W adcy polski l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

WŁADCY POLSKI PowerPoint PPT Presentation


 • 1026 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

WŁADCY POLSKI. Prezentację przygotowała Helena Tomaszewska. Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.eduseek.pl – poczet J. Matejki. SPIS TREŚCI. Drzewo genealogiczne Piastów Piastowie Andegawenowie Drzewo genealogiczne Jagiellonów Jagiellonowie Królowie elekcyjni. PIASTOWIE.

Download Presentation

WŁADCY POLSKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


W adcy polski l.jpg

WŁADCY POLSKI

Prezentację przygotowała

Helena Tomaszewska.

Zdjęcia zaczerpnięto ze strony www.eduseek.pl –

poczet J. Matejki


Spis tre ci l.jpg

SPIS TREŚCI

 • Drzewo genealogiczne Piastów

 • Piastowie

 • Andegawenowie

 • Drzewo genealogiczne Jagiellonów

 • Jagiellonowie

 • Królowie elekcyjni


Piastowie l.jpg

PIASTOWIE

MIESZKO I (963-992)

 • twórca państwa polskiego

 • zawarł sojusz z Czechami

 • przyjął chrzest w 966 r. i utworzył pierwsze biskupstwo w Poznaniu (968)

 • przyłączył Pomorze Zachodnie (972)

 • przyłączył Śląsk (990)

 • utracił Grody Czerwieńskie (981)

 • utrzymywał dobre stosunki z cesarzami niemieckimi Ottonem I i Ottonem II, ale walczył z margrabiami niemieckimi Geronem i Hodonem


Piastowie4 l.jpg

PIASTOWIE

BOLESŁAW CHROBRY

(992 – 1025)

 • pierwszy król Polski – 1025

 • utrzymywał dobre stosunki z cesarzem Ottonem III

 • wyraził zgodę na misję biskupa Wojciecha w Prusach 997 r.

 • zjazd gnieźnieński (1000) i utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie (arcybiskupem Radzim Gaudenty); podlegają trzy biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu

 • wojny z cesarzem Henrykiem II 1003 – 1018 (pokój w Budziszynie). Przyłączył Łużyce, Milsko, Miśnię, Słowację, Morawy.

 • 1018 – wyprawa na Ruś, zdobył Kijów, przyłączył Grody Czerwieńskie


Piastowie5 l.jpg

PIASTOWIE

MIESZKO II

(1025 – 1034)

 • koronowany w 1025 na króla

 • młodszy syn Bolesława Chrobrego, wykształcony

 • za jego panowania nastąpił kryzys państwowości polskiej: odpadły ziemie przyłączone przez Bolesława, stracił koronę

 • po śmierci Mieszka wybuchł bunt możnych (1034), a około 1037 r. bunt ludowy – zniszczenie polskiej organizacji kościelnej

 • w 1038 nastąpił najazd księcia czeskiego Brzetysława, który spustoszył Wielkopolskę, zagarnął Małopolskę i Śląsk


Piastowie6 l.jpg

PIASTOWIE

BEZPRYM (1031 – 1032)

 • starszy syn Bolesława Chrobrego i księżniczki węgierskiej

 • Bolesław pozbawił go trony na rzecz młodszego Mieszka II

 • sprzymierzył się z władcą ruskim Jarosławem Mądrym i cesarzem niem. Konradem II, którzy najechali na Polskę (1031)

 • wypędził Mieszka II i rządził w latach 1031 – 1032

 • odesłał insygnia koronacyjne do Niemiec

 • zamordowany w 1032


Piastowie7 l.jpg

PIASTOWIE

KAZIMIERZ ODNOWICIEL

(1034 – 1058)

 • Odzyskał Wielkopolskę, Mazowsze, Małopolskę i Śląsk

 • Musiał płacić trybut ze Śląska Czechom

 • Przeniósł stolicę do Krakowa

 • Nie udało mu się odbudować arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz odzyskać Pomorza Gdańskiego i Zachodniego

 • Nadał wojom ziemię w zamian za służbę rycerską – początek systemu feudalnego w Polsce


Piastowie8 l.jpg

PIASTOWIE

BOLESŁAW II ŚMIAŁY

(1058 – 1079)

 • Przystąpił do obozu gregoriańskiego – wielokrotnie wyprawiał się na Węgry by osadzić na tronie sprzymierzeńców papieża Grzegorza VII

