Wyrok trybuna u konstytucyjnego
Download
1 / 23

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt P 23/07 (Dz. U. z dnia 2 lipca 2008 r.). Trybunał Konstytucyjny :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WYROKTRYBUNAU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 19 czerwca 2008 r.

sygn. akt P 23/07

(Dz. U. z dnia 2 lipca 2008 r.)


Trybuna Konstytucyjny :

po rozpoznaniu, z udziaem sdu przedstawiajcego pytanie prawne oraz Sejmu, Rady Ministrw i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 czerwca 2008 r., pytania prawnego Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Krakowie, czy art. 237 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorb zawodowych, szczegowych zasad postpowania w sprawach zgaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorb zawodowych oraz podmiotw waciwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115) s zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

Art. 92.

1.Rozporzdzenia s wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegowego upowanienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upowanienie powinno okrela organ waciwy do wydania rozporzdzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczce treci aktu.


orzeka:

I

1)art. 237 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) w zakresie, w jakim nie okrelaj wytycznych dotyczcych treci rozporzdzenia, oraz

2)rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorb zawodowych, szczegowych zasad postpowania w sprawach zgaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorb zawodowych oraz podmiotw waciwych w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115)

- s niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

II

Przepisy powoane w czci I trac moc obowizujc z upywem 12 (dwunastu) miesicy od dnia ogoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.


Uzasadnienie

Trybuna Konstytucyjny przypomnia, e upowanienie ustawy, w odniesieniu do ktrego nie da si wskaza adnych treci ustawowych, ktre peniyby rol "wytycznych dotyczcych treci aktu", jest sprzeczne z Konstytucj. Brak ten stanowi warunek wystarczajcy dla uznania niekonstytucyjnoci upowanienia, nawet jeeli pozostae wymagania, zostan spenione. Powoduje to utrat mocy obowizujcej przepisu zawierajcego delegacj ustawow. Rodzi to konsekwencje take w stosunku do cile powizanego z nim rozporzdzenia wykonawczego do ustawy, ktre - jako oparte na niekonstytucyjnej delegacji ustawowej - jest rwnie niezgodne z konstytucj (K 55/05).


Uzasadnienie c.d.

Trybuna Konstytucyjny stwierdzi, e ani kwestionowany przepis, ani pozostae przepisy Kodeksu pracy nie zawieraj jakichkolwiek wytycznych dotyczcych treci aktu wykonawczego. Takich wytycznych nie mona zrekonstruowa rwnie z treci innych regulacji. W zwizku z tym Trybuna uzna niezgodno kwestionowanych przepisw z konstytucj dlatego, e zawarte upowanienie do wydawania rozporzdzenia nie okrela wytycznych dotyczcych treci tego aktu. Rozporzdzenie Rady Ministrw, ktre - jako oparte na niekonstytucyjnej delegacji ustawowej - jest rwnie niezgodne z konstytucj.


Uzasadnienie c.d.

Trybuna uzna zasadno zarzutu Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego, e niedopuszczalne z punktu widzenia konstytucji jest "przesunicie caej regulacji materialnoprawnej do rozporzdzenia przy cakowitym milczeniu w tym zakresie ustawy".W kwestionowanym rozporzdzeniu RM znajduj si regulacje, ktre nie maj jedynie wykonawczego charakteru, a ktre np. rozszerzaj katalog podmiotw dokonujcych zgoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, a tym samym modyfikuj tre normy materialnoprawnej upowaniajcej organ do dziaania. Dotyczy to rwnie definicji choroby zawodowej zawartej w rozporzdzeniu. Trybuna Konstytucyjny przyzna, e lista chorb zawodowych rzeczywicie "dotyczy ywotnych interesw prawnych obywateli", niemniej jednak mona wskaza argumenty przemawiajce za zasadnoci umieszczenia takiego wykazu w rozporzdzeniu.


Uzasadnienie c.d.

W ocenie Trybunau rozporzdzenie RM zawiera regulacje procesowe, ktre nie modyfikuj postpowania przewidzianego przez przepisy Kodeksu postpowania administracyjnego, a stanowi jedynie jego uzupenienie, uszczegowienie i dostosowanie do specyfiki rozpatrywanych spraw.

