Download

WŁADCY POLSKI


Advertisement
/ 39 []
Download Presentation
Comments
iden
From:
|  
(1398) |   (0) |   (0)
Views: 472 | Added:
Rate Presentation: 12 0
Description:
WŁADCY POLSKI. Prezentację przygotowała Helena Tomaszewska. Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.eduseek.pl – poczet J. Matejki. SPIS TREŚCI. Drzewo genealogiczne Piastów Piastowie Andegawenowie Drzewo genealogiczne Jagiellonów Jagiellonowie Królowie elekcyjni. PIASTOWIE.
WŁADCY POLSKI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W adcy polski l.jpgSlide 1

WŁADCY POLSKI

Prezentację przygotowała

Helena Tomaszewska.

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.eduseek.pl –

poczet J. Matejki

Spis tre ci l.jpgSlide 2

SPIS TREŚCI

 • Drzewo genealogiczne Piastów

 • Piastowie

 • Andegawenowie

 • Drzewo genealogiczne Jagiellonów

 • Jagiellonowie

 • Królowie elekcyjni

Piastowie l.jpgSlide 3

PIASTOWIE

MIESZKO I (963-992)

 • twórca państwa polskiego

 • zawarł sojusz z Czechami

 • przyjął chrzest w 966 r. i utworzył pierwsze biskupstwo w Poznaniu (968)

 • przyłączył Pomorze Zachodnie (972)

 • przyłączył Śląsk (990)

 • utracił Grody Czerwieńskie (981)

 • utrzymywał dobre stosunki z cesarzami niemieckimi Ottonem I i Ottonem II, ale walczył z margrabiami niemieckimi Geronem i Hodonem

Piastowie4 l.jpgSlide 4

PIASTOWIE

BOLESŁAW CHROBRY

(992 – 1025)

 • pierwszy król Polski – 1025

 • utrzymywał dobre stosunki z cesarzem Ottonem III

 • wyraził zgodę na misję biskupa Wojciecha w Prusach 997 r.

 • zjazd gnieźnieński (1000) i utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie (arcybiskupem Radzim Gaudenty); podlegają trzy biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu

 • wojny z cesarzem Henrykiem II 1003 – 1018 (pokój w Budziszynie). Przyłączył Łużyce, Milsko, Miśnię, Słowację, Morawy.

 • 1018 – wyprawa na Ruś, zdobył Kijów, przyłączył Grody Czerwieńskie

Piastowie5 l.jpgSlide 5

PIASTOWIE

MIESZKO II

(1025 – 1034)

 • koronowany w 1025 na króla

 • młodszy syn Bolesława Chrobrego, wykształcony

 • za jego panowania nastąpił kryzys państwowości polskiej: odpadły ziemie przyłączone przez Bolesława, stracił koronę

 • po śmierci Mieszka wybuchł bunt możnych (1034), a około 1037 r. bunt ludowy – zniszczenie polskiej organizacji kościelnej

 • w 1038 nastąpił najazd księcia czeskiego Brzetysława, który spustoszył Wielkopolskę, zagarnął Małopolskę i Śląsk

Piastowie6 l.jpgSlide 6

PIASTOWIE

BEZPRYM (1031 – 1032)

 • starszy syn Bolesława Chrobrego i księżniczki węgierskiej

 • Bolesław pozbawił go trony na rzecz młodszego Mieszka II

 • sprzymierzył się z władcą ruskim Jarosławem Mądrym i cesarzem niem. Konradem II, którzy najechali na Polskę (1031)

 • wypędził Mieszka II i rządził w latach 1031 – 1032

 • odesłał insygnia koronacyjne do Niemiec

 • zamordowany w 1032

Piastowie7 l.jpgSlide 7

PIASTOWIE

KAZIMIERZ ODNOWICIEL

(1034 – 1058)

 • Odzyskał Wielkopolskę, Mazowsze, Małopolskę i Śląsk

 • Musiał płacić trybut ze Śląska Czechom

 • Przeniósł stolicę do Krakowa

 • Nie udało mu się odbudować arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz odzyskać Pomorza Gdańskiego i Zachodniego

 • Nadał wojom ziemię w zamian za służbę rycerską – początek systemu feudalnego w Polsce

Piastowie8 l.jpgSlide 8

PIASTOWIE

BOLESŁAW II ŚMIAŁY

(1058 – 1079)

