بنام او
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

بنام او که شایسته سپاس و ستایش است PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

بنام او که شایسته سپاس و ستایش است. پایان عمر برنامه ریزی استراتژيک. مجتبی لشکربلوکی استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر. Google search: 10,700 results. “Strategic planning is DEAD ”

Download Presentation

بنام او که شایسته سپاس و ستایش است

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


بنام او

که شایسته سپاس و ستایش است

پایان عمر برنامه ریزی استراتژيک

مجتبی لشکربلوکی

استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر


Google search: 10,700 results

“Strategic planning

is DEAD”

Strategy – as we knew it – is dead: welcome tothe fast strategy game


چند نمونه موردی

 • 1- یکی از بزرگترین هلدینگهای کشور، مشاور معروف استراتژی.

 • 2- زندگی نامه کارآفرینان (چگونه موفق شدم؟)

 • 3-شیوه استیو جابز


برنامه ریزی استراتژيک

تماس خود را با دغدغه های اصلی شرکت از دست داده است.

دغدغه: قیمت مواد اولیه و تامین تجهیزات از خارج

استراتژی: توسعه محصولات

1


برنامه ریزی استراتژيک

استاتیک تر از آن است که پاسخگوی تلاطم ها باشد.

2


2002, Strategic Direction, Vol. 23, Issue 4

DOWN WITH Strategy

In defense of short term thinking


برنامه ریزی استراتژيک

در زمان های خاصی رخ می دهد اما سازمان در تمام طول سال تصمیم گیری استراتژيک می کند.

3


Stop Making Plans; Start Making DecisionsHBR, January 2006


Stop making plans; Start making decisionsJanuary 1, 2006 HBR

 • برنامه ریزی استراتژيک نفوذی بر استراتژی های سازمان ندارد.

 • مدیران ارشد بیرون فرآیند برنامه ریزی، تصمیمات استراتژيک می گیرند.

 • لذا این تصمیمات استراتژیک، به اندازه کافی تحلیل نمی شوند.


برنامه ریزی استراتژيک،

تبدیل شده است به ماشین های فرم پر کن!

4


Hamel, HBR, 1996, july

 • Form filling machine

 • Giving planners responsibility for strategy is like asking a bricklayer to create Michelangelo’s Piéta

 • Strategic planning is not strategic.


برنامه ریزی استراتژيک نامفهوم است.

سازمان باید خود را با مدل های و اصطلاحات و قواعد برنامه ریزی استراتژيک تطبیق دهد.

نمونه: مدیر عامل سابق یک از شرکت های سرمایه گذاری، 1000 میلیاردی به جای پروفسور استراتژی

5


نامفهوم بودن برنامه ریزی و نتایج آن

 • متخصص کسی است که موضوع ساده ای را چنان پیچیده می کند که باورت می شود پیچیدگی موضوع تقصیر توست

 • روزی انیشتین به چارلی چاپلین گفت:می دانی آنچه که باعث شهرت تو شده چیست؟این است که تو حرفی نمی زنی و همه حرف تو را می فهمند!چارلی هم با خنده می گوید:تو هم می دانی آنچه باعث شهرت تو شده چیست؟این است که تو با اینکه حرف می زنی، هیچکس حرفهایت را نمی فهمد!

 • بارزترین دلیل هوشمندی موجودات فضایی این است که هرگز نکوشیده اند تماس بگیرند.


برنامه ریزی استراتژيک مرده است.

برنامهریزی استراتژيک سد راه تصمیم گیری استراتژيک شده است.

مدیران راه خود را از آن جدا کرده اند

برنامه ریزی استراتژيک دیگر استراتژيک نیست.


نتایج Bain and company


 • کسی به 400 شرکت ناموفق اشاره نکرده است.

 • نیاز شرکت های کوچک به برنامه ریزی کم.

 • از تولید به خدمات

 • صنعت مشاوره استراتژی در دنیا رو به افزایش است.

 • پس چرا بالاترین حقوق ها رو مشاوران استراتژی می گیرند.


Long Range PlanningVolume: 27, Issue: 4, Pages: 12-24

Strategic planning

is DEAD

‘nt

 • It CHANGED


کدام برنامه ریزی استراتژيک مرده است؟

1

2

3

 • برنامه ریزی استراتژی کتاب ها

 • در 3 ماه از سال طراحی یا بازبینی می شود.

 • پروژه ای

 • کارشناس محور-مشاور محور

 • استراتژی های ...

 • برنامه ریزی استراتژيک که از ابزارهای عدم قطعیت، عدم اطلاعات به خوبی استفاده نمی کند.

 • برنامه ریزی استراتژيکی که به جای تصمیم گرفتن، کاملا مطابق مدل پیش می رود.

 • تصمیم تولید می کند و نه سند

 • همیشگی است

 • اصالت را به حل موضوعات می دهد و نه خلق استراتژی ها

 • به دغدغه ها مرتبط است.

 • Strategic planning – as we knew it – is dead: welcome tothe new strategy world


پندار ما این است که برنامه ریزی استراتژيک ..

Scenario making

در پاسخ به عدم قطعیت و ابهام آینده

Robust Strategy

در پاسخ به عدم قطعیت و ابهام آینده

Strategic thinking

در پاسخ به زمان واقعی نبودن

Just in time Strategy

در پاسخ به زمان واقعی نبودن

Strategic Decision making

در پاسخ به زمان واقعی بودن، محوریت مدیریت ارشد و اجرایی بودن

Simple rule

در پاسخ به پیچیدگی

Strategic Agility

در پاسخ به غیرمنعطف بودن برنامه ریزی

Real options

در پاسخ به چندگانگی محیطی


مدیریت استراتژیک باید بر مدار تصمیم گیری باشد و نه مدل نه زمان خاص و نه ....

نه ترن، نه ريلها، اصل نيستند،

اصل حركت است.

ژيلبر سيسبرون


بنام او

که شایسته سپاس و ستایش است

مدل مدیریت استراتژيک بر مدار تصمیمات استراتژيک (متا)

مجتبی لشکربلوکی

استاد مدعو دانشکده های مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف و دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر


 • Login