Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn
Download
1 / 150

Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN. NCN – harmonogram 2013. NCN – harmonogram 2014. Termin składania wniosków:. Dotyczy edycji 6: PRELUDIUM, OPUS, SONATA Do 6 grudnia 2013 r. złożenie wniosku w DNiPK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

Instrukcja wypełniania wniosków projektowychProgramy badawcze NCN


Ncn harmonogram 2013

NCN – harmonogram 2013


Ncn harmonogram 2014

NCN – harmonogram 2014


Termin sk adania wniosk w

Termin składania wniosków:

Dotyczy edycji 6: PRELUDIUM, OPUS, SONATA

 • Do 6 grudnia 2013 r. złożenie wniosku w DNiPK

  • 2 kopie wniosku (wydruk wersji do NCN) podpisane przez Dziekana

  • DNiPK odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności wniosku

  • DNiPK przedkłada wniosek do podpisu Kierownikowi jednostki (prorektorowi) i Kwestorowi

 • Do 17 grudnia 2012 r. wniosek wydrukowany wysłany do Narodowego Centrum Nauki

  • Kierownik projektu wysyła elektroniczną wersję wniosku


 • Warunki przeprowadzania konkursu

  Warunki przeprowadzania konkursu

  Konkurs OPUS 6

  Uchwała NR 72/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

  http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala72_2013.pdf

  Konkurs PRELUDIUM 6

  Uchwała NR 74/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

  http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala74_2013.pdf

  Konkurs SONATA 6

  Uchwała NR 73/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

  http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala73_2013.pdf

  Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN

  Uchwała NR 71/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki

  http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2013/uchwala71_2013.pdf

  ZAŁĄCZNIK 4 – katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych


  Opus warunki konkursowe

  OPUS - warunki konkursowe

  • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

  • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS.

  • Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu


  Preludium warunki konkursowe

  PRELUDIUM - warunki konkursowe

  • Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

  • Wysokość finansowania nie może przekraczać:

   • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;

 • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;

 • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

 • Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem.

 • Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor.

 • W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.


 • Sonata warunki konkursowe

  SONATA - warunki konkursowe

  • W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora

  • Okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy.

  • Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być, co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie, jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu.

  • W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym łączny koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).


  Logowanie do systemu

  Logowanie do systemu

  • https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do

  Wpisać login i hasło


  Utworzenie nowego wniosku

  Utworzenie nowego wniosku

  Wybrać „Nowy wniosek” przez kliknięcie


  Wyb r projektu

  Wybór projektu

  Wybrać wniosek przez kliknięcie na odpowiednim konkursie: OPUS, PRELUDIUM, SONATA


  Tytu projektu

  Tytuł projektu

  Wpisać tytuł projektu

  Rozwinąć listę panelu dyscyplin


  Wyb r panelu dyscypliny

  Wybór panelu dyscypliny

  Kursorem stanąć na jednym wybranym panelu


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  Kliknąć na Zapisz


  Cz ci sk adowe wniosku

  Części składowe wniosku

  Klikając na poszczególne ona wypełniamy wniosek podając wymagane informacje


  Statut wykonawcy

  Statut wykonawcy

  Kliknij na Edytuj


  O przyznanie rodk w finansowych na realizacj projekt w badawczych mog wyst powa

  O przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:

  • jednostki naukowe;

  • konsorcja naukowe;

  • sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;

  • centra naukowo-przemysłowe;

  • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

   • centra naukowe uczelni;

  • biblioteki naukowe;

  • przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;

  • jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • osoby fizyczne;

  • przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt 1-8.


  Statut wykonawcy osoba fizyczna

  Statut wykonawcy – osoba fizyczna

  Wybrać statut wykonawcy: osoba fizyczna

  Kliknąć na Zapisz


  Statut wykonawcy osoba fizyczna1

  Statut wykonawcy – osoba fizyczna

  Wybrać jednostkę realizującą.

