Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012
Download
1 / 70

Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DIOCESE OF ANTIPOLO STO . NIÑO PARISH Modesta Village , San Mateo, Rizal. Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012. Sambayanan ng Pag-asa. PAG-AALAALA. Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin. PAG-AALAALA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DIOCESE OF ANTIPOLO

STO. NIÑO PARISH

Modesta Village, San Mateo, Rizal

Ika-5 ArawngNobenaparasaKapistahanEnero 10, 2012

SambayananngPag-asa


PAG-AALAALA

 • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya

 • saatin


PAG-AALAALA

 • Bayan atingalalahaninPanahongtayo'yinalipinNang ngalanNiya'y

 • atingsambitinPaanong di tayolingapin?


PAG-AALAALA

 • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya

 • saatin


Pagbati at

Paunang

Salita


Panginoon, MaawaKa

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

KRISTO, KAAWAAN MO KAMI.

KRISTO, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.


PambungadnaPanalangin


PagpapahayagngSalitangDiyos


UnangPagbasa

PagbasamulasaSulatni

SAMUEL


Deo De Gratias

SALAMAT SA DIYOS,

SALAMAT SA DIYOS.


SalmongTugunan(Slm)

BASBAS NG KAPAYAPAA’Y

SA BAYAN NG POONG MAHAL


Alleluia

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia!

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia!


MabutingBalita

Ang MabutingBalitangPanginoonayonkay

San Marcos

1: 14 - 20

Papurisa Iyo, Panginoon!


Homiliya


PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayaakosaDiyosAmangmakapangyarihansalahat, na may gawanglangit at lupa.


PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayaakokayHesukristo, iisangAnakngDiyos, Panginoonnatinglahat. Nagkatawang-taoSiya


PagpapahayagngPananampalataya

Lalangng Espiritu Santo, ipinanganakni Santa MariangBirhen.PinagpakasakitniPoncioPilato


PagpapahayagngPananampalataya

ipinakosakrus, namatay, inilibing. Nanaogsakinaroroonanngmgayumao, nang may ikatlongaraw


PagpapahayagngPananampalataya

nabuhaynamag-uli.Umakyatsalangit.NalulukloksakananngDiyosAmangmakapangyarihansalahat.


PagpapahayagngPananampalataya

Doon magmumulangparirito at huhukomsanangabubuhay at nangamataynatao.


PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayanamanakosaDiyos Espiritu Santo, sa banal naSimbahangKatolika,


PagpapahayagngPananampalataya

sakasamahanngmga banal, sakapatawaranngmgakasalanan, sapagkabuhaynamulingnangamataynatao


PagpapahayagngPananampalataya

at sabuhaynawalanghanggan. Amen.


PanalanginngBayan


Panalanginng Bayan

 • DIYOS NG BUHAY, MAHABAG KAYO SA AMIN.


PagdiriwangngHulingHapunan


Isang Alay

Panginoonnarito

angalaysaIyoNagmulasaIyongbayang

masayangnagsalo

Amingsanangmgaalay

gawin Mong totoo


Isang Alay

Itongalak at tinapay

gawindugo'tkatawanMo.Panginoon,

PanginoonalaysaIyoNg yongbayangnagpupuri'tnagkaisasa Iyo


Isang Alay

Bukaspalad naming alaymgabungangito

Ang tinapay at alaknasalupayhango

Patipusonami'tisip

laandin Sa’yo

Nang mabagomagingilawgabaytuladMo


Isang Alay

Pagninoon,

Pagninoonsapatnaito

Ang matuladsa‘Yong pusongyakapangbuongmundo


Isang Alay

Panginooon,

Panginoondingginangsamo

Ng ‘Yong bayansadulangna‘to

Puspusin Mo ng‘Yong

Espiritu angbawattao

nangmakita'tmadamaangpagkakaisasa ‘Yo.


Isang Alay

Panginooon,

Panginoonlahatngito

Isangalay

ng ‘sang bayang

nagmamahalsa ‘Yo


TanggapinnawangPanginoonitongpaghahainsaiyongmgakamay, sakapurihanNiya at karangalan, saating


kapakinabangan at sabuongsambayananNiyang banal.