Rozprawie przewodniczya sdzia TK Teresa Liszcz, a sprawozdawc by sdzia TK Zbigniew Cielak.


Kodeks pracyArt. 237 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Art.237.1.Rada Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia:

2) wykaz chorb zawodowych,

3) szczegowe zasady postpowania dotyczce zgaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorb zawodowych oraz podmioty waciwe w tych sprawach.


Kodeks pracy

Art.235.1.Pracodawca jest obowizany niezwocznie zgosi waciwemu organowi Pastwowej Inspekcji Sanitarnej i waciwemu inspektorowi pracy kady przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o tak chorob.

2.Obowizek, o ktrym mowa w 1, dotyczy take lekarza, ktry rozpozna lub podejrzewa przypadek choroby zawodowej.


Rozporzdzenie Rady Ministrw

3. 1. Zgoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, u ktrego podejrzewa si chorob zawodow, dokonuje:

1) pracodawca zatrudniajcy pracownika, u ktrego podejrzewa si chorob zawodow;

2) lekarz, ktry podczas wykonywania zawodu powzi podejrzenie choroby zawodowej u pracownika.

2. Zgoszenia podejrzenia choroby zawodowej moe rwnie dokona:

1) pracownik, ktry podejrzewa, e wystpujce u niego objawy mog wskazywa na tak chorob, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgasza podejrzenie za porednictwem lekarza sprawujcego nad nim profilaktyczn opiek zdrowotn;

2) lekarz stomatolog, ktry podczas wykonywania zawodu powzi podejrzenie wystpienia u pacjenta choroby zawodowej;

3) lekarz weterynarii, ktry podczas wykonywania zawodu stwierdzi u pracownika majcego kontakt z chorymi zwierztami objawy mogce nasuwa podejrzenie choroby zawodowej.


Propozycje zmian w Kodeksie pracy i delegacji dla Rady Ministrw do wydania rozporzdze wykonawczych w zwizku z wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego (ustalone na zebraniu Zespou Konsultantw w dziedzinie medycyny pracy - Dbowa Gra 11.09 2008r. i przekazane do MZ w dn. 16.09.2008r.)

1. W art. 235 zmiany wymagaj paragrafy : 1, 2, 3 i 4 :

1.1. W 1 naley wykreli obowizek zgaszania przez pracodawc kadego przypadku rozpoznania choroby zawodowej waciwemu PIS i PIP .

Uzasadnienie- pracodawca nie otrzymuje informacji (orzeczenia o rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej). Tak informacj otrzymuje dopiero od inspektora sanitarnego, a wic od organu, ktry ju o tym fakcie jest powiadomiony przez jednostk orzecznicz.

Zasadne jest tylko zgaszanie podejrzenia choroby zawodowej.

Zgaszanie podejrzenia i rozpoznania do PIP nie ma uzasadnienia, poniewa to PIS jest waciwa do przeprowadzenia postpowania administracyjnego w przypadku podejrzenia choroby zawodowej. PIP nic z t informacj nie robi.


1.2. 2 powinien by wykrelony, gdy pozostaje martwy.

Wydaje si uzasadnione, aby to jednostka waciwa do orzekania o chorobie zawodowej (a nie lekarz, ktry podejrzewa chorob) powiadamiaa o takim podejrzeniu waciwego inspektora sanitarnego poprzez niezwoczne przesanie kopii skierowania na badanie w zwizku z podejrzeniem choroby zawodowej.

(aktualnie obowizujcy formularz wymaga zmian)

Ten sposb postpowania uszczelni system informowania w/wym organw o podejrzeniach chorb zawodowych.

