedavtalens del B § 4 heter de om partsammensatte utvalg:  

  • Det vises til kommunelovens § 25.

  • Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes et eller flere partssammensatte utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen måte.

  • Det partsammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk,herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.


Administrasjonsutvalg forts

Administrasjonsutvalg (forts)

 • I halvårlige møter drøftes dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater fra KS sine kontakter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.

 • De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med minst to representanter utpekt av arbeidstakerorganisasjonene/ forhandlings-sammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter 3, 5 osv.

 • Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget bør delta med en observatør med møte- og talerett.


Administrasjonsutvalg forts1

Administrasjonsutvalg (forts)

 • Nærmere retningslinjer for utvalget(ene) fastsettes gjennom reglement lokalt. 

 • Slik KS vurderer det er det ikke naturlig å legge opp til at det partsammensatte utvalget blir et tungt organ når det har en slik overordnet funksjon.

  • I avtaleteksten foreslås to møter i året. På disse møtene kan være sentralt å diskutere hvilke krav man vil stille til arbeidsgiver-politikken, og hvordan man skal rapportere i forhold til sentrale arbeidsgiverpolitiske tema.


Grupperefleksjon

Grupperefleksjon

 • Har vår kommune en arbeidsgiverpolitikk?

  • Hva står i den?

 • Hva er vår viktigste oppgave som arbeidsgiver?

  • Hvem er det som utformer arbeidsgiverpolitikken i kommunen?

 • Å lede er å synliggjøre sine medarbeidere – hvordan kan vi som politikere bidra til dette?


Plenumsrefleksjon

Plenumsrefleksjon

 • Hva vil vi med vår arbeidsgiverpolitikk?

 • Er vår kommune en spennende og attraktiv arbeidsgiver for dagens (og fremtidens) arbeidskraft?

 • Tar vi ut potensialet som ligger i de ansattes engasjement og medvirkning?


Politikerne og arbeidsgiver rollen

Administrasjon

Politikk


Det lokalpolitiske mulighetsrommet

Det lokalpolitiske mulighetsrommet……

Lov

Mine muligheter som lokalpolitiker

Forskrifter

Avtaleverk

Rundskriv

Administrative

reglementer/vedtak

Enhetsleders fullmakter


Det lokalpolitiske mulighetsrommet1

Det lokalpolitiske mulighetsrommet……

Lov

Mine muligheter som lokalpolitiker

Forskrifter

Avtaleverk

Reglementer

Administrative

reglementer/vedtak

Enhetsleders fullmakter


Godfot teorien

Godfot-teorien

 • Man er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon.

 • Man skal først og fremst få lov til å bli bedre på det man er god til - plussegenskaper må få bli til plussferdigheter.

 • Sett flest mulig av dine samhandlingspartnere i situasjoner de behersker best mulig, da blir resultatet best mulig.


Individuell refleksjon

Individuell refleksjon

Hvor tydelig bør skille mellom politikk og administrasjon være?

Er det slik at jo tydeligere skille, desto bedre er det?

Hva er fordelene ved å ha en flytende grense mellom politikk og administrasjon?


Grupperefleksjon1

Grupperefleksjon

 • Hvordan spiller vi (adm og politikk) hverandre gode?

  • Er dialogen god nok?

  • Er sakene gode nok?

 • Er vi som politikere ryddige og tydelige nok i forhold til administrasjonen?

 • Finnes det greie prinsipper for hva politikerne skal stelle med og hva administrasjonen skal stelle med i din kommune?

  • Finnes det eksempler på at dette ikke har fungert så bra?


Plenumsrefleksjon1

Plenumsrefleksjon

 • I noen kommuner snakker man om å ”spille på samme bane”, mens i andre snakker man om å være ”i samme båt”.

  • Hvilke metafor passer dere best?

   • Hvorfor?

eller


Det formelle utgangspunktet

Det formelle utgangspunktet

Kommuneloven:

Ordfører;

Leder av kommunestyret og formannskapet

Møte- og forslagsrett i alle folkevalgte organer

Lite lovbestemt myndighet

Kan delegere myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker

Rådmannen

Administrasjonens øverste leder

Krav om forsvarlig utredning

Administrasjonen drives i samsvar med lov

Har betryggende kontroll

Møterett i folkevalgt organ

Delegasjonsreglementet

All makt i kommunestyre

Myndighets- og rolledeling

Kan delegere alt som ikke ”kommunestyret selv”

Rådmannen ”nese” for politikk – intensjon ikke ordlyd


Hvor setter vi de viktigste politikerne

Hvor setter vi de ”viktigste” politikerne ?

 • Hvilken status har administrasjonsutvalget hos oss politikere?

 • Hvem av oss setter det opp som et førstevalg ved konstitueringen?

 • Arbeidsmiljøutvalg – har vi det i kommunen også ?

  Arbeidsgiverpolitikken krever kunnskap – bør bli en mer poengtert del av folkevalgtopplæringen


Erkjennelse

Erkjennelse:

 • En god arbeidsgiverpolitikk er det beste utgangspunkt for gode tjenester gjennom tilfredse medarbeidere som opplever å bli ”sett” og tatt på alvor.

 • Det gir økonomisk gevinst på sikt

 • Vi rekrutterer og beholder kompetente medarbeidere

 • Det gir kommunen et godt omdømme.

 • Vi politikere må bli flinkere til å etterspørre arbeidsgiverpolitiske saker


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten.


 • Login