  Jeśli projekt będzie realizowany np. na UAM, kliknąć na „Wybierz z bazy OPI”


  Statut wykonawcy1

  Statut wykonawcy

  np. wpisać: Wydział Neofilologii

  Kliknij na WYSZUKAJ


  Status wykonawcy

  Status wykonawcy

  Kliknij na Wydział Neofilologii

  z jedn. nadrzędną UAM


  Jednostka realizuj ca

  Jednostka realizująca


  Jednostka realizuj ca poziom 1

  Jednostka realizująca (poziom 1)


  Jednostka realizuj ca poziom 11

  Jednostka realizująca (poziom 1)

  Kliknąć na Zapisz


  Kwestionariusz wyst powania pomocy publicznej

  Kwestionariusz występowania pomocy publicznej

  Kliknąć na Edytuj oświadczenie


  Kwestionariusz wyst powania pomocy publicznej1

  Kwestionariusz występowania pomocy publicznej

  Po zaznaczeniu odpowiedzi na zadane pytania, kliknąć na Zapisz


  Kwestionariusz wyst powania pomocy publicznej2

  Kwestionariusz występowania pomocy publicznej

  UWAGA:

  Pamiętać o wydrukowaniu oświadczenia!


  Kwestionariusz wyst powania pomocy publicznej3

  Kwestionariusz występowania pomocy publicznej


  Kierownik jednostki

  Kierownik jednostki

  Dopisać tytuł w j. angielskim

  Zmienić imię i nazwisko osoby reprezentującej

  Zmienić Rektor na Prorektor

  Dopisać nazwę stanowiska w j. angielskim

  Kliknąć na Zapisz


  Jednostka realizuj ca poziom 2

  Jednostka realizująca (poziom 2)

  Aby zmienić lub uzupełnić, kliknij na Edytuj


  Jednostka realizuj ca poziom 21

  Jednostka realizująca (poziom 2)

  Wpisać nazwę jednostki w j. angielskim

  Zaznaczyć czy jednostka otrzymuje dotacje na działalność statutową

  Kliknąć na Zapisz


  Partnerzy

  Partnerzy

  UWAGA:

  Wypełnianie części Partnerzy dotyczy jedynie konsorcjum i sieci naukowych


  Informacje og lne

  Informacje ogólne

  Aby uzupełnić, kliknij na Edytuj, Wybierz i Dodaj


  Informacje og lne1

  Uzupełnić:

  Tytuł projektu w j. angielskim

  Planowany okres realizacji projektu

  Liczbę wykonawców

  Słowa kluczowe w j. polskim i angielskim

  5. Współpracę międzynarodową

  Kliknij na Zapisz

  Informacje ogólne


  Informacje og lne2

  Informacje ogólne

  Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych. Za współpracę międzynarodową nie uznaje się: uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych, upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą, realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych, współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych.


  Informacje og lne3

  Informacje ogólne

  Aby zmienić wcześniej wybrany panel dyscypliny, kliknij na Wybierz

  Aby wybrać pomocnicze określenia identyfikujące projekt, kliknij na Dodaj


  Informacje og lne4

  Informacje ogólne

  Ponownie wybrać panel dyscypliny poprzez kliknięcie na jednym ze wskazanych


  Informacje og lne5

  Informacje ogólne

  Kliknąć na zweryfikowany Panel naukowy


  Informacje og lne6

  Informacje ogólne

  Wybrać kategorię najbardziej pasującą do tematu projektu przez kliknięcie na niej


  Informacje og lne7

  Informacje ogólne

  Potwierdzić wybraną kategorię, kliknąć na OK


  Informacje og lne8

  Można wybrać jeszcze dwa pomocnicze określenia, powtarzając ostatnie 4 kroki

  UWAGA:

  Pozostałe pomocnicze określenia mogą pochodzić z innych kategorii

  Informacje ogólne

  UWAGA:

  Planowane nakłady: ogółem i na pierwszy rok realizacji zostaną wpisane automatycznie po wypełnieniu Kosztorysu


  Streszczenie

  Należy przygotować zarówno w j. polskim jak i angielski, max 1 strona maszynopisu

  Można przygotować albo on-line albo off-line

  Streszczenie

  Off-line, poprzez załączenie pliku.