Dodatkowe uzasadnienie

Lekarze kierujcy do bada w kierunku choroby zawodowej nie chc wysya kopii skierowa do PIS i PIP (i nie robi tego z reguy) ze wzgldu na koszty, nieznajomo adresw tych instytucji i dodatkowe obcienie obowizkami, ktrych celu nie rozumiej i nie akceptuj. W rezultacie sdy uchylaj decyzje inspektorw sanitarnych nakazujc wszcz cae postpowanie orzecznicze od pocztku, gdy strony nie miay zagwarantowanej moliwoci czynnego udziau w postpowaniu


Uwzgldniajc zarzut TK i w kwestionowanym rozporzdzeniu RM znajduj si regulacje, ktre nie maj jedynie wykonawczego charakteru, a ktre np. rozszerzaj katalog podmiotw dokonujcych zgoszenia podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, a tym samym modyfikuj tre normy materialnoprawnej upowaniajcej organ do dziaania naley rozway poszerzenie w Kodeksie pracy podmiotw uprawnionych do zgaszania podejrzenia o :

- pracownika , ktry podejrzewa , e wystpujce u niego objawy mog wskazywa na tak chorob i doda lub jego przedstawiciela prawnego

- w szczeglnych, okrelonych w rozporzdzeniu Rady Ministrw, o ktrym mowa w art. 237 31.3 rwnie czonkowie rodziny osoby zmarej z powodu objaww mogcych wskazywa na chorob zawodow lub ich przedstawiciel prawny - (poniewa maj prawo do uzyskania wiadcze finansowych z tego tytuu) (z ograniczeniem do chorb nowotworowych, w ktrych rozpoznanie kliniczne zostao ustalone, poparte badanie histologicznym i nie budzi wtpliwoci, w pozostaych przypadkach konieczne jest badanie osoby ktrej dotyczy podejrzenie).

Do uregulowania pozostaje nadal problem zgaszania i rozpoznawania chorb zawodowych u rolnikw indywidualnych- nie podlegaj przepisom ustawy Kodeks pracy!!!.


1.3.

W 3 proponujemy zamiast rozpoznania wpisa w razie stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej

Uzasadnienie - podstaw do podjcia dziaa powinna by decyzja administracyjna a nie orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej, pracodawca nie otrzymuje rozpoznania a decyzj .

1.4.

W 4 winno by : Pracodawca jest zobowizany prowadzi rejestr podejrze i stwierdze chorb zawodowych (a nie rejestr zachorowa) chyba, e przyj, e zachorowanie jest rwnoznaczne ze stwierdzeniem choroby zawodowej.

Powinien by opracowany przez Min. Pracy i Polityki Socjalnej wzr rejestru podejrze oraz stwierdze chorb zawodowych. (dysponujemy takim wzorem opracowanym przez Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu i propagowanym w woj. Wielkopolskim)


Z wyroku TK wynika, e definicja choroby zawodowej powinna znajdowa si w Kodeksie pracy, chocia nie ma takiego wymogu odnonie wypadku przy pracy- definicja wypadku jest podana w art. 3.1. ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.

( Dz.U.02.199.1673 ze zm.)

Nie mona przyj definicji choroby zawodowej w brzmieniu art. 4 ustawy z dn. 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych, poniewa brak w niej bardzo istotnego sformuowania o bezspornym lub wysokim prawdopodobiestwie dziaania czynnikw szkodliwych rodowiska pracy na rozwj choroby ;


Proponujemy aby przenie do KP definicj, ktra znajduje si aktualnie w rozporzdzeniu RM (jej zmiana w stosunku do poprzedniej zawartej w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dn. 18 listopada 1983r. bya zaakceptowana w uzgodnieniach zewntrznych i w uzasadnieniu znalaz si nastpujcy tekst:

Przy obecnym spectrum najczstszych chorb zawodowych udowodnienie zwizku przyczynowo-skutkowego pomidzy naraeniem zawodowym a skutkami zdrowotnymi traktowanymi jako objawy choroby zawodowej moliwe jest jedynie z pewnym prawdopodobiestwem, dlatego te przyjto zasad, e rozpoznanie choroby zawodowej wymienionej w wykazie jest moliwe, jeeli w wyniku oceny warunkw pracy mona stwierdzi bezspornie lub z wysokim prawdopodobiestwem, e zostaa ona spowodowana dziaaniem czynnikw szkodliwych dla zdrowia wystpujcych w rodowisku pracy albo w zwizku z wykonywaniem pracy.


