NÁRODNÁ PROTIDROGOVÁ STRATÉGIA (Národný program boja proti drogám 2004 - 2008) - PowerPoint PPT Presentation

N rodn protidrogov strat gia n rodn program boja proti drog m 2004 2008
Download
1 / 16

 • 180 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NÁRODNÁ PROTIDROGOVÁ STRATÉGIA (Národný program boja proti drogám 2004 - 2008). Ing. Zuzana Jelenková Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úrad vlády SR Bratislava. Národná protidrogová stratégia.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NÁRODNÁ PROTIDROGOVÁ STRATÉGIA (Národný program boja proti drogám 2004 - 2008)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N rodn protidrogov strat gia n rodn program boja proti drog m 2004 2008

NÁRODNÁ PROTIDROGOVÁ STRATÉGIA(Národný program boja proti drogám 2004 - 2008)

Ing. Zuzana Jelenková

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Úrad vlády SR

Bratislava


N rodn protidrogov strat gia

Národná protidrogová stratégia

 • Zodpovednosť za tvorbu a realizáciu protidrogovej politiky štátu bola zverená v roku 1995 vláde Slovenskej republiky

 • Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom svojho poradného orgánu – Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog už po tretíkrát zadefinovala národnú protidrogovú stratégiu do podoby Národného programu boja proti drogám (NPBD)

 • Súčasný NPBD na obdobie rokov 2004 - 2008 bol schválený dňa 15. apríla 2004 uznesením vlády SR č. 289/2004a jeho ciele boli rozpracované príslušnými ministerstvami, Generálnou prokuratúrou SR a krajskými úradmi prostredníctvom Akčných plánov realizácie plnenia zámerov Národného programu boja proti drogám na obdobie 2005 - 2008 podľa uznesenia vlády SR č. 498 z 29. júna 2005


N rodn program boja proti drog m 2004 2008

Národný program boja proti drogám 2004 - 2008

 • NPBD je základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky, ktorý rámcovo definuje východiská, oblasti a ciele protidrogovej politiky štátu.

 • Vláda SR sa v preambule NPBD zaväzuje vytvárať prostredie pre účinné predchádzanie vzniku a šírenia drogových závislostí, potláčanie výroby, tranzitu a obchodu s drogami a uplatňovať komplexný, vyvážený a koordinovaný prístup, s dôrazom na spoločnú zodpovednosť celej spoločnosti za riešenie úloh spojených s bojom proti drogovému nebezpečenstvu.

 • Hlavným cieľom NPBD je vytvoriť účinné nástroje predchádzania ďalšieho zhoršovania situácie v oblasti zneužívania drog a drogovej závislosti občanov SR, s dôrazom na deti a mládež.


N rodn program boja proti drog m 2004 20081

Národný program boja proti drogám 2004 - 2008

 • Národná protidrogová stratégia sa prioritne zameriava na omamné a psychotropné látky v zmysle medzinárodných dohovorov OSN a je v súlade s protidrogovou stratégiou Európskej únie na obdobie rokov 2005 – 2012

 • Rastúca hrozba užívania legálnych drog pre verejné zdravie viedli k rozšíreniu mandátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog o legálne drogy, čím NPBD smeruje svoje opatrenia i k riešeniu zneužívania alkoholu a tabaku v oblasti prevencie a liečby

 • Základným východiskom úspešnej protidrogovej politiky je realizovanie opatrení tak na strane dopytu po drogách, ako aj ponuky drog pri efektívnej horizontálnej a vertikálnej koordinácii a dobrom poznaní stavu a vývoja protidrogovej scény.

 • Redukcia dopytu a redukcia ponuky je postavená na štyroch základných pilieroch protidrogovej politiky štátu: prevencia liečba resocializácia (redukcia dopytu) a na druhej strane uplatňovanie práva (represia) znamená redukciu ponuky


N rodn program boja proti drog m 2004 20082

Národný program boja proti drogám 2004 - 2008

 • Prioritou protidrogovej politiky štátu je prevencia ako nástroj na zamedzenie užívania drog, najmä v práci s deťmi a mládežou.

 • Ciele prevencie o.i – zníženie prevalencie užívania drog medzi mládežou do 18 rokov, zvýšenie vekovej hranice prvého kontaktu s drogou u detí a mladistvých NPBD odporúča dosiahnuť:

  • výchovno-vzdelávacím procesom zameraným na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia,

  • výchovou vo voľnom čase zameranou na tvorivé využívanie voľného času ako výraznej preventívnej alternatívy voči drogám,

  • tvorbou a realizáciou dlhodobých preventívnych programov orientovaných na legálne a nelegálne drogy a zapojiť mládež do tvorby a realizácie preventívnych programov.