  Warunek: załączona treść musi zawierać podział na cel badań, metodę badawczą oraz wpływ rezultatów


  Streszczenie1

  Streszczenie

  On-line:

  Wybrać po kolei jedną z trzech części streszczenia, a następnie kliknąć na Edytuj

  Postępować tak samo dla wersji w j. polskim jaki w j. angielskim


  Streszczenie2

  Streszczenie

  Przy użyciu wyświetlonego edytora napisać daną część streszczenia, a następnie kliknąć na Zapisz w celu zapamiętania tekstu


  Uzasadnienie badania podstawowe

  Uzasadnienie – badania podstawowe

  Napisać uzasadnienie spełnienia przez projekt kryterium badań podstawowych. Test nie może przekraczać 2500 znaków włączając spacje TYLKO wersja w j. angielskim

  Kliknij na Edytuj


  Wniosek nowy skorygowany

  Wniosek nowy/skorygowany

  Zaznaczyć czy projekt był wcześniej wysłany do NCN.

  Kliknij na Edytuj


  Wniosek nowy skorygowany1

  Wniosek nowy/skorygowany

  Zaznacz właściwą odpowiedź.

  Kliknij na Zapisz


  Wniosek nowy skorygowany2

  Wniosek nowy/skorygowany

  Gdy odpowiedź TAK

  Należy w polu tekstowym w języku angielskim wpisać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku, wykaz uwag do wniosku z opinii ekspertów, zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu, dodać głównego badacza dokonującego odpowiedzi na komentarze ekspertów, klikając na Edycja


  Kierownik projektu

  Kierownik projektu

  Aby wprowadzić nazwisko kierownika projektu, kliknij na Wybierz z bazy OPI, znajdujący się pod Kierownikiem projektu


  Kierownik projektu1

  Kierownik projektu

  np. wpisać: PESEL

  Kliknij na WYSZUKAJ


  Kierownik projektu2

  Kierownik projektu

  Jeżeli system prawidłowo wyszukał osobę z bazy, kliknij na Zapisz


  Kierownik projektu3

  Kierownikprojektu


  Kierownik projektu4

  Kierownik projektu

  Aby uzupełnić dane, kliknij na Edytuj


  Kierownik projektu preludium

  Kierownik projektu - PRELUDIUM

  Wpisać adres e-mailowy oraz skorygować odpowiedzi o spełnieniu kryterium dla osoby rozpoczynającej karierę naukową oraz czy jest się w trakcie studiów doktoranckich oraz było się na urlopach

  Wybrać typ zatrudnienia


  Kierownik projektu preludium1

  Kierownik projektu - PRELUDIUM

  Wybrać rodzaj zatrudnienia


  Kierownik projektu preludium2

  Kierownik projektu - PRELUDIUM

  Podać czas pobierania wynagrodzenia

  Kliknąć na Zapisz


  Kierownik projektu preludium3

  Kierownik projektu - PRELUDIUM

  Wypełnić ankietę w j. angielskim dla kierownika projektu poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj


  Kierownik projektu preludium4

  Kierownik projektu - PRELUDIUM

  Ankiety dorobku naukowego kierownika

  • Przebieg kariery naukowej (tryb odbywanych studiów doktoranckich, otrzymywane stypendia doktoranckie, publikacje, udział w konferencjach, komunikaty i doniesienia naukowe, udział w projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne )

  • Informacje o dorobku:

   • do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impactfactor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji)

   • tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub PublishorPerish)

  • Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych lub zgłoszonych do finansowania przez kierownika lub innych wykonawców projektu (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze, źródło finansowania, uzasadnienie konieczności finansowania proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych)

  • Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)


  Kierownik projektu ankieta

  Kierownik projektu - ankieta

  • Informacje o dorobku naukowym


  Kierownik projektu opus sonata

  Kierownik projektu – OPUS, SONATA

  Podać informacje o cytowalnosci.

