Internationalisering för skolutveckling
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Internationalisering för skolutveckling Stockholm 6 februari 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Internationalisering för skolutveckling Stockholm 6 februari 2012. Internationella programkontoret. Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning främja svenskt deltagande i programmen

Download Presentation

Internationalisering för skolutveckling Stockholm 6 februari 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Internationalisering för skolutveckling

Stockholm 6 februari 2012


Internationellaprogramkontoret

Uppdrag: stödja olika former av internationelltsamarbete inom utbildning

främja svenskt deltagande i programmen

analysera och sprida resultat i syfte att öka kvaliteten inom utbildningsområdet.

Huvudkontor i

Stockholm

Sedan våren 2008 också kontor i Visby


Internationellaprogramkontoret

Uppdrag: stödja olika former av internationelltsamarbete inom utbildning

främja svenskt deltagande i programmen

analysera och sprida resultat i syfte att öka kvaliteten inom utbildningsområdet.

Huvudkontor i

Stockholm

Sedan våren 2008 också kontor i Visby


FrånSverige till helavärlden

Nordplus

LLP

Ettårsprogrammen

eTwinning

Athena

ASPnet(UNESCO:s skolnätverk)‏

IAESTE

Atlas (tidigare APU-utlandoch

Programkontoretsskolstipendier)‏

Linnaeus-Palme

Sidas resestipendium

Minor Field Studies

Den Globalaskolan

Mobilitetssatsning

Stipendier - avgiftstudenter


International

higher education

programmes:

Erasmus Mundus,

Tempus,

Alfa, Edulink, Bilateral

Programmes

Grundtvig

Erasmus

Leonardo

Comenius

Lifelong

Learning

Programme

Youth in Action

Programme

A streamlined architecture: 3 Key actions

Existing programmes

A single integrated programme

Erasmus for All

3.

Policy

Support

2.

Co-operation

projects

1.

Learning

Mobility

 • Specific activities:

 • Jean Monnet

 • Sport

Total budget: € 19 billion over 7 years (+ 70%)


Priority Activities

Key action 1:

Learning mobility of individuals

Key action 2:

Co-operation for innovation

and good practices

Key action 3:

Support for policy reform

 • Staff: teachers, trainers, school

 • leaders and youth workers

 • Students: HE students (including

 • joint/double degrees) and VET

 • Students

 • Masters Students: Erasmus Masters

 • via a new loan guarantee

 • mechanism

 • Youth mobility: volunteering and

 • youth exchanges

 • International dimension: HE mobility for EU and non-EU beneficiaries

 • Strategic partnerships between

 • education institutions (or between

 • youth organisations) and/or relevant

 • actors

 • ‘Knowledge Alliances’: Large-scale

 • partnerships between higher education

 • / training institutions and businesses

 • - ‘Sector Skills Alliances’

 • IT support platforms, including e-

 • Twinning

 • International dimension: Capacity building in third countries, focus on Neighbourhood countries

 • Support to Open Method of

 • Coordination (ET 2020, EU youth

 • strategy) and EU 2020

 • EU transparency tools:

 • valorisation and implementation

 • Policy dialogue with stakeholders,

 • International dimension: Policy dialogue with third countries and international organisations


Förvaltningspartnerskap (Management partnership)

 • Samarbetsavtal mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och medlemsländernas regeringar som undertecknats i 20 länder.

 • Ökad kunskap om EU och förbättrad dialog mellan EU:s institutioner och dess medborgare.

 • Sverige har valt målgrupp skola


2009-2010-2011

Utbildning lärare (1500+)

Lärarhandledning, www.eukunskap.se mm

Rådgivarna

Lärare till Europahuset och Bryssel

Skolledare till Europahuset och Bryssel

Dokumentation och utvärdering

Rapporter Metamatrix

EU-kunskap, uppföljning Skolverket 2007


2012

Skolledare till Europahuset och Bryssel

50 Skolambassadörer

Nätverk

Utvärdering MP

Avsluta för framtiden


2011

Öka kunskapen om EU, EU:s beslutsprocess och aktuella frågor på EU:s dagordning hos lärare, skolledare och beslutsfattare inom det svenska skolväsendet.

Sprida information bland lärare, skolledare och lärarutbildare verksamma i Sverige om de resurser och verktyg som tillhandahålls av svenska och europeiska myndigheter och organisationer.


verksamheten

måluppfyllelse

resultat

kvalitet

skolutveckling


Styrdokument

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

 • Gy 2011

 • Vux 2012

 • kursplaner

 • programmål

 • kursmål


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATIONom nyckelkompetenser för livslångt lärande

1. Kommunikation på modersmålet.

2. Kommunikation på främmande språk.

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.

