Uputa za pisanje seminarskog rada
Download
1 / 22

Uputa za pisanje seminarskog rada - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Updated On :

Uputa za pisanje seminarskog rada. prof. dr. sc. Zdravko Tolušić mr.sc. Ružica Lončarić Igor Kralik, dipl. oec . SEMINARSKI RAD je samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu uvoditi studente u stručni i znanstveni rad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uputa za pisanje seminarskog rada' - hunter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uputa za pisanje seminarskog rada

Uputa za pisanje seminarskog rada

prof. dr. sc. Zdravko Tolušić

mr.sc. Ružica Lončarić

Igor Kralik, dipl. oec


 • SEMINARSKI RADje samostalna stručna obrada teme. Ima svrhu uvoditi studente u stručni i znanstveni rad.

 • Njime student treba dokazati sposobnost primjene teorijskog i praktičnog znanja te sposobnost za samostalno služenje znanstveno-stručnom literaturom u pismenoj obradi teme.

 • Seminarski rad nije znanstveni rad, ali ima neke značajke znanstvenog rada (metodičnost, argumentiranost,...).


Dijelovi seminarskog rada
Dijelovi seminarskog rada

 • Tema (naslov)

 • Sadržaj

 • Popis tablica i slika

 • Uvod

 • Metodologija istraživanja

 • Razrada teme (osnovni tekst seminarskog rada)

 • Zaključak

 • Literatura


Tema naslov
Tema (naslov)

 • Tema je predmet koji treba pismeno obraditi.

 • Poneki autori odvajaju ova dva termina jer naslov odražava bit problema i u odnosu na temu znači sužavanje, odnosno fiksiranje problematike, te upućuje na temu, a usto je i izravno najsažetije izučava.

 • Naslov mora biti kratak, ali ne i prekratak. Trebao bi imati sva tri ograničenja: predmetno, vremensko i zemljopisno


Popis tablica i slika
Popis tablica i slika

 • Popis obvezno sadrži broj i naziv tablice ili slike te broj stranice na kojoj se nalazi.

  Tablica br: 1

  Izvor: Statistički ljetopis, str 369-374, Zagreb, 2002.

 • Slike predstavljaju sve ilustracije osim tablica: crteži (sheme, grafikoni, karte) i fotografije.


Sadr aj
Sadržaj

Sadržaj je numerički pregled dijelova rada.

U sadržaj se unose naslovi pojedinih dijelova rada s odgovarajućim brojevima stranica

Karakteristike: jasnoća i preglednost.

Piše se stupnjevito (podređeni dijelovi pišu se uvučeno).


Primjer sadržaja:

POPIS KRATICA I

POPIS TABLICA II

POPIS SLIKA III

1.UVOD 1

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 5

2.1. Ciljevi istraživanja 5

2.2. Hipoteza 6

2.3. Razgraničenja u istraživanju 7

2.4. Metode istraživanja 10

itd.


Uvod

 • U uvodu se postavlja (opisuje) problem.

 • Svaki rad ili istraživanje mora odgovoriti na postavljeno pitanje, odnosno treba riješiti jedan problem. O kojem se problemu radi, jasno treba biti postavljeno u uvodu.

 • Opis problema ne treba biti suviše deskriptivan. U metodološkom smislu riječi opis problema znači njegovo definiranje, odnosno postavljanje hipoteze.


Metodologija istra ivanja
Metodologija istraživanja

 • Pod metodologijom istraživanja podrazumijeva se unaprijed osmišljeni način i postupak istraživanja.

 • Pod ovim dijelom treba obraditi:

 • cilj (ciljeve) istraživanja,

 • razgraničenje u istraživanju:

  • a) predmetno (što se istražuje),

  • b) vremensko (koje vremensko razdoblje se istražuje),

  • c) područno (koji prostor se istražuje);

 • 3. izvori podataka,

 • 4. metode (opće, posebne i specijalne), tehnike i instrumente istraživanja,

 • 5. objektivne poteškoće u istraživanju


 • Razrada teme
  Razrada teme

  • Razrada teme srž je pismenog rada.

  • Razrada teme mora imati logički slijed i konzistentnost. Pojedini dijelovi rada moraju logički slijediti jedan iza drugog, kako bi se rad razvijao kako se razvija i autorova misao.


