ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 62

НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА. НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ. ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ СКУПА. Упознавање учесника са основним поставкама професионалног развоја Упознавање учесника са начинима планирања и израде плана стручног усавршавања

Download Presentation

НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014. РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

НОВИ ПАЗАР, 15.3.2014.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРЕФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ


ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ СКУПА

 • Упознавање учесника са основним поставкама професионалног развоја

 • Упознавање учесника са начинима планирања и израде плана стручног усавршавања

 • Оспособљавање учесника за креирање портфолија


ПЛАН РАДА

Увод

 • Портфолио професионалног развоја

 • Израда портфолија професионалног развоја

 • Како прикупити доказе за формирање портфолија


Шта значи реч портфолио?

Фасцикла

Мапа са репрезентативним

радовима

Службена торба


Због чега користимо реч портфолио / а недосије/ а не радна биографија

Све су речи страног порекла (портфолио латинског, досије француског)

Досије код нас често асоцира на полицијски досије

Радна биографија није довољна, она је саставни део портфолиjа


Шта је портфолио професионалног развоја?

Портфолио је по одређеном критеријуму брижљиво организована и развијена збирка разноврсних материјала која даје слику о томе шта наставник, васпитач или стручни сарадник зна и може да уради, одсликава његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.


Шта је то портфолио?

Према Правилнику о СУ:

систематично праћење, анализирање и вредновање свог:

- ОВР

- развоја компетенција

- напредовања и професионалног развоја

чување у одређеном облику:

- најважнијих примера из своје праксе

- примера примене наученог током СУ

- личног плана професионалног развоја


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈНАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА

 • ЧЛАН 129.

 • НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧ И СТРУЧНИ САРАДНИК, СА ЛИЦЕНЦОМ И БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ, ДУЖАН ЈЕ ДА СЕ СТАЛНО УСАВРШАВАРАДИ УСПЕШНИЈЕГ ОСТВАРИВАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И СТИЦАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА ПОТРЕБНИХ ЗА РАД, У СКЛАДУ СА ОПШТИМ ПРИНЦИПИМА И ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА.

 • У ТОКУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧ И СТРУЧНИ САРАДНИК МОЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ДА НАПРЕДУЈЕ СТИЦАЊЕМ ЗВАЊА: ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, САМОСТАЛНИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК, ВИШИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК И ВИСОКИ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК.

 • ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У СКЛАДУ СА ПРИОРИТЕТИМА УСТАНОВЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА И ПРИОРИТЕТИМА МИНИСТАРСТВА, ДОНОСИ ОРГАН УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ.


ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

НАЦИОНАЛНИ НИВО

ПРИОРИТЕТИ

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ НИВО

ПРИОРИТЕТИ

ШКОЛА - УСТАНОВА

ПОЈЕДИНАЦ

SWOT

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

САМОПРОЦЕНА

ЗНАЊА

ВЕШТИНА

ВРЕДНОСНИ СТАВОВИ

К О М П Е Т Е Н Ц И Ј Е


КАКО ДОЋИ ДО ПЛАНА

СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА?

СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ УТВРЂУЈЕ СВОЈЕ ПОТРЕБЕ И ИЗРАЂУЈЕ

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

(ПРЕДХОДИ МУ ПИСАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ)

СТРУЧНИ АКТИВИ ПРАВЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА ОСНОВУ ЛИЧНИХ ПЛАНОВА И У СКЛАДУ СА ПОТРЕБОМ ВЕЋИНЕ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ПРОЦЕЊУЈЕ, РАЗМАТРА И ПРЕДЛАЖЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ,

А НА ОСНОВУ ПЛАНОВА СТРУЧНИХ АКТИВА

ДИРЕКТОР ПРЕДЛАЖЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ШКОЛСКОМ ОДБОРУ

ШКОЛСКИ ОДБОР УСВАЈА ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ


ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕТЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА УСТАНОВА ПЛАНИРА НА ОСНОВУ ИСКАЗАНИХ ЛИЧНИХПЛАНОВА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА, РЕЗУЛТАТАСАМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ, ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕНОСТИСТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА, ЗАДОВОЉСТВА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА И ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА.

ЛИЧНИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА, САЧИЊАВАСЕ НА ОСНОВУ САМОПРОЦЕНЕ НИВОА РАЗВИЈЕНОСТИ СВИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА . . .


ШТАОБУХВАТАТОККАРИЈЕРЕ?

КАРИЈЕРАТРАЈЕЦЕОЖИВОТ:

ПОЧИЊЕПОЛАСКОМУВРТИЋИНЕЗАВРШАВАСЕОДЛАСКОМУПЕНЗИЈУ,

ВЕЋТРАЈЕСВЕДОКЈЕЧОВЕКАКТИВАН


ОБЛИЦИ ОБРАЗОВАЊА

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ (Formal Education) -ограничено, редовно, хијерархијски структурисано учење – диплома (школе,факултети)

ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – (Informal Education)- ”учење у ходу” (непланирано, индивидуално, лично иницирано образовање).

НЕФОРМАЛНО ОРАЗОВАЊЕ

(Non-formal Education) -организовани и планирани садржаји који се одвијају ван формалног система образовања (семинари, курсеви...)


 • СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ:

 • ОТВОРЕН,ДИНАМИЧАН И ТРАЈАН ПРОЦЕС КОЈИ ПОВЕЋАВА НАСТАВНИКОВУ СВЕСНОСТ О УНАПРЕЂЕЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА,

СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ЕЛЕМЕНТИ БИОГРАФИЈЕ


УНАПРЕЂЕНО ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

И НАПРЕДОВАЊА

ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

И НАПРЕДОВАЊА

ВИЗИЈА РАЗВОЈА

ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА

АНАЛИЗА СТАЊА

ИЗРАДА ПЛАНА


SWОТАНАЛИЗАУОБЛАСТИСТРУЧНОГУСАВРШАВАЊАПРИМЕЊУЈЕСЕКРОЗ

ЧЕТИРИКОРАКА

ПРОЦЕНАСНАГЕИСЛАБОСТИСАМЕУСТАНОВЕ УВЕЗИСАСТРУЧНИМУСАВРШАВАЊЕМИНАПРЕДОВАЊЕМ

1.

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ МОГУЋНОСТИ / ШАНСИИОПАСНОСТИ / ПРЕТЊИ, КОЈЕУСТАНОВА, МОЖЕ ДАКОРИСТИИЗОКРУЖЕЊА АУВЕЗИСАСТРУЧНИМУСАВРШАВАЊЕМИНАПРЕДОВАЊЕМ

2.

ДЕФИНИСАЊЕ ГОДИШЊИХ ЦИЉЕВА УСТАНОВЕ У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ,

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УСТАНОВЕ

3.

4.

ИЗРАДАПЛАНОВА СТРУЧНОГ

УСВРШАВАЊА УСТАНОВЕ


РЕЗУЛТАТЕSWОТАНАЛИЗЕ

МОЖЕТЕУПОТРЕБИТИ И MOГУ ПОМОЋИ -

АКО СУ РЕАЛНИ, ИСКРЕНИ, ОБЈЕКТИВНИ И ЛИШЕНИ ЛИЧНОГ СТАВА И ЛИЧНОГ ПРОЦЕЊИВАЊА НЕКОГА И НЕЧЕГА

САВЕТ :

ФОРМИРАЈТЕ ТИМ КОЈИ ЋЕ:

ОПШТЕ СТАВИТИ ИСПРЕД ЛИЧНОГ,

РАЦИОНАЛНО НАДИРАЦИОНАЛНИМ,

КРАЈЊЕ ПОШТЕНО И ОБЈЕКТИВНО


АКОУРЕЗУЛТАТИМА

SWОТАНАЛИЗЕ, НЕМАСЛАБОСТИ,

МАНАИЛИОПАСНОСТИ –

БУДИТЕСИГУРНИДАТУНЕШТОНИЈЕУРЕДУ !


СТАНДАРДИКОМПЕТЕНЦИЈА

ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ

ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА

АПРИЛ 2011.


