Podzia funkcjonalny i strukturalny operatora o znacz cej pozycji rynkowej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Punkt widzenia KIGEiT. Agenda. Definicja i różne rodzaje podziału Co mówi UE i ERG Przykłady z Europy i świata Co dla Polski?. Definicje.

Download Presentation

Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Podział funkcjonalny i strukturalny operatora o znaczącej pozycji rynkowej

Punkt widzenia KIGEiT


Agenda

 • Definicja i różne rodzaje podziału

 • Co mówi UE i ERG

 • Przykłady z Europy i świata

 • Co dla Polski?


Definicje

 • Podział funkcjonalny – podział organizacyjny operatora o znaczącej pozycji rynkowej na:

  • jednostkę odpowiedzialną za usługi hurtowe (bądź dostarczanie sieci) i

  • jednostkę odpowiedzialną za usługi detaliczne (bądź dostarczanie usług),

   przy czym ta pierwsza świadczy usługi tej drugiej na identycznych zasadach jak wszystkim innym dostawcom usług.

 • Podział strukturalny – podział operatora na ww. dwie jednostki, ale uzyskują one oddzielną osobowość prawną


Różne rodzaje podziału


Różne rodzaje podziału


Co mówi UE?

 • Podział operatorów SMP będzie najprawdopodobniej jednym z kluczowych elementów nowych ram prawnych dla telekomunikacji, które Komisja zaproponuje w październiku/listopadzie 2007


Co mówi ERG

ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007

 • Środki zaradcze w zakresie dostępu […] oraz wspierające środki zaradcze takie jak rozdzielność księgowa mają na celu zapewnienie niedyskryminacji poprzez nałożenie regulacji na wyznaczonego operatora. Te środki zaradcze mogą być niewystarczające we wszystkich państwach członkowskich, aby zapobiegać dyskryminacyjnemu zachowaniu operatora zintegrowanego pionowo.


Co mówi ERG

ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007

 • […] Badania naukowe również wykazały istnienie zarówno w Europie jak i gdzie indziej strategicznych zachowań operatorów zintegrowanych pionowo, którzy [..] popierają swoją własną działalność detaliczną w sposób przynoszący szkodę klientom konkurującym z nimi na rynku hurtowym. Przykładowo takie zachowanie przybiera formę

  • opóźniania wprowadzenia nowych usług,

  • wstrzymywania realizacji zamówień bądź też

  • przekazywania szczegółowych informacji ofertowych do spółki detalicznej operatora zintegrowanego pionowo z wyprzedzeniem w stosunku do innych konkurentów na rynku detalicznym

   po to, aby własna powiązana spółka rynku detalicznego w sposób nieuczciwy zyskała przewagę.


Co mówi ERG

ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007

 • ERG […] jest przekonana, iż podział funkcjonalny wzmocni istniejące środki zaradcze i uzupełni je, zapewniając że krajowe organy regulacyjne będą mogły interweniować, w szczególności gdy nie można zaradzić zachowaniom dyskryminacyjnym poprzez zastosowanie innych środków zaradczych […].


Przykłady z innych krajów


Przykłady z innych krajów


Czy podział hamuje inwestycje?

Wzrost liczby linii ADSL i uwolnionych linii – przyśpieszenie po utworzeniu Openreachtys. linii

 • „Pierwsze wnioski wskazują, że strategia ta sprawdziła się w praktyce. Openreach przeszło od teorii do praktyki w ciągu sześciu miesięcy. Jego powstanie spowodowało nową falę inwestycji na rynku komunikacji elektronicznej w Wielkiej Brytanii, co z kolei wywołało wojnę cenową na detalicznym rynku dostępu szerokopasmowego i zapoczątkowało szereg innowacyjnych usług szerokopasmowych oferowanych użytkownikom końcowym.”

  ERG Opinion on Functional Separation, 3 październik 2007


Czy podział powoduje spadek wartości?

 • Przejęty przez fundusz Babcock&Brown w 2006 roku

 • W opinii właściciela, podział strukturalny:

  • Zmniejszy utrudnienia regulacyjne dla detalu

  • Zwiększy wartość całości

 • Pomimo podziału, ceny akcji BT od 2005 rosną szybciej niż rynek


Preferowany model:

Dobrowolny ze strony TP

Strukturalny, ze względu na:

Rozległą historię obstrukcji przez TP

Prostotę

Możliwość wzrostu wartości TP

Model dla Polski- stanowisko KIGEiT

 • Najprostszym sposobem, zdaniem KIGEiT, byłoby wprowadzenie zakazu sprzedaży usług detalicznych przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej

 • Efektem powyższego może być podział strukturalny

 • Podział jest niezbędny ze względu na nieefektywność obecnych rozwiązań!

 • Nie wpłynie negatywnie na inwestycje (przypadek BT)

 • Nie powinien wpłynąć negatywnie na wartość TP (przypadek Eircom)

 • Jest możliwy w ramach obecnych rozwiązań prawnych


 • Login