آلودگـــــی هــوای محیط
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

آلودگـــــی هــوای محیط PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

آلودگـــــی هــوای محیط. به نام خدا. دکتر ماشااله عقیلی نژاد مدير گروه طب کار. اهـمیـت آلودگی هوا. ترکیب هـــوا. تعاریـف:. آلاینده های هوا. آلودگی هوا. تقسیم بندی اتمسفــر ( بر اساس درجه حرارت ). World Effects. Global Warming Ozone Depletion Acid Rain Aerosols Economic Losses.

Download Presentation

آلودگـــــی هــوای محیط

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5383614

آلودگـــــی هــوای محیط

به نام خدا

دکتر ماشااله عقیلی نژاد

مدير گروه طب کار


5383614

اهـمیـت آلودگی هوا


5383614

ترکیب هـــوا


5383614

تعاریـف:

آلاینده های هوا

آلودگی هوا


5383614

تقسیم بندی اتمسفــر( بر اساس درجه حرارت )


World effects

World Effects

  • Global Warming

  • Ozone Depletion

  • Acid Rain

  • Aerosols

  • Economic Losses


Greenhouse effect

اثر گلخانه ای(Greenhouse Effect)


5383614

پدیده وارونگی دما(هوای پایدار)

( Inversion Phenomenon )


5383614

حوادث ناشی از آلودگی هوا

1- دره میوز بلـژیک

2- پنـسیلوانیا

3- لنـــدن

4- نیـویـورک


5383614

منابع آلودگی هوا

منـــابع طبیـعــی

منـــابع مصــنوعـی

طوفان ها

وسایط نقلیه

آتشفشان ها

صنایع

آتش سوزی ها

منابع تجاری و خانگی

شهاب های آسمانی


5383614

طبقــه بندی منابعآلوده کننده


5383614

طبقه بندی صـنایــعبر اساس

فرآیند و عملیات کاری


5383614

نمونه های واکنش های شیمییایی مواد در اتمسفــر


5383614

اثرات آلاینده های هوای محیط زیستبر

سلامت افراد جامعه


5383614

مقررات و استانداردهای

آلودگی هوا


5383614

استانداردهای کیفیت هوای تعیین شده به وسیلهEPI


5383614

کیفیت هوا وPSIمقادیر


5383614

شاخص استانداردهای مواد آلایندهTSP


5383614

روش های کنتـرل آلودگی هوا

کنتـرل وسایط نقلیه

کنتـرل صنایع


  • Login