N rodn program boja proti drog m 2004 20083

Národný program boja proti drogám 2004 - 2008

 • Takto naformulované odporúčanie NPBD formou univerzálnej prevencie v sebe zahŕňa opatrenia smerujúce k redukcii zneužívania tak tabaku a alkoholu, ako aj nelegálnych drog

 • Univerzálna prevencia je spoločný prvok všetkých troch národných stratégií zameraných na tabak, alkohol a nelegálne drogy v Slovenskej republike

 • Odporúčanie NPBD je rozpracované Akčnými plánmi predovšetkým Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR


Epidemiologick situ cia vo faj en

Epidemiologická situácia vo fajčení

 • Prieskum Ústavu pre výskum verejnej mienky Štatistického úradu SR – podiely denných a príležitostných fajčiarov a nefajčiarov:


Epidemiologick situ cia vo faj en1

Epidemiologická situácia vo fajčení

 • Prieskum Ústavu pre výskum verejnej mienky Štatistického úradu SR – súvis medzi fajčením a pitím alkoholu v roku 2006:


Epidemiologick situ cia vo faj en2

Epidemiologická situácia vo fajčení

 • Prieskum Ústavu pre výskum verejnej mienky Štatistického úradu SR – súvis medzi užívaním drog a fajčením v roku 2006:


Epidemiologick situ cia vo faj en3

Epidemiologická situácia vo fajčení

 • Monitoring skúseností s užívaním tabaku u detí a mládeže Slovenska sa realizuje aj: prieskumom Tabak-Alkohol-Drogy a Medzinárodným školským prieskumom o drogách a alkohole (ESPAD), ktorých zistenia potvrdzujú:

  • postupný rast problémov s alkoholom, tabakom a ostatnými drogami medzi deťmi a mladistvými,

  • vek prvého kontaktu s alkoholom a tabakom osciluje okolo 10 rokov a nedarí sa ho odsunúť na neskorší vek,

  • zvyšuje sa vnímaná dostupnosť nelegálnych drog, najmä marihuany a znižuje sa vnímané riziko jej užívania,

  • legálne a nelegálne drogy „vrastajú“ do spoločnosti.


Eur pske n rodn protidrogov strat gie eur pske monitorovacie centrum pre drogy a drogov z vislosti

Európske národné protidrogové stratégieEurópske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti

 • Prehľad národných protidrogových stratégií a ich opatrení v krajinách Európskej únie a Nórska v nadväznosti na prepojenie legálnych a nelegálnych drog spracovalo v roku 2006 Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA)

 • V závislosti od rozsahu, v ktorom národné stratégie pokrývajú legálne drogy EMCDDA rozlišuje tri typy národných stratégií:

  • stratégie, ktoré sa týkajú legálnych i nelegálnych drog a najviac sa zmieňujú o závislostiach ako takých,

  • stratégie, kde sú legálne drogy zahrnuté v prevencii, liečbe a koordinácii protidrogových aktivít,

  • stratégie, ktoré sa týkajú výlučne nelegálnych drog a ktoré sa o legálnych drogách zmieňujú len v súvislosti s opatreniami v oblasti verejného zdravia.


Eur pske n rodn protidrogov strat gie eur pske monitorovacie centrum pre drogy a drogov z vislosti1

Európske národné protidrogové stratégieEurópske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti

 • stratégie, ktoré sa týkajú legálnych i nelegálnych drog a najviac sa zmieňujú o závislostiach ako takých


Eur pske n rodn protidrogov strat gie eur pske monitorovacie centrum pre drogy a drogov z vislosti2

Európske národné protidrogové stratégieEurópske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti

 • stratégie, kde sú legálne drogy zahrnuté v prevencii, liečbe a koordinácii protidrogových aktivít

 • Patia sem: Slovensko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Írsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Portugalsko a Fínsko

 • V týchto stratégiách potvrdenie úzkeho prepojenia medzi legálnymi a nelegálnymi drogami má dve formy: prvou sú špecifické ustanovenia drogovej stratégie pre oblasť prevencie alebo liečby týkajúce sa oboch typov substancií, a v druhej ide o prepojenie medzi drogovou stratégiou a inými stratégiami ako sú stratégie pre alkohol alebo tabak

 • Aj keď v týchto krajinách nie je formálne rozšírenie protidrogovej stratégie o legálne drogy, možno na základe prepojenia medzi rozličnými stratégiami, ako je uplatňovanie spoločných preventívnych a liečebných programov a existencia spoločných koordinačných štruktúr, usudzovať trend ku smerovaniu spoločnej koordinácie opatrení týkajúcich sa legálnych a nelegálnych drog.


Eur pske n rodn protidrogov strat gie eur pske monitorovacie centrum pre drogy a drogov z vislosti3

Európske národné protidrogové stratégieEurópske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti

 • stratégie, ktoré sa týkajú výlučne nelegálnych drog a ktoré sa o legálnych drogách zmieňujú len v súvislosti s opatreniami v oblasti verejného zdravia

 • Patria sem: Poľsko, Lotyšsko, Švédsko


Eur pske n rodn protidrogov strat gie eur pske monitorovacie centrum pre drogy a drogov z vislosti4

Európske národné protidrogové stratégieEurópske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti

 • Napriek aj samotnému sústredeniu sa Európskej protidrogovej stratégie na roky 2005 – 2012 a jej Protidrogového akčného plán EÚ na roky 2005 – 2008 na nelegálne drogy, európske národné protidrogové stratégie obsahujú opatrenia zamerané aj na legálne drogy, resp. existujú spoločné prvky v stratégiách, ktoré sa zameriavajú na obe legálne a nelegálne drogy.

 • Z uvedeného sa dá pozorovať istý spoločný trend v rámci Európy: preventívne programy, rastúci počet liečebných programov a zodpovedné inštitúcie berú v súčasnosti do úvahy oboje – legálne i nelegálne drogy.


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Ing. Zuzana Jelenková

e-mail: zuzana.jelenkova@vlada.gov.sk

t.č.: 02/572 95 764


 • Login