 • Odbudował arcybiskupstwo w Gnieźnie (1075)

 • Koronowany na króla 1076

 • Przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie

 • Przestał płacić trybut ze Śląska Czechom

 • Został wygnany po zamordowaniu biskupa krakowskiego Stanisława (1079)


Piastowie9 l.jpg

PIASTOWIE

WŁADYSŁAW I HERMAN

(1079 – 1102)

 • Młodszy brat Bolesława II Śmiałego

 • Przystąpił do obozu cesarskiego i ponownie zaczął płacić trybut ze Śląska Czechom

 • Nie koronował się na króla

 • Władzę faktycznie sprawował palatyn Sieciech

 • W 1097 r. podzielił kraj między swoich synów pozostawiając sobie Mazowsze:

 • Zbigniew – poparcie możnych, władał Wielkopolską, Kujawami i ziemia sieradzko – łęczycką

 • Bolesław Krzywousty – poparcie rycerstwa, władał Śląskiem i Małopolską


Piastowie10 l.jpg

PIASTOWIE

BOLESŁAW III KRZYWOUSTY

(1102 – 1138)

 • Po śmierci ojca pokonał brata Zbigniewa i zjednoczył kraj

 • Powstrzymał najazd cesarza Henryka V

 • Przyłączył Pomorze Gdańskie 1116-1119

 • Podporządkował sobie Pomorze Zachodnie 1121-1222 – książę Warcisław złożył mu hołd lenny

 • Na zjeździe w Merseburgu złożył hołd lenny cesarzowi Lotarowi III w zamian za pełną suwerenność polskiej organizacji kościelnej

 • W 1138 ogłosił statut, w którym podzielił kraj pomiędzy swoich synów i ustanowił zasadę senioratu i pryncypatu – statut zapoczątkował okres rozbicia dzielnicowego


Piastowie11 l.jpg

PIASTOWIE

ZBIGNIEW

 • Brat Bolesława III Krzywoustego, z nieprawego łoża

 • W latach 1097 – 1107 rządził Wielkopolską, Kujawami i ziemią sieradzko-łęczycką

 • Po śmierci Władysława Hermana wybuchła wojna o spuściznę po ojcu

 • Wygnany w 1107 r. z kraju zwrócił się o pomoc do cesarza Henryka V i spowodował najazd cesarza na ziemie polskie (1109 – obrona Głogowa)

 • Po klęsce wyprawy cesarskiej wrócił do kraju. Bolesław darował mu życie ale kazał go oślepić


Piastowie12 l.jpg

PIASTOWIE

WŁADYSŁAW II WYGNANIEC

 • Najstarszy syn Bolesława Krzywoustego

 • Na mocy statutu otrzymał Śląsk i tytuł seniora

 • Wygnany przez braci w 1146 r.

  BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY

 • Na mocy statutu otrzymał Mazowsze

 • Był seniorem w klatach 1146-1173


Piastowie13 l.jpg

PIASTOWIE

MIESZKO III STARY

 • Na mocy statutu otrzymał Wielkopolskę

 • Dwukrotnie próbował zgodnie z prawem przejąć kontrolę nad dzielnicą senioralną – po śmierci Bolesława Kędzierzawego i Kazimierza Sprawiedliwego

  HENRYK SANDOMIERSKI

 • Na mocy statutu otrzymał ziemię sandomierską


Piastowie14 l.jpg

PIASTOWIE

KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY

 • Nie otrzymał ziemi na mocy statutu, prawdopodobnie był pogrobowcem

 • Pozbawił władzy seniora Mieszka III i przejął w dziedziczne władanie Małopolskę z Krakowem. Uzyskał na to zgodę duchowieństwa i dostojników krakowskich po zjeździe w Łęczycy w 1180. Jego rządy kończą okres pryncypatu.

  LESZEK BIAŁY

 • Syn Kazimierza Sprawiedliwego. Rządził Małopolską z Krakowem od 1202 r. Jego panowanie rozpoczyna okres pełnego rozbicia


Piastowie15 l.jpg

PIASTOWIE

KONRAD MAZOWIECKI

 • Młodszy syn Kazimierza Sprawiedliwego

 • na mocy układu z bratem Leszkiem Białym w 1202 otrzymał dzielnicę składającą się z Mazowsza, Kujaw, Sieradza i Łęczycy

 • W 1226 r. sprowadził Zakon Krzyżacki do Polski i oddał im w lenno ziemię chełmińską


Piastowie16 l.jpg

PIASTOWIE

HENRYK I BRODATY

 • Wnuk Władysława II

 • Twórca tzw. monarchii Henryków śląskich.