Santo

Santo, Santo, Santo,

PanginoongDiyosna

makapangyarihan

Napupunoang

Langit at lupa

Ng Kaluwalhatian Mo.

OsanasaKaitaasan


Santo

Pinagpalaangnaparirito

Sa ngalanngPanginoon

OsanasaKaitaasan!


Sa Krus Mo at Pagkabuhay

Sa krus Mo at pagkabuhay,

Kami’ynatubosMongtunay!

PoongHesus naming mahal

Iligtas Mo kamingtanan!

 • PoongHesus naming mahalNgayon at magpakailanman!


Dakilang Amen

 • Amen, Amen, Amen.


Pakikinabang


Pater Noster

Amanamin, sumasalangit Ka, sambahinangNgalan Mo. Mapasaamin

angkaharian Mo,


Pater Noster

Sundinangloob Mo, ditosalupa

paranangsalangit. Bigyan Mo po kami ngamingkakaninsaaraw-araw.


Pater Noster

At patawarin Mo,

O patawarin Mo kami

saamingmgasala,

paranangpagpapatawadnaminsanagkakasalasaamin.


Pater Noster

At huwag Mo pokamingipahintulotsatukso, at iadya Mo kami salahatngmasama.


Acclamation

Sapagkatsa ‘Yonagmumula

angkaharian at kapangyarihan

at angkaluwalhatianmagpasawalang-hanggan!


KorderongDiyos

KorderongDiyos

Na nag-aalis

ngmgakasalanan

ngsanlibutan,

MaawaKasaamin,

 • MaawaKasaamin.


KorderongDiyos

KorderongDiyos

na nag-aalis

ngmgakasalanan

ngsanlibutan.

Ipagkaloob Mo sa

aminangkapayapaan.


Panginoon, hindiakokarapat-dapatnamagpatuloysa Iyo, ngunitsaisangsalita Mo lamang ay gagalingnaako.


AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


AwitngPaghilom

 • Ang baling ngakingdiwa

 • ay sa ‘Yo.H’wagnawang

 • pababayaangmasiphayo.

 • Ikawangbuntong-hininga

 • ngbuhay.

 • DulotMo’ykapayapaan,

 • pag-ibig.


AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


AwitngPaghilom

 • Ako’yakayinsadaang

 • matuwid.H’wagnawang

 • pahintulutangmabighani

 • Ng panandalian at huwad

 • narilag.

 • Ikawangaking tanging

 • Tagapagligtas.


AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


AwitngPaghilom

 • Sigwasa ‘king kalooban,

 • ‘Yong masdan.Pahupainangbugsong

 • kalungkutan.Yakapinngbuonghigpit,

 • ‘Yong anak,Nang mayakap din ang

 • bayanMong ibig.


AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Pakikinabang


Mapagmahalna Sto. Nino

Sa lahatngbagay

At pangyayari,

Huwagmawawalan

Ng pag-asa.

Isipinmonalangna

May kaagapay.

NariyanlangSiya

Sa paligid mo.


Mapagmahalna Sto. Nino

Huwagkangmangamba,

Nariyanlangang

Sto. Nino.

Huwagkangmalumbay,

Nariyanlangang

Sto. Nino.


Mapagmahalna Sto. Nino

Siyalangang may alam,

Kung anoangmangyayari.

Siyalangang may alam,

Ng iyongkinabukasan,

At Siya

angmapagmahalna

Sto.Nino.


Mapagmahalna Sto. Nino

Kaibiganmasdanmo

Ang iyongpaligid,

Maramianghigitang

Kahirapan.

Kaya’tbuksanmo,

Ang iyongmata,

At manaligka

saKanya.


Mapagmahalna Sto. Nino

Huwagkangmangamba,

Nariyanlangang

Sto. Nino.

Huwagkangmalumbay,

Nariyanlangang

Sto. Nino.


Mapagmahalna Sto. Nino

Siyalangang may alam,

Kung anoangmangyayari.

Siyalangang may alam,

Ng iyongkinabukasan,

At Siya

angmapagmahalna

Sto.Nino.


ad
 • Login