Krzysztof g omb marcin kuflowski
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI. Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim Mapa potencjału e-Rozwoju Podkarpacia. Koncepcja metodyczna dokumentu. W ramach opracowanej Strategii:.

Download Presentation

Krzysztof GŁOMB Marcin KUFLOWSKI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krzysztof GŁOMB

Marcin KUFLOWSKI

Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim

Mapa potencjału e-Rozwoju Podkarpacia


Koncepcja metodyczna dokumentu

W ramach opracowanej Strategii:

przedstawiona zostaniediagnoza sytuacji stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w

Województwie Podkarpackim w oparciu o analizę informacji o sytuacji w regionie, analizę

danych statystycznych oraz badania ankietowe

 • proponowanei rekomendowane działania i projekty będą powiązaneściśle zzasadą przestrzegania wymogów Komisji Europejskiej określonych w „Przewodniku w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej” - m.in. w sprawie neutralności technologicznej czy otwartego dostępu do infrastruktury teleinformatycznej

 • zostaną zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne – cele i priorytety Województwa Podkarpackiego zostaną określone na podstawie analizy dokumentów strategicznych dla regionu oraz analizy SWOT

 • zostaną wskazane projekty główne – odpowiednio zdefiniowanie i zwymiarowane projekty główne do realizacji w Województwie Podkarpackim do 2013 roku

 • zostaną określone źródła finansowania – nastąpi wskazanie możliwych źródeł finansowania w ramach funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych i innych narzędzi oraz instrumentów finansowych

 • rekomendowane zostanie partnerstwo– nastąpi wskazanie podmiotów, które powinny być zaangażowane w realizację celów i priorytetów Strategii.


Diagnoza stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Podstawowe elementy diagnozy stanu rozwoju SI:

 • Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego w samorządach podkarpackich

 • Analiza ogólnodostępnych danych statystycznych z zakresu społeczeństwa informacyjnego

 • Analiza dokumentów o charakterze strategicznym na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

 • Analiza SWOT/TOWS

 • Mapa potencjału e-rozwoju województwa podkarpackiego


Ankieta inwentaryzacyjna - inspiracje

Badanie inwentaryzacyjne przeprowadzone zostało w ciągu dwóch miesięcy w oparciu o ankietę, która skonstruowana została w oparciu o doświadczenia ekspertów Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” wyniesione z prac nad opracowaniem takich dokumentów jak:

 • e-Strategia Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

 • Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013,

 • Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Łódzkim na lata 2007-2013,

 • Raporty pn. Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwach w latach 2004-2006 realizowane na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Cele badania inwentaryzacyjnego

Dane zebrane w procesie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego posłużyć mają w kompletnej, dogłębnej diagnozie stanu obecnego, która stanowić ma punkt wyjścia do zdefiniowania celów, priorytetów i projektów głównych w zakresie społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim

Inwentaryzacja stanowi również punkt odniesienia dla projektu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowej w Województwie Podkarpackim, będącego kolejnym elementem realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską projektu Strategia informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej


Ankieta inwentaryzacyjna - metodyka

Kolejne kroki:

 • Opracowanie ankiety

 • Konsultacja ankiety z Politechniką Rzeszowską i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

 • Dystrybucja ankiet (pocztą tradycyjną i elektroniczną) do samorządów podkarpackich

 • Uruchomienie punktu konsultacyjnego (tel, mail), wspomagającego samorządy w przygotowaniu ankiet

 • Analiza i rewizja danych ankietowych

 • Zestawienie wyników badania ankietowego

Na ankietę odpowiedziało 98% jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.


Obszary badań inwentaryzacyjnych

 • podstawowe wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  • sprzęt i infrastruktura teleinformatyczna w urzędach

  • kompetencje pracowników

 • typy projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego realizowanych przez samorządy podkarpackie

  • już zrealizowanych

  • będących w trakcie realizacji

  • planowanych do realizacji

 • inwestycje w działania z zakresu społeczeństwa informacyjnego

  • zakup oprogramowania, aplikacji, systemów teleinformatycznych,

  • zakup sprzętu informatycznego

  • koszty podłączenia i utrzymania sieci Internet

  • działanie sieci lokalnych

  • źródła finansowania


92,17

54,55

99,31

90,59

89,03

83,33

98,68

96,77

94,76

72,68

100,00

88,44

88,98

81,92

87,68

71,05

75,00

74,68

92,04

79,30

60,22

86,43

88,85

88,24

100,00

Udział procentowy komputerów w urzędach JSTz dostępem do Internetu


Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego [1]

