MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA - PowerPoint PPT Presentation

Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella
Download
1 / 34

  • 539 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA. PROF.DR.MEHMET TEKEREKOĞLU. OLGU. 15 yaşında kız 5 gündür balgamsız öksürük ve ateş mevcut. Belirtiler yavaş yavaş gelişmiştir. Akciğer dinlemede tek tük ral duyulmakta. Göğüs radyografisi sol alt lobda yama tarzında infiltrasyon mevcut.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

MYCOPLASMA-UREAPLASMA VE GARDNERELLA

PROF.DR.MEHMET TEKEREKOĞLU


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

OLGU

15 yaşında kız 5 gündür balgamsız öksürük ve ateş mevcut.

Belirtiler yavaş yavaş gelişmiştir. Akciğer dinlemede tek tük ral duyulmakta.

Göğüs radyografisi sol alt lobda yama tarzında infiltrasyon mevcut.

Soğuk aglütinin testi pozitif’dir.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Tanı

M.pneumoniae’nin yaptığı atipik zatürre. Bu organizma gençlerde görülen atipik zatürrenin en sık rastlanan nedenidir.

Soğuk aglütinin testinde, hastanın serumundaki antikorlar soğukta (4°C) insan alyuvarlarını aglütine eder.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Mycoplasma ve Ureoplasma anaerop bakterilerden gen delesyonu sonucu farklılaşmış bakterilerdir. Hücre duvarları yoktur, canlı hücre dışında çoğalarak hayatlarını sürdürebilen, en küçük bakterilerdir.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Sınıf : Mollicutes

Takım : Mycoplasmatales

Aile : Mycoplasmataceae

Genus I : Mycoplasma

M.pneumoniae

M.hominis

M.salivarium

M.fermentans

M.buccale

M.orale

M.primatuma

Genus II : Ureoplasma

U.urealyticum


Fak ltatif anaerob mikroaerofilik olup sterole gereksinim duyarlar

Fakültatif anaerob - mikroaerofilik olup, sterole gereksinim duyarlar.

Pox viruslarla aynı büyüklükte olup 0.2-0.8 mikrometre boyutundadır.

Pleomorfik, yuvarlak, yıldız, armut şeklinde ve dallanmalar yapar.


H cre duvar olmad i in gram boyanmazlar gram negatiftirler

Hücre duvarı olmadığı için gram boyanmazlar. Gram negatiftirler.

Karanlık alan ve faz-kontrast mikroskobunda logaritmik fazdaki kültürler incelenebilir.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

KÜLTÜRÜremeleri için nükleik asit, protein ve lipid prekürsörlerini içeren zengin besiyerine gereksinim duyarlar. Lipid-kolesterol kompleksi gerekliliği sınıflandırmada temel kriterdir. Üreme sırasında kolesterole gerek duyan tek prokaryottur.

Katı besiyerindeki kolonilerin görüntüsü sahanda yumurta şeklindedir.Bu görüntü koloninin merkezde daha yoğun, agarın derinliğine doğru, periferde ise agarın yüzeyinde üremesinden kaynaklanır.

Ureoplasmalar ise ince koloniler yaparlar, bunlar T tuşu (Tiny) olarak adlandırılırlar.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Üremeleri nazlıdır.

Üreme hızı sıvı besiyerinde 1-6 saat, katı besiyerinde 2 ile 20 gün arasında ürerler.

Nemli ısıya, osmotik değişikliklere, dezenfektanlara duyarlıdırlar.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Antijenik YapıHücre yüzeylerine yapışma özelliğine sahiptirler. Nadiren kan ve dokulara karışırlar. Çoğunlukla müköz membranlara yapışır. Özgül reseptör proteinleri tanımlanmıştır.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Bu adherans özelliğinde

M.pneumonia’da membranda bulunan P1

M.hominis’ de P50-P100 protein

Genital doku tropizmi genital yolda bulunan sulfatid glikolipidler ve glikokonjugatların yüksek konsantrasyonda bulunmalarına bağlıdır.

M.neurolyticum nörotoksin salgılayarak etkisini gösterir.

M.mycoides galakton salgılar ve hücrenin dış yüzeyine çökerek girer.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

U.urealyticumfosfolipidleri hidroliz eden fosfolipaz enzimi üretir. Bu olay arşidonik asidin serbestleşmesini sağlar ve prostaglandin oluşumu gerçekleşir.