УЛОГА НАСТАВНИКА ЈЕ ВИШЕСТРУКА:

РАЗВИЈА КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА,

КОЈЕ ИХ ОСПОСОБЉАВАЈУ ЗА ЖИВОТ И РАД И НА ТАЈ НАЧИН

ИМ ПРУЖА ОСНОВУ ЗА ДАЉЕ УЧЕЊЕ

ПРУЖА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА

ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА,

ПОДРШКА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ, ДА ОСТВАРЕ ОБРАЗОВНЕ И ВАСПИТНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ У СКЛАДУ СА СВОЈИМ МОГУЋНОСТИМА


НАСТАВНИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СУ КАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕ ИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХ АКТИВНОСТИ У

ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СЕ ОДРЕЂУЈУ НА ОСНОВУ ЦИЉЕВА И ИСХОДА УЧЕЊА, КОЈИ ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ СТАНДАРДЕ

О ТОМЕ КАКВО СЕ ПОУЧАВАЊЕ СМАТРА УСПЕШНИМ

ЦЕНТРАЛНУ УЛОГУ У УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИМАЈУ НАСТАВНИЦИ ЈЕР ОНИ НЕПОСРЕДНО УТИЧУ НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ СКУП ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА, ВЕШТИНА И ВРЕДНОСНИХ СТАВОВА НАСТАВНИКА


ВЕШТИНЕЗА 21. ВЕК

ВЕШТИНЕАДАПТАЦИЈЕ

КРИТИЧКОРАЗМИШЉАЊЕ

ВЕШТИНЕУЧЕЊА

КОМУНИКАЦИЈСКЕВЕШТИНЕ

ВЕШТИНЕРЕШАВАЊАПРОБЛЕМА

САРАДЊАИТИМСКИРАД

ОТПОРНОСТНАСТРЕС


МОТИВАЦИЈА ЈЕСТЕ ПРОЦЕС

ПРЕУЗИМАЊА ОДГОВОРНОСТИ

И АКТИВНЕ УЛОГЕ У КРЕИРАЊУ

ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА


САМОПРОЦЕНА ЗНАЊА И ВЕШТИНА

ПОТРЕБНИХ ЗА РАД У ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ/ШКОЛИ

З Н А Њ А :

УЖЕ СТРУЧНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ;

ИЗ ПЕДАГОГИЈЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ;

О РАЗЛИЧИТИМ МЕТОДАМА, ТЕХНИКАМА И АКТИВНОСТИМА;

О РАЗВОЈНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДЕЦЕ;

О ТЕХНИКАМА УЧЕЊА;

О ПЛАНИРАЊУ И ЕВИДЕНТИРАЊУ РАДА;

О ОСНОВАМА ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА;

О ТЕХНИКАМА ЕВАЛУАЦИЈЕ И САМОЕВАЛУАЦИЈЕ;

О НАЧИНИМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ;

ИНФОРМАТИКЕ;

СТРАНИ ЈЕЗИК;

ПОЗНАВАЊЕ ЗАКОНА, ПРОПИСА, ПРАВНИХ АКАТА, ПРОЦЕДУРА....

В Е Ш Т И Н Е :

ТИМСКИ РАД;

КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ;

АКТИВНО СЛУШАЊЕ;

НАЧИН РАДА СА ДЕЦОМ-ИНДИВИДУАЛНИ, ГРУПНИ, ФРОНТАЛНИ, РАД У ПАРОВИМА;

ИЗРАДА СРЕДСТАВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД;

ОРГАНИЗАЦИЈА РАЗНИХ АКТИВНОСТИ;

КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА;

КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ ТЕХНИКА У РАДУ СА ДЕЦОМ;

ПРЕНОШИЊЕ ЗНАЊА ДЕЦИ-ПОДУЧАВАЊЕ,

САМОЕВАЛУАЦИЈА;

ИЗРАЖАВАЊЕ,

МОТОРИЧКЕ, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ,

ЕМПАТИЈА,

ПОКРЕТАЊЕ, ИНИЦИРАЊЕ И ВОЂЕЊЕ РАЗНИХ АКТИВНОСТ,

САРАДЊА СА ОСТАЛИМ УЧЕСНИЦИМА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ.


АКО ЈЕ ШКОЛА ФАБРИКА БУДУЋНОСТИ

НАСТАВНИК ЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ И ПРТЕ ПРОФЕСИЈЕ

ПРофесионализам,

ПРодуктивност,

ПРомишљеност,

ПРиврженост,

ПРавовременост,

ПРоницљивост,

ПРеданост,

ПРогресивност,

ПРимереност,

ПРедусретљивост,

ПРијатељство...

