ltal nos l lektan
Download
Skip this Video
Download Presentation
Általános lélektan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Általános lélektan - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Általános lélektan. A kommunikáció és nyelvhasználat. A kommunikáció alapfogalmai. élő szervezet – környezet: anyagcsere, energiacsere, információcsere communis - közösség és communicatio - közzététel Shannon (1948): az információ (I) – a várhatótól való eltérés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Általános lélektan' - hewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ltal nos l lektan

Általános lélektan

A kommunikáció és nyelvhasználat

a kommunik ci alapfogalmai
A kommunikáció alapfogalmai
 • élő szervezet – környezet: anyagcsere, energiacsere, információcsere
 • communis - közösség és communicatio - közzététel
 • Shannon (1948): az információ (I) – a várhatótól való eltérés
 • a bit az információ mértékegysége: információmennyiség, mely két azonos valószínűséggel fennálló változat közötti döntést teszi lehetővé, pl. a maratoni harcos üzenete az athéni néphez
 • redundancia: információfelesleg, melynek szituatív jellege van, pl. a spártaiak a kevés üzenetből is értenek
a jel mint az inform ci k zvet t je
A jel, mint az információ közvetítője
 • természetes, pl. egy mosoly
 • szimbolikus, pl. egy közlekedési tábla, vagy az alábbihoz hasonló jel:
 • a jel továbbá lehet analóg vagy diszkrét, pl. egy kép és egy szó
a kommunik ci elemei
A kommunikáció elemei
 • közvetlen, azaz interakció révén valósul
 • közvetett, a kommunikációs láncba közvetítő tárgyak, elemek ékelődnek
a kommunik ci szintjei
A kommunikáció szintjei
 • reflexes szint: méhek rezgőtánca
 • szándékos nyelv nélküli
 • nyelvi szint (nyelv, jelnyelv)
  • ismérvek (Hebb):
   • rendszerint szándékos
   • kisszámú jellel operál
   • kombinációs lehetőség
ritualiz ci mint a kommunik ci evol ci s eredm nye
Ritualizáció, mint a kommunikáció evolúciós eredménye

„A” állat ------- Viselkedés 1 ------ Viselkedés 2

„B” állat ------- megértem V1-et ------ nincs V2

pl. a csókos gurámi élete nem „love story”