Bu ise amnionitis, prematüre doğum, perinatal morbidite ve mortaliteyi tetikler.


Yapt hastal klar

Yaptığı Hastalıklar

M.orale, M.buccale, M.facium, M.lipophilum, M.fermentansbirçoğuağız florasının doğal üyeleridir.

M.salivarum periodontal hastalıklar

M.pneumoniae primer atipik pnömoni, bronşit, bronşiolit, farenjit, krup.

M.hominis Vaginit, servisit, postpartum sepsis, neonatal infeksiyonlar


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

M.genitalium uretrit, artrit (nadir), ÜSYE(nadir)

M.fermentansGÜS infeksiyonları,bakteriemi, internal doku inf.

M.penetransGÜS infeksiyonu.

M.pirum bakteriemi

Fermentans, penetrans ve pirum HIV ve diğer immun sistemi baskılanmış hastalarda sık görülmektedir.

Ureoplasma urealyticum uretrit, üst genital tract ve neonatal infeksiyonlarla karakterizedir.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

LABORATUVAR TANIMuhtemel Örnekler

Boğaz sürüntüsü, nazofarengeal sürüntü, boğaz yıkama suyu, balgam, trakeal ve transtrakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj, akciğer doku örnekleri,Vaginal, servikal sürüntü, prostat sekresyonu, semen, idrar, kan, BOS, amniotik sıvı, synovial sıvı, perikardial sıvı ve dokular (endometrial biopsi, yıkama sıvısı, plasental-amniotik doku, fetal ve abortus dokusu).


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Alınan bu örnekler analjezik ve antiseptiklerle temas etmemeli.

Alınan eküvyon kırılmamalı (baskılayıcı madde açığa çıkmamalı)

Kan kültürü yapılacaksa 2 ml heparin içeren kan kullanılmalı.

Örnekler en kısa sürede ekilmelidir.

Gecikecekse –70° C’de veya sıvı azot içinde dondurulmalıdır.

İdrar ekimi gecikecekse santrifüj edilmeli, sediment transport mediumla 1/1 dilüe edilip dondurulup saklanmalı.

Bu örnekler inceleneceği zaman 37°C su banyosunda çözülmelidir.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Alınan nümune laboratuvara gecikecekse +4° C saklanmalıdır.72 saatten fazla beklememeli ve –20°C asla bekletilmemeli.Preparat hazırlayıp incelemenin pratik değeri yoktur. Ancak floresanlanmış antiserumlarla floresans mikroskobunda görülür.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

NümuneninTransportu %0.5 bovin serum albumin içeren tripticase-soy broth

%10 fetal calf serum içeren, antibiyotiksiz sucrose-phosphate transport besiyeri (2SP)

Kültür:

PPLO agar(%20 atserumu, %10 taze maya özeti destekli)

Methylene blue-glucose diphasic medium

SP-4 diphasic broth ve SP-4 agar,

EDWARD sıvı besiyeri

U broth ve U agar besiyerleri kullanılmaktadır.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

İlk izolasyon için besiyerine penicillin ilave edilmelidir. Ekimler sıvı besiyerine seri sulandırımla ekilir. Daha sonra sub kültürler sıvı veya katı besiyerine yapılır.

İlk izolasyonda M.pneumoniae sahanda yumurta görüntüsü vermez. Subkültürde gözlenir. %5 CO2’li ortamda iyi ürerler.

Ureoplasmalar kolonileri çok küçüktür. Sahanda yumurta görüntüsü oluşturmazlar.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Antijen – Antikor aranması

immunofloresan,

counterimmunoelektroforez,

immunoblot,

EIA, ELISA

PCR tekniği

Kompleman birleşmesi,

Hemaglütinasyoninhibisyon,


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Ancak normalde insanda antikorlar bulunabileceğinden titrenin zamanla yükselmesi değerlidir.

M.pneumoniae infeksiyonlarında olguların %50’sinde insan O grubu eritrositlerine ya da hastanın kendi eritrositlerine karşı soğukta aglutinasyon yapan antikorlar oluşur. Bunları ortaya konulması ve antikor titresinin yükselmesinin tanı değeri vardır.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Tedavi: Hücre duvarları olmadığı için penisilin ve sefalosporinlere gibi beta-laktam antibiyotiklere doğal olarak dirençlidir.

M.pneumoniae için tetrasiklin, eritromisin kullanılır.

