eiendomsskatt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eiendomsskatt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Eiendomsskatt - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Eiendomsskatt . En orientering eiendomsskatt og mulig takseringsopplegg Levanger, 28.6.06. Eiendomsskatt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eiendomsskatt' - hieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eiendomsskatt

Eiendomsskatt

En orientering eiendomsskatt og mulig takseringsopplegg

Levanger, 28.6.06

eiendomsskatt1
Eiendomsskatt
 • Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane 6.juni 1975 nr. 29 (eigedomsskattelova), samt retningslinjer og vedtak fattet av kommunestyret. Skatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.
 • Hvem får utskrevet eiendomsskatt?
  • Alle faste eiendommer innenfor skattesonen
  • Alle verker og bruk i kommunen

med unntak av de eiendommene som har fritak

takst og taksering
Takst og taksering
 • Eiendommens antatte markedsverdi danner grunnlaget for skatteberegningen (skattetakst):

”Ved taksering ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg.”

Byskattelovens § 5 første ledd

endringer i loven
Endringer i loven
 • Kommunen kan velge å innkreve eiendomsskatt i hele kommunen, eller (som før) bare i områder helt eller delvis utbygd på byvis
 • Obligatorisk fritak (ny § 5 h) for eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbrukseiendom (unntak for våningshus)
 • Overgangsregel i 2007 vedr frist: 1. juni 2007
kommunestyret
Kommunestyret
 • Vedtak om innføring av eiendomsskatt/gjennomføring av alminnelig taksering
 • Vedta område for innkreving av eiendomsskatt
 • Fastsette vedtekter
 • Velge medlemmer i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd
 • Vedta eventuelt bunnfradrag
 • Vedta skattesats (2-7 promille), evt. differensiert skattesats
 • Vedtak om fritak i samsvar med lovens §7
formannskapet
Formannskapet
 • Kan klage på vedtak i skattetakstnemnda
skattetakstnemnda
Skattetakstnemnda

1.Finne antatt markedsverdi

2. Sikre likebehandling

gjennom:

 • Valg av takseringsmetode
 • Rammer og prinsipper
 • Kontroll og revisjon
 • Vedtak av takster
overskattetakstnemnda
Overskattetakstnemnda

Behandle klager på eiendomsskattetakst ved å

1. Finne antatt markedsverdi

2. Sikre likebehandling

gjennom:

 • Valg av takseringsmetode
 • Rammer og prinsipper
 • Kontroll og revisjon
 • Vedtak av takster
administrasjonens oppgaver
Administrasjonens oppgaver
 • Forslag til metode
 • Innspill til rammer for taksering
 • Framskaffe faktagrunnlag (GAB)
 • Kommunikasjon med eiendomsbesitterne
 • Besiktigelse
 • Produksjonsstyring
 • Forslag til takst
 • Sekretærfunksjon for nemndene
eiendomsbesitters oppgaver
Eiendomsbesitters oppgaver
 • Kvalitetssikre faktagrunnlaget
  • Får tilsendt faktaopplysninger og informasjon om takseringen før besiktigelse
 • Innspill til besiktigelsen
 • Kan klage på takstvedtaket
  • Innsyn i hvordan taksten er beregnet
  • Begrunne klagen
   • Faktagrunnlaget
   • Skjønnsmessige vurderinger
   • Politiske vedtak
taksering vha komtek
Taksering vha KomTek
 • Metode med basis i kommunens egne registre (GAB/DEK)
 • Utøvelse av skjønn satt i system
 • Utnyttelse av moderne datateknologi (kart med mer)
 • Åpen prosess (innsyn)
 • Fokus på dokumentasjon og kvalitet
 • Velprøvd: benyttes nå av de fleste kommuner som omtakserer
takstmetode alminnelig taksering trondheimsmodellen
Takstmetode alminnelig taksering ”Trondheimsmodellen”
 • GAB, kunderegister, faktureringssystem, DEK gir faktainformasjon
 • Dokument ”Rammer for taksering” avklarer prinsipper og vurderinger
 • Innspill fra eiendomsbesitter og besiktiger bidrar til kvalitetssikring
 • Skjønnsmessig vurdering (besiktigelse)
 • Skattetakstnemnda og administrasjonen reviderer og kvalitetssikrer (elektronisk saksbehandling)
 • Taksten vedtas
oppbygging av takst
Oppbygging av takst

