GAGAUZ Olga, dr., conf. - PowerPoint PPT Presentation

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM
Download
1 / 22

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM Centrul de Cercetări Demografice Raport 201 1. GAGAUZ Olga, dr., conf. PROIECT INSTITUŢIONAL 2011-2014. Direcţia strategică „ Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GAGAUZ Olga, dr., conf.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gagauz olga dr conf

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞMCentrul de Cercetări DemograficeRaport 2011

GAGAUZ Olga, dr., conf.


Proiect institu ional 2011 2014

PROIECT INSTITUŢIONAL 2011-2014

Direcţia strategică „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă”

11.817.07.25a IMPACTUL MODIFICĂRII STRUCTURII DEMOGRAFICE A POPULAŢIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE A rm: EVALUAREA RETROSPECTIVĂ ŞI PROSPECTIVĂ

Conducătorul proiectului

Academician Gheorghe PALADI


Rezultatele ob inute

REZULTATELE OBŢINUTE

 • Au fost determinate transformările structurale ale modelului contemporan al natalităţii, inclusiv în profil generaţional; realizată modelarea empirică a comportamentului fertil, analiza productivităţii procreative a căsătoriilor;

 • Elaborată tipologia riscurilor sociale pentru familii din punct de vedere al factorilor determinanţi ai natalităţii scăzute, elaborate recomandări practice ce ţin de stimularea natalităţii şi ameliorarea situaţiei familiei cu copii;

 • În baza analizei comparative a mortalităţii în Republica Moldova şi România a fost realizată descrierea sistemică a trendului mortalităţii, determinaţi factorii cu impactul negativ asupra indicatorilor speranţei de viaţă la naştere.

 • A fost examinată practica internaţională în domeniul înregistrării contribuţiilor sociale ale migranţilor de muncă, elaborate recomandări practice ce ţin de perfecţionarea sistemului de evidenţă în acest domeniu.


Proiecte bilaterale 2010 2011

PROIECTE BILATERALE 2010 - 2011

FACTORII DETERMINANŢI AI NUPŢIALITĂŢII ŞI NATALITĂŢII ÎN UCRAINA ŞI MOLDOVA (10.820.07.19/UA)

Conducătorul proiectului

GAGAUZ Olga, dr.conf.


Rezultatele ob inute1

REZULTATELE OBŢINUTE

 • Au fost definitivaţi factorii care au influenţat transformarea familiei şi natalităţii în Moldova şi Ucraina; elaborate recomandări ce ţin de promovarea valorilor familiale şi încurajarea natalităţii


Proiecte bilaterale 2010 20111

PROIECTE BILATERALE 2010 - 2011

PROVOCĂRI PRINCIPALE PENTRU SECURITATEA DEMOGRAFICĂ: TANGENŢE ŞI DIVERGENŢE ÎN BELORUS ŞI MOLDOVA(10.820.08.19/BA)

Conducătorul proiectului

Academician Gheorghe PALADI


Rezultatele ob inute2

REZULTATELE OBŢINUTE

În baza modelului conceptual cu privire evoluţia natalităţii şi mortalităţii populaţiei în perioada anilor 2010-2050 a fost elaborată prognoza demografică a numărului şi structurii populaţiei RM (2010-2050).


Proiect pentru tineri cercet tori 2011 2012

PROIECT PENTRU TINERI CERCETĂTORI 2011-2012

11.819.08.03A PERSPECTIVELE DEMOGRAFICE ALE SATULUI MOLDOVENESC: ANALIZA RETROSPECTIVĂ ŞI PROGNOZA DEMOGRAFICĂ

Conducătorul proiectului

dr. M.Buciuceanu-Vrabie


Rezultatele ob inute3

REZULTATELE OBŢINUTE

A fost formată baza de date statistice cu privire la mişcarea naturală a populaţiei pentru anii 1971-1979, care după verificare urmează a fi prezentată BNS pentru completarea bazei de date naţionale.


