slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
แนวทางการดำเนินงาน

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

แนวทางการดำเนินงาน - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

แนวทางการดำเนินงาน. ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ. ขอบเขต. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคัญของนโยบาย แนวทางการจัดสรรงบประมาณ แนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม การติดตาม ควบคุม กำกับ ปฏิทินการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. ๑. ความเป็นมา.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' แนวทางการดำเนินงาน' - hovan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนวทางการดำเนินงาน

ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

อย่างมีคุณภาพ

slide2

ขอบเขต

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • สาระสำคัญของนโยบาย
 • แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
 • แนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม
 • การติดตาม ควบคุม กำกับ
 • ปฏิทินการดำเนินงาน
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
slide3

๑. ความเป็นมา

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • นโยบายของรัฐบาล
slide4

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน

slide5

๓. สาระสำคัญของนโยบาย

ค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติมให้ สช.)

หนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียน

เครื่องแบบนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

slide6

๓.๑ หนังสือเรียน

หนังสือเรียน ๘ กลุ่มสาระ

ลดราคาร้อยละ ๒๐ จากราคาหน้าปกของหนังสือ

ที่พิมพ์จากต้นฉบับของกระทรวงศึกษาธิการโดย สกสค.

ก่อนประถมศึกษา๒๐๐บาท/ปี

ประถมศึกษา๓๔๗-๕๘๐บาท/ปี

มัธยมศึกษาตอนต้น๕๖๐-๗๓๙บาท/ปี

มัธยมศึกษาตอนปลาย๗๖๓-๑,๑๖๐บาท/ปี

งบประมาณ ๔,๒๐๓,๓๗๐,๘๐๐บาท

slide7

๓.๒ อุปกรณ์การเรียน

แบบฝึกหัดคณิต ไทย อังกฤษ(ประถมศึกษา)

สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือ

เรขาคณิต แผ่นCDกระดาษA4 สีเทียน ดินน้ำมัน

ก่อนประถมศึกษา ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน

ประถมศึกษา ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น๒๑๐ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน

งบประมาณ ๑,๕๓๑,๙๘๓,๘๐๐บาท

slide8

๓.๓ เครื่องแบบนักเรียน

เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปี

ถ้ามีเสื้อ/กางเกง/กระโปรงพอเพียงแล้ว สามารถ

นำไปซื้อเข็มขัด/รองเท้า/ถุงเท้า/ชุดลูกเสือ/ชุดกีฬาได้

ก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน

ประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน

มัธยมศึกษาตอนต้น๔๕๐ บาท/คน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน

งบประมาณ ๓,๑๕๘,๖๗๘,๑๐๐บาท

slide9

๓.๔ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

ทัศนศึกษา

การบริการสารสนเทศ/ICT

ก่อนประถมศึกษา ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน

ประถมศึกษา ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น๔๔๐ บาท/ภาคเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน

งบประมาณ ๒,๑๑๗,๕๐๖,๔๐๐บาท

slide10

๔. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

3

นักเรียน* เครื่องแบบ* อุปกรณ์

 • โรงเรียน
 • หนังสือเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาฯ
slide11
การจัดสรรงบประมาณ

อนุบาล ๑ ป.๑ ม.๑ ม.๔ จัดสรรให้เบื้องต้น ๘๐%

ชั้นอื่น ๆ จัดให้ ๑๐๐%

slide12

๕. แนวทางการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรม

 • การจัดซื้อหนังสือเรียน
 • การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
 • การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
 • การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน
slide13

๕.๑ การจัดซื้อหนังสือเรียน

 • โรงเรียนคัดเลือกหนังสือเรียนโดยครู
 • กรรมการวิชาการภาคี ๔ ฝ่าย
 • กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียน

๓. โรงเรียนลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน

slide14

๕.๒ การจัดซื้อหนังสือเรียน(ต่อ)

๔. ประทับตรา “หนังสือยืมเรียน”

