Nagraadse akademiese ondersteuning nao
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO) PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO). OORHOOFSE RIGLYNE. INHOUDSOPGAWE. AGTERGROND VIR WIE IS NAO BELANGRIK? WAAR KOM DIE INLIGTING VANDAAN? WIE HET TOEGANG? HOE VERKRY EK TOEGANG? HOE LYK NAO? Algemeen Konsole Groepe Persone Funksiebalk. AGTERGROND. Wat is NAO?

Download Presentation

NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nagraadse akademiese ondersteuning nao

NAGRAADSE AKADEMIESE ONDERSTEUNING (NAO)

OORHOOFSE RIGLYNE


Inhoudsopgawe

INHOUDSOPGAWE

AGTERGROND

VIR WIE IS NAO BELANGRIK?

WAAR KOM DIE INLIGTING VANDAAN?

WIE HET TOEGANG?

HOE VERKRY EK TOEGANG?

HOE LYK NAO?

 • Algemeen

 • Konsole

 • Groepe Persone

 • Funksiebalk


Agtergrond

AGTERGROND

Wat is NAO?

 • NAO is die afkorting vir Nagraadse Akademiese Ondersteuning en is ‘n web-gebaseerde stelsel wat vir personeel, gemoeid met die bestuur van nagraadse studente, ontwikkel is

 • Die stelsel verskaf tydige en geïntegreerde inligting van nagraadse studente ivm die uitkomste van administratiewe prosesse, bv aansoek en toelating, registrasie, befondsing, ens

 • Vaslegging van Studieleiers, Eksaminatore en Titels op die sentrale stelsel van US is moontlik met NAO

 • Verskillende Excel verslae kan mbv NAO verkry word

 • Historiese data van nagraadse studente is beskikbaar tot die jaar 2000

 • Groepe nagraadse studente kan via NAO gekontak word


Agtergrond1

AGTERGROND

Die volgendebehoeftes is geïdentifiseer -

 • Personeelledebetrokke by die daagliksebestuur van nagraadsestudentebenodig ‘n gekonsolideerdestelselwatinligtinggebruikersvriendelikbeskikbaarstel

 • Verskillendegroepepersoneelledemoettoegang tot dieselfdeinligtinghê om samewerkingteverbeter en prosesse glad telaatverloop


Vir wie is nao belangrik

VIR WIE IS NAO BELANGRIK?

 • DepartementeleNagraadseBeamptes

 • DepartementeleVoorsitters

 • Departementele - of Fakulteitspersoneelbetrokke by Nagraadsestudente en/of Navorsing

 • Fakulteitsbestuurders

 • Fakulteitsekretarisse


Waar kom die inligting vandaan

WAAR KOM DIE INLIGTING VANDAAN?

 • Uit die SentraleAdministratieweRekenaarstelsel van die US

 • Word elke nag verfris en soggensvarsaangebied via NAO

 • Alleinligtingwat via NAO vasgelê word, word intyds in die Sentrale Administratiewe Rekenaarstelsel van die US gestoor.


Wie het toegang

WIE HET TOEGANG?

 • Allepersoneellede het outomatiestoegang tot slegshul ‘eie’ nagraadsestudente via NAO

 • Departementelepersoneellede het toegang tot slegshuldepartemente se inligting

 • Personeelledebetrokke by Fakulteite het toegang tot die heleFakulteit se inligting

 • Indienpersoneelledewyertoegangbenodig, kanhulle ‘n versoekaanNgIK rig.

 • SentraleAdministratiewepersoneelledemoet‘n versoek om toegangaanNgIK rig.


Hoe verkry ek toegang

HOE VERKRY EK TOEGANG?

 • Voorlopigdeur ‘n web-skakel (URL) watdeurNgIK of IT verskaf word indienjoulynhoofm.b.v. ‘n epos joutoeganggoedkeur

 • NAO gaanhopelik in 2014 via my.sun.ac.za beskikbaargestel wordsodatjy, met jou lynhoof se goedkeuring, eenmaligkanaansoekdoen om toegang (op dieselfdebeginsel as verlof)

 • Indienjoulynhoofverander, saljyweeraansoekmoetdoen om toegang


Hoe lyk nao nao landingsblad

HOE LYK NAO?NAO-LANDINGSBLAD


Hoe lyk nao konsole

HOE LYK NAO?KONSOLE

Jougeregistreerdenagraadsestudente word outomatiesvertoon

Kiesenigeandergroepstudente links op die Konsole


Hoe lyk nao konsole1

HOE LYK NAO?KONSOLE

 • Sorteer deur op groen hofies te klik.

 • Ligbruin rye is Internasionale studente (hou cursor op ry vir ekstra inligting)

 • Icons in 2e kolom toon Funksionarisse en/of Navorsingsuitsette is vasgelê.


Hoe lyk nao groepe studente

HOE LYK NAO?GROEPE STUDENTE

 • Klik op die groep wat jy op die konsole wil intrek


Hoe lyk nao groepe studente1

HOE LYK NAO?GROEPE STUDENTE

Allegroepe is persone van jouFakulteit of Departement waar jy werksaam is.

 • Belangstellendes - Allepersonewattelefoniesversoek het dat ‘n jaarboekie van jouFakulteitaanhullegepos word

 • FinalejaarVoorgraads - Virnagraadsewerwingdoeleindes

 • Aansoekers - Om beplanningtevergemaklik

 • Huidige studente - Alle ingeskrewe studente en studente wie nognie vir die huidige akademiese jaar geregistreer het nie, maar nog besig is met hul nagraadse program


Hoe lyk nao groepe studente2

HOE LYK NAO?GROEPE STUDENTE

Allegroepe is persone van jouFakulteit of Departement waar jy werksaam is.

 • Graduandi - Alle studente wie in die huidige en vorige jaar gegradueer het

 • Postdoktorale Genote - Word tans slegs per Fakulteit getoon, maar die fasiliteit gaan binnekort verder uitgebou word


Hoe lyk nao funksiebalk filteropsies

HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK & FILTEROPSIES

Filter op die velde hieronder, bv Departement, Programtipe en nog vele meer


Hoe lyk nao funksiebalk administrasie

HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: ADMINISTRASIE

 • Kies ‘n student op die konsole en besigtig sy inligting deur die item op die spyskaart te klik


Hoe lyk nao funksiebalk studieleiding

HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: STUDIELEIDING

Kies ‘n student op die konsole, lê die inligting op die menu sentraal vas en druk Excel verslae


Hoe lyk nao funksiebalk navorsingsuitsette

HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: NAVORSINGSUITSETTE

Kies ‘n student op die konsole en handig die tesis/proefskrif in of publiseer dit via die e-tesis stelsel


Hoe lyk nao funksiebalk verslae

HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: VERSLAE

Druk ‘n Excel-verslag van die volgende studente –

Alle studente wat op die konsole verskyn wanneer die verslag aangevra word

Alle nie-geregistreerde en geregistreerde studente tot wie jy toegang het saam op een Excel-verslag


Hoe lyk nao funksiebalk e pos

HOE LYK NAO?FUNKSIEBALK: E-POS

Stuur epos aan alle studente op die konsole:

Skep epos-bewoording in Afr en Eng en die stelsel stuur dit korrek af


Vir meer besonderhede sal n nao handleiding mettertyd beskikbaar gestel word

VIR MEER BESONDERHEDE, SAL ‘N NAO-HANDLEIDING METTERTYD BESKIKBAAR GESTEL WORD


 • Login