  Wypełnić ankietę w j. angielskim dla kierownika projektu poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj


  Kierownik projektu opus sonata1

  Kierownik projektu – OPUS, SONATA


  Kierownik projektu opus sonata2

  Kierownik projektu – OPUS, SONATA

  Ankiety dorobku naukowego kierownika

  • Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego)

  • Informacje o dorobku:

   • do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impactfactor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji)

   • tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub PublishorPerish)

  • Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie występowania w roli kierownika projektu), wybranych w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie)


  Kierownik projektu opus sonata3

  Kierownik projektu – OPUS SONATA

  Ankiety dorobku naukowego kierownika

  • Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych15 finansowanych lub zgłoszonych do finansowania przez kierownika lub innych wykonawców projektu (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze, źródło finansowania, uzasadnienie konieczności finansowania proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych)

  • Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)


  Kierownik projektu opus sonata4

  Kierownik projektu – OPUS, SONATA

  • Projekty badawcze


  Opiekun naukowy promotor

  Opiekun naukowy/promotor

  Wprowadzenie opiekuna naukowego/promotora można dokonać przez:

  kliknięcie na zakładkę Wybierz z bazy OPI, jeżeli dana osoba ma utworzone konto

  Kliknięcie na zakładkę Spoza bazy

  Odpowiednio kliknąć


  Opiekun naukowy promotor1

  Opiekun naukowy/Promotor

  Przy wyszukiwaniu osoby z bazy, wpisać PESEL, a następnie kliknąć na Zapisz (identycznie jak przy wyszukiwaniu danych Kierownika projektu)


  Opiekun naukowy promotor2

  Opiekun naukowy/promotor

  Przy wybraniu opcji Spoza bazy, należy samemu wypełnić danymi opiekuna


  Opiekun naukowy promotor3

  Opiekun naukowy/promotor

  (Dane fikcyjne)

  Po wypełnieniu kliknij na Zapisz


  Opiekun naukowy promotor4

  Opiekun naukowy/promotor


  Opiekun naukowy promotor ankieta

  Opiekun naukowy/promotor - ankieta

  • Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego);

  • Informacje o dorobku:

   • dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)

    • 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impactfactor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji);

    • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science lub PublishorPerish);


  Opiekun naukowy promotor ankieta1

  Opiekun naukowy/promotor - ankieta

  • Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie występowania w roli kierownika projektu), wybranych w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie)

  • Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych z różnych źródeł (w tym z Narodowego Centrum Nauki) lub wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze; informacja, czy projekt jest realizowany w ramach grantu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych);

  • Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu);

  • Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data).


  G wny wykonawca opus

  Główny wykonawca - OPUS


  G wny wykonawca opus1

  Główny wykonawca - OPUS


  G wny wykonawca opus2

  Główny wykonawca - OPUS

  Wypełnić ankietę dla głównego wykonawcy poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj osobno dla wersji w j. polskim i w j. angielskim oraz podać informacje o liczbie cytowań i indeksie H


  Wykonawca wszystkie konkursy

  Wykonawca – wszystkie konkursy

  Wprowadzenie wykonawcy dokonać, klikając na Spoza bazy


  Wykonawca wszystkie konkursy1

  Wykonawca – wszystkie konkursy


  Wykonawca wszystkie konkursy2

  Wykonawca – wszystkie konkursy


  Personel pomocniczy wszystkie konkursy

  Personel pomocniczy – wszystkie konkursy


  Stypendy ci opus sonata

  Stypendyści – OPUS, SONATA

  • Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

   • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

   • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

   • jest doktorantem.

 • Stypendium naukowe przyznawane jest w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez kierownika projektu po otrzymaniu decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków na realizację projektu. Informacje o konkursie umieszcza się na stronie internetowej jednostki, której przyznano środki na realizację projektu badawczego oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

 • Stypendium naukowe wynosi od 500 zł do 3000 zł miesięcznie, a jego wysokość zależy od zakresu badań naukowych jakie młody naukowiec wykonuje w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.