Faktaopplysninger

Sjabloner

Vurderinger / skjønn

X

X

=

Takst

faktaopplysninger om eiendom
Faktaopplysninger om eiendom
 • Administrasjonen framskaffer fakta om eiendommer, eierne og brukerne.
 • GAB: Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (Statens Kartverk)
 • Primær kilde: byggesaksarkiv
 • Sekundært/alternativt: ved oppmåling
faktaopplysninger om eiendom1
Faktaopplysninger om eiendom
 • Størrelse på eiendommen
 • Type eiendom
 • Bygninger på eiendommen
   • Bygningstype
   • Arealopplysninger pr etasje
   • Dato: Tatt i bruk
 • Antall boenheter

For arealberegning av bygninger benyttes bruksareal (BRA)

sjablonverdier
Sjablonverdier
 • Pris pr m2 på tomt (kan gruppere på type tomt)
 • Pris pr m2 på bygningsareal (gruppert på bygningstype)
 • ”Etasjefaktorer” på bygningstyper
 • Områdefaktor

Fastsettes av skattetakstnemnd

eiendomsgruppering
Eiendomsgruppering
 • Enebolig, tomannsbolig (110, 120)
 • Rekkehus, kjedehus, andre småhus (130, 190)
 • Terrassehus og blokker (140, 150)
 • Fritidsboliger (160, 170)
 • Boliggarasjer og uthus (180)
 • Industri (210, 220, 290)
 • Lagerbygning (230)
 • Fiskeri og landbruksbygninger (240)
 • Kontor-, forretningsbygg (300)
 • Samferdsels og kommunikasjonsbygninger (400)
 • Hotell og restaurantbygninger (500)
 • Kultur og forskningsbygninger (600)
 • Helsebygninger (700)
 • Fengselsbygninger, beredskapsbygninger mv (800)
 • Tomt
etasjefaktorer
Etasjefaktorer

”Omregningsfaktor” for areal i bygninger

Eksempel:

Hovedetasje: 1,0

Underetasje (sokkel): 0,5

Kjeller: 0,2

Loft: 0,3

Fastsettes av skattetakstnemnd

budskap i brosjyre med fakta
Budskap i brosjyre med fakta
 • Skape tillit til metoden
 • Fokus på eiers muligheter til kvalitetssikring
 • Eiendomsbesitter bes sjekke:
  • Riktig bygningsmasse på eiendommen?
  • Riktig areal pr etasje pr bygg
  • Størrelse på tomt
  • Stemmer antall boenheter?
 • Avvik meldes skriftlig, med dokumentasjon
 • Eiendomsbesitter mulighet for innspill til besiktigelse:
  • Skriftlig innspill i forkant av besiktigelse
  • Deltakelse
vurderinger besiktigelse
Vurderinger: besiktigelse
 • Alle eiendommer skal besiktiges
 • Utvendig besiktigelse:
  • Stemmer fakta
  • Spesielle forhold ved bygningens standard og hevd (kvalitet) som tilsier reduksjon eller økning i taksten
  • Spesielle forhold ved tomt og beliggenhet som tilsier reduksjon eller økning i taksten
 • Eiendomsbesitter kan komme med innspill
indre faktor forhold p eiendommen
Indre faktorForhold på eiendommen
 • Tilgjengelighet/Atkomst
 • Byggtekniske forhold – standard/kvalitet
 • Vedlikeholdsgrad/Generelt inntrykk
 • Opparbeidelse av tomt
 • Spesielle forhold på eiendommen
  • Antikvariske forhold
ytre faktor forhold knyttet til omgivelsene
Ytre faktorForhold knyttet til omgivelsene
 • Atkomst/tilgjengelighet/infrastruktur
 • Trafikksikkerhet
 • Spesielle sol-, lys- og vindforhold
 • Spesiell utsikt
 • Forurensing (lyd, luft, grunn)
 • Randbebyggelse mot trafikkårer
 • Eiendommer med særlig spesielle forhold legges fram for skattetakstnemda som enkeltsaker. Årsak til fravik fra sjablontakst skal alltid begrunnes.
noen eiendommer kan ikke takseres bare vha sjablon
Noen eiendommer kan ikke takseres bare vha sjablon
 • Eiendommer der arealbruken avviker fra det som er korrekt registrert i GAB (eks: integrerte garasjer i underetasje bolig)
 • Bygg som inneholder mange funksjoner(eks: butikk i underetasje, kontorer i andre, leiligheter i tredje og lager i øverste etasje)
 • Verk og bruk
 • Spesielle eiendommer(eks: Tyholttårnet)
slide30

KOMTEK - programoversikt

Innsyn

KomTek database

Datafil oversendes

Gebyr

XML –overføring

Andre forsystem/fakt.system

GAB-database

GAB Synk

GAB - Ajour

Eskatt

Kunde - faktura

Feiing/Tilsyn

Renovasjon

Vannmåler

Slam

komtek oppbygging av takst

Takst

KomTek, Oppbygging av takst

Samlet skatteeiendom / takstprotokoll

Indre forhold

Ytre forhold

Vurdering

Områdefaktor (GIS-analyse)

Sjablon

Sjablontakst tomt, bygg, etasje, tillegg, type takst

Tomt

Bygg

Etasje

Tillegg

Produksjonsutstyr

Fast inventar

Linjer, eksterne inst.

