Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 70

Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DIOCESE OF ANTIPOLO STO . NIÑO PARISH Modesta Village , San Mateo, Rizal. Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012. Sambayanan ng Pag-asa. PAG-AALAALA. Bayan, muling magtipon Awitan ang Panginoon Sa piging sariwain Pagliligtas Niya sa atin. PAG-AALAALA.

Download Presentation

Ika - 5 Araw ng Nobena para sa Kapistahan Enero 10, 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

DIOCESE OF ANTIPOLO

STO. NIÑO PARISH

Modesta Village, San Mateo, Rizal

Ika-5 ArawngNobenaparasaKapistahanEnero 10, 2012

SambayananngPag-asa


Pag aalaala

PAG-AALAALA

 • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya

 • saatin


Pag aalaala1

PAG-AALAALA

 • Bayan atingalalahaninPanahongtayo'yinalipinNang ngalanNiya'y

 • atingsambitinPaanong di tayolingapin?


Pag aalaala2

PAG-AALAALA

 • Bayan, mulingmagtiponAwitanangPanginoonSa pigingsariwainPagliligtasNiya

 • saatin


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

Pagbati at

Paunang

Salita


Panginoon maawa ka

Panginoon, MaawaKa

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

KRISTO, KAAWAAN MO KAMI.

KRISTO, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.

PANGINOON, KAAWAAN MO KAMI.


Pambungad na panalangin

PambungadnaPanalangin


Pagpapahayag ng salita ng diyos

PagpapahayagngSalitangDiyos


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

UnangPagbasa

PagbasamulasaSulatni

SAMUEL


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

Deo De Gratias

SALAMAT SA DIYOS,

SALAMAT SA DIYOS.


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

SalmongTugunan(Slm)

BASBAS NG KAPAYAPAA’Y

SA BAYAN NG POONG MAHAL


Alleluia

Alleluia

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia!

Alleluia, Alleluia,

Alleluia, Alleluia!


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

MabutingBalita

Ang MabutingBalitangPanginoonayonkay

San Marcos

1: 14 - 20

Papurisa Iyo, Panginoon!


Homiliya

Homiliya


Pagpapahayag ng pananampalataya

PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayaakosaDiyosAmangmakapangyarihansalahat, na may gawanglangit at lupa.


Pagpapahayag ng pananampalataya1

PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayaakokayHesukristo, iisangAnakngDiyos, Panginoonnatinglahat. Nagkatawang-taoSiya


Pagpapahayag ng pananampalataya2

PagpapahayagngPananampalataya

Lalangng Espiritu Santo, ipinanganakni Santa MariangBirhen.PinagpakasakitniPoncioPilato


Pagpapahayag ng pananampalataya3

PagpapahayagngPananampalataya

ipinakosakrus, namatay, inilibing. Nanaogsakinaroroonanngmgayumao, nang may ikatlongaraw


Pagpapahayag ng pananampalataya4

PagpapahayagngPananampalataya

nabuhaynamag-uli.Umakyatsalangit.NalulukloksakananngDiyosAmangmakapangyarihansalahat.


Pagpapahayag ng pananampalataya5

PagpapahayagngPananampalataya

Doon magmumulangparirito at huhukomsanangabubuhay at nangamataynatao.


Pagpapahayag ng pananampalataya6

PagpapahayagngPananampalataya

SumasampalatayanamanakosaDiyos Espiritu Santo, sa banal naSimbahangKatolika,


Pagpapahayag ng pananampalataya7

PagpapahayagngPananampalataya

sakasamahanngmga banal, sakapatawaranngmgakasalanan, sapagkabuhaynamulingnangamataynatao


Pagpapahayag ng pananampalataya8

PagpapahayagngPananampalataya

at sabuhaynawalanghanggan. Amen.


Panalangin ng bayan

PanalanginngBayan


Panalangin ng bayan1

Panalanginng Bayan

 • DIYOS NG BUHAY, MAHABAG KAYO SA AMIN.


Pagdiriwang ng huling hapunan

PagdiriwangngHulingHapunan


Isang alay

Isang Alay

Panginoonnarito

angalaysaIyoNagmulasaIyongbayang

masayangnagsalo

Amingsanangmgaalay

gawin Mong totoo


Isang alay1

Isang Alay

Itongalak at tinapay

gawindugo'tkatawanMo.Panginoon,

PanginoonalaysaIyoNg yongbayangnagpupuri'tnagkaisasa Iyo


Isang alay2

Isang Alay

Bukaspalad naming alaymgabungangito

Ang tinapay at alaknasalupayhango

Patipusonami'tisip

laandin Sa’yo

Nang mabagomagingilawgabaytuladMo


Isang alay3

Isang Alay

Pagninoon,

Pagninoonsapatnaito

Ang matuladsa‘Yong pusongyakapangbuongmundo


Isang alay4

Isang Alay

Panginooon,

Panginoondingginangsamo

Ng ‘Yong bayansadulangna‘to

Puspusin Mo ng‘Yong

Espiritu angbawattao

nangmakita'tmadamaangpagkakaisasa ‘Yo.