 • Stypendy ci opus sonata1

  Stypendyści – OPUS, SONATA

  • Stypendium naukowe może być przyznane na okres realizacji zadań w projekcie, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy.

  • Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, niezależnie od okresu na jaki są przyznane.

  • Liczbę młodych naukowców, którzy mogą otrzymać stypendium naukowe w ramach projektu, opisy zadań naukowych wykonywanych w ramach projektu przez każdego z nich oraz okresy realizacji tych zadań należy przedstawić we wniosku o finansowanie danego projektu badawczego, składanym do Narodowego Centrum Nauki.

  • Stypendium jest przyznawane młodemu naukowcowi ze środków projektu przez jednostkę, która otrzymała środki na realizację projektu.

  • Stypendium jest przyznawane przez trzyosobową komisję, powołaną przez kierownika jednostki realizującej projekt, w skład której wchodzi kierownik projektu jako przewodniczący oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu.


  Plan bada

  Plan badań

  Aby go wypełnić należy zdefiniować zadania

  Kliknij na Edytuj

  Uwaga

  Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.


  Plan bada1

  Plan badań

  Aby dodać kolejne zadanie, kliknij na Dodaj zadanie

  Aby zakończyć definiowanie zadań, kliknij Zapisz

  Aby usunąć zadanie, kliknij na U

  • Wpisać

  • nazwę zadania TYLKO w j. angielskim


  Plan bada2

  Plan badań


  Kosztorys

  Ważne linki

  Kosztorys

  Kosztorys składa się z dwóch części:

  zestawienie planowanego dofinansowania z NCN

  kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu


  Kosztorys1

  Kosztorys

  W pierwszej kolejności stworzyć kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysu


  Koszty niekwalifikowalne

  Koszty niekwalifikowalne

  to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności:

  • zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 000 zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS),

  • indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,

  • koszty subskrypcji, prenumerat,

  • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,

  • koszty audytu zewnętrznego projektów,

  • koszty organizacji konferencji.


  Koszty kwalifikowalne

  Koszty kwalifikowalne

  to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie:

  • poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia,

  • niezbędny dla realizacji projektu,

  • poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

  • możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych,

  • zgodny z obowiązującymi przepisami.

   Na koszty kwalifikowalne projektu składają się kosztybezpośrednie i koszty pośrednie.


  Koszty po rednie

  Koszty pośrednie

  to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym w szczególności:

  • koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),

  • koszty bieżących remontów pomieszczeń,

  • koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,

  • opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,

  • opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie,

  • koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń,

  • koszty utrzymania czystości pomieszczeń,

  • koszty dozoru,

  • koszty ubezpieczeń majątkowych,

  • opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe.


  Koszty bezpo rednie

  Koszty bezpośrednie

  to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego.

  • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe (Wynagrodzenia nie mogą dotyczyć pracowników zajmujących się administracyjną i finansowo-księgową obsługą projektu.)

  • Aparatura naukowo-badawcza - w tej kategorii ujmowane są, w formie wykazu, koszty planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

  • Inne koszty bezpośrednie - w tej kategorii ujmowane są koszty nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendiów naukowych ani aparatury naukowo-badawcze


  Inne koszty bezpo rednie

  Inne koszty bezpośrednie

  • Materiały - koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

   • surowce, półprodukty, odczynniki,

   • materiały biurowe / piśmiennicze

  • Usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu, nie mogą świadczyć usług obcych (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem instytucji ich zatrudniających). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

   • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),

   • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.)

    Usługi obce nie mogą obejmować obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej projektu.


  Inne koszty bezpo rednie1

  Inne koszty bezpośrednie

  • Wyjazdy służbowe - koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego (o ile dopuszczalne warunkami konkursu). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

   • koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projekt

   • koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu (w tym np. kwerendy, badania terenowe).