 • Przejął kontrolę nad dużą ilością dzielnic: księstwem wrocławskim, Małopolską z Krakowem, Wielkopolską

  HENRYK II POBOŻNY

 • Syn Henryka I Brodatego

 • Poległ w bitwie pod Legnicą w 1241 r. z Mongołami


Piastowie17 l.jpg

PIASTOWIE

HENRYK IV PROBUS

 • Ostatni przedstawiciel dynastii Henryków Śląskich.

 • Udało mu się przejąć pod koniec XIII w. kontrolę nad częścią dzielnic

  PRZEMYSŁ II

 • Książę wielkopolski

 • Władał Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim, dzięki umowie na przeżycie z księciem Mszczujem II

 • Koronował się na króla Polski w 1295 r.

 • Zginął w 1296 r.


W adca polski l.jpg

WŁADCA POLSKI

WACŁAW II CZESKI

(1300 – 1305)

 • 1300 – koronował się na króla Polski

 • Władał: Małopolską, częścią Śląska, Wielkopolską, Pomorzem Gdańskim. Hołd lenny złożyły mu Mazowsze i Kujawy

 • Wprowadził do Polski urząd starosty


Piastowie19 l.jpg

PIASTOWIE

WŁADYSŁAW ŁOKIETEK

(1306 – 1333)

 • Książę brzesko – kujawski

 • Przejął władzę nad Kujawami i Małopolską w 1306 r. Wielkopolskę dzierżył od 1314 r.

 • Utracił Pomorze Gdańskie w 1308 r. i rozpoczął spór polsko – krzyżacki

 • 1320 – koronował się na króla

 • 1329 – 1332 – wojna polsko – krzyżacka – Łokietek stracił ziemię dobrzyńską i Kujawy

 • 1331 – bitwa pod Płowcami

 • Zawarł sojusz z Węgrami


Piastowie20 l.jpg

PIASTOWIE

KAZIMIERZ WIELKI

(1333 – 1370)

 • Syn Władysława Łokietka

 • skodyfikował prawo (statuty wiślicko – piotrkowskie 1346/7)

 • Wprowadził nowy podział administracyjny - ziemie, na czele których mieli stać starostowie

 • Wprowadził urzędy centralne: kanclerza i podskarbiego

 • Ufortyfikował kraj i zreformował siły zbrojne (chorągwie)

 • Zawarł wieczysty pokój z Krzyżakami w Kaliszu 1343 – odzyskał Kujawy i ziemię dobrzyńską; w rękach Krzyżaków Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska

 • Utracił Śląsk na rzecz Czech

 • Przyłączył Ruś Halicko - Włodzimierską


Andegawenowie l.jpg

ANDEGAWENOWIE

LUDWIK WĘGIERSKI

(1370 – 1382)

 • Syn Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny

 • Nadał szlachcie polskiej pierwszy przywilej generalny w Koszycach (1374) by uzyskać zgodę na dziedziczenie tronu polskiego przez córkę

  Jadwiga (1384 – 1399)

 • Młodsza córka Ludwika

 • Koronowana na króla w 1384 r.


Jagiellonowie l.jpg

JAGIELLONOWIE

WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

(1386 – 1434)

 • Książę litewski, zasiadł na tronie polskim po unii z Litwą w Krewie – unia personalna

 • Mąż Jadwigi

 • Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409 – 1411 (bitwa pod Grunwaldem 15.07.1410) zakończona I pokojem toruńskim – odzyskał ziemię dobrzyńską ; Żmudź ma wrócić do Litwy

 • 1413 – unia z Litwą w Horodle – potwierdzenie odrębności Litwy, Witold wielkim księciem, włączenie 50 rodów litewskich do herbów polskich

 • 1423 – przywilej warcki

 • 1430-33 – wydał przywileje jedlneńsko – krakowskie by uzyskać zgodę szlachty na dziedziczenie tronu przez swoich synów. Szlachta uzyskała nietykalność osobistą i majątkową


Jagiellonowie23 l.jpg

JAGIELLONOWIE

WŁADYSŁAW III WARNEŃCZYK

(1434 – 1444)

 • Król Polski od 1434, król Węgier od 1440

 • Zginął w bitwie pod Warną z Turkami w 1444 r.