besz lnek e nyelvet az llatok
Beszélnek-e nyelvet az állatok?
 • cerkófok „nyelvhasználata”, szavak és dialektusok
 • csimpánzok emberi környezetben (Washoe, Lana, Sarah)
az emberi kommunik ci form i
Az emberi kommunikáció formái
 • verbális
 • non-verbális
  • mimika
  • pantomimika
  • gesztusok
  • proxemika
 • metakommunikáció
  • vokális
  • nem verbális
az emberi kult r k v ltoz sa
Az emberi kultúrák változása
 • Epizódikus (5 millió év), átadás nincs
 • Mimetikus (1,5 millió év), testi lejátszás, utánzás
 • Mitikus (50000 év), nyelvi szemantikus, elbeszélő tudás
 • Elméleti (10000 év), külső tárak, rögzített tudás
a nyelvhaszn lat
A nyelvhasználat
 • a nyelv, mint szimbolikus, szabályok által irányított rendszer
 • a nyelv digitális jellegű, érzékletes tulajdonságaiban különbözik a tárgytól, nem analóg
 • a nyelvi aspektusok:
  • fonológia: a fonémák rendszere
  • szintaxis: nyelvi szerkezet, a nyelvet meghatározó szabályok
  • szemantika: jelentéstan
  • pragmatika: nyelvhasználat, ahogy a nyelvet használjuk
a nyelvprodukci s meg rt s
A nyelvprodukció és megértés
 • produkció: artikulációs kódot használ
  • Broca terület sérülése motoros afáziát okoz
 • megértés: auditoros kódra van szükség
  • Wernicke terület sérülése receptív afáziát okoz
nyelvi szintek
Nyelvi szintek
 • a nyelv többszintű rendszer
  • beszédhangok, fonémák (kb. 40)
  • szavak, előtagok, toldalékok, morfémák (kb. 20000)
  • mondategységek: végtelen kombinációs lehetőség
 • a meglévő egységeket nagyobb számban kombináljuk egy magasabb szinten
a nyelvelsaj t t s elm letei
A nyelvelsajátítás elméletei
 • a nyelvelsajátítás a tudáselsajátítás egyik legfontosabb problémája
 • tanuláselmélet
  • a kondicionálás és utánzás a nyelvelsajátítás legfontosabb alapjai
  • ! a gyermek szelektíven utánoz: a gyermeki beszéd magasan korrelál az anyai beszéddel morfológiai és szintaktikai vonatkozásban
  • Moerk (1996): a gyermeki utánzás mechanikus jellege a beszédtanulással csökken, az anyák nagyrésze korrigálja a gyermek szavait, ez különösen hatékony
slide15
Chomsky nativizmusa.
  • a generatív nyelvtan lényege, hogy a gyermek a nyelv mélystruktúrájában fellelhető véges számú generáló, transzformáló szabály segítségével végtelen számú nyelvtani egységet képes létrehozni.
  • a nyelvi mélyszerkezetek nyelvi univerzáliák, mivel minden nyelvben megtalálhatóak
a generat v nyelvtan j t sa
A generatív nyelvtan újítása
 • a nyelvelsajátítás alapkategóriája nem a szó, hanem a mondat
 • a nyelvelsajátítás kreatív folyamat, a gyermek nyelvtani szerkezeteket sajátít el, ezek segítségével végtelen számú mondatot generál
 • a gyermek szabályok létrehozására is képes: a nyelvtanulás fő mozgatórugója nem a kondicionálás vagy utánzás, hanem az aktív szabályalkotás
slide17
a nyelvtanulás bizonyos fokig független más kognitív fejlődésektől
 • a nyelvtanulás specifikus képessége veleszületett, „előprogramozottság” létezik, a „nyelvelsajátító készülék” úgy viselkedik, mint egy genetikai kód: születésünkkor embrionális állapotban van, de környezeti hatásokra aktivizálódik
slide18
Piaget és a nyelvtanulás kognitív elmélete
  • elveti a mechanikus elsajátítás elvét
  • szerinte a nyelvi fejlődés a kognitív fejlődésnek nem önálló területe
  • a nyelv a kognitív fejlődés egyik aspektusa: a beszéd képessége az érzékszervi-mozgásos értelem kibontakozásához, a szimbólumok megjelenéséhez kapcsolódik
  • „a beszéd nem forrása a logikának, ellenkezőleg, a logika strukturálja a beszédet”
  • elutasítja a nyelvi univerzáliák , eredendő nyelvtani szerkezetek létezését
slide19
Cselekvésközpontú (interakcionalista) elmélet
  • a beszéd nem csak kognitív-intellektuális teljesítmény, hanem szociális cselekvés is
  • Bruner (1991): a nyelvelsajátítás az anyával való „akciós párbeszéd” során valósul meg.
  • a csecsemő és a felnőtt közös cselekvést végeznek, vagyis az univerzális szerkezetek fejlődés-történetileg e közös cselekvés termékei
  • ! a gyermeknek olyan mondatokat kell alkotnia, melyek összeilleszthetőek a felnőtt mondataival
a nyelvhaszn lat kult rk zi k l nbs gei
A nyelvhasználat kultúrközi különbségei
 • Boas kultúrközi vizsgálatai indiánok és eszkimók körében
  • elnevezésbeli eltérések vannak, ez a két nyelv strukturális különbségeire vezethető vissza
  • az elnevezésbeli eltérések a világ megtapasztalásának különbözőségét fogja eredményezni
a lyuk ra vonatkoz szavak a pintupi ausztr l bennsz l ttnyelvben
A „lyuk”-ra vonatkozó szavak a pintupi ausztrál bennszülöttnyelvben

Yarla: lyuk egy tárgyban

Pirti: lyuk a földben

Pirnki: kőkagyló által vájt lyuk

Kartalpa: kis lyuk a földben

Yulpilpa: nem mély lyuk, amiben hangyák élnek

Mutara: speciális lyuk egy lándzsában

Nyarrkalpa: üreg kis állatok számára

Pulpa: nyúl ürege

Makarnpa: goanna (ausztrál gyíkfajta) ürege

Katarta: a goanna által maga után hagyott lyuk, amikor hibernáció után a felszínre tör