Implementarea rezultatelor tiin ifice

IMPLEMENTAREA REZULTATELOR ŞTIINŢIFICE


Publica ii

PUBLICAŢII


Preg tirea cadrelor

Pregătirea cadrelor

 • Doctorat 22.00.03 Sociologie economică şi demografie

 • Doctoranzi: O.Poalelungi (anul III)

  • A.Sturza (anul II)

   • V.Gorceag (anul I)

   • A fost finisată şi recomandată pentru discuţie la seminarul de profil teza de doctor “Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în RM, anii 1965-2010” (Penina O.)

   • 14.00.33 Medicina socială şi management


Deplas rile i stagiile cercet torilor peste hotare n anul 2011

DEPLASĂRILE ŞI STAGIILE CERCETĂTORILOR PESTE HOTARE ÎN ANUL 2011


Deplas rile i stagiile cercet torilor peste hotare n anul 20111

DEPLASĂRILE ŞI STAGIILE CERCETĂTORILOR PESTE HOTARE ÎN ANUL 2011


Vi zitele savan ilor i speciali tilor de peste hotare n anul 2010

VIZITELE SAVANŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR DE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2010


Organizarea manifest rilor tiin ifice

ORGANIZAREA manifestărilor ŞTIINŢIFICE

 • Masa rotundă ORGANIZATĂ CU PRILEJUL Zilei Internaţionale a Familiei din 15 mai “Probleme socio-demografice ale dezvoltării şi funcţionării familiei”, 12 mai 2011.

 • Conferinţa ştiinţifico-practică „Migraţia şi impactul ei asupra sistemelor de securitate socială din Republica Moldova” , 16 iunie 2011

 • Masa rotundă „Speranţa de viaţă şi cauzele de deces în

 • Republica Moldova” 8 decembrie, 2011


Participarea la conferin e na ionale i interna ionale

Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale

Rapoarte la conferinţe internaţionale -15

Rapoarte la conferinţe naţionale 10


Participarea n comisiile guvernamentale i organiza ii interna ionale

PARTICIPAREA ÎN COMISIILE GUVERNAMENTALE ŞI organizaţii internaţionale

 • Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare

 • Comisia Naţională pentru Acreditare şi Atestare

 • Grupul Tehnic de Lucru în scopul coordonării procesului Profilului Migraţional în RM pe lângă Organizaţia Internaţională a Migraţiei

 • Grupul de Lucru pe componenta Populaţie şi Dezvoltare pentru implementarea Programului pe Ţară UNFPA


Promovarea tiin ei i realiz rilor din sfera tiin ei i inov rii

Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării


Articole de popularizare a tiin ei n ziare reviste etc

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.


Cele mai relevante rezultate

Cele mai relevante rezultate

 • Monografii:

 • Палади Г., Шахотько Л., Гагауз О. и др. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси

 • Gagauz O. Familia între tradiţional şi modern.

 • Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie M. Femeia contemporană între rolurile profesionale şi parentale

 • Teza de doctor “Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în RM, anii 1965-2010” (Penina O.)


Concluzii

Concluzii

 • În urma realizării proiectelor menţionate mai sus au fost obţinute:

 • - creşterea nivelului profesional al cercetătorilor ştiinţifici

 • - recunoaşterea rezultatelor obţinute de comunitatea ştiinţifică europeană

 • - creşterea competitivităţii cercetătorilor la nivel ştiinţific naţional şi european

 • - creşterea mobilităţii individuale

 • - participarea activă a cercetătorilor în activitatea diferitelor structuri guvernamentale (comisii, grupuri de lucru etc)

 • - creşterea solicitărilor din partea organizaţiilor statale şi internaţionale, mass media privind expertiza şi analiza ştiinţifică

 • - participarea la concursuri de proiecte şi obţinerea finanţării suplimentare pentru aprofundarea cercetărilor ştiinţifice


 • Login