    Koszty wyjazdów służbowych obejmują wyłącznie:

   • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,

   • ubezpieczenie osobowe,

   • opłaty konferencyjne.

  • Wizyty i konsultacje – koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań.

  • Inne – inne koszty, nie mieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.:

   • zakup danych,

   • specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,

   • koszty publikacji wyników badań,

   • koszty uzyskania patentów.


  Kosztorys wynagrodzenia

  Kosztorys - wynagrodzenia

  Aby opisać charakter udziału każdego z wykonawców, kliknij na Edytuj


  Kosztorys wynagrodzenie

  Kosztorys - wynagrodzenie

  Wpisać zakres prac tylko j. angielskim

  Wpisać % czasu pracy w projekcie

  Podać kwotę wynagrodzenia np. na miesiąc


  Kosztorys wynagrodzenie1

  Kosztorys - wynagrodzenie


  Kosztorys wynagrodzenie2

  Kosztorys - wynagrodzenie

  Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w grantach NCN

  poniedziałek, 9 lipca 2012

  wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać:

  • dla profesora – 9 tys. zł

  • dla doktora habilitowanego – 7 tys. zł

  • dla doktora – 5 tys. zł

  • dla doktoranta – 3 tys. zł

  • dla studenta – 1 tys. zł

   * Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę


  Kosztorys wynagrodzenie3

  Kosztorys - wynagrodzenie

  Wynagrodzenie miesięczne: 3000

  Okres realizacji projektu: 36

  Udział w projekcie 50%

  300036 0,5 = 54000


  Kosztorys wynagrodzenie4

  Kosztorys - wynagrodzenie

  Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz

  UWAGA: zatrudnienie w projekcie może być na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej


  Kosztorys wynagrodzenia1

  Kosztorys - wynagrodzenia

  Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz


  Kosztorys wynagrodzenia2

  Kosztorys - wynagrodzenia

  Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz


  Kosztorys wynagrodzenie5

  Kosztorys - wynagrodzenie

  Wynagrodzenie miesięczne: 3000

  Okres realizacji projektu: 6

  Udział w projekcie 40%

  30006 0,4 = 7200


  Kosztorys2

  Kosztorys

  Aby zaplanować zakup aparatury, kliknij na Aparatura


  Kosztorys aparatura

  Kosztorys - aparatura

  Aby podać wykaz planowanej aparatury, kliknij na Dodaj


  Kosztorys aparatura1

  Kosztorys - aparatura

  Wpisać wszystkie dane dla danego urządzenia, a następnie kliknij na Zapisz


  Kosztorys aparatura2

  Kosztorys - aparatura

  Po zakończeniu sporządzania wykazu aparatury, kliknij na Inne koszt

  Jeżeli chcesz coś zmienić, kliknij na Edytuj.

  Jeżeli chcesz zaplanować kolejny zakup aparatury, kliknij na Dodaj i postępuj jak poprzednio


  Kosztorys3

  Kosztorys

  • Do innych kosztów zalicza się m.in.:

  • zakup materiałów np. biurowych

  • zakup książek

  • wyjazdy na kwerendy

  • udział w konferencjach krajowych i zagranicznych

  • usługi obce, np. wydanie publikacji

  Aby wymienić rodzaje planowanych kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań, kliknij na poszczególne pozycje

  Edytuj TYLKO w j. angielskim


  Kosztorys koszy inne

  Kosztorys – koszy inne

  Wymienić wszystkie inne koszty, a następnie kliknij na Zapisz


  Kosztorys4

  Kosztorys


  Kosztorys opus sonata

  Kosztorys – OPUS, SONATA

  Podać procedurę naboru i zatrudnienie pracowników do wykonania zadań w projekcie TYLKO w j. angielskim, klikając na Edytuj.