Jagiellonowie24 l.jpg

JAGIELLONOWIE

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK

(1447 – 1492)

 • Wielki książę litewski od 1440, król Polski od 1447

 • Nadał bojarom litewskim prawa równe szlachcie polskiej

 • Inkorporował Prusy i Pomorze Gdańskie (6.03.1454) co doprowadziło do wybuchu wojny trzynastoletniej z Zakonem Krzyżackim. Pokój zawarto w 1466 (II pokój toruński) – Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską. Przyłączono do Polski Warmię, Malbork i Elbląg. (= Prusy Królewskie)

 • 1454 – nadał szlachcie przywileje cerkwicko – nieszawskie by uzyskać zgodę na wojnę – król musiał mieć zgodę sejmików ziemskich na zwoływanie pospolitego ruszenia i stanowienie nowych praw. Król opierał swe rządy na średniej szlachcie


Jagiellonowie25 l.jpg

JAGIELLONOWIE

JAN I OLBRACHT

(1492 – 1501)

 • Syn Kazimierza Jagiellończyka

 • Król Polski od 1492 r.

 • W 1493 r. zwołano pierwszy polski sejm dwuizbowy – wykrystalizowała się izba poselska

 • 1496 – uchwalono II przywilej piotrkowski –wzmocnienie pozycji ekonom. szlachty

 • Na mocy tzw. unii wileńskiej (1499) Polska i Litwa pozostawały niezależnymi państwami posiadającymi odrębnych władców, zobowiązanych jednak do wzajemnej pomocy przeciwko wrogom zewnętrznym – rozluźnienie unii polsko - litewskiej


Jagiellonowie26 l.jpg

JAGIELLONOWIE

ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK

(1501 – 1505)

 • Wielki książę litewski od 1492, król Polski od 1501

 • Gdy został wielkim księciem litewskim, Jan Olbracht został królem polskim – zerwanie unii polsko – litewskiej

 • prowadził wojny z Moskwą W latach 1492-1494 i 1500-1503 – Litwa utraciła tereny na wschód od środkowego Dniepru

 • Za jego panowania uchwalono konstytucję Nihil novi(1505) – nic nowego o nas bez nas – co doprowadziło do wykształcenia się ustroju demokracji szlacheckiej


Jagiellonowie27 l.jpg

JAGIELLONOWIE

ZYGMUNT I STARY

(1506 – 1548)

 • Najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka

 • Od 1506 Wielki książę litewski i król Polski

 • Prowadził wojny z Rosją (m.in. 1507-1508, 1512-1522), które mimo zwycięstwa pod Orszą (1514) zakończyły się utratą Smoleńska

 • 1515 r. – zjazd w Wiedniu – rozbicie sojuszu moskiewsko – krzyżacko – habsburskiego; układy dynastyczne z Habsburgami

 • 1519 – 1521 – wojna z Zakonem Krzyżackim zakończona pokojem krakowskim (1525) – sekularyzacja Zakonu, powstanie księstwa pruskiego, które zostało księstwem lennym Królestwa Polskiego

 • 10.05.1525 – hołd pruski – hołd lenny księcia Prus Albrechta Hohenzollerna

 • 1526 – włączył Mazowsze do Polski

 • Doprowadził do wybrania swego syna Zygmunta II Augusta na wielkiego księcia Litwy i króla polskiego, jeszcze za swojego życia (vivente rege)

 • Za jego panowania wybuchł bunt szlachty nazywany „wojną kokoszą” (1537)


Jagiellonowie28 l.jpg

JAGIELLONOWIE

ZYGMUNT II AUGUST

(1548 – 1572)

 • Wielki książę litewski od 1522

 • Król Polski od 1529 – wybrany vivente rege; przejął faktyczną władzę po śmierci ojca w 1548

 • Układ w Wilnie (1561) z mistrzem Zakonu Kawalerów Mieczowych Gotthardem Kettlerem – Pd. Inflanty (Kurlandia i Semigalia) stały się lennem Polski i Litwy

 • Wybuchła wojna północna (1563-1570) o pozostałe ziemie Inflant. Była to część wojny o Dominium Maris Baltici miedzy Moskwą, Polską, Szwecją i Danią (1558 – 1583). Ten etap walk zakończył rozejm z Rosją w 1570 r.

 • 1569 – unia realna z Litwą w Lublinie – powstaje Rzeczpospolita Obojga Narodów; do Korony przyłączono Wołyń, Podole i ziemię kijowską

 • Zygmunt II August popierał stronnictwo szlacheckie w walce z magnaterią - ruch egzekucyjny


Kr lowie elekcyjni l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

HENRYK WALEZJUSZ

(1573 – 1574)

 • Pierwszy król elekcyjny z dynastii Walezjuszy, brat króla Francji Karola IX, król Polski od 1573

 • Uciekł z kraju w 1574 r. by objąć tron francuski jako Henryk III


Kr lowie elekcyjni30 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STEFAN BATORY

(1576 – 1586)

 • Książę Siedmiogrodu, król Polski od 1576 r. Ożenił się z królową – Anną Jagiellonką

 • 1577 – spacyfikował zbuntowany Gdańsk za cenę rezygnacji ze statutów Karnkowskiego

 • 1578 – 1582 – wojna z Moskwą o Inflanty; wyprawy połocka, wielkołucka i pskowska doprowadziły do rozejmu w Jamie Zapolskim (1582)

 • Utworzył piechotę wybraniecką – 1 żołnierz utrzymywany przez 20 chłopów z dóbr królewskich

 • ustalił podział jazdy na ciężkozbrojną husarię, chorągwie kozackie i jazdę lekką.

 • 1579 – założył Akademię Wileńską


Kr lowie elekcyjni31 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

ZYGMUNT III WAZA

(1587 – 1632)

 • Syn króla Szwecji Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki

 • Połączył Rzeczypospolitą i Szwecję unią personalną w 1593 r. Szwedzi zdetronizowali Zygmunta III w 1599

 • 1606 – 1609 – rokosz sandomierski (Mikołaja Zebrzydowskiego) – początek oligarchii magnackiej

 • 1600 – inkorporował Estonię czym doprowadził do wybuchu wojen ze Szwecją: 1600 – 1611, 1617 – 1622, 1626 – 1629. Skutek – RP utraciła Inflanty

 • Za jego panowania magnateria wmieszała się w wewnętrzne sprawy Rosji – dymitriady 1604 – 1605, 1607 – 1609

 • Wypowiedział wojnę Rosji 1609 – 1619 ; zwycięstwo Żółkiewskiego pod Kłuszynem, zajęcie Kremla, zdobycie Smoleńska. Skutek – do RP przyłączono ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską

 • Wojna z Turcją 1620 – 1621 zakończona pokojem chocimskim – granicą rzeka Dniestr

 • Zwolennik kontrreformacji. W 1596 r. zawarto unię brzeską – część biskupów prawosławnych uznała zwierzchność papieża zachowując obrządek prawosławny – unici.


Kr lowie elekcyjni32 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

WŁADYSŁAW IV WAZA

(1632 – 1648)

 • Syn Zygmunta III, wybrany w 1632

 • 1632 – 1634 – Rosjanie wszczęli wojnę o Smoleńsk, którą zakończył pokój w Polanowie; potwierdzał wcześniejsze polskie zdobycze (1619 – Dywilino)

 • 1635 – zawarł rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi – potwierdzał postanowienia rozejmu w Mittawie; Inflanty w rękach szwedzkich

 • Zmarł gdy szykował się do wojny z Turcją


Kr lowie elekcyjni33 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

JAN KAZIMIERZ WAZA

(1648 – 1668)

 • Młodszy brat Władysława IV; jego panowanie jest okresem ciągłych wojen

 • 1648 – 1654 – powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego; 1654 – ugoda w Perejasławiu – kozacy uznają zwierzchność cara rosyjskiego

 • 1654 – 1667 – wojna z Rosją (przerwa w latach 1655 – 60) . Na mocy rozejmu w Andruszowie (1667) RP traci Ukrainę na wschód od Dniepru wraz z Kijowem oraz ziemię smoleńską, czernihowską i siewierską. Ostateczny pokój podpisano w Moskwie w 1686 r.