 • Przystąpił do obozu gregoriańskiego – wielokrotnie wyprawiał się na Węgry by osadzić na tronie sprzymierzeńców papieża Grzegorza VII

 • Odbudował arcybiskupstwo w Gnieźnie (1075)

 • Koronowany na króla 1076

 • Przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie

 • Przestał płacić trybut ze Śląska Czechom

 • Został wygnany po zamordowaniu biskupa krakowskiego Stanisława (1079)

Piastowie9 l.jpgSlide 9

PIASTOWIE

WŁADYSŁAW I HERMAN

(1079 – 1102)

 • Młodszy brat Bolesława II Śmiałego

 • Przystąpił do obozu cesarskiego i ponownie zaczął płacić trybut ze Śląska Czechom

 • Nie koronował się na króla

 • Władzę faktycznie sprawował palatyn Sieciech

 • W 1097 r. podzielił kraj między swoich synów pozostawiając sobie Mazowsze:

 • Zbigniew – poparcie możnych, władał Wielkopolską, Kujawami i ziemia sieradzko – łęczycką

 • Bolesław Krzywousty – poparcie rycerstwa, władał Śląskiem i Małopolską

Piastowie10 l.jpgSlide 10

PIASTOWIE

BOLESŁAW III KRZYWOUSTY

(1102 – 1138)

 • Po śmierci ojca pokonał brata Zbigniewa i zjednoczył kraj

 • Powstrzymał najazd cesarza Henryka V

 • Przyłączył Pomorze Gdańskie 1116-1119

 • Podporządkował sobie Pomorze Zachodnie 1121-1222 – książę Warcisław złożył mu hołd lenny

 • Na zjeździe w Merseburgu złożył hołd lenny cesarzowi Lotarowi III w zamian za pełną suwerenność polskiej organizacji kościelnej

 • W 1138 ogłosił statut, w którym podzielił kraj pomiędzy swoich synów i ustanowił zasadę senioratu i pryncypatu – statut zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego

Piastowie11 l.jpgSlide 11

PIASTOWIE

ZBIGNIEW

 • Brat Bolesława III Krzywoustego, z nieprawego łoża

 • W latach 1097 – 1107 rządził Wielkopolską, Kujawami i ziemią sieradzko-łęczycką

 • Po śmierci Władysława Hermana wybuchła wojna o spuściznę po ojcu

 • Wygnany w 1107 r. z kraju zwrócił się o pomoc do cesarza Henryka V i spowodował najazd cesarza na ziemie polskie (1109 – obrona Głogowa)

 • Po klęsce wyprawy cesarskiej wrócił do kraju. Bolesław darował mu życie ale kazał go oślepić

Piastowie12 l.jpgSlide 12

PIASTOWIE

WŁADYSŁAW II WYGNANIEC

 • Najstarszy syn Bolesława Krzywoustego

 • Na mocy statutu otrzymał Śląsk i tytuł seniora

 • Wygnany przez braci w 1146 r.

  BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY

 • Na mocy statutu otrzymał Mazowsze

 • Był seniorem w klatach 1146-1173

Piastowie13 l.jpgSlide 13

PIASTOWIE

MIESZKO III STARY

 • Na mocy statutu otrzymał Wielkopolskę

 • Dwukrotnie próbował zgodnie z prawem przejąć kontrolę nad dzielnicą senioralną – po śmierci Bolesława Kędzierzawego i Kazimierza Sprawiedliwego

  HENRYK SANDOMIERSKI

 • Na mocy statutu otrzymał ziemię sandomierską

Piastowie14 l.jpgSlide 14

PIASTOWIE

KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY

 • Nie otrzymał ziemi na mocy statutu, prawdopodobnie był pogrobowcem

 • Pozbawił władzy seniora Mieszka III i przejął w dziedziczne władanie Małopolskę z Krakowem. Uzyskał na to zgodę duchowieństwa i dostojników krakowskich po zjeździe w Łęczycy w 1180. Jego rządy kończą okres pryncypatu.

  LESZEK BIAŁY

 • Syn Kazimierza Sprawiedliwego. Rządził Małopolską z Krakowem od 1202 r. Jego panowanie rozpoczyna okres pełnego rozbicia

Piastowie15 l.jpgSlide 15

PIASTOWIE

KONRAD MAZOWIECKI

 • Młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego

 • na mocy układu z bratem Leszkiem Białym w 1202 otrzymał dzielnicę składającą się z Mazowsza, Kujaw, Sieradza i Łęczycy

 • W 1226 r. sprowadził Zakon Krzyżacki do Polski i oddał im w lenno ziemię chełmińską

Piastowie16 l.jpgSlide 16

PIASTOWIE

HENRYK I BRODATY

 • Wnuk Władysława II

 • Twórca tzw. monarchii Henryków śląskich.