๕. จัดทำบัญชีควบคุมการยืมหนังสือเรียน

๖. โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนมีหนังสือเรียน

และส่งต่อให้นักเรียนรุ่นต่อไป

slide15

๕.๓ การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

๑. สำรวจผู้สละสิทธิ์ในการขอรับเงินค่าเครื่องแบบฯ

๒. จัดสรรเงินค่าเครื่องแบบฯให้นักเรียน/ผู้ปกครอง

๓. ผู้ปกครองซื้อ/จ้างตัดเย็บเครื่องแบบฯ

๔. โรงเรียนตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานอื่น

slide16

๕.๔ การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

๑. สำรวจผู้สละสิทธิ์ในการขอรับเงินอุปกรณ์การเรียน

๒. จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน/ผู้ปกครอง

๔. โรงเรียนตรวจสอบใบเสร็จและหลักฐานอื่น

๓. ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์การเรียน

๕. โรงเรียนจัดระบบให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใช้ตลอดปี

slide17

๕.๕ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๑. กิจกรรมวิชาการ ปีละ ๑ ครั้ง

๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

ปีละ ๑ ครั้ง

๔. การบริการสารสนเทศ/ICT ปีละ ๔๐ ชั่วโมง/คน

๓. ทัศนศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง

โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

slide18
๕.๖ การบริหารงบประมาณ

๑) หนังสือเรียน โรงเรียนจัดซื้อ กิจกรรมพัฒนา โรงเรียนดำเนินการ

อุปกรณ์การเรียน จัดเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง เครื่องแบบนักเรียน จัดเงินให้นักเรียน/ผู้ปกครอง

slide19
๕.๗ การบริหารงบประมาณ(ต่อ)

๒) ให้ภาคี 4 ฝ่าย(ครู/ผู้ปกครอง /ชุมชน /กรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ(ผู้บริหาร ร.ร./ครู /ผู้ปกครอง/อปท./ศิษย์เก่า/องค์กรชุมชน/ผู้นำศาสนา/ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

slide20
๕.๘ การบริหารงบประมาณ(ต่อ)

๓) งบประมาณที่เหลือในแต่ละรายการให้นำไปใช้ในการจัดซื้อ/จัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้

slide21

๖. การติดตาม ควบคุม กำกับ

 • พัฒนาระบบการควบคุมภายโรงเรียนโดยให้ภาคี ๔ ฝ่ายและกรรมการสถานศึกษาเข้ามา มีบทบาท
 • แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระดับ สพท.
 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระดับ สพฐ.
slide22
๗. ปฏิทินการดำเนินงาน(ต่อ)
 • ๑. สำรวจจำนวนนักเรียน๒๐-๓๑ม.ค.
 • ๒. เชิญสนพ.หารือ/แจ้งแนวทางการจัดซื้อ๑๒-๑๖ ก.พ.
 • ๓. กำหนดแนวทางการจัดซื้อ ๑๖-๒๐ก.พ.
 • ๔. ชี้แจงผู้ปกครอง ปชส.ผ่านสื่อมวลชน๒๕-๒๘ก.พ.
 • แจ้งกรอบงบประมาณแก่ สพท./โรงเรียน ๒๐ ก.พ.
 • ชี้แจง ผอ.สพท./โรงเรียน๒๓-๒๘ก.พ.
 • ๗.รณรงค์เพื่อการสละสิทธิ์ ๒๐ ก.พ.-๖ มี.ค.
slide23
ปฏิทินการดำเนินงาน(ต่อ)

๘. แจ้งรายการจัดซื้อ/แนวทางการจัดซื้อ ๒๓-๒๔ก.พ.

๙. รายงานยอดผู้สละสิทธิ์(เครื่องแบบ/อุปกรณ์) ๖มี.ค.

๑๐.สพฐ.โอนเงินให้โรงเรียน๖-๑๓ มี.ค.

๑๑.โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อ ๖-๓๑ มี.ค.๑๒.โรงเรียนทำสัญญาจัดซื้อ ภายใน๖ เม.ย.๑๓.ส่งของ/ตรวจรับ ภายใน ๓๐ เม.ย.

๑๔.จัดหนังสือให้ผู้เรียน ภายใน ๑๖ พ.ค.

slide24

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น
 • อัตราการออกกลางคันลดลง อัตราการเรียนต่อ เพิ่มขึ้น
 • ๒. โรงเรียนมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มากขึ้น
 • ๓. ผู้ปกครองบรรเทาภาระค่าครองชีพ
ad