การตัดสินใจเบื้องต้น
Download
1 / 12

การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น ( Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น ( Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา http://academic.cmri.ac.th/wijai/. สถิติ Statistics & Statistic. ศิริชัย กาญจนวาสี, 2537. ข้อมูลสถิติ (Statistics Data). สถิติศาสตร์ (Statistics). ค่าสถิติ (Statistic). วิชาสถิติ (Statistics).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การตัดสินใจเบื้องต้น : สถิติเบื้องต้น ( Introduction to statistics) รวบรวมโดย ไพรศิลป์ ปินทะนา' - hija


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การตัดสินใจเบื้องต้น

: สถิติเบื้องต้น (Introduction to statistics)

รวบรวมโดย

ไพรศิลป์ ปินทะนา

http://academic.cmri.ac.th/wijai/


สถิติ Statistics & Statistic

ศิริชัย กาญจนวาสี, 2537

ข้อมูลสถิติ(Statistics Data)

สถิติศาสตร์(Statistics)

ค่าสถิติ(Statistic)

วิชาสถิติ(Statistics)

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


ประเภทของสถิติ

สถิติภาคบรรยาย (Descriptive Statistics)

เป็นสถิติที่ศึกษาเฉพาะข้อมูลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อศึกษาลักษณะข้อมูลได้อย่างไร

ก็บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษาเท่านั้น

สถิติภาคอ้างอิง(Inferential Statistics)

เป็นสถิติที่ศึกษาเฉพาะข้อมูลเพียงบางส่วน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มใหญ่

โดยนำผลการวิเคราะห์ที่ได้จากกลุ่มย่อยสรุปอ้างอิงถึงกลุ่มใหญ่ทั้งหมด

อ้างอิง

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


ระเบียบวิธีทางสถิติ (Statistical Method)

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of data)

 • การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of data)

 • การนำเสนอข้อมูล (Presentation of data)

 • การสรุปและแปลความหมายข้อมูล (Conclusion and Interpretation of data)


ข้อมูลสถิติ (Statistics Data) (Statistical Method)

กับการเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of data)

แบบวัดต่าง ๆ รายงานต่าง ๆ

ปฐมภูมิ

Primary Data

ทุติยภูมิ

Secondary Data

ที่มา

เก็บรวบรวมได้ง่ายเนื่องจาก ต้องวัดให้ได้ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร วัดปริมาณเป็นตัวเลขได้

ข้อมูลเชิงปริมาณ

Quantitative Data

ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ

Qualitative Data

ลักษณะ

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

 • การแจกแจงความถี่ (Frequency)

 • การหาเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ

 • การหาสัดส่วน (Proportion)

 • การหาอัตราส่วน (Ratio)

 • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

 • การหาลักษณะการกระจาย

 • ของข้อมูล

 • การประมาณค่า (Estimation)

 • การทดสอบสมมติฐาน

 • (Hypothesis Test)

 • การหาสหสัมพันธ์ (Correlation)

 • การพยากรณ์ (Forecasting)

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


การนำเสนอข้อมูล (Presentation of data)

 • ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution Table)

 • การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ

  • ฮิสโทแกรม (Histogram)

  • รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ ((Frequency Polygon)

  • เส้นโค้งของความถี่ (Frequency Curve)

 • แผนภาพลำต้นและใบ (Stem and Leaf)

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


การ of data)วัดตำแหน่ง (Measures of Rank)

 • เปอร์เซนไทล์ (Percentile) แบ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้สัญญลักษณ์ P1, P2, P3,…,P99

 • เดไซล์ (Decile) แบ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้สัญญลักษณ์ D1, D2, D3,…,D9

 • ควอไทล์ (Quartile)แบ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน ใช้สัญญลักษณ์ Q1, Q2และ Q3

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


การ of data)วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

 • ค่าเฉลี่ย (Average or Mean: Me)

 • ค่ามัธยฐาน (Median: Md)

 • ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) ถ้ามี 2 ค่า เรียกว่า ทวิฐานนิยม (Bimodel)

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างค่ากลาง 3 ประเภท

Me=Md=Mo

ข้อมูลมีการแจกแจงสมมาตรค่ากลาง 3 ค่าจะมีค่าเท่ากัน

Me<Md<Mo

Mo<Md<Me

ข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ซ้าย (เบ้ทางลบ)

ข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ขวา (เบ้ทางบวก)

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


การ 3 ประเภทวัดการกระจาย(Measures of Dispersion)

 • พิสัย (Range: Rg)

 • พิสัยควอไทล์ (Inter Quartiles Range: IQR)

 • ความแปรปรวน (Variance)

 • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)

 • สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of Variation: CV)

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


การ 3 ประเภทวัด (Measures)

การวัดตำแหน่ง (Measures of Rank)

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency)

การวัดการกระจาย(Measures of Dispersion)

 • PR

 • DR

 • QR

 • Me

 • Md

 • Mo

 • Rg

 • IQR

 • Variance

 • SD

 • CV

คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ ไพรศิลป์ ปินทะนา


ad