 • Przejął kontrolę nad dużą ilością dzielnic: księstwem wrocławskim, Małopolską z Krakowem, Wielkopolską

  HENRYK II POBOŻNY

 • Syn Henryka I Brodatego

 • Poległ w bitwie pod Legnicą w 1241 r. z Mongołami

Piastowie17 l.jpgSlide 17

PIASTOWIE

HENRYK IV PROBUS

 • Ostatni przedstawiciel dynastii Henryków Śląskich.

 • Udało mu się przejąć pod koniec XIII w. kontrolę nad częścią dzielnic

  PRZEMYSŁ II

 • Książę wielkopolski

 • Władał Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim, dzięki umowie na przeżycie z księciem Mszczujem II

 • Koronował się na króla Polski w 1295 r.

 • Zginął w 1296 r.

W adca polski l.jpgSlide 18

WŁADCA POLSKI

WACŁAW II CZESKI

(1300 – 1305)

 • 1300 – koronował się na króla Polski

 • Władał: Małopolską, częścią Śląska, Wielkopolską, Pomorzem Gdańskim. Hołd lenny złożyły mu Mazowsze i Kujawy

 • Wprowadził do Polski urząd starosty

Piastowie19 l.jpgSlide 19

PIASTOWIE

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK

(1306 – 1333)

 • Książę brzesko – kujawski

 • Przejął władzę nad Kujawami i Małopolską w 1306 r. Wielkopolskę dzierżył od 1314 r.

 • Utracił Pomorze Gdańskie w 1308 r. i rozpoczął spór polsko – krzyżacki

 • 1320 – koronował się na króla

 • 1329 – 1332 – wojna polsko – krzyżacka – Łokietek stracił ziemię dobrzyńską i Kujawy

 • 1331 – bitwa pod Płowcami

 • Zawarł sojusz z Węgrami

Piastowie20 l.jpgSlide 20

PIASTOWIE

KAZIMIERZ WIELKI

(1333 – 1370)

 • Syn Władysława Łokietka

 • skodyfikował prawo (statuty wiślicko – piotrkowskie 1346/7)

 • Wprowadził nowy podział administracyjny - ziemie, na czele których mieli stać starostowie

 • Wprowadził urzędy centralne: kanclerza i podskarbiego

 • Ufortyfikował kraj i zreformował siły zbrojne (chorągwie)

 • Zawarł wieczysty pokój z Krzyżakami w Kaliszu 1343 – odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską; w rękach Krzyżaków Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska

 • Utracił Śląsk na rzecz Czech

 • Przyłączył Ruś Halicko - Włodzimierską

Andegawenowie l.jpgSlide 21

ANDEGAWENOWIE

LUDWIK WĘGIERSKI

(1370 – 1382)

 • Syn Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny

 • Nadał szlachcie polskiej pierwszy przywilej generalny w Koszycach (1374) by uzyskać zgodę na dziedziczenie tronu polskiego przez córkę

  Jadwiga (1384 – 1399)

 • Młodsza córka Ludwika

 • Koronowana na króla w 1384 r.

Jagiellonowie l.jpgSlide 22

JAGIELLONOWIE

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

(1386 – 1434)

 • Książę litewski, zasiadł na tronie polskim po unii z Litwą w Krewie – unia personalna

 • Mąż Jadwigi

 • Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409 – 1411 (bitwa pod Grunwaldem 15.07.1410) zakończona I pokojem toruńskim – odzyskał ziemię dobrzyńską ; Żmudź ma wrócić do Litwy

 • 1413 – unia z Litwą w Horodle – potwierdzenie odrębności Litwy, Witold wielkim księciem, włączenie 50 rodów litewskich do herbów polskich

 • 1423 – przywilej warcki

 • 1430-33 – wydał przywileje jedlneńsko – krakowskie by uzyskać zgodę szlachty na dziedziczenie tronu przez swoich synów. Szlachta uzyskała nietykalność osobistą i majątkową

Jagiellonowie23 l.jpgSlide 23

JAGIELLONOWIE

WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK

(1434 – 1444)

 • Król Polski od 1434, król Węgier od 1440

 • Zginął w bitwie pod Warną z Turkami w 1444 r.