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  NCN

  NCN ułatwia zgłaszanie ofert pracy w projektach


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  NCN


  Kosztorys podmioty

  Kosztorys - podmioty

  Przejść do zestawienia planowanego dofinansowania z NCN, klikając na Edytuj


  Kosztorys podmioty1

  Kosztorys - podmioty


  Kosztorys tabela pomocnicza

  Kosztorys – tabela pomocnicza


  Kosztorys5

  Kosztorys


  Obliczenie koszt w po rednich

  Obliczenie kosztów pośrednich

  koszt bezpośredni – koszt aparatury

  = koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego

  121 700 – 4 000 = 117 700

  koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego 20% = koszt pośredni

  117 700 20% = 23 540

  koszt bezpośredni + koszt pośredni = całkowity koszt

  121 700 + 23 540 = 145 240


  Obliczenie koszt w po rednich1

  Obliczenie kosztów pośrednich

  koszt pośredni / koszt bezpośredni

  = współczynnik średniego narzutu

  23 540 / 121 700 = 0,193426

  koszt bezpośredni w 2014 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2014

  43 200 0,193426 = 8 356

  koszt bezpośredni w 2015 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2015

  19 000 0,193426 = 3 675


  Obliczenie koszt w po rednich2

  Obliczenie kosztów pośrednich

  koszt bezpośredni w 2016 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2016

  34 500 0,193426 = 6 673

  koszt bezpośredni w 2017 współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w 2017

  25 000 0,193426 = 4 836

   kosztów pośrednich

  8 356 + 3 675 + 6 673 + 4 836 = 23 540


  Kosztorys6

  Kosztorys

  Po zsumowaniu koszty pośrednie wynoszą 23 540, całkowity koszt projektu 145 240

  Kliknij na Zapisz


  Kosztorys podmioty2

  Kosztorys - podmioty

  W zestawieniu można dokonać zmian, klikając na Edytuj.

  UWAGA:

  Pamiętać, że zmiany najpierw muszą być dokonane w poszczególnych pozycjach kosztorysu: wynagrodzenia, aparatura i inne koszty lub w rozpisaniu na lata i ZAWSZE potem należy przeliczyć koszty pośrednie.


  Informacje og lne9

  Informacje ogólne

  W zakładce Informacje ogólne powinien pojawić się koszt ogółem oraz koszt pierwszego roku realizacji


  O wiadczenia

  Oświadczenia

  Kierownik projektu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym ustosunkowuje się do zaznaczonych kwestii.

  Kliknij na Edytuj


  O wiadczenia preludium opus

  Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS

  Zaznacz odpowiedzi.

  Kliknij za Zapisz


  O wiadczenia preludium opus1

  Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS

  Kierownik projektu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym ustosunkowuje się do zaznaczonych kwestii.

  Kliknij na Edytuj


  O wiadczenia preludium opus2

  Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS

  Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor


  O wiadczenia opus

  Oświadczenia – OPUS

  Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor


  O wiadczenia opus1

  Oświadczenia - OPUS

  Zaznacz odpowiedzi.

  Kliknij za Zapisz


  O wiadczenia sonata

  Oświadczenia – SONATA


  O wiadczenia1

  Oświadczenia


  O wiadczenia sonata1

  Oświadczenia - SONATA

  • Wykorzystując edytor tekstu (kliknij na Edytuj) opisać wsparcie jednostki:

  • Zatrudnienie

  • Pomieszczenie

  • Aparaturę

  • Obsługę administracyjno-finansową

  • Inny wkład w rywalizacje projektu


  O wiadczenia sonata2

  Oświadczenia - SONATA

  G2. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, W KTÓRYM BĘDZIE REALIZOWANY PROJEKT BADAWCZY, O ZAKRESIE ZAANGAŻOWANIA W REALIZACJĘ TEGO PROJEKTU

  (maks. 2 strony)

  Oferowane przez podmiot kierownikowi projektu i jego współpracownikom:

  1. Zatrudnienie;

  2. Pomieszczenia;

  3. Aparatura naukowo-badawcza;

  4. Obsługa administracyjno-finansowa;

  5. Inny wkład w realizację projektu badawczego.


  O wiadczenia opus sonata

  Oświadczenia – OPUS, SONATA

  Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor


  Skr cony opis projektu

  Skrócony opis projektu

  Należy przygotować tylko w j. polskim, max 5 stron maszynopisu

  Można przygotować albo on-line albo off-line

  Off-line, poprzez załączenie pliku.

