نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ. دانشجو: امیرحسین صالحی استاد راهنما: دکتر ناصر فکوهی. نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ. نوروهرمنوتیک چیست؟. سرفصل ها. انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی. دو فرهنگ. تفسیر سلسله مراتبی. نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ. نوروهرمنوتیک چیست؟. نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ.

Download Presentation

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

دانشجو: امیرحسین صالحی

استاد راهنما: دکتر ناصر فکوهی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

سرفصل ها

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

یک مفهوم دوگانه وبری

فهم تأویلی

تببین علی

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

زمان الف: ادراک بیرونی

زمان ب: تفسیر درونی

زمان ج: عمل

تفسیر سلسله مراتبی

سه مرحله زمانی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

سه قابلیت (Faculty) ذهنی از دیدگاه کانت:

- ادراک حسی (Sensation)

- تفسیر ادراک (Understanding)

- خواسته (Desire)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

کمیت (Quantity)

کیفیت (Quality)

حالت (Modality)

رابطه (Relation)

چهار مقوله از پیشی (a Priori)

دو فرهنگ

انقلاب بوآسی:

وارد کردن ” محتوای فرهنگی“ در مقوله بندی کانتی

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

دو فرهنگ


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

 • تعریف کم دامنهدر برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

 • برساخت فرهنگی (Cultural Construction)

 • گستره فرهنگ وابسته به شبکه عصبی و فرهنگ استدلالی

 • (Variety of neuronal and discursive culture)

 • - تکه ها و وصله ها (Shreds and parches)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تعریف کم دامنهدر برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

تعریف مبسوط:

”مجموعه ای کلی شامل معرفت ها، عقاید، هنر، قوانین اخلاقی، قانون، پوشش و هر چیز دیگری که توسط انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب شده است.“

ای.بی. تایلور

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تعریف کم دامنه در برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

تعریف کم دامنه فرهنگ:

از نگاه گیرتز: الگوهای معنا (Patterns of meaning)

از نگاه تایلر: حوزههای معنایی ( Semantic domains)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

یک حوزه معنایی یک الگوی معناست و معنا نشانه ای است که مقوله بندی می کند.

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تعریف محدود در برابر تعریف مبسوط از فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

 • نشانه های فرهنگی:

 • ترجمه پذیر (Translational)

 • معطوف (Intentional)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

فرهنگ:

- سازمان های اشتراکی و اکتسابی نشانه ها

- شامل معنای معطوف (Intentional) و ترجمه پذیر (Translational)

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

برساخت فرهنگی (Cultural Construction)

نوروهرمنوتیک چیست؟

حاصل ارتباط فرهنگ و حافظه ( اطلاعات)

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

معنایی (Semantic) = حافظه فرهنگی

عارضی (Episodic) = نشانه فرهنگی + ادراک شخصی (Sensation)

حافظه

تفسیر سلسله مراتبی

برساخت فرهنگی حاصل تعامل ادراکات شخصی با نشانه های فرهنگی در حافظه عارضی و فرهنگی شخص میباشد


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

برساخت فرهنگی (Cultural Construction)

نوروهرمنوتیک چیست؟

حافظه فرهنگی ادراکی Perceptual cultural memory))

نشانه های فرهنگی مربوط به ادراکات

حافظه فرهنگی رویه ایProcedural cultural memory) )

عمل متقابل حاصل ازادراکات

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی

واحدهای اطلاعات


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

گستره فرهنگ وابسته به شبکه عصبی و فرهنگ استدلالی

(Variety of neuronal and discursive culture)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دی آندرادی :

جایگاه فرهنگ فقط ذهن است.

(1995:182)

گیرتز:

فرهنگ در بیرون ذهن و عمومی است زیرا معنا چنین است.

(1973:12(

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی

جایگاه فرهنگ ذهنی شبکه عصبی حافظه است.


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

گستره فرهنگ وابسته به شبکه عصبی و فرهنگ استدلالی

(Variety of neuronal and discursive culture)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تکه ها و وصله ها (Shreds and parches)

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

نشانه های پایه(basic)

نشانه های وابسته به پایگاه اجتماعی

(Locational contingent)

نشانه های وابسته به زندگی شخصی

(Individual contingent)

تکه ها

نشانه های فرهنگی

دو فرهنگ

وصله ها

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

نوروهرمنوتیک چیست؟

انقلاب بوآسی در انقلاب کانتی

دو فرهنگ

تفسیر سلسله مراتبی


2779253

نظریه نوروهرمنوتیکی فرهنگ

منابع

Reyna, Stephen P(2002).Connections,Londen: Routledge

Kant, I.(2000:1781).Critique of pure reason, Paul Guyer,AllenW.Wood.Cambridge

فی،برایان. فلسفه امروزین علوم اجتماعی. خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو

فکوهی، ناصر. تاریخ اندیشه و نظریه های انسانشناسی. تهران: نشر نی


 • Login