Jagiellonowie24 l.jpgSlide 24

JAGIELLONOWIE

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK

(1447 – 1492)

 • Wielki książę litewski od 1440, król Polski od 1447

 • Nadał bojarom litewskim prawa równe szlachcie polskiej

 • Inkorporował Prusy i Pomorze Gdańskie (6.03.1454) co doprowadziło do wybuchu wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim. Pokój zawarto w 1466 (II pokój toruński) – Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską. Przyłączono do Polski Warmię, Malbork i Elbląg. (= Prusy Królewskie)

 • 1454 – nadał szlachcie przywileje cerkwicko – nieszawskie by uzyskać zgodę na wojnę – król musiał mieć zgodę sejmików ziemskich na zwoływanie pospolitego ruszenia i stanowienie nowych praw. Król opierał swe rządy na średniej szlachcie

Jagiellonowie25 l.jpgSlide 25

JAGIELLONOWIE

JAN I OLBRACHT

(1492 – 1501)

 • Syn Kazimierza Jagiellończyka

 • Król Polski od 1492 r.

 • W 1493 r. zwołano pierwszy polski sejm dwuizbowy – wykrystalizowała się izba poselska

 • 1496 – uchwalono II przywilej piotrkowski –wzmocnienie pozycji ekonom. szlachty

 • Na mocy tzw. unii wileńskiej (1499) Polska i Litwa pozostawały niezależnymi państwami posiadającymi odrębnych władców, zobowiązanych jednak do wzajemnej pomocy przeciwko wrogom zewnętrznym – rozluźnienie unii polsko - litewskiej

Jagiellonowie26 l.jpgSlide 26

JAGIELLONOWIE

ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK

(1501 – 1505)

 • Wielki książę litewski od 1492, król Polski od 1501

 • Gdy został wielkim księciem litewskim, Jan Olbracht został królem polskim – zerwanie unii polsko – litewskiej

 • prowadził wojny z Moskwą W latach 1492-1494 i 1500-1503 – Litwa utraciła tereny na wschód od środkowego Dniepru

 • Za jego panowania uchwalono konstytucję Nihil novi(1505) – nic nowego o nas bez nas – co doprowadziło do wykształcenia się ustroju demokracji szlacheckiej

Jagiellonowie27 l.jpgSlide 27

JAGIELLONOWIE

ZYGMUNT I STARY

(1506 – 1548)

 • Najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka

 • Od 1506 Wielki książę litewski i król Polski

 • Prowadził wojny z Rosją (m.in. 1507-1508, 1512-1522), które mimo zwycięstwa pod Orszą (1514) zakończyły się utratą Smoleńska

 • 1515 r. – zjazd w Wiedniu – rozbicie sojuszu moskiewsko – krzyżacko – habsburskiego; układy dynastyczne z Habsburgami

 • 1519 – 1521 – wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona pokojem krakowskim (1525) – sekularyzacja Zakonu, powstanie księstwa pruskiego, które zostało księstwem lennym Królestwa Polskiego

 • 10.05.1525 – hołd pruski – hołd lenny księcia Prus Albrechta Hohenzollerna

 • 1526 – włączył Mazowsze do Polski

 • Doprowadził do wybrania swego syna Zygmunta II Augusta na wielkiego księcia Litwy i króla polskiego, jeszcze za swojego życia (vivente rege)

 • Za jego panowania wybuchł bunt szlachty nazywany „wojną kokoszą” (1537)

Jagiellonowie28 l.jpgSlide 28

JAGIELLONOWIE

ZYGMUNT II AUGUST

(1548 – 1572)

 • Wielki książę litewski od 1522

 • Król Polski od 1529 – wybrany vivente rege; przejął faktyczną władzę po śmierci ojca w 1548

 • Układ w Wilnie (1561) z mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotthardem Kettlerem – Pd. Inflanty (Kurlandia i Semigalia) stały się lennem Polski i Litwy

 • Wybuchła wojna północna (1563-1570) o pozostałe ziemie Inflant. Była to część wojny o Dominium Maris Baltici miedzy Moskwą, Polską, Szwecją i Danią (1558 – 1583). Ten etap walk zakończył rozejm z Rosją w 1570 r.