Isang alay5

Isang Alay

Panginooon,

Panginoonlahatngito

Isangalay

ng ‘sang bayang

nagmamahalsa ‘Yo


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

TanggapinnawangPanginoonitongpaghahainsaiyongmgakamay, sakapurihanNiya at karangalan, saating


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

kapakinabangan at sabuongsambayananNiyang banal.


Santo

Santo

Santo, Santo, Santo,

PanginoongDiyosna

makapangyarihan

Napupunoang

Langit at lupa

Ng Kaluwalhatian Mo.

OsanasaKaitaasan


Santo1

Santo

Pinagpalaangnaparirito

Sa ngalanngPanginoon

OsanasaKaitaasan!


Sa krus mo at pagkabuhay

Sa Krus Mo at Pagkabuhay

Sa krus Mo at pagkabuhay,

Kami’ynatubosMongtunay!

PoongHesus naming mahal

Iligtas Mo kamingtanan!

 • PoongHesus naming mahalNgayon at magpakailanman!


Dakilang amen

Dakilang Amen

 • Amen, Amen, Amen.


Pakikinabang

Pakikinabang


Pater noster

Pater Noster

Amanamin, sumasalangit Ka, sambahinangNgalan Mo. Mapasaamin

angkaharian Mo,


Pater noster1

Pater Noster

Sundinangloob Mo, ditosalupa

paranangsalangit. Bigyan Mo po kami ngamingkakaninsaaraw-araw.


Pater noster2

Pater Noster

At patawarin Mo,

O patawarin Mo kami

saamingmgasala,

paranangpagpapatawadnaminsanagkakasalasaamin.


Pater noster3

Pater Noster

At huwag Mo pokamingipahintulotsatukso, at iadya Mo kami salahatngmasama.


Acclamation

Acclamation

Sapagkatsa ‘Yonagmumula

angkaharian at kapangyarihan

at angkaluwalhatianmagpasawalang-hanggan!


Kordero ng diyos

KorderongDiyos

KorderongDiyos

Na nag-aalis

ngmgakasalanan

ngsanlibutan,

MaawaKasaamin,

 • MaawaKasaamin.


Kordero ng diyos1

KorderongDiyos

KorderongDiyos

na nag-aalis

ngmgakasalanan

ngsanlibutan.

Ipagkaloob Mo sa

aminangkapayapaan.


Ika 5 araw ng nobena para sa kapistahan enero 10 2012

Panginoon, hindiakokarapat-dapatnamagpatuloysa Iyo, ngunitsaisangsalita Mo lamang ay gagalingnaako.


Awit ng paghilom

AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Awit ng paghilom1

AwitngPaghilom

 • Ang baling ngakingdiwa

 • ay sa ‘Yo.H’wagnawang

 • pababayaangmasiphayo.

 • Ikawangbuntong-hininga

 • ngbuhay.

 • DulotMo’ykapayapaan,

 • pag-ibig.


Awit ng paghilom2

AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Awit ng paghilom3

AwitngPaghilom

 • Ako’yakayinsadaang

 • matuwid.H’wagnawang

 • pahintulutangmabighani

 • Ng panandalian at huwad

 • narilag.

 • Ikawangaking tanging

 • Tagapagligtas.


Awit ng paghilom4

AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Awit ng paghilom5

AwitngPaghilom

 • Sigwasa ‘king kalooban,

 • ‘Yong masdan.Pahupainangbugsong

 • kalungkutan.Yakapinngbuonghigpit,

 • ‘Yong anak,Nang mayakap din ang

 • bayanMong ibig.


Awit ng paghilom6

AwitngPaghilom

 • Panginoonko,

 • hanap-hanapKangpuso.

 • TinigMo’y

 • isangawit: paghilom.


Pakikinabang1

Pakikinabang


Mapagmahal na sto nino

Mapagmahalna Sto. Nino

Sa lahatngbagay

At pangyayari,

Huwagmawawalan

Ng pag-asa.

Isipinmonalangna

May kaagapay.

NariyanlangSiya

Sa paligid mo.


Mapagmahal na sto nino1

Mapagmahalna Sto. Nino

Huwagkangmangamba,

Nariyanlangang

Sto. Nino.

Huwagkangmalumbay,

Nariyanlangang

Sto. Nino.


Mapagmahal na sto nino2

Mapagmahalna Sto. Nino

Siyalangang may alam,

Kung anoangmangyayari.

Siyalangang may alam,

Ng iyongkinabukasan,

At Siya

angmapagmahalna

Sto.Nino.


Mapagmahal na sto nino3

Mapagmahalna Sto. Nino

Kaibiganmasdanmo

Ang iyongpaligid,

Maramianghigitang

Kahirapan.

Kaya’tbuksanmo,

Ang iyongmata,

At manaligka

saKanya.


Mapagmahal na sto nino4

Mapagmahalna Sto. Nino

Huwagkangmangamba,

Nariyanlangang

Sto. Nino.

Huwagkangmalumbay,

Nariyanlangang

Sto. Nino.


Mapagmahal na sto nino5

Mapagmahalna Sto. Nino

Siyalangang may alam,

Kung anoangmangyayari.

Siyalangang may alam,

Ng iyongkinabukasan,

At Siya

angmapagmahalna

Sto.Nino.


 • Login