 • 1655 – 1660 – potop szwedzki; pokój w Oliwie – król rezygnuje s tronu szwedzkiego, potwierdzono przekazanie Inflant Szwecji

 • 1657 – traktaty welawsko – bydgoskie – Prusy uzyskują suwerenność

 • 1652 – po raz pierwszy zerwano sejm dzięki liberum veto

 • Abdykował w 1668


Kr lowie elekcyjni34 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

MICHAŁ KORYBUT

WIŚNIOWIECKI

(1669 – 1673)

 • Syn księcia Jeremiego Wiśniowieckiego

 • Za jego panowania w RP ścierały się dwa stronnictwa – prohabsburskie i profrancuskie

 • 1672 – najazd turecki zakończył się zdobyciem Kamieńca Podolskiego przez Turków i podpisaniem hańbiącego układu w Buczaczu – RP traci Podole i Kamieniec Podolski, musi płacić haracz Turcji


Kr lowie elekcyjni35 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

JAN III SOBIESKI

(1674 – 1696)

 • Wielki wódz polski epoki XVII w. – brał udział w walkach ze Szwedami, Rosją, kozakami, tatarami, Turkami. Od 1667 hetman wielki koronny

 • Pokonał Turków w drugiej bitwie pod Chocimiem (1673); Zwycięstwo to wyniosło go na tron. Na mocy traktatu w Żórawnie (1676) RP nadal traciła Podole ale nie musiała płacić haraczu.

 • Król od 1674 r.

 • Pod naciskiem magnatów zawarł przymierze zaczepno – odporne z Habsburgami przeciwko Turcji

 • 1683 – odsiecz Wiednia

 • 1686 – zawarł pokój wieczysty z Rosją w Moskwie


Kr lowie elekcyjni36 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

AUGUST II MOCNY

(1697 – 1706,

1709 – 1733)

 • Elektor saski z dynastii Wettinów

 • Wplatał RP w wojnę północną 1700 – 1721

 • Abdykował w 1706 i uznał prawa Stanisława Leszczyńskiego do tronu

 • Powrócił do RP w 1709 r. gdy car Piotr I pokonał króla Szwecji Karola XII

 • Spór szlachty z królem – konfederacja tarnogrodzka (1715) – zakończył się mediacją Piotra I i sejmem niemym (1717)

 • Sejm niemy zatwierdzał umowę miedzy konfederatami a Augustem II, ograniczył wpływy króla; pierwsza ingerencja rosyjska w sprawy polskie


Kr lowie elekcyjni37 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STANISŁAW LESZCZYŃSKI

(1704 – 1709,

1733 – 1736)

 • Otrzymał tron polski, w trakcie wojny północnej, przy poparciu Szwecji

 • 1705 zawarł przymierze z królem szwedzkim zezwalające Karolowi XII na utrzymywanie wojska w Polsce oraz na werbunek żołnierzy, co doprowadziło do wybuchu wojny domowej

 • Opuścił kraj po powrocie Augusta II w 1709

 • Jego córka została żoną króla Francji Ludwika XV

 • Wybrany na króla w 1733 r. Na skutek interwencji wojskowej Rosji i opozycji magnackiej abdykował w 1736


Kr lowie elekcyjni38 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

AUGUST III SAS

(1736 – 1763)

 • Syn Augusta II z dynastii Wettinów

 • zasiadł na tronie przy zbrojnej pomocy Austrii i Rosji – po rozbiciu wojsk konfederacji dzikowskiej 1735

 • Uznany za króla w 1736

 • Oparł swoje panowanie na trwałym sojuszu z Rosją i na „Familii” – obozie Czartoryskich


Kr lowie elekcyjni39 l.jpg

KRÓLOWIE ELEKCYJNI

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

(1764 – 1795)

 • Kandydat „Familii” do tronu polskiego

 • Wielki reformator i mecenas sztuki

 • 1765 – powołał Szkołę Rycerską

 • Reformy sejmu konwokacyjnego i króla zaniepokoiły Rosję, która wywołała sprawę przywrócenia pełnych praw innowiercom. Podzieliła ona Polaków – konfederacje przeciwko innowiercom i reformom. Na sejmie 1767-1768 uchwalono tzw. prawa kardynalne, których gwarantem została Rosja.

 • 1768 – 1772 – konfederacja barska zawiązana przeciwko innowiercom, reformom, królowi i Rosji

 • 1772 – I rozbiór Polski

 • 1788-1792 – obrady Sejmu Wielkiego

 • 3.05.1791 – uchwalenie konstytucji 3 Maja – ustrój monarchii konstytucyjnej

 • 1792 – konfederacja targowicka

 • 1793 – II rozbiór Polski

 • 1794 – powstanie kościuszkowskie

 • 1795 – III rozbiór Polski i abdykacja Stanisława Augusta.


 • Login