 • 1569 – unia realna z Litwą w Lublinie – powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów; do Korony przyłączono Wołyń, Podole i ziemię kijowską

 • Zygmunt II August popierał stronnictwo szlacheckie w walce z magnaterią - ruch egzekucyjny

Kr lowie elekcyjni l.jpgSlide 29

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

HENRYK WALEZJUSZ

(1573 – 1574)

 • Pierwszy król elekcyjny z dynastii Walezjuszy, brat króla Francji Karola IX, król Polski od 1573

 • Uciekł z kraju w 1574 r. by objąć tron francuski jako Henryk III

Kr lowie elekcyjni30 l.jpgSlide 30

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STEFAN BATORY

(1576 – 1586)

 • Książę Siedmiogrodu, król Polski od 1576 r. Ożenił się z królową – Anną Jagiellonką

 • 1577 – spacyfikował zbuntowany Gdańsk za cenę rezygnacji ze statutów Karnkowskiego

 • 1578 – 1582 – wojna z Moskwą o Inflanty; wyprawy połocka, wielkołucka i pskowska doprowadziły do rozejmu w Jamie Zapolskim (1582)

 • Utworzył piechotę wybraniecką – 1 żołnierz utrzymywany przez 20 chłopów z dóbr królewskich

 • ustalił podział jazdy na ciężkozbrojną husarię, chorągwie kozackie i jazdę lekką.

 • 1579 – założył Akademię Wileńską

Kr lowie elekcyjni31 l.jpgSlide 31

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

ZYGMUNT III WAZA

(1587 – 1632)

 • Syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki

 • Połączył Rzeczypospolitą i Szwecję unią personalną w 1593 r. Szwedzi zdetronizowali Zygmunta III w 1599

 • 1606 – 1609 – rokosz sandomierski (Mikołaja Zebrzydowskiego) – początek oligarchii magnackiej

 • 1600 – inkorporował Estonię czym doprowadził do wybuchu wojen ze Szwecją: 1600 – 1611, 1617 – 1622, 1626 – 1629. Skutek – RP utraciła Inflanty

 • Za jego panowania magnateria wmieszała się w wewnętrzne sprawy Rosji – dymitriady 1604 – 1605, 1607 – 1609

 • Wypowiedział wojnę Rosji 1609 – 1619 ; zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem, zajęcie Kremla, zdobycie Smoleńska. Skutek – do RP przyłączono ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską

 • Wojna z Turcją 1620 – 1621 zakończona pokojem chocimskim – granicą rzeka Dniestr

 • Zwolennik kontrreformacji. W 1596 r. zawarto unię brzeską – część biskupów prawosławnych uznała zwierzchność papieża zachowując obrządek prawosławny – unici.

Kr lowie elekcyjni32 l.jpgSlide 32

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

WŁADYSŁAW IV WAZA

(1632 – 1648)

 • Syn Zygmunta III, wybrany w 1632

 • 1632 – 1634 – Rosjanie wszczęli wojnę o Smoleńsk, którą zakończył pokój w Polanowie; potwierdzał wcześniejsze polskie zdobycze (1619 – Dywilino)

 • 1635 – zawarł rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – potwierdzał postanowienia rozejmu w Mittawie; Inflanty w rękach szwedzkich

 • Zmarł gdy szykował się do wojny z Turcją

Kr lowie elekcyjni33 l.jpgSlide 33

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

JAN KAZIMIERZ WAZA

(1648 – 1668)

 • Młodszy brat Władysława IV; jego panowanie jest okresem ciągłych wojen

 • 1648 – 1654 – powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego; 1654 – ugoda w Perejasławiu – kozacy uznają zwierzchność cara rosyjskiego

 • 1654 – 1667 – wojna z Rosją (przerwa w latach 1655 – 60) . Na mocy rozejmu w Andruszowie (1667) RP traci Ukrainę na wschód od Dniepru wraz z Kijowem oraz ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską. Ostateczny pokój podpisano w Moskwie w 1686 r.

