DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH
Download
1 / 26

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH Obowiązek formalno-prawny Twojej firmy - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH Obowiązek formalno-prawny Twojej firmy. ● Twoja firma jest podmiotem grupy kapitałowej? ● Dokonuje transakcji z powiązanymi podmiotami w kraju lub za granicą?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH Obowiązek formalno-prawny Twojej firmy' - hu-grimes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH

Obowiązek formalno-prawny Twojej firmy


 • Twoja firma jest podmiotem grupy kapitałowej?

 • ● Dokonuje transakcji z powiązanymi podmiotami w kraju lub za granicą?

Dowiedz się czy nie ciąży na Tobie obowiązek sporządzenia wymaganej dokumentacji podatkowej cen transferowych!Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

Są to ceny towarów, usług, wartości niematerialnych i prawnych oraz praw do korzystania z własności intelektualnej stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymikapitałowo lub osobowo.Ceny transferowe występują

w transakcjach:

● pomiędzy podmiotami powiązanymi (zagranicznymi i krajowymi)

● z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych)

● z podmiotami prowadzącymi działalność poprzez położony na terytorium Polski zakład zagraniczny

Zakres podmiotowy cen transferowych obejmuje zarówno podatników CIT, jak i PIT.Podmioty powiązane to…

... przedsiębiorstwa, pomiędzy którymi zachodzą związki kapitałowe lub osobowe.

● Powiązania kapitałowe występują gdy bezpośredni lub pośredni udział kapitału jednego podmiotu w drugim wynosi co najmniej 5%.

● Powiązania osobowe występują gdy jedna osoba sprawuje funkcje właścicielskie, zarządcze bądź kontrolnew dwóch podmiotach jednocześnie. Ponadto są to powiązania wynikające z relacji rodzinnych lub ze stosunku pracy.

Czy powyższe powiązania dotyczą Twojej firmy?


Jeżeli Twoja firma dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym, a ich wartość przekracza limity dla danych rodzajów transakcji wskazane w ustawach o podatkach dochodowych to…

… jest zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych!


Obowiązek dokumentacji podatkowej

jest wymogiem formalno-prawnym.

Dotyczy wszystkich transakcji między podmiotami powiązanymi, których wartości przekraczają limity określone w ustawach o podatkach dochodowych(art. 9a uCIT, art. 25a uPIT)

Jeżeli wartość transakcji przekroczy określony dla niej w ustawie limit toopracowanie dokumentacji jest koniecznością!

WAŻNE! Limity odnoszą się wyłącznie do określonego rodzaju transakcji,a nie do wszystkich transakcji z danym podmiotem.Limity dokumentacji cen transferowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje transakcje, w których łączna kwota:

 • ● wynikająca z umowy lub

 • ● rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 • ● 100 000 euro – jeżeli transakcja nie przekracza 20% kapitału zakładowego, albo

 • ● 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

 • ● 50 000 euro – w pozostałych przypadkach

WAŻNE! Kwota transakcji wyrażona w euro nie musi automatycznie powodować powstania obowiązku dokumentacyjnego. Zależy od kursu waluty z ostatniego dnia poprzedniego roku podatkowego oraz kursu rozliczenia transakcji z roku bieżącego.

Limity odnoszą się do kwot brutto.

Czy transakcje dokonywane przez Twoją firmę przekroczyły limity?Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Wymóg dokumentacyjny jest regulowany przepisami podatkowymi…

…i w trakcie kontroli podatkowej organ ma prawo zażądać przedstawienia wszystkich dokumentów związanych z transakcją.

Dokumentacja jest zbiorem informacjina temat transakcji. Zawiera opis przedmiotu transakcji, roli podmiotów, realizowanej strategii, sposobu ustalania ceny oraz rentowności.

WAŻNE! Dokumentacja musi odpowiadać aktualnej sytuacji gospodarczej podatnika oraz bieżącym warunkom transakcjiz podmiotami powiązanymi.

Konieczna jest jej aktualizacja za każdym razem, gdy opisane w niej transakcje ulegną jakiejkolwiek zmianie


Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej

Dokumentacja musi zawierać poniższe informacje:

● Funkcje pełnione przez podmioty uczestniczące w danej transakcji (przy uwzględnieniu użytych aktywów i podejmowanego ryzyka)

●Przewidywane koszty oraz forma i termin zapłaty

●Metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji

●Strategię gospodarczą oraz inne działania w ramach tej strategii

● Inne czynniki mogące mieć wpływ na wartość transakcji

●Oczekiwane korzyści związane z nabyciem usług o charakterze niematerialnymTerminy sporządzenia dokumentacji podatkowej

Na złożenie dokumentacji podatkowej Twoja firma ma zaledwie 7 dni od dnia żądania jej przez organ podatkowy!