Podstawowe zbieżności pomiędzy gminami i powiatami:

 • niemal wszystkie urzędy posiadają własną stronę internetową (przeszło 97% gmin i ponad 95% powiatów)

 • w około 30% badanych urzędów realizowane były projekty związane z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej

 • zdecydowana większość gmin (86%) i powiatów (80%) nie posiada i nie korzysta elektronicznego obiegu dokumentów

 • poza nielicznymi wyjątkami podkarpackie gminy (blisko w 96%) i powiaty (90%) nie posiadają dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu społeczeństwa informacyjnego.


Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego [2]

Podstawowe różnice pomiędzy gminami i powiatami:

 • odsetek osób odpowiedzialnych za obsługę infrastruktury i sprzętu teleinformatycznego zatrudnionych na stałe – prawie wszystkie starostwa (97,70%) zatrudniają takie osoby, wobec zaledwie 61,59% gmin

 • średnia liczba osób w urzędzie zajmująca się obsługą infrastruktury i sprzętem teleinformatycznym – w powiecie zatrudnia się średnio prawie 2 takich pracowników, a w gminie – 1,16 osoby

 • odsetek komputerów z dostępem do Internetu – zdecydowana większość (87,63%) komputerów w urzędach gmin ma dostęp do Internetu, z kolei w starostwach jest to raptem 56,82%

 • projekty realizowane i planowane do realizacji – w obu kategoriach znacznie lepsze wskaźniki osiągają starostwa powiatowe

 • średnia wartość projektów obecnie realizowanych i planowanych do realizacji – również jest znacznie wyższa w przypadku powiatów aniżeli gmin

 • odsetek osób zajmujących się tematyką społeczeństwa informacyjnego, wysyłanych na szkolenia, kursy – w znacznie większym stopniu korzystali z tego elementu pracownicy starostw powiatowych.


Typy projektów SI realizowanych na Podkarpaciu

 • projekty zrealizowane

  • zakup komputerów i oprogramowania

  • budowa telecentrów

  • budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów

  • stworzenie portalu informacyjnego gminy/powiatu

 • projekty w trakcie realizacji

  • budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów

  • wdrożenie podpisu elektronicznego

  • stworzenie portalu informacyjnego gminy/powiatu

 • projekty planowane

  • budowa sieci wewnętrznej i wdrożenie obiegu dokumentów

  • wdrożenie podpisu elektronicznego

  • szkolenia dla pracowników samorządowych i jednostek podległych

UWAGA !!! Żaden z typów projektów nie uzyskał więcej niż 20% wskazań w żadnej z kategorii !!!

Dane takie wskazują na istotny deficyt wiedzy i brak lokalnych programów rozwoju SI.


Wielkość inwestycji zaplanowanych przez samorządy na rok budżetowy 2007 [1]

Średnie nakłady powiatów na SI w roku 2007

74 569,40 zł

Średnie nakłady gmin na SI w roku 2007

36 059,42 zł


Wielkość inwestycji zaplanowanych przez samorządy na rok budżetowy 2007 [2]

Średni udział wydatków związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w budżetach podkarpackich samorządów wynosi zaledwie 0,64% (gminy) i 0,46% (powiaty). Tymczasem w RPO WP nakłady na społeczeństwo informacyjne stanowią aż 8,36% ogólnych nakładów.


Planowane nakłady samorządów na inwestycje z zakresu SI w latach 2007-2013

Łączne nakłady na SI planowane przez samorządy na lata 2007-2013 wynoszą 550 574,36 zł (gminy) i 934 381,81 zł (powiaty). Czyli w sumie 1 484 956,17 zł. Podczas gdy planowane w RPO WP nakłady na projekty społeczeństwa informacyjnego w perspektywie 7-letniej to: 95 024 744,00 …euro!


Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [1]

 • Dla uzyskania obrazu faktycznego zróżnicowania rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w województwie łódzkim zaproponowano pomiar z wykorzystaniem tzw. wskaźnika potencjału e-Rozwoju, mierzonego na poziomie jednostek samorządu powiatowego.

 • Do jego skonstruowania użyto 3 wskaźników cząstkowych:

  • Wskaźnik edukacyjny

  • Wskaźnik gospodarczy

  • Wskaźnik innowacyjności

 • W ramach każdego wskaźnika uzyskanym wartościom przyznano punkty w skali 0-4.


Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [2]

 • Każdemu z wyżej wymienionych wskaźników przypisano wagi w następujący sposób:

  • Wskaźnik edukacyjny – 0,3

  • Wskaźnik gospodarczy – 0,3

  • Wskaźnik innowacyjności – 0,4

Wskutek powyższych działań podzielono powiaty wg następujących kategorii

bardzo niski stopień e-Rozwoju

bardzo wysoki stopień e-Rozwoju

niski stopień e-Rozwoju

wysoki stopień e-Rozwoju

przeciętny stopień e-Rozwoju


2,61+

2,01 – 2,60

1,51 – 2,00

0,76 – 1,50

0 – 0,75

Mapa potencjału e-Rozwoju [1]

Brak powiatów o najwyższym

wskaźniku potencjału e-Rozwoju

Wr=0,4*Wi + 0,3*Wg + 0,3*We

Wskaźnik innowacyjności=0,3*i1+0,2*i2+0,5*i3

Wskaźnik gospodarczy=[(g1)+(g2)+(g3)]/3

Wskaźnik edukacyjny=0,3*(e1)+0,3*(e2)+0,2*(e3) + 0,2*(e4)


Wskaźnik potencjału edukacyjnego

We=0,3*(e1)+0,3*(e2)+0,2*(e3)+0,2(e4)

(e1) – liczba uczniów przypadających na 1 komputer

(e2) – odsetek szkół posiadających stronę www

(e3) – liczba uczniów szkół średnich w stosunku do liczby mieszkańców

(e4) – liczba uczniów/studentów/ szkół policealnych w stosunku do liczby mieszkańców

Powiaty o najwyższym wskaźniku edukacyjnym

Powiaty o najniższym wskaźniku edukacyjnym

Krosno

strzyżowski

Rzeszów

jarosławski

Przemyśl

lubaczowski

dębicki

krośnieński

sanocki

rzeszowski


Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [3]


Powiaty o najwyższym wskaźniku gospodarczym

Powiaty o najniższym wskaźniku gospodarczym

Rzeszów

niżański

Krosno

brzozowski

Tarnobrzeg

lubaczowski

stalowowolski

przemyski

Przemyśl

strzyżowski

Wskaźnik potencjału gospodarczego

Wg=[(g1)+(g2)+(g3)]/3

(g1) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PLN na 1 mieszkańca

(g2) – liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców

(g3) – stopa bezrobocia


Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [4]


Powiaty o najwyższym wskaźniku innowacyjnym

Powiaty o najniższym wskaźniku innowacyjnym

Przemyśl

kolbuszowski

Krosno

jarosławski

Rzeszów

rzeszowski

Tarnobrzeg

krośnieński

Leski, leżajski

lubaczowski

Wskaźnik potencjału innowacyjnego

Wi=0,3*i1+0,2*i2+0,5*i3

(i1)– ilość bankomatów na 10 000 mieszkańców

(i2)– odsetek jednostek samorządu terytorialnego posiadających stronę www

(i3)– ilość firm sektora ICT na 10 000 mieszkańców


Wskaźnik potencjału e-Rozwoju [5]


I grupa

b.wysoki poziom e-rozwoju

brak

II grupa

wysoki poziom e-rozwoju

miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg

III grupa

Przeciętny poziom e-rozwoju

powiaty podregionu rzeszowsko – tarnobrzeskiego: tarnobrzeski, mielecki, dębicki

powiaty podregionu przemysko – krośnieńskiego: sanocki, leski

powiaty podregionu rzeszowsko - tarnobrzeskiego: rzeszowski, łańcucki, leżajski, stalowowolski, ropczycko-sędziszowski, niżański, kolbuszowski

powiaty podregionu przemysko - krośnieńskiego: bieszczadzki, jasielski, brzozowski, przemyski, jarosławski, przeworski, strzyżowski

IV grupa

Niski poziom e-rozwoju

V grupa

b.niski poziom e-rozwoju–białe plamy

Mapa potencjału e-Rozwoju [2]

 • powiaty podregionu przemysko - krośnieńskiego: krośnieński, lubaczowski


Kontakt w sprawie Strategii:

Krzysztof Głomb

[email protected]

kom.: 605.290.500

Dziękuję za uwagę

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

ul. Krakowska 11a

33-100 Tarnów

tel.: 14 688 80 12

http://www.mwi.pl


 • Login