 • 1655 – 1660 – potop szwedzki; pokój w Oliwie – król rezygnuje s tronu szwedzkiego, potwierdzono przekazanie Inflant Szwecji

 • 1657 – traktaty welawsko – bydgoskie – Prusy uzyskują suwerenność

 • 1652 – po raz pierwszy zerwano sejm dzięki liberum veto

 • Abdykował w 1668

Kr lowie elekcyjni34 l.jpgSlide 34

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

MICHAŁ KORYBUT

WIŚNIOWIECKI

(1669 – 1673)

 • Syn księcia Jeremiego Wiśniowieckiego

 • Za jego panowania w RP ścierały się dwa stronnictwa – prohabsburskie i profrancuskie

 • 1672 – najazd turecki zakończył się zdobyciem Kamieńca Podolskiego przez Turków i podpisaniem hańbiącego układu w Buczaczu – RP traci Podole i Kamieniec Podolski, musi płacić haracz Turcji

Kr lowie elekcyjni35 l.jpgSlide 35

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

JAN III SOBIESKI

(1674 – 1696)

 • Wielki wódz polski epoki XVII w. – brał udział w walkach ze Szwedami, Rosją, kozakami, tatarami, Turkami. Od 1667 hetman wielki koronny

 • Pokonał Turków w drugiej bitwie pod Chocimiem (1673); Zwycięstwo to wyniosło go na tron. Na mocy traktatu w Żórawnie (1676) RP nadal traciła Podole ale nie musiała płacić haraczu.

 • Król od 1674 r.

 • Pod naciskiem magnatów zawarł przymierze zaczepno – odporne z Habsburgami przeciwko Turcji

 • 1683 – odsiecz Wiednia

 • 1686 – zawarł pokój wieczysty z Rosją w Moskwie

Kr lowie elekcyjni36 l.jpgSlide 36

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

AUGUST II MOCNY

(1697 – 1706,

1709 – 1733)

 • Elektor saski z dynastii Wettinów

 • Wplatał RP w wojnę północną 1700 – 1721

 • Abdykował w 1706 i uznał prawa Stanisława Leszczyńskiego do tronu

 • Powrócił do RP w 1709 r. gdy car Piotr I pokonał króla Szwecji Karola XII

 • Spór szlachty z królem – konfederacja tarnogrodzka (1715) – zakończył się mediacją Piotra I i sejmem niemym (1717)

 • Sejm niemy zatwierdzał umowę miedzy konfederatami a Augustem II, ograniczył wpływy króla; pierwsza ingerencja rosyjska w sprawy polskie

Kr lowie elekcyjni37 l.jpgSlide 37

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STANISŁAW LESZCZYŃSKI

(1704 – 1709,

1733 – 1736)

 • Otrzymał tron polski, w trakcie wojny północnej, przy poparciu Szwecji

 • 1705 zawarł przymierze z królem szwedzkim zezwalające Karolowi XII na utrzymywanie wojska w Polsce oraz na werbunek żołnierzy, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej

 • Opuścił kraj po powrocie Augusta II w 1709

 • Jego córka została żoną króla Francji Ludwika XV

 • Wybrany na króla w 1733 r. Na skutek interwencji wojskowej Rosji i opozycji magnackiej abdykował w 1736

Kr lowie elekcyjni38 l.jpgSlide 38

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

AUGUST III SAS

(1736 – 1763)

 • Syn Augusta II z dynastii Wettinów

 • zasiadł na tronie przy zbrojnej pomocy Austrii i Rosji – po rozbiciu wojsk konfederacji dzikowskiej 1735

 • Uznany za króla w 1736

 • Oparł swoje panowanie na trwałym sojuszu z Rosją i na „Familii” – obozie Czartoryskich

Kr lowie elekcyjni39 l.jpgSlide 39

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

(1764 – 1795)

 • Kandydat „Familii” do tronu polskiego

 • Wielki reformator i mecenas sztuki

 • 1765 – powołał Szkołę Rycerską

 • Reformy sejmu konwokacyjnego i króla zaniepokoiły Rosję, która wywołała sprawę przywrócenia pełnych praw innowiercom. Podzieliła ona Polaków – konfederacje przeciwko innowiercom i reformom. Na sejmie 1767-1768 uchwalono tzw. prawa kardynalne, których gwarantem została Rosja.

 • 1768 – 1772 – konfederacja barska zawiązana przeciwko innowiercom, reformom, królowi i Rosji

 • 1772 – I rozbiór Polski

 • 1788-1792 – obrady Sejmu Wielkiego

 • 3.05.1791 – uchwalenie konstytucji 3 Maja – ustrój monarchii konstytucyjnej

 • 1792 – konfederacja targowicka

 • 1793 – II rozbiór Polski

 • 1794 – powstanie kościuszkowskie

 • 1795 – III rozbiór Polski i abdykacja Stanisława Augusta.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro