Odontogenn n dory
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Odontogenní nádory PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Odontogenní nádory. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Příčiny zduření čelistí. Odontogenní cysty Odontogenní nádory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální léze Primární (neodontogenní) nádory kostí Metastázy Chronická osteomyelitis. Odontogenní nádory.

Download Presentation

Odontogenní nádory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Odontogenní nádory

MUDr. Jan Laco, Ph.D.


Příčiny zduření čelistí

 • Odontogenní cysty

 • Odontogenní nádory

 • Obrovskobuněčné léze

 • Fibro-oseální léze

 • Primární (neodontogenní) nádory kostí

 • Metastázy

 • Chronická osteomyelitis


Odontogenní nádory

 • vznik z epiteliálních, ektomezenchymálních, mezenchymálních elementů aparátu tvořícího zuby

 • centrální (intraoseální)

  • čelisti

 • periferní (extraoseální)

  • měkké tkáně - gingiva + alveolární sliznice

 • etiologie neznámá, z některých odontogenních cyst

 • RTG

  • uni-, multi-lokulární projasnění ~ cysty x zastínění

 • !!! biopsie !!!


1. Epiteliální

ameloblastom

skvamózní odontogenní tumor

kalcifikující epiteliální odontogenní tumor

adenomatoidní odontogenní tumor

keratocystický odontogenní tumor

2. Epiteliální+mezenchymální

ameloblastický fibrom

ameloblastický fibrodentinom

odontom

odontoameloblastom

kalcifikující cystický odontogenní tumor

dentinogenní ghost cell tumor

Odontogenní nádory


3. Mezenchymální

odontogenní fibrom

odontogenní myxom

cementoblastom

4. Maligní

metastazující ameloblastom

ameloblastický karcinom

primární intraoseální skvamózní karcinom

světlobuněčný odontogenní karcinom

ghost cell odontogenní karcinom

ameloblastický fibrosarkom

ameloblastický fibrodentino-, fibro-odontosarkom

Odontogenní nádory


Ameloblastom

 • benigní x lokálně agresivní

 • 1. solidní / multicystický A (S/MA)

  • 2. nejčastější odontogenní tumor

  • M ~ Ž, 30-50 let; RTG: multilokulární cystické projasnění

  • úhel mandibuly (70%) +  zadní maxila ( sinus, lebka)

  • šíření trabekulární kostí čelisti, kortex intaktní

  • Mi: folikulární / plexiformní + fibrózní stroma

  • ostrůvky odontogenního epitelu (enamel organ-like)

  • bazaloidní, granulární, akantomatózní varianty, keratoA

  • anastomozující pruhy

  • recidiva (i po 10 letech) – dlouhodobý follow-up !!!

  • léčba: resekce čelisti s negativními okraji (2 cm)


Ameloblastom

 • 2. extra-oseální (periferní) A

  • ~ S/MA x měkké tkáně nad mandibulou, léčba: excize

  • starší pacienti, M : Ž …1 : 2

 • 3. desmoplastický A

  • maxila ~ mandibula (přední)

 • 4. unicystický A

  • 2 vrcholy – 16Y (+ neprořezaný zub) + 35Y (NE nepr. zub)

  • 5-15% všech As, luminální x murální subvarianty

  • ne tak agresivní jako S/MA

  • dif. dg. benigní cysty !!!  biopsie (! zánětlivé změny)

  • léčba: luminální – excize x murální – jako S/MA


Ameloblastický karcinom

 • 1. primární

  • vzácný, Čína

  • úhel mandibuly

  • Mi: maligně vyhlížející A

  • metastázy v plicích

 • 2. sekundární (intra-, extra-oseální)

  • A (dlouhotrvající)  AC

  • Mi: A + AC

 • Metastazující ameloblastom

  • retrospektivní dg. podle biologického chování nikoli podle mikroskopie !!

  • metastázy v plicích


Skvamózní odontogenní tumor

 • benigní x lokálně agresivní

 • velmi vzácný

 • M > Ž, ~ 40 let

 • mandibula (dl. hnízda v periodontálních ligamentech ?)

 • Mi: hnízda dobře diferencovaného dlaždicobuněčného epitelu + fibrózní stroma

 • dif. dg.: dlaždicobuněčný karcinom

  hnízda dlaždicobuněčného epitelu ve stěně cysty - RTG


Kalcifikující epiteliální odontogenní tumor

 • benigní x lokálně agresivní

 • „Pindborgův tumor“ (1955)

 • M ~ Ž, ~ 40 let; RTG: projasnění + zastínění

 • mandibula (premolární / molární krajina)

 • Mi: „plachty“ pleomorfních epiteliálních buněk x bez mitóz

  amyloid-like materiál  koncentrické kalcifikace

 • recidiva (20%)

 • léčba: jako SMA

 • dif. dg.: nízce diferencovaný karcinom


Adenomatoidní odontogenní tumor

 • benigní, hamartom ???

 • M : Ž …1 : 2; vrchol ~ 15-30 let

 • přední část maxily !!!; RTG: ~ odontogenní cysta

 • někdy kolem korunky neprořezaného zubu

  • dif. dg.: folikulární (dentigerózní) cysta

 • Mi: solidní noduly z epiteliálních buněk

  hnízda, tubulární struktury + eozinofilní materiál

  kalcifikace

 • léčba: enukleace


Keratocystický odontogenní tumor

 • = odontogenní keratocysta, primordiální cysta

 • WHO 2005  pravý tumor

 • benigní x lokálně agresivní

 • M > Ž; ~ 20-30 let + 50-70 let, častý

 • úhel mandibuly (50%); RTG: multilokulární cysta

 • Mi: cysta – nízký dlaždicobuněčný epitel (5-8 vrstev) s tenkou zvlněnou vrstvičkou parakeratózy ± drobné „dceřinné“ cystičky ve stěně

 • recidiva (60%) do 5 let !!!

