A probl mamegold gondolkod s fejleszt s nek m dszertana
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana. Dr. Tóth Péter Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ Fővárosi Pedagógiai Intézet. 2007. január 29. A téma fókuszálása 1. A kvalifikált munkaerővel szembeni kompetencia igény*. Kommunikációs képesség

Download Presentation

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszertana

Dr. Tóth Péter

Budapesti Műszaki Főiskola

Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Fővárosi Pedagógiai Intézet

2007. január 29.


A téma fókuszálása 1.

A kvalifikált munkaerővel szembeni kompetencia igény*

Kommunikációs képesség

Problémamegoldó képesség

Együttműködési képesség

Szakmai ismeretek

Megbízhatóság

Tanulási képesség

Tárgyalókészség

Önállóság

Kezdeményező készség

Céltudatosság

Reális önértékelés

* Forrás: Barta T., 2005


A téma fókuszálása 2.

Egyre nő az iskolában megfelelni nem tudók aránya

általános értelmi elmaradás

specifikus tanulási zavar

ISKOLAI KUDARCOK

figyelemzavar

hátrányos szocio-kulturális

helyzet

Dr. Gyarmathy Éva nyomán


A téma fókuszálása 3.

Az iskolai kudarc az egész életre kihat

Önértékelési zavar

Továbbtanulásban gát

ISKOLAI KUDARCOK

Anti-szociális

fejlődés

veszélye

Munkavállalásban gát


A téma fókuszálása 4.

Szocio-kulturális hátrány

 • Feldolgozás:

 • auditív képességek

 • vizuális képességek

 • motoros képességek

 • feldolgozás sebessége

 • szekvencialitás

 • Kognitív képességek:

 • verbális képességek

 • absztrakciós képesség

 • emlékezet

 • figyelem

 • Iskolai készségek:

 • olvasási készség

 • helyesírási készség

 • számolási készség


A téma fókuszálása 5.

Specifikus tanulási zavarok

 • Feldolgozás:

 • auditív képességek

 • vizuális képességek

 • motoros képességek

 • feldolgozás sebessége

 • szekvencialitás

 • Kognitív képességek:

 • verbális képességek

 • absztrakciós képesség

 • emlékezet

 • figyelem

 • Iskolai készségek:

 • olvasási készség

 • helyesírási készség

 • számolási készség


A téma fókuszálása 6.

Figyelemzavar

 • Feldolgozás:

 • auditív képességek

 • vizuális képességek

 • motoros képességek

 • feldolgozás sebessége

 • szekvencialitás

 • Kognitív képességek:

 • verbális képességek

 • absztrakciós képesség

 • emlékezet

 • figyelem

 • Iskolai készségek:

 • olvasási készség

 • helyesírási készség

 • számolási készség


A téma fókuszálása 7.

Gyenge értelmi képességek

 • Feldolgozás:

 • auditív képességek

 • vizuális képességek

 • motoros képességek

 • feldolgozás sebessége

 • szekvencialitás

 • Kognitív képességek:

 • verbális képességek

 • absztrakciós képesség

 • emlékezet

 • figyelem

 • Iskolai készségek:

 • olvasási készség

 • helyesírási készség

 • számolási készség


MEGÉRTÉS

fogalomalkotás

logikai felismerés (fogalomrendszer)

összefüggések feltárása

A folyamat makrostruktúrája

(Gondolkodási fázisok) Lénárd F. 1978

ténymegállapítás

módosítás, variálás

megoldási javaslat

kritika (megerősítés, cáfolat)

mellékes mozzanatok említése

kételkedés (?)

csodálkozás, tetszés (+)

bosszankodás (-)

a munka feladása ()

A gondolkodásfejlesztés pszichológiai alapjai

A kognitív képességek rendszere (Kelemen L. 1968, Lénárd F. 1982)

EMLÉKEZÉS

Reproduktív

tevékenység

GONDOLKODÁS

PROBLÉMAMEGOLDÁS

 • A folyamat mikrostruktúrája

 • (Gondolkodási műveletek) Lénárd F. 1979

  • Analízis

  • Szintézis

  • Összefüggések megértése

  • Összehasonlítás

  • Kiegészítés

  • Általánosítás

  • Konkretizálás

  • Rendezés

  • Analógia

Produktív tevékenység


A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK RENDSZERE

a Carroll féle [1993] faktor- és klaszteranalízis alapján (Nagy, J.)

G faktor

Komplex kognitív képességek

Egyszerű kognitív képességek

Kognitív komponensek


A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK RENDSZERE

a Carroll féle [1993] faktoranalízis alapján

A gondolkodás során a meglévő tudásból módosult,

vagy pedig új tudás jön létre.

Műveleti képességek

 • Rendszerezési képesség

 • Kombinatív képesség

 • Következtetési képesség

 • Szabályindukciós képesség

Problémamegoldó képesség


A KOGNITÍV KÉPESSÉGEK RENDSZERE

a Carroll féle [1993] faktoranalízis alapján

az ismeretfeltárás

képessége

(próbálkozás,

de nem a „vak véletlen”)

az információ felvételének

és kezelésének képessége

Abszolúte új  KUTATÁS

Relatíve új  OKTATÁS


A gondolkodás Treffinger féle [1990] komplex modellje

Komplex stratégiák

Problémamegoldás

Következtetés és döntéshozás

„Műveleti képességek” (a gondolkodás irányultsága)

Konvergens gondolkodás

Kritikai gondolkodás

Divergens gondolkodás

Kreatív gondolkodás

Előfeltételek

Metakogníció =

kognitív önszabályozás

Meglévő tárgyi tudás

Motiváció, elkötelezettség


A tanulás mint információfeldolgozás

Konkrét

tapasztalatok szerzése

Észlelés

Alkalmazkodó

tanulási stílus

Divergens

tanulási stílus

Tapasztalatgyűjtés

Megfigyelés és a

tapasztalatok

visszatükröződése

A fogalmak aktív

alkalmazása új szituációban

Konvergens

tanulási stílus

Asszimiláló

tanulási stílus

Megfigyelés

Elvont

fogalmak alkotása

(általánosítása)

Gondolkodás

a Kolb féle modell alapján


A tanulás mint információfeldolgozás

A fogalmak

aktív alkalmazása

új szituációban

Motoros

kéreg

Szenzoros

kéreg

Homlok-

lebeny

Konkrét

tapasztalatok szerzése

Elvont

fogalmak alkotása

(általánosítása)

Halánték-

lebeny

Megfigyelés és a

tapasztalatok

visszatükröződése

Zull alapján


A gondolkodásfejlesztés pedagógiai pszichológiai alapjai

Tanulás és problémamegoldás kapcsolata (D. A. Kolb, 1976)

K

Konvergens tanulási stílus

A modell vagy a cél összehasonlítása

a valósággal

Divergens tanulási stílus

D

Egy modell vagy cél

kiválasztása

A probléma meghatározása

Al

Aktív

kísérletezés

Konkrét

tapasztalatok

A probléma megoldása

A probléma értelmezése

K

D

Elvont

fogalomalkotás

(általánosítása)

A tapasztalatok

visszatükröződése

(megfigyelés)

As

Az alternatív megoldások

számbavétele

Egy lehetőség kiválasztása

Alkalmazkodó tanulási stílus

Al

A megoldások lehetséges következményeinek

számbavétele

As

Asszimiláló tanulási stílus


A tantárgyi tudás szerepe a problémamegoldásban (Carbonell modell [1986])

A megszerzett tudás szerepe a problémamegoldásban

Újonnan megoldandó probléma

A. Általános és szakspecifikus tervek hiányában, analogikus leképezés

B. Szakpecifikus tervek és sémák ismeretében azok megoldása (szakértői szint)

C. Kévés szakterületi tapasztalat esetén tudományterülettől független általános tervek megoldása

D. A tapasztalat hiányában heurisztikus módszerek alkalmazása (kezdő szint)

C

D

B

Tudományterülettől független, általános tervek

A

Heurisztikus

módszerek

Szakspecifikus

tervek, sémák

Korábban megoldott problémák


A végrehajtandó feladat, ill. probléma megértése

A feladat, ill. probléma reprezentációjának létrehozása

A megoldási algoritmus felidézése

Korábban megoldott releváns feladatok,

ill. problémák felidézése

Az algoritmus transzferálása,

a feladat megoldása

A megoldási algoritmusok analizálása

(szubrutinokra bontás)

Az összefüggések keresése, felismerése

Analógiás leképezés

Egy új megoldási algoritmus létrehozása

(szintézis)

Ellenőrzés, értékelés

reproduktív folyamat

produktív folyamat


Gondolkodásfejlesztési szintek

tanári irányítás és korrektúra szerepe

 • Végrehajtási szint

 • Probléma feltárási szint

 • Részfeladatok feltárásának szintje

 • Önirányítás szintje

tanulói irányítás és korrektúra szerepe


A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének módszerei

 • A tananyagfeldolgozás induktív és deduktív útja (általánosítás, konkretizálás).

 • A gondolkodásfejlesztő variációs tanítási módszer. [Lénárd, F.]

 • A gondolkodási műveletek tudatos alkalmazása a tananyagfeldolgozás során. [Lénárd, F.]

 • Heurisztikus módszerek alkalmazása a problémamegoldás során. [Pólya, Gy.]

 • Feladatmegoldás algoritmusalkotás által. [Pentelenyi, P.]

 • A problémafelvető, problémamegoldó oktatás. [Dewey; Bruner; Okoń]

 • A tananyag logikai struktúrájának feltárása.

 • A problémamegoldás általános folyamata. [Polya, Gy.]