sapir whorf hipot zise a nyelvr l
Sapir-Whorf hipotézise a nyelvről
 • Nyelvi determinizmus: anyanyelvünk meghatározza, hogy miként gondolkodunk a világról
 • Nyelvi relativizmus: egy adott nyelvben kódolt megkülönböztetések gyakran nem találhatók meg más nyelvekben
a nyelvi relativit s elm lete
A nyelvi relativitás elmélete
 • Sapir és Whorf: a világot olyannak látjuk, amilyennek a nyelv lefesti
  • „a valóságos világ” a csoport nyelvi szokásainak következménye
  • a világot a pszichikum rendezi a nyelv segítségével, a közösség megegyezései a nyelvünk mintáiba kódolódnak
  • a szókincs az adott kultúrára jellemző módon kódolódik (pl. eszkimó szókincs a hófajtákra)
slide24
Whorf: a nyelvi különbségek világnézeti különbségek hordozói (pl. hopi indiánok házépítési szokásai)
  • + a névvel rendelkező tárgyakat könnyebben felismerjük és könnyebben emlékszünk rájuk
  • + a nyelv és kultúra szorosan összetartozik
  • - ellenérv: pl. világvallások különböző nyelvű kultúrákban
nyelvi univerz li k
Nyelvi univerzáliák
 • az univerzáliák minden kultúrában fellelhető hasonló nyelvi szerkezetekre vagy szabályalkotási módozatokra utalnak
 • az univerzáliák mögött a megismerés pszichológiai (örökletes biológiai) megalapozottsága áll
 • Berlin és Kay színspektrum kísérlete
  • a fokális színek különböző kultúrákban ugyanazok és prototipikusak
  • !! a színelnevezés azért univerzális, mert a látórendszer univerzális
nyelvi relativit s egy kult r n bel l
Nyelvi relativitás egy kultúrán belül
 • Bernstein angliai vizsgálata polgári és külvárosi családokból származó serdülőknél
  • korlátozott nyelvi kód: szegényes szókincs, nehézkes szabályalkotás, nyelvi sztereotípiák
  • kidolgozott nyelvi kód: gazdag szókincs, választékos beszéd, nyelvi leleményesség
 • a nyelvi különbségek a szocializáció következményei
 • a nyelvi befolyásolás lehetőségei a címkézés által:
  • melyik államhatalmi szerv a megbízhatóbb, a titkosrendőrség vagy az állambiztonsági szerv?
nem verb lis kommunik ci
Nem verbális kommunikáció
 • beszédközpontúság, az emberek közötti kommunikáció alapformája a beszéd
 • a nem verbális kommunikáció iránti érdeklődés az információelmélet irányából kezdődik
  • az emberi viselkedés minden mozzanata információhordozó
  • a forma és szándék nem játszik kizárólagos szerepet az információtartalom értékelésében
a nem verb lis kommunik ci funkci i
A nem verbális kommunikáció funkciói
 • a kommunikációs kapcsolat ellenőrzése
  • a kapcsolatlétesítés és fenntartás eszköze, mely visszacsatolás révén működik
  • beszélőváltás jelei és beszédigény jelzései
  • az interakció lezárása: megszaporodnak a nem verbális megnyilvánulások, biztosítják egymást a partnerek a kapcsolat folyamatosságáról
 • az én megjelenítése
  • hiteles, érvényes és elfogadható képet kell nyújtanunk magunkról
  • a beszéd funkciója csökken, a közvetlen interakcióban ezt a közlést nem verbálisan kell elvégezni
slide29
státusszimbólumok, a csoporthoz való tartozás szimbólumai
  • testi tulajdonságok: nem szándékosan kerülnek az interakcióba
 • az érzelmi állapot kifejezése
  • a beszédtől függetlenül megnyilvánuló automatizmusok, melyek általános jelentésűek ellenőrzése
 • a személyes viszony kifejezése
  • dominancia kifejezésre juttatása
  • a szó és nem verbális közlés összhangja a hiteles kommunikáció alapja
  • kettős kötés, double bind jelenség
a nem verb lis kommunik ci csatorn i
A nem verbális kommunikáció csatornái
 • arcmimika
  • homloktájék
  • szemek
  • alsó arc
  • az arc egyes részletei nem kevésbé informatívak, mint a teljes arc
 • gesztusok, testtartás
 • tekintet: a szemkontaktus, mint a rokonszenv kifejezője
 • hang magassága, tempó, szín, erő
slide31
térközszabályozás (proxemika), a rejtett dimenzió
  • 0-60 cm intim viszony
  • 60-120 cm személyes viszony
  • 120-300 cm társalgási viszony
  • > 300 cm a nyilvánossági viszony
  • territóriumok kijelölése
  • testi érintés
   • nagy kulturális különbségek, a rokonszenv vagy dominancia kifejezői
ad