 • léčba: kompletní enukleace ???


Keratocystický odontogenní tumor

 • Gorlin-Goltzův syndrom

  • AD; PTCH gen 9q22.1-31; kompletní penetrance; 1 : 60.000

  • mnohočetné KOT + „nevoidni“ bazocelulární karcinomy + abnormality skeletu + ektopické kalcifikace + různé nádory + poruchy oka

 • Ortokeratotická cysta

  • vzácná

  • RTG: monolokulární cysta

  • Mi: ortokeratotická vrstva

  • recidiva 4%


Ameloblastický fibrom / fibrodentinom / fibroodontom

 • benigní

 • vzácné, ~ 15 let

 • zadní mandibula; RTG: uni- / multilokulární cysta

 • Mi: ~ A + stroma ~ pulpa / dentin / enamel

 • léčba: enukleace

 • dif. dg.: ameloblastom – různá léčba !!!


Odontogenní sarkomy

 • 1. ameloblastický fibrosarkom

  • maligní protějšek ameloblastického fibromu

 • 2. ameloblastický fibrodentino-, fibroodonto-sarkom

  • AFS + dentin / dentin + enamel

  • 1.+ 2. není prognostický rozdíl


Odontom

 • pravý tumor (WHO), hamartom ???

 • nejčastější odontogenní tumor

 • děti, adolescenti

 • léčba: enukleace

 • 1. komplexní

  • zadní část mandibuly, opouzdřený

  • Mi: nepravidelně enamel + dentin + cement

 • 2. složený

  • přední část maxily, opouzdřený

  • mnohočetné tooth-like struktury (odontoidy)


Kalcifikující cystický odontogenní tumor

 • = Gorlinova cysta

 • WHO 2005  pravý tumor

 • M ~ Ž, ~ 5 – 92 let

 • přední mandibula ~ přední maxila, gingiva

 • Mi: cysta vystlaná ameloblastickým epitelem

  „ghost cells“  kalcifikace

  dentin v epitelu či ve stěně

 • recidiva

 • někdy asociace s ameloblastomem

 • léčba: enukleace


Dentinogenní ghost cell tumor

 • solidní varianta CCOT

 • krajina molárů

 • lokálně agresivní


Ghost cell odontogenní karcinom

 • maligní protějšek CCOT / DGCT


Odontogenní fibrom

 • benigní, vzácný, kontroverzní entita

 • Ž : M … 3 : 1, ~ 40 let

 • mandibula : maxila … 6,5 : 1

 • Mi: epithelium-rich x epithelium-poor

  odontogenní epitel + fibrózní stroma

 • dif. dg.: dentální folikl - RTG


Odontogenní myxom / myxofibrom

 • benigní

 • 3. nejčastější odontogenní tumor

 • Ž > M, ~ 30 let

 • molární krajina mandibuly

 • maxila (obliterace maxilárního sinusu)

 • šíření trabekulární kostí

 • Mi: myxoidní stroma + vřetenité, hvězdicovité bb.

 • recidiva (25%) !!!

 • léčba: široká exstirpace

 • dif. dg.: tkáň pulpy


Cementoblastom

 • benigní

 • M ~ Ž, ~ 20 let

 • M1 mandibuly

 • RTG: zastínění + vždy spojení s kořenem zubu !!!

 • Mi: acelulární cementum-like materiál s bb.

  bez atypií na povrchu

  fibrovaskulární tkáň

 • dif. dg.: osteoblastom, osteosarkom

 • recidiva !!!

 • léčba: enukleace + extrakce zubu


Primární intraoseální dlaždicobuněčný karcinom

 • NE iniciální spojení se sliznicí DÚ

 • solidní

 • z KOT

 • z jiných odontogenních cyst

 • metastázy - LU a plíce


Světlobuněčný odontogenní karcinom

 • WHO (1992) – benigní x WHO (2005) - maligní

 • Ž > M, ~ 60 let

 • mandibula

 • Mi: bb. se světlou cytoplazmou + fibrózní stroma

 • agresivní, recidiva

 • metastázy – LU, plíce, kosti, …


Melanotický neuroektodermální tumor dětského věku

 • = melanotický progonom, retinal anlage tumor, …

 • velmi vzácný (350 případů), neurální lišta ???

 • děti (80% < 6. měsíc, 95% < 1. roku)

 • Ž : M …2 : 1

 • maxila (70%), mandibula (10%), lebka (10%)

 • rychle rostoucí pigmentovaná masa, 3-4 cm

 • mikroskopie

  • malé neuroblasty (granula), synaptofyzin +

  • větší bb. s melaninem (melanozómy), CK, HMB45 +

 • lokální recidiva + metastázy (7%): LU, játra, kosti


Take home message

 • odontogenní nádory – vzácné x existují

 • NEJEN ameloblastom

 • často benigní x lokálně agresivní

 • nespoléhat pouze na RTG

 • sekundární zánět může zastřít charakteristické mikroskopické znaky některých lézí

 • recidiva (až po desetiletích !) - dispenzarizace

  !!! každá léze, včetně cyst, musí být mikroskopicky vyšetřena !!!


 • Login