Bygningsenheter

Tomteenheter

Bolig i kj./u.etg./loft

Bygn.gruppe

Type bruk

Etg.type og bygn.gruppe

Sjablon

Areal

Bygningstype

Fakta-opplysninger

Areal

Bruk av grunn

Areal

Etasjetype

GAB-registeret

konsekvenser av takseringen
Konsekvenser av takseringen

For eiendomsbesitterne:

 • God likebehandling ved at offentlige registre/faktainformasjon og bruk av skjønn er satt i system i en velprøvd takstmetodikk
 • Innsyn i hvordan taksten er fastsatt
 • Eiendomsskatt (skattens størrelse blir først klart etter at kommunestyret har vedtatt skattegrunnlag og satser)
konsekvenser av takseringen1
Konsekvenser av takseringen
 • For kommunen
  • Adm: EDB-basert takstgrunnlag gir bedre kvalitet samt enklere vedlikehold og forvaltning av eiendomsskatt
  • Grunnlag for å beregne andre komm. avgifter
  • Grunnlag for analyser og statistikk
  • Effektive tjenester og bedret servicenivå for innbyggere og ”kunder”
  • Politikere: Godt beslutningsgrunnlag
   • Enkelt å beregne konsekvenser av ulike alternativer (bruk av bunnfradrag, skattesats (differensiering))
   • Større frihet til å gjøre årlige justeringer
utfordringer
Utfordringer
 • Må vi ha skjønn/vurderinger?
 • Hvor grov eller finkornet skal en være
  • Formålet med taksten (skal benyttes som grunnlag de neste 10 år)
  • Produksjonskrav og totaløkonomi
 • Likebehandling er viktig
  • Retningslinjer for bruk av vurderingsfaktorer
  • Kalibrering av besiktigelsesmenn/nemnd
  • Kvalitetssikring (stikkprøver, kart etc.)
utvidelse videref ring eller omtaksering
Utvidelse/videreføring eller omtaksering?
 • Er eksisterende takster basert på et system som enkelt kan videreføres i KomTek Eskatt?
   • Bruk av faktainformasjon
   • Bruk av sjabloner
   • Utøvelse av skjønn
 • Hvilke argumenter kan tale for omtaksering?
  • Kvalitetsheving GAB – varige verdier
  • Ta utgangspunkt reell markedsverdi
  • Likebehandling
  • Effektiv forvaltning
  • Totaløkonomi (prosjekt – forvaltning)
spesielle problemstillinger i fm utvidelse av sone
Spesielle problemstillinger i fm utvidelse av sone
 • Hytter/fritidseiendommer
 • Taksering av våningshus på landbrukseiendommer
 • Takst og skattenivå i utkantområder
 • Differensiert skattesats bolig/næring
   • ”Blanda bruk”
   • Seksjonerte eiendommer
slide42

Fremdrift og milepæler

Sep - des

Jan - feb

Mar - mai

Fra juni

Off.ettersyn

Klage-

behandling

RammeavklaringerTilrettelegging

for taksering

Kommunikasjon med eiere

Besiktigelse/saksbehandling

 • Metode
 • Framdrift/ressurser/økonomi
 • Framskaffe faktagr.lag
 • Faktaark til eiendoms-besittere
 • Innbygger-dialog
 • Retting av faktafeil
 • Besiktigelse av eiendommene
 • Innlegging av besiktigelsesdata
 • Saksbehandling i takstnemd
 • Analyse av takstgrunnlag
 • Melding om takst og skatt til eier
 • Utlegging av skattelister
 • Klage-behandling

Kommunestyret

Kommunestyret

 • Skattepromille
 • Bunnfradrag
 • Fritak i hht §7
 • Vedtekter
 • Sone
veien videre
Veien videre

Fase I:

 • Situasjonsanalyse registre
 • Vurdering/valg av takseringsmetode/prinsipper
 • Aktiviteter/arbeidsomfang/ressurser

Fase II:

 • Rammeavklaringer (kommunestyre, nemnd)
 • Tilrettelegging (IT, bemanning, kommunikasjon etc.)
 • Kvalitetssikring/kvalitetsheving av registre

Fase III:

 • Kommunikasjon og besiktigelse
 • Saksbehandling, vedtak av takster
 • Offentlig ettersyn, klagebehandling
ad