Financov n celo ivotn ho vzd l v n zdravotnick ch pracovn k
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007-2013.

Download Presentation

Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Financování celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků


Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

OPLZZ vymezuje priority pro podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v rámci cíle Konvergence z Evropského sociálního fondu v programovacím období 2007-2013.

OP LZZ obsahuje šest prioritních os a je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesní vzdělávání, na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.


Systém možností podpory OPLZZ

Individuální projekty (IP)

- systémové individuální projekty

Systémové řešení národních politik a programů zaměřených na modernizaci, rozšíření kapacity a kvality nabídky veřejných služeb, navržení nových a zefektivnění stávajících systémů.

Zaměření IP Ministerstva zdravotnictví

Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti dalšího odborného vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků – lékařů, nelékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, kteří vykonávají povolání zdravotnického pracovníka a pracovníka ve zdravotnictví.


Oblasti podpory OPLZZ relevantní pro oblast zdravotnictví

Oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků

Podporované aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců

 • podpora systémů motivace a aktivizace zaměstnanců

 • specifické formy vzdělávání

  (individuální projekty MZ ČR)

  Cílová skupina: zdravotničtí pracovníci - zaměstnanci

 • dle zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.


Individuální projekty odboru VZV

Cíl projektu

 • rozvoj systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů, rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců – zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví

 • rozvoj celoživotního vzdělávání, udržování a prohlubování kvalifikací a kompetencí zdravotnických pracovníků a pracovníků ve zdravotnictví

 • podpora vzdělávání školitelů s ohledem na inovace a ekonomiku založenou na znalostech a schopnost reagovat na moderní trendy poskytování zdravotní péče


Celoživotní vzdělávání

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

950.000.000,- Kč

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských, nelékařských a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na profesní vzdělávání: celoživotní vzdělávání 800.000.000,- Kč

Projekt komunikace – komunikace: zdravotník - pacient v dovednostech 150.000.000,- Kč


Cílová skupina

 • Lékařští zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři a farmaceuti) ve zdravotnických zařízeních přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Lékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy

 • Manažeři (zdravotníci - lékaři) v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Nelékařští zdravotničtí pracovníci v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Nelékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních na území ČR mimo území Hl. města Prahy

 • Manažeři (zdravotníci - nelékaři) a další pracovníci ve zdravotnictví ve zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy


Cíl a záměr MZ ČR:

 • prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků

 • tvorby vzdělávacích programů pro zaměstnance zdravotnických zařízení

 • podpory systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucí k motivaci a aktivizaci zdravotnických pracovníků a k podpoře dalšího vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství

 • udržení a zvýšení obecných pracovních kompetencí pracovníků ve zdravotnictví


MZ ČR bude realizovat

Projekt 1

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech

Počet všech podpořených v rámci projektu 1 - 32 475

Projekt 2

Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech

Počet všech podpořených v rámci projektu 2 – 6 295


Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty

1) Vzdělávací program Certifikovaný kurz v lékařském oboru

Cílem je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb.

2) Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

Určeno především pro střední management v přímo řízených organizacích MZ ČR s cílem seznámit se se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifiky ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení.

3) Vzdělávací program Poskytnutí Neodkladné nemocniční péče (ATLS)

Cílem kurzů je opakované proškolování zdravotnických týmů zejména na urgentních příjmových ambulancích lůžkových zdravotnických zařízení a zavádění norem multidisciplinární péče v akutním stádiu život ohrožujících stavů.


Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty

 • Vzdělávací akce - Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů, formou celoživotního vzdělávání.

  5) Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro lékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací s cílem

  zvýšení kvalifikace zdravotníků v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů.

  6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře

  Cílem kurzů je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zubních lékařů, pracujících v sektoru zubní péče.


Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky

 • Vzdělávací program Certifikovaný kurz pro nelékařské povolání

  Cílem absolvování je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oborech dle zákona č. 96/2004 Sb.

 • Vzdělávací program Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení

  Určeno především pro management v přímo řízených organizacích. Vzdělávací program umožní pracovníkům z řad managementu lůžkových zdravotnických zařízení seznámit se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifikou ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení.


Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky

3) Vzdělávací program Akreditované kvalifikační kurzy

Zaměřeno zejména na stabilizaci zdravotnického personálu. Kurz bude považován za zvyšování kvalifikace účastníka podle zákona č. 96/2004 Sb. a bude připraven pro tyto obory: Všeobecný sanitář, Sanitář pro operační sál, Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, Sanitář pro zařízení lékárenské péče, Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení, Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu, Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník a Masér.

4) Vzdělávací akce Konference a semináře pro nelékařské obory

Kontinuální profesní vzdělávání, které zajistí zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské obory průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti. Obsah konferencí a seminářů bude zaměřen na prohloubení a obnovení znalostí a dovedností pro vykonávané činnosti v souladu s kreditním systémem pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.


Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky

 • Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací

  S cílem zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů.

  6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči

  Hlavním cílem této aktivity je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v sektoru zubní péče.


Náklady lze pokrýt na ...

Na co:

odměny školitelů

pronájmy prostor

učební pomůcky

náklady zdravotnického zařízení

praktické stáže

Pro koho:

Lékařští a nelékařští zdravotničtí pracovníci


Děkuji za pozornost


 • Login