  Warunek: załączona treść musi zawierać podział na Cel naukowy, Metodykę Efekt, Stan wiedzy oraz Znaczenie projektu


  Skr cony opis projektu1

  Skrócony opis projektu

  On-line:

  Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego opisu, a następnie kliknąć na Edytuj


  Skr cony opis projektu2

  Skrócony opis projektu

  • Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza;

  • Zastosowana metoda badawcza/ metodyka;

  • Znaczenie oraz przewidywany wymierny efekt realizacji projektu;

  • Uzasadnienie nowatorskiego charakteru projektu;

  • Wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej.

   UWAGA: Skrócony opis projektu badawczego nie może być identyczny ze streszczeniem projektu


  Szczeg owy opis projektu

  Szczegółowy opis projektu

  Należy przygotować tylko w j. angielskim, max 15 stron maszynopisu

  Można przygotować albo on-line albo off-line

  Off-line, poprzez załączenie pliku.

  Warunek: załączona treść musi zawierać podział na wszystkie części opisu


  Szczeg owy opis projektu1

  Szczegółowy opis projektu

  On-line:

  Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego opisu, a następnie kliknąć na Edytuj


  Szczeg owy opis projektu2

  Szczegółowy opis projektu

  • Cel naukowy projektu (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze)

  • Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego)

  • Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych)

  • Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach)

  • Literatura


  Wydruk

  Wydruk

  • Po wypełnieniu całego wniosku, należy go wydrukować.

  • dla wydruku roboczego, kliknij na „aktualny stan wniosku”

  • dla wersji do podpisu, kliknij na „wersja do Narodowego Centrum Nauki”


  Wydruk wersja do ncn

  Wydruk – wersja do NCN

  W przypadku braków we wniosku pojawia się informacja, które zakładki wymagają uzupełnienia.

  Aby zobaczyć szczegóły, kliknij na „pokaż szczegóły” wybranej zakładki


  Info do uzupe nienia

  Info do uzupełnienia


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  NCN


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  Backup


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 96, poz. 615, 2010)

  Art. 2.3 badania naukowe:

  a) badania podstawowe — oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  Zarządzenie nr 140/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozliczenia kosztów pośrednich działalności uczelni

  §2.I.2. Programy badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz badania podstawowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce20%

  • nauki ścisłe i techniczne30%

  • nauki o życiu30%

  • o ile wytyczne nie stanowią inaczej

  • §4.1. Zakup aparatury jest zwolniony z narzutu.


  Instrukcja wype niania wniosk w projektowych programy badawcze ncn

  Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków finansowych przez instytucje finansujące w kraju lub zagranicą na badania naukowe, prace rozwojowe lub stypendia naukowe, realizowane w UAM

  § 3. Wniosek aplikacyjny, zaakceptowany przez dziekana albo kierownika jednostki organizacyjnej UAM innej niż wydział, w której projekt ma być realizowany, winien być złożony do prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej za pośrednictwem odpowiednio Działu Nauki i Programów Krajowych albo Działu Programów Europejskich lub Działu Współpracy z Zagranicą co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania wniosku. Jeżeli zgodnie z wymogami instytucji finansującej wniosek aplikacyjny składa się tylko w formie elektronicznej, wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć ten wniosek do akceptacji także w formie papierowej.


  Web of science

  Web of Science

  http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=N17CIMpB86FNA59p%40IF&product=WOS&search_mode=GeneralSearch


  Web of science1

  Web of Science


  Web of science2

  Web of Science

  Kliknij na Search


  Web of science3

  Web of Science

  Kliknij na CreateCitation Report


  Web of science4

  Web of Science


  ad
 • Login