M.hominis için Tetrasiklin, Klindamisine duyarlı, Eritromisine dirençlidir.

U.urealyticum Tetrasiklin, Eritromisine duyarlı iken, Klindamisine genellikle dirençlidir.

Antibiyotiklere direnç kromozomal mutasyonla veya transpozonlarla oluşmaktadır.


Antibakteriyel duyarl l k

Antibakteriyel Duyarlılık

Agar Dilüsyon Yöntemi : Agar sulandırımı yapılır. Koloni oluşmasının önlendiği son dilüsyon kabul edilir.

Minimal İnhibisyon Yöntemi: Özellikle Ureoplasmalarda uygulanmaktadır. Üremede renk değişikliği görülür. Üremenin engellendiği son tüpte en yüksek antibiyotik dozu mevcutturki bu konsantrasyonda renk değişimi gözlenmez.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Aşağıdaki bakterilerden hangisine bağlı olarak gelişen enfeksiyonların tedavisinde β-laktam grubu antibiyotiklerin kullanımı uygun değildir? (TUS 2008 nisan)

A) Staphylococcus aureus

B) Mycoplasma pneumoniae

C) Haemophilus influenzae

D) Neisseria meningitidis

E) Streptococcus pyogenes


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi soğuk aglütinin oluşumuna neden olur? (TUS Eylül 2006)

A) Rickettsia rickettsii

B) Chlamydia trachomatis

C) Mycoplasma pneumoniae

D) Streptococcus pneumoniae

E) Chlamydia pneumoniae


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

450 nm'lik süzgeçlerden geçebilen, hücre duvarı bulunmayan, üreaz pozitif ve sıklıkla idrar yolu enfeksiyonuna yol açan bakteri hangisidir? (TUS Nisan 2001)

A) Ureaplasma urealyticum

B) Naisseria gonore

C) Actinomyces israelii

D) Blastomyces urealyticum

E) Gardnerella vaginalis


Verilen bakteri iftlerinden hangileri zar filtrelerden s z lebilir tus nisan 98

Verilen bakteri çiftlerinden hangileri zar filtrelerden süzülebilir? (TUS Nisan 98)

A)Klamidya - Leptospira

B)Üreoplazma - Streptokoklar

C)Mikoplazma – L form

C)Riketsia - Yersinia

E)Borelia - Treponema


Mycoplazmalar l formundan ay ran zellik hangisidir tus eyl l 94

Mycoplazmaları L-formundan ayıran özellik hangisidir? (TUS Eylül 94)

A)Koloni morfolojisi

B)Penisiline dirençli olması

C)Sterol bulunması

D)Yavaş üremesi

E)Hücre duvarının olmaması


Gardnerella vaginalis

Gardnerella vaginalis

0.5-1.5 mikrometre boyutlarında

Hareketsiz, sporsuz ve kapsülsüz

Fakültatif anaerop CO2’li ortamda yavaş olarak çoğalan, pleomorfik bir bakteridir.

Gram variable %20-40 normal vaginal flora da bulunur.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Kötü kokulu vaginal akıntı ve bakterilerle örtülü vagen epitel hücreleri olan clue cell (anahtar hücreler) ile karakterize bakteriyel vaginozise neden olur.

Postpartum bakteriyemi

Endometrit

Vaginal apselere neden olabilir.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

Hasta başında alınan örneğin üzerine KOH damlatılırsa tipik çürümüş balık kokusu alınır.

Enfekte hastanın vaginal sekresyonunda bulunan yüksek konsantrasyondaki aminlerden kaynaklanmaktadır.

İnsan kanı içeren besiyerinde hemoliz yaparak ürer. Hayvan kaynaklı kan içeren besiyerine hemoliz oluşturmaz.

Oksidaz ve katalaz aktivitesi yoktur.

Gram boyasında epitel hücreleri içerisinde gram değişken cocobasillerin görülmesi tanı koydurucudur (Clue cell).


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

G.vaginalis çeşitli extragenital bölgelerden de elde edilmiştir.

Kan, idrar, erkek üretrası, perinefrik abselerden, farinks ve intraabdominal sıvılardan da izole edilmiştir.

G.vaginalis enfeksiyonlarının tedavisinde

Metranidazol

Trimethoprim

Sulfonamidler kullanılabilir.

Tedavide reinfeksiyonu önlemek için eşlerin birlikte tedavisi gerekir.


Mycoplasma ureaplasma ve gardnerella

SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


  • Login