Az induktív és deduktív tananyag feldolgozási mód összehasonlítása

Deduktív módszer

Induktív módszer

általános érvényű szabályok, törvények

egyedi jelenség

egyedi jelenség

MEGFIGYELÉS

MEGFIGYELÉS

KÖVETKEZTETÉS

KÖVETKEZTETÉS

egyedi jelenség

általános érvényű szabályok, törvények

egyedi jelenség

ÚJ TUDÁS

ÚJ TUDÁS


G1

Probléma

Megoldás

G2

G3

Az informatikai problémák általános szerkezete

Egy másolási művelet problématere

Variációs tanítás


A gondolkodási műveletek

I. Analízis

II. Szintézis

III. Absztrahálás

IV. Összehasonlítás

V. Összefüggések (relációk) megértése

VI. Kiegészítés

VII. Általánosítás

VIII. Konkretizálás

IX. Rendezés

X. Analógia

Lénárd, F.


Gondolkodási műveletek I. Absztrakció

1. Forráskönyvtár kiválasztása

2. Állomány(ok) kijelölése

5. Beillesztés a vágólapról

4. Célkönyvtár megadása

3. Másolás a vágólapra


1. Forráskönyvtár kiválasztása

1. Célkönyvtár kiválasztása

2. Állomány(ok) kijelölése

2. Az archívum nevének megadása

3. Másolás a vágólapra

3. Forráskönyvtár aktualizálása

4. Célkönyvtár kiválasztása

4. Állomány(ok) kijelölése

5. Beillesztés a vágólapról

5. A tömörítési paraméterek megadása

Gondolkodási műveletek II. Analízis és III. Szintézis

A fájlmásolás művelet analizálása

A fájltömörítés művelet szintézise


1. Forráskönyvtár kiválasztása

1. Célkönyvtár kiválasztása

2. Állomány(ok) kijelölése

2. Az archívum nevének megadása

3. Másolás a vágólapra

3. Forráskönyvtár aktualizálása

4. Célkönyvtár kiválasztása

4. Állomány(ok) kijelölése

5. Beillesztés a vágólapról

5. A tömörítési paraméterek megadása

Gondolkodási műveletek IV. Összehasonlítás

Az állománymásolási és tömörítési műveletek összehasonlítása

=

=

=


Gondolkodási műveletek V. Reláció és VI. Kiegészítés = VII. Analógia

ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA

SZÖVEG MÁSOLÁSA

1.

a forráskönyvtár aktualizálása

a szöveg helyére történő pozicionálás


Analógiás tudástranszfer alkalmazása

ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA

SZÖVEG MÁSOLÁSA

2.

állomány kijelölése

szöveg kijelölése


Analógiás tudástranszfer alkalmazása

ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA

SZÖVEG MÁSOLÁSA

3.

másolás a vágólapra

másolás a vágólapra


Analógiás tudástranszfer alkalmazása

ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA

SZÖVEG MÁSOLÁSA

4.

a célkönyvtár aktualizálása

a szöveg új helyének aktualizálása


Analógiás tudástranszfer alkalmazása

ÁLLOMÁNY MÁSOLÁSA

SZÖVEG MÁSOLÁSA

5.

beillesztés a vágólapról

beillesztés a vágólapról


1. Forráskönyvtár kiválasztása

2. Állományok kijelölése

3. Másolás a vágólapra

4. Célkönyvtár kiválasztása

5. Beillesztés a vágólapról

Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás

Az állománymásolási művelet folyamata


1. A kurzorpozíció aktualizálása a forrásdokumentumban

1. Forráskönyvtár kiválasztása

2. Karakterek kijelölése

2. Állományok kijelölése

3. Karakterek másolása a vágólapra

3. Másolás a vágólapra

4. Célkönyvtár kiválasztása

4. A kurzorpozíció aktualizálása a céldokumentumban

5. Karakterek beillesztése a vágólapról

5. Beillesztés a vágólapról

Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás

Az állománymásolási művelet folyamata

A karaktermásolási művelet folyamata

Általánosítás

Konkretizálás


1. Forráskönyvtár kiválasztása

1. A kurzorpozíció aktualizálása a forrásdokumentumban

2. A munkalap kijelölése

2. Állományok kijelölése

3. A munkalap másolása a vágólapra

3. Másolás a vágólapra

4. A kurzorpozíció aktualizálása a céldokumentumban

4. Célkönyvtár kiválasztása

5. A munkalap beillesztése a vágólapról

5. Beillesztés a vágólapról

Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás

Az állománymásolási művelet folyamata

A munkalap-másolási műveletek folyamata

Általánosítás

Konkretizálás


1. A forrásobjektum aktualizálása

2. Alobjektum(ok) kiválasztása

3. Az alobjektumok másolása a vágólapra

4. A célobjektum aktualizálása

5. Az alobjektum(ok) beillesztése a vágólapról

Gondolkodási műveletek VIII. Általánosítás és IX. Konkretizálás

Az objektummásolási műveletek folyamata

Általánosítás

Konkretizálás


 • Login