4. Digital kompetens.

5. Lära att lära.

6. Social och medborgerlig kompetens.

7. Initiativförmåga och företagaranda.

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.


Alla betonar….

kritiskt tänkande

kreativitet

initiativtagande

problemlösning

riskbedömning

beslutsfattande

konstruktiv hantering av känslor


Europa 2020

EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

 • Ersätter Lissabonstrategin

 • Smart och hållbar tillväxt för alla

 • Kunskap och innovation

  Fem övergripande mål

 • Sysselsättning

 • F&U

 • Utsläpp

 • Utbildningsnivån

 • Social delaktighet

  Nationella mål


Internationalisering för skolutveckling

 • Tillfälle till reflektionöveregnauppfattningar, kompetenserochfärdighetergenommötet med andrakulturer

 • Engagerar och motiverar elever och lärare

 • Verklig mottagare, verkligt samarbete

 • Nyainsikteromolikautbildningsmiljöer

 • Erfarenhetavnyasättattundervisaochlära sig

 • Personlighetsutvecklande - utvecklingavyrkesrollen

 • Kompetenshöjande


Bryr sig eleverna?

 • Ungdomars intresse för globala frågor har ökat de senaste fem åren

 • Ungdomar ganska ointresserade av EUmen efterfrågar mer information om EU i skolan

 • Svenska ungdomars kunskaper och inställning till demokrati och samhällsfrågor ligger på genomsnittet för EU:s länder

 • Ungdomar efterfrågar mer information om bl. a miljöfrågor och EU:s roll i världen

  Skolverket 2007


Vad gör vi när vi internationaliserar i skolan?

 • Samarbetar med vänskolor eller skolor vi har kontakt med på annat sätt sedan tidigare.

 • Samarbetar med skolor med fokus på bistånd, t ex samlar in pengar till böcker.

 • Reser och får besök, skuggar en kollega, går på kurs (fokus lärare/skolledare)

 • Deltar i program med fokus på digitalt samarbete; eTwinning

 • Deltar program med finansiering för mobilitet t ex Comenius eller Nordplus (fokus elever)

 • Och på andra sätt…


Jaha, men vad gör man?

 • Samarbetar kring teman som klimat, trafik, historiska händelser, sex och samlevnad, upptäckter

 • Gör musik tillsammans

 • Producerar läromedel, kokböcker, guideböcker

 • Spelar in laborationer och gör rapporter

 • Har föreläsningar med experter via video

 • Gör författarporträtt

 • Har fotoutställningar

 • Dokumenterar och kommenterar politiska processer

 • Undersöker naturfenomen och jämför

 • Gör attitydundersökningar

 • Lär sig tillsammans

 • Lpfö 98

 • Lpo 94

 • Lpf 94

 • Nya kursplaner grundskolan

 • Nya programmål gymnasieskolan

 • Nya kursmål gymnasieskolan


Varför blir det bra – när det är bra?

 • Engagerar och motiverar elever och lärare

 • Verklig mottagare, verkligt samarbete

 • Nya insikter om olika utbildningsmiljöer

 • Erfarenhet av nya sätt att undervisa och lära sig

 • Tillfälle till reflektion över egna uppfattningar, kompetenser och färdigheter genom mötet med andra kulturer

 • Personlighetsutvecklande - utveckling av yrkesrollen

 • Kompetenshöjande


Internationalisering kan

 • Fungera som en katalysator för skolutveckling

 • Hjälpa till att sätta fokus på frågor man vill belysa och bearbeta

 • Ge tillfälle till reflektion kring egen arbetssituation

 • Stärka gemenskap och samhörighet

 • Ge tillfälle till gemensamt lärande


Traffic flow, originally uploaded by eye2eye.


Deltagande i kurser och konferenser, skugga en kollega

Erfarenhetsutbyte och studiebesök

Comenius fortbildning, Atlas konferens, kontaktseminarier

Commenuis fortbildning, Leonardo praktik och utbyten, Studiebesöksprogrammet

Projektsamarbeten

Praktik (elever)

Comenius, Leonardo, Atlas och Nordplus junior förberedande besök och partnerskap.

Leonardo praktik och utbyten,

Atlas praktik

Studier (elever)

Ettårsprogrammen, Comenius elevmobilitet

Internationaliseringen stärks i Sverige

Utvecklingsprojekt och nätverk

eTwinning, Globala skolan, Lär mer om EU, Europass, Euroguidance

Comenius multilaterala projekt och Leonardo utvecklingsprojekt


 • Login