Pengendalian hama tanaman
Download
1 / 11

PENGENDALIAN HAMA TANAMAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

PENGENDALIAN HAMA TANAMAN. HAMA – HAMA DI SEKITAR FAKULTAS PERTANIAN. Phyiiocnistis citrella Si. Serangga hama ini dikenal dengan pengorok daun jeruk atau citrus leafminer , termasuk ordo Lepidoptera, famili Gracillariidae .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENGENDALIAN HAMA TANAMAN' - iago


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pengendalian hama tanaman

PENGENDALIAN HAMA TANAMAN

HAMA – HAMA DI SEKITAR

FAKULTAS PERTANIAN


Phyiiocnistis citrella si
PhyiiocnistiscitrellaSi.

 • Seranggahamainidikenaldenganpengorokdaunjerukataucitrus leafminer, termasukordoLepidoptera, familiGracillariidae.

 • Seranganhamainimenyebabkankerusakanpadadaun yang masihmudadenganmeninggalkanbekassepertialurberkelok-keloktransparan. Daunmenjadikeriputdanseringbergulungmemanjang, danseranganberat, daunmenjadikeringdankemudiangugur.

 • Pengendalian:

 • Konservasiparasitoid larva sepertiAegeniaspissp., Cirospelussp., danTrichogrammasp., denganmemberikannaungandanmenjagakesejukkanlingkungan

 • Pemetikandaun yang terserangapabilaserangannyabelumtinggidanterusdibakar

 • Penyemprotandimetoat ((Perfektion 400 EC), diazinon (Basudin 60 EC), karbaril (Sevin 85 EC)


Aleurocanthus spiniferus quaint
AleurocanthusspiniferusQuaint

 • Seranggahamainidengankebulputihjerukatauspined whitefly termasukordoHomopterafamiliAleyrodidae.

 • Seranganhamainimenyebabkandaunseringbergulungmemanjang, danseranganberat, daunmenjadikeringdankemudiangugur.

 • Pengendalian:

 • Konservasiparasitoid arvasepertiAegeniaspissp.,Cirospeussp., danTrichogramrnasp., denganmernberikannaungandanmenjagakesejukkanlingkungan

 • Pemetikandaun yang terserangapabilaserangannyabelumtinggidanterusdibakar

 • Penyemprotandimetoat (Perfektion 400 EC), diazinon (Basudin 60 EC), karbaril (Sevin 85 EC) terutamapadascat tanamanmulaibertunas.


Planococcus citri risso
PlanococcuscitriRisso

 • KutudompolanatauCitrus anealy bug, termasukordohomoptera, familiPseudococeidae.

 • Kutudompolanmenyerangtangkaibuahdanmeninggalkanbekasberwarnakuning, kemudiankeringsehinggabanyakbuah-buah yang gugur. Padabagiantanamanyang terserangbanyakdipenuhiolehkutuputihseputihkapas.

 • Pengendalian:

 • Konservasimusuhalami yang berura predator Scymnussp., Brumussuturallisbanyakmenekanpopulasikutuini.

 • Penyemprotaninsektisidamalation (Gisanthion 50 WP), karbaril (Sevin 85 S) padabagiantanarllanyang terkenakutuitu.


Toxoptera aurantii
Toxopteraaurantii

 • Kutudaunhitam (Toxopteraaurantii) termasukOrdo: Homoptera, Famili : Aphididae.

 • Gejalaserangandijumpaiadanyaembunmadu yang dihasilkankutumelapisipermukaandaundandapatmeransangperetumbuhanjamur (embunjelaga), disampingitukutujugamengeluarkan

 • toksinmelaluisalivanyasehinggamenimbulkangejalakerdil, deformasidanterbentukpurupadahelaiandaun.

 • Pengendalian :

 • Oleh predator-predator darifamiliSyrphidae, Coccinellidae,Chrysopidae.

 • Secarakimiawi, denganmenggunakaninsektisidaberbahanaktifDimathoate,

 • Alfametrin, AbamectindanSipermetrinsecarapenyemprotanpada tunas-tunas yang terserang.


Unaspis citri comst
UnaspiscitriComst

 • Seranggahamainidikenaldengankutaperisaiputihatau white citrus scale termasukordoHomopterafamiliDiaspididae.

 • Gejalaserangannyadaun yang terserang kola iniakantampakbeningdandaundaunmudahgugurdemikian pula pada ranting much terlihatkuningpucat.

 • Pengendalian:

 • Penyemprotaninsektisida ((Perfektion 400 EC), diazinon (Basudin 60 E), karbaril (Sevin 85 EC) terutamapadatanaman yang masihmuda.


Rhynchoris poseido kirk
RhynchorisposeidoKirk

 • Kepikbuahjerukdikenaldenganspined fruit bug termasukordoHemiptera, familiPentatomidae.

 • Nimfamenghisapcairanjeruksehinggakulitbuahjerukterlihatbercakmerahpucatditempatkepikitumengisapcairanmakanannya. Dagingbuahmenjadipahitrasanya. Padabuah yang masihmudaseringgugursebelumdipetik. Padabuah yang terserangkepikiniterlihatadanyabercak-bercakberwarnapucat.

 • Pengendalian:

 • Penangkapankepik-kepikdewasadanmemusnahkannya.

 • Penyernprotaninsektisida ((Perfektic'n 400 EC), diazinon (Basudin 60 EC), karbaril (Sevin 85 EC) waktutanamanjerukmulaiberbuah


Agrius convoluredi l
AgriusconvolurediL.

 • Seranggahamainidikenaldenganulattanduk, termasukordo Lepidoptera, familiSphingidae.

 • Ulattandukinimemakandaunubijalansehinggadauntampangrawing. Fotosintesaakanterganggu yang berakibatubinyakecil-kecildanwaktupanenagakterhambat.

 • Pengendalian :

 • Memangkasngengatdenganlampuperangkap.

 • Konservasimusuhalaminyaberupa parasitoid telurTrichogrummaminuturnRildan parasitoid larva Zygobothriaciliata.

 • Penyemprotaninsecticide diazinondenganmembalikkandaunubijalarlebihdahulu.


Dacus dorsalis hend
DacusdorsalisHend

 • Lalatbuahjerukinidikenaldengan oriental fruit fly, termasukordoDiptera, familiTephrididae.

 • Lalatbuahmenyerangbuahcabaiyang hampirmasak, menyebabkanbuahmenjadibusukdanbiasanyaterdapatlubangkecildibagiantengahnyakemudianbuahgugur. Apabiladibelah, padadagingbuahterdapatbelatung.

 • Pengendalian :

 • Pembungkusanbuahdengankantungpembungkusdariplastik.

 • Penggunaanmethyl eugenol.


Leptocorisa acuta thunberg
LeptocorisaAcuta Thunberg

 • SeranggahamainidikenaldenganwalangsangitdariordoHemiptera, FamiliAlydidae.

 • GejalaSerangandanKerusakan yang ditimbulkannimfadan imago mengisapbulirpadipadafasemasaksusu, selainitudapatjugamengisapcairanbatangpadi. Malai yang diisapmenjadihampadanberwarnacoklatkehitaman.

 • Pengendalian :

 • Penanamanserempakpadasuatudaerah yang luas.

 • Menggunakanperangkaplaludibakar.

 • Secarakimiawidilakukandenganmenggunakaninsektisida.


Sekian terima kasih
SEKIANTERIMA KASIH


ad