и све оно што је добро за ученика, родитеља, школу и државу


КОМПЕТЕНЦИЈЕ


К О М П Е Т Е Н Ц И Ј Е :

НАСТАВНУОБЛАСТ,

ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ

ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА


УЧЕЊЕ ЗА

ЗНАЊЕ

НАСТАВНУ ОБЛАСТ,

ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ

К1

УЧЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ И РАД

ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

К2

УЧЕЊЕ ЗА ЛИЧНИ РАЗВОЈ

УЧЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ ЖИВОТ

ПОДРШКА РАЗВОЈУ

ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

К3

КОМУНИКАЦИЈА И

САРАДЊА

К4


КОМПЕТЕНЦИЈЕИ ИНДИКАТОРИ

КОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ

К2

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

К3

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ

К4

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДА

К1

ЗНАЊА

ПЛАНИРАЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈА

ВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈА

УСАВРШАВАЊЕ

30


ГОДИШЊИЛИЧНИПЛАН

ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА

ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА,

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

ЈЕСТЕ ОСНОВА И ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО, ЗА

ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УСТАНОВЕ/ШКОЛЕ,

И ОБА ПЛАНА РАДЕ СЕ УПОРЕДО.

ПРИ ИЗРАДИ ГЛП, АНАЛИЗИРАЈТЕ СОПСТВЕНУ

БИОГРАФИЈУ, У ДЕЛУ ЗАХТЕВА ПОСЛА КОЈИ ОБАВЉАТЕ,

НАЧИНИТЕ ЛИЧНУ ПРОЦЕНУ /САМОЕВАЛУАЦИЈУ КОМПЕТЕНЦИЈА, ПОТРЕБА, ИНТЕРЕСОВАЊА,

ПРАВАЦА РАЗВОЈА И ПРИОРИТЕТА УСТАНОВЕ И РЕАЛНИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ОСТВАРЕЊЕ ЖЕЉА И ПЛАНОВА


ПРОЦЕНА КОМПЕТЕНЦИЈА =

САМОПРОЦЕНА

ЕКСТЕРНА ПРОЦЕНА

................

ДИРЕКТОР, РОДИТЕЉИ

О С Т А Л О

ТЕСТ/ИСПИТ

СИМУЛАЦИЈА

УЧИОНИЦА

ШТА СЕ ДЕШАВА У УЧИОНИЦИ

ПРОМЕНА ПОТРЕБА НИЈЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТРЕБА


КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБРОГ ПЛАНА


ШКОЛА/УСТАНОВА :

ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ ГОДИНУ


ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ ГОДИШЊИ

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ?

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА;

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ;

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ;

ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА;

КОМПЕТЕНЦИЈЕ;

ТЕМЕ;

СТРУЧНИ ОРГАНИ;

ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ.


ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ

УСАВРШАВАЊА ШКОЛЕ


ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ПРАВОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАЊЕ О СВИМ АСПЕКТИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ДОБРО ИНФОРМИСАЊЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ РАВНОПРАВНОСТ, ПОДСТИЧЕ МОТИВАЦИЈУ И ЕФИКАСНОСТ У РАДУ

БИТНО ЈЕ ИЗАБРАТИ НАЧИН КОЈИ ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ДА ПРОЦЕС ТЕЧЕ НЕСМЕТАНО, НА ВРЕМЕ И ТАЧНО


НИВОИ ИНФОРМИСАЊА

ИНФОРМИСАЊЕ МОЖЕ БИТИ НА НИВОУ:

СТРУЧНОГ ВЕЋА

ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА

НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

САВЕТА РОДИТЕЉА

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ/УПРАВНОГ ОДБОРА


ОБAВЕШТЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ИНФОРМИСАЊА ТРЕБА ДА САДРЖИ :

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЋЕ РЕАЛИЗОВАТИ НЕКИ ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ ИЛИ ЋЕ СЕ УСАВРШАВАТИ ВАН УСТАНОВЕ

НАЗИВ ТЕМЕ И ОБЛИКА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАПОСЛЕНОГ КОЈИ ЈЕ ПОКРЕНУО ПРОЦЕДУРУ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА


КАДА ИМАМО ДОБАР ПЛАН,

ЛАКО ЈЕ НАПИСАТИ ИЗВЕШТАЈ


ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ

ОБАВЕЗАУСТАНОВЕЈE РАЗМAТРАЊЕИЗВЕШТАЈA ОСТРУЧНОМУСАВРШАВAЊУСАРЕЗУЛТАТИМАПРИМЕНE СТЕЧEНИХ

ЗНАЊA ИВЕШТИНА

ИЗВЕШТАЈЗАПОСЛЕНОГ O СТРУЧНОМУСАВРШАВAЊУ

ГОДИШЊИИЗВЕШТАЈОРЕАЛИЗАЦИЈИПЛАНИРАНОГСТРУЧНОГУСАВРШАВAЊАИНАПРЕДОВАЊA НАНИВОУУСТАНОВЕ


ИЗВЕШТАЈИ ЗАПОСЛЕНОГ


ШТА ЈЕ ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА?

« ПОРТФОЛИО ЈЕ, ПО ОДРЕЂЕНОМ КРИТЕРИЈУМУ,

БРИЖЉИВО ОРГАНИЗОВАНА И РАЗВИЈЕНА ЗБИРКА

РАЗНОВРСНИХ МАТЕРИЈАЛА КОЈА ДАЈЕ

СЛИКУ О ТОМЕ

ШТА НАСТАВНИК, ВАСПИТАЧ ИЛИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗНА И

МОЖЕ ДА УРАДИ, ОДСЛИКАВА ЊЕГОВА ПОСТИГНУЋА,

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО, СТАВОВЕ И РАЗМИШЉАЊА. »

(БИЉАНА ЛАЈОВИЋ, ЗУОВ)


Функција портфолиа


САДРЖАЈ ПОРТФОЛИА


БИОГРАФИЈА ЈЕ ОСНОВА ЗА БОЉЕ САГЛЕДАВАЊЕ СОПСТВЕНИХРЕСУРСА, ПОТЕНЦИЈАЛА, ПОТРЕБА

ПРАВЉЕЊЕ ЛИЧНОГ ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

НАПРЕДОВАЊЕ У КАРИЈЕРИ

ИЗРАДА ПОРТФОЛИА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

САГЛЕДАВАЊЕ РЕСУРСА/КАПАЦИТЕТА УСТАНОВЕ

ИЗРАДА ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

ПОРТФОЛИО КАО ДОКУМЕНТ О СТРУЧНОМ И ПРОФЕСИОНАЛНОМ НАПРЕДОВАЊУ


РАДНАБИОГРАФИЈА :

ЛИЧНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

ПЛАН НАПРЕДОВАЊА У ЗВАЊУ

ИЗРАДА РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ, ПРЕДСТАВЉА

ПОЧЕТАК, ПРВИ КОРАК, У ИЗРАДИ :


ИЗБОР ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОРТФОЛИО

„ЗБОГ ЧЕГА БИРАМ ОВАЈ РАД/МАТЕРИЈАЛ,

ШТА ОН ИЛУСТРУЈЕ,

ДА ЛИ ПОКАЗУЈЕ ДА МЕ ВОДИ КА ПОСТАВЉЕНОМ

ЖЕЉЕНОМ ЦИЉУ?“

3. 3. 2014.


 • Шта могу бити прилози:

 • планови активности, припреме за час

 • ученички радови, продукти деце

 • анализе рада одељења/групе и појединаца

 • примери вредновања радова деце, односно ученика

 • резултати тестова ученика

 • примери анкета, тестова, упитника, њихова анализа

 • примери писане повратне информације ученицима

 • анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега

 • прикази стручних радова

 • дневнички записи, повремене белешке и коментари

 • идеје за наредно планирање

 • препоруке и савети колега

 • фотографије, снимци, аудио-записи са коментарима

 • лични план професионалног развоја

 • записници, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали активностима/часу

 • сопствене рефлексије у вези са прилозима

 • „Због чега бирам овај рад/материјал, шта он илуструје, да ли показује да ме води ка постављеном, жељеном циљу?“

 • САВЕТ: најлакше вам је да ову страну уз прилоге које наводите, убаците у провидну фасциклу коју качите у ваш порфолио


 • Login