W przeciwnym razie musisz liczyć się z kosztownymi konsekwencjami.

WAŻNE! Ponieważ 7 dni to bardzo krótki okres na sporządzenie dokumentacji, dotyczącej nieraz skomplikowanych transakcji, rekomenduje się opracowywanie jej na bieżąco - nie tylko w wypadku kontroli podatkowej.

Dokumenty oraz wszystkie informacje dotyczące transakcji należy kompletować regularnie w miarę realizacji transakcji.Konsekwencje braku dokumentacji

Powiązania

Niestosowanie się do wymogów prawnych wiąże się często z wysokimi karami i sankcjami.

Warunki nierynkowe

● Nieprzedłożenie dokumentacji w terminie 7 dni od żądania jej przez organ podatkowy grozi karą grzywny.

● Nieposiadanie dokumentacji w momencie stwierdzenia różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przed podatnika a ustalonym przez organ podatkowyłączy się z sankcją zastosowania50% stawki podatkowejwobec tej różnicy.

Zaniżenie dochodów

Oszacowanie dochodów

Dokumentacja

Brak dokumentacji

Opodatkowanie stawką standardową 19%+ odsetki

Opodatkowanie stawką karną 50%+ odsetki


WEZWANIE

7 dni na przedstawienie dokumentacji

PODATNIK

Nie posiada dokumentacji podatkowej

Posiada dokumentację podatkową

Możliwość oszacowania dochodu w wyniku kontroli

Możliwość oszacowania dochodu w wyniku kontroli

Opodatkowanie oszacowanego dochodu stawką 19%

Opodatkowanie oszacowanego dochodu stawką karną 50%

Ciężar dowodu po stronie kontrolującego

Faktyczny ciężar dowodu po stronie kontrolującego

Odsetki karne za zwłokę w realizacji zobowiązania podatkowego

Odsetki karne za zwłokę w realizacji zobowiązania podatkowego

Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikającej z przepisów karnych i karnych skarbowych w związku z nierynkowymi warunkami transakcji

Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikającej z przepisów karnych i karnych skarbowych w związku z nierynkowymi warunkami transakcji

Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikające z przepisów karnych skarbowych w przypadku przedstawienia nierzetelnych dokumentacji podatkowych

Możliwość odpowiedzialności osobistej wynikające z przepisów karnych skarbowych związanej z brakiem obowiązkowej dokumentacji podatkowej


CEL DOKUMENTACJI PODATKOWEJ

Dlaczego warto ją sporządzić zanim organ podatkowy wezwie do jej przedstawienia?


Cel sporządzenia dokumentacji podatkowej

Posiadanie dokumentacji podatkowej zabezpiecza obowiązek dokumentacyjnyoraz następujące ryzyka:

● ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania

kosztów uzyskania przychodu

● ryzyko zastosowania karnej 50% stawki podatku

dochodowego

●ryzyko korekty podatku VAT

●ryzyko odsetek podatkowych

●ryzyko o charakterze karnym skarbowym

spoczywające na osobach będących członkami

zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze


Cel sporządzenia dokumentacji podatkowej

Dodatkowo bieżące sporządzenie dokumentacji cen transferowych pozwala na:

 • ● zwiększenie podatkowego bezpieczeństwa transakcji i ograniczenie wspomnianych ryzyk

 • ● zebranie dowodów potwierdzających rynkowy

 • charakter transakcji

 • ● zaprezentowanie wszelkich okoliczności mających

 • wpływ na zawarcie transakcji oraz na wysokość

 • wynagrodzenia

 • ● spełnienie dodatkowych wymogów przewidzianych

 • ustawami

 • WAŻNE! Dokumentacja stanowi dowód w postępowaniu podatkowym.Formy dokumentacji podatkowej

 • W zależności od wymogów firmy można sporządzić różne wersje dokumentacji.

 • Ich celem jest zabezpieczenie obowiązku dokumentacyjnego oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.

  Istnieje możliwość wyboru optymalnego rodzaju dokumentacji, zarówno pod kątem merytorycznym, jaki i finansowym.


DMS TAX Sp. z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

ul. Kazimierza Wielkiego 1

50-077 Wrocław

Polska

Tel.: +48 71 79 25 991

Faks: +48 71 79 25 994

www.dmstax.com


ad