Statistisk sentralbyr
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Statistisk sentralbyrå PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Statistisk sentralbyrå. ”En institusjon som teller og forteller”. Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen SSBs bibliotek informasjonssenter HIO, 7. februar 2011. Kort historisk overblikk. Statistikkloven (1989). Statistisk sentralbyrås oppgaver

Download Presentation

Statistisk sentralbyrå

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Statistisk sentralbyr

Statistisk sentralbyrå

”En institusjon som teller

og forteller”

 • Bjørg Glesne og Kathrine Remers Hanssen

 • SSBs bibliotek informasjonssenter

 • HIO, 7. februar 2011


Kort historisk overblikk

Kort historisk overblikk


Statistikkloven 1989

Statistikkloven (1989)

 • Statistisk sentralbyrås oppgaver

  • Samle inn, utarbeide og formidle offisiell statistikk

  • Kartlegge og prioritere

  • Analysere og forske

  • Koordinere all norsk, offisiell statistikk

  • Ansvar for internasjonalt statistisk samarbeid

 • Statistisk sentralbyrås rettigheter

  • Ubetinget adgang til administrative registre

  • Rett til å pålegge oppgaveplikt og tvangsmulkt

  • Faglig uavhengighet


Styring

Styring

 • Faglig uavhengig

 • Administrativt under Finansdepartementet

 • Direktør med faglig ansvar og daglig styring

 • Eget styre

 • Stortinget vedtar budsjett og arbeidsprogram


Hvor kommer pengene fra

Hvor kommer pengene fra?


Internasjonale forpliktelser og samarbeid

Internasjonale forpliktelser og samarbeid

 • EØS-avtalen og det europeiske statistikksamarbeidet

 • FN

 • OECD, IMF, ILO med flere

 • Nordisk statistisk samarbeid


Internasjonalt statistisk utviklingssamarbeid

Internasjonalt statistisk utviklingssamarbeid


Fakta om ssb

Fakta om SSB

 • Ca. 1013 ansatte

  • 626 Oslo

  • 387 Kongsvinger

  • 186 intervjuere

 • 2/3 har høyere utdanning

 • Kvinner er i knapt flertall (54 prosent)

  • 40 prosent blant lederne

 • Hvor kommer tallene fra?

  • 60 administrative registre

  • 727 000 skjema utsendt

   • Over 60 prosent rapporterer elektronisk

 • 310 statistikker

 • 993 offentliggjøringer av ny statistikk på ssb.no


Samarbeid bruk av administrative data

Samarbeid: bruk av administrative data

 • Reduserer oppgavebyrden

 • Kostnadseffektivt

Enhetsregisteret

i Brønnøysund

Statistisk sentralbyrå

Det sentrale Personregisteret

Addresse er koplingsnøkkel

Grunneiendommer,

Adresser og

bygninger (GAB)


Hva teller og m ler vi

Hva teller og måler vi?

 • Personstatistikk

  • Befolkning, levekår, helse, utdanning

 • Økonomisk statistikk

  • KPI, aksjer, bedrifter, konkurser,turisme m.m.

 • Ressurs- og miljøstatistikk

  • Avfall, utslipp, støy, energiforbruk

 • Nasjonalregnskapet

 • Kommunestatistikk

  • KOSTRA


Statistikk speiler samfunnet historisk og i dag

Statistikk speiler samfunnet -historisk og i dag

 • Administrative behov- navnelister- beskatning, militær mannskapsutskrivning

 • Befolkningen som ressurs for staten

 • Sosialstatistikk

 • Miljøstatistikk Klima

 • Likestillingsstatistikk Likestilling

 • IKT- statistikk Informasjonssamfunnet

 • Offentlig styring – Kostra og StatRes

 • Framtiden?


Formidlingspolitikk penhet gratisprinsipp uavhengighet

Formidlingspolitikk: Åpenhet, gratisprinsipp, uavhengighet

 • Ssb.no er hovedkanalen

 • Allment forståelig- og for eksperter

 • Offentlig gode, gratis tilgjengelig

 • Alle brukere behandles likt

 • Daglige nyhetsmeldinger

 • Uavhengighet- statistikkalenderen

 • Åpenhet, dokumentasjon- Om statistikken

 • Datasikkerhet og personvern


Statistikk er

Statistikk er...

 • å sammenlikne tall

 • og: Å sørge for at tallene er (mest mulig) sammenliknbare

 • Misbruk/feil bruk av statistikk skyldes bare sjelden bevisst manipulasjon av tallene, men er langt oftere et resultat av at vi sammenlikner tall som ikke er (helt) sammenliknbare


Statistikk beskriver grupper ikke enkeltindivider

DATA:

Hansen: 230 000

Jensen: 310 000

Olsen: 258 500

etc.

STATISTIKK:

Gjennomsnittsinntekt: 263 400

Kvinner: 247 500

Menn: 276 400

Data vs. statistikk:

Statistikk beskriver grupper, ikke enkeltindivider


Fra data til statistikk skjematisk framstilling av statistikkproduksjonen

Definisjoner

Sammenlikning:

- Tabeller

- Diagrammer

- Analyser

Data om:

- Personer

- Husholdninger

- Bedrifter

Datainnsamling:

- Telling

- Utvalg

- Register

Bearbeiding:

- Koding

- Kontroll

- Klassifisering

- Beregninger

Ulike feilkilder

Fra data til statistikk:Skjematisk framstilling av statistikkproduksjonen

Statistikk er altså en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender


Statistisk sentralbyr

Statistikk er en sosial konstruksjon og er ikke uberørt av menneskehender

”Innvandrer”:

 • ”Innvandrerbefolkningen” og ”første generasjons innvandrer” brukes ikke av SSB.

 • Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere.

 • Flere eksempler:

  • ”Lønn eller inntekt?

  • ”Arbeidsledighet” - SSB og NAV har ulike definisjoner.


Vanskelig tolke statistikk uten sammenlikningsgrunnlag

Vanskelig å tolke statistikk uten sammenlikningsgrunnlag:

F.eks.

 • 244 døde i trafikken

 • 10 245 skilsmisser

 • 72 prosent barnehagedekning i Namsos

 • 467 000 kvinner hadde høyere utd. i 2005


Fallgruver sammenhenger

Fallgruver: Sammenhenger

Rentenivå og antall drepte i trafikken


Fallgruver sammenhenger1

Fallgruver: Sammenhenger

Ikke alle sammenhenger innebærer årsak og virkning:

”Spuriøse”/tilfeldige sammenhenger? f.eks. mellom tidsserier:

Antall barnehageplasser og antall skilsmisser. 1 000


Grafisk misvisning

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

1994

'95

'96

'97

'98

'99

'00

Aftenposten 18/11 2001

Grafisk misvisning:


 • Login