  • Izlaganje ukupne materije seminarskog rada može se rasporediti u tri dijela:

  • povijesno-teorijski, retrospektivni ili eksplikativni dio,

  • analitičko-eksperimentalni dio i

  • perspektivni dio.

  • U povijesno-teorijskom dijelu treba koncizno opisati povijest proučavanja problema, njegovu teorijsku obradu, značaj, aktualnost i korisnost istraživanja.

  • U analitičko-eksperimentalnom dijelu treba iznijeti najvažnije znanstvene činjenice, spoznaje, stavove, podatke, informacije, teorije i zakone kojima se dokazuje istinitost postavljenih hipoteza.

  • U perspektivnom dijelu valja predložiti konkretna rješenja, mjere i akciju za primjenu u praksi.


  Razrada teme treba biti to vi e istra iva ka i analiti ka a to manje deskriptivna i pripovjeda ka
  Razrada teme treba biti što više istraživačka i analitička, a što manje deskriptivna i pripovjedačka.


  Zaklju ak
  Zaključak analitička, a što manje deskriptivna i pripovjedačka

  • Zaključak predstavlja sintezu svega onoga što je iznijeto u analitičkom dijelu.

  • Po svojoj formi zaključka mora odgovarati zakonima logike i oslanjati se na teze koje su ranije iznijete.


  Literatura
  Literatura analitička, a što manje deskriptivna i pripovjedačka

  • Osnovu za popis literature čini bibliografska referenca.

  • Elementi bibliografske reference:

   - ime autora,

   - naslov rada,

   - bibliografska adresa,

   - godina izdavanja.


  Primjer bibliografske reference: analitička, a što manje deskriptivna i pripovjedačka

  Samardžija, V.: Europska unija i Hrvatska – Putevi povezivanja i suradnje, IRMO, Zagreb, 1994.

  Literatura se može složiti po različitim kriterijima:

  - abecedni red prezimena autora

  - domicil autora (domaći autori, strani autori),

  - vrsta djela (knjige, skripte, referati, enciklopedije, časopisi, internet adrese itd.)

  - tip klasifikacije (npr. UDK klasifikacija),

  - kronologija pisanja djela,

  - prema predmetu, odnosno znanstvenom području (povijest, pravo, ekonomija, informacijske znanosti, itd.).  Citiranje literature u tekstu
  Citiranje literature u tekstu literatura citirana u tekstu

  • Pod citiranjem podrazumijevamo od riječi do riječi usmeno ili pismeno navođenje nečijih riječi ili dijelova teksta koji može biti ispisan izvorno (ako je na stranom jeziku).

  • Svrha citiranja može biti različita: da se neki problem ilustrira, da se citatom nešto dokaže ili da se podupre vlastita misao pozivajući se na neki autoritet.


  • Načini citiranja literature: literatura citirana u tekstu

   - Harvardski sustav,

   - Citiranje po redoslijedu pojavljivanja,

   - Navođenje broja u tekstu rukopisa (u zagradi), a podaci se u Popisu literature slože po abecednom redu.


  • Harvardski sustav literatura citirana u tekstu

   Kod ovog načina citiranja literature navode se prezimena autora (bez inicijala imena), te godina u kojoj je informacija objavljena. Kod citiranja dvaju djela istog autora iz iste godine jedno se označi s «a», a drugo s «b». Ako su neko djelo napisala dva autora, treba navesti oba. Ako ih ima više od dva navodi se samo prvoga i dopiše se et al. U popisu citirane literature na koncu djela treba navesti sve autore.

  • Citiranje po redoslijedu pojavljivanja

   Citira se tako da se u tekstu rukopisa, u zagradi, naznači samo redni broj citata prema redoslijedu pojavljivanja. U Popisu literature podaci se slože prema brojevima.  Primjer citiranja literature footnote
  Primjer citiranja literature (footnote): Popisu slože se po abecednom redu.

  1Samardžija, V.: Europska unija i Hrvatska – Putevi povezivanja i suradnje, IRMO, Zagreb, 1994., str.203.


  Hvala na pa nji
  Hvala na pažnji Popisu slože se po abecednom redu.


  ad