Proponujemy w art. 235 doda 5 w brzmieniu :

5.1 Przy zgaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorb zawodowych uwzgldnia si choroby ujte w wykazie chorb zawodowych okrelonym w odrbnym przepisie prawa (albo w rozporzdzeniu Rady Ministrw o ktrym mowa w art. 237 1.2.) , jeeli w wyniku oceny warunkw pracy mona stwierdzi bezspornie lub z wysokim prawdopodobiestwem, e choroba zostaa spowodowana dziaaniem czynnikw szkodliwych dla zdrowia wystpujcych w rodowisku pracy albo w zwizku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej "naraeniem zawodowym".


2. Przy ocenie naraenia zawodowego uwzgldnia si w odniesieniu do:

1) czynnikw chemicznych i fizycznych - rodzaj czynnika, warto ste lub nate i okres naraenia zawodowego;

2) czynnikw biologicznych - rodzaj czynnika, ustalenie czasu kontaktu oraz stwierdzenie mechanizmu dziaania lub drogi szerzenia si czynnika, bez koniecznoci okrelenia stenia tego czynnika;

3) czynnikw o dziaaniu uczulajcym (alergenw) - rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeeli wystpowa on w rodowisku pracy, surowcach, pproduktach lub gotowych wyrobach, bez koniecznoci okrelania stenia tego czynnika;


4) czynnikw o dziaaniu rakotwrczym czynniki zakwalifikowane do kategorii 1 zgodnie z klasyfikacj okrelon w odrbnych przepisach prawa, pierwotn lokalizacj nowotworu oraz okres latencji.

5) sposobu wykonywania pracy - okrelenie stopnia obcienia wysikiem fizycznym i/lub chronometra czynnoci, ktre mog powodowa nadmierne obcienie odpowiednich narzdw lub ukadw organizmu ludzkiego.

Ewentualnie pozostawienie w KP tylko w/w definicji a uszczegowienie w delegacji poprzez zapis i okreli rwnie podmioty waciwe do przeprowadzenia oceny naraenia zawodowego oraz zasady przeprowadzania tej oceny (oceny naraenia zawodowego).


2. W art. 237 proponujemy nastpujce zmiany, majce na celu uszczegowienie delegacji zgodnie z wyrokiem TK: :

1. Rada Ministrw okreli w drodze rozporzdzenia :

2). wykaz chorb zawodowych uwzgldniajcy:

a) zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 22 maja 1990r.(zm. W 2003r.) dla Pastw Czonkowskich dotyczce przyjcia europejskiego wykazu chorb zawodowych ( 90/326/EEC).

b) aktualn wiedz medyczn opart na badaniach epidemiologicznych, i opinii Zespou Ekspertw powoanego prze Ministra Zdrowia, na temat skutkw zdrowotnych dziaania czynnikw szkodliwych i uciliwych wystpujcych w rodowisku pracy.


c) w szczeglnych przypadkach kryteria diagnostyczne i/ lub higieniczne niezbdne w procesie orzeczniczym (?- do dyskusji)

d) okres (termin) od ustania naraenia na czynnik (i) szkodliwe, ktry upowania do wszczcia postpowania orzeczniczego w sprawie choroby zawodowej pomimo wczeniejszego zakoczenia naraenia zawodowego.

Inne brzmienie d) - okreli okres, w jakim zasadne jest rozpatrywanie choroby zawodowej po zakoczeniu ekspozycji zawodowej.


3.) (praktycznie bez wikszych zmian) tryb i szczegowe zasady postpowania dotyczce zgaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorb zawodowych,

a) podmioty waciwe w sprawach o ktrych mowa w pkt.3

b) podmioty waciwe do przeprowadzenia oceny naraenia zawodowego oraz zasady przeprowadzania tej oceny (tj. oceny naraenia zawodowego).- jeeli ten zapis nie znajdzie si w KP.


Proponujemy dopisanie pkt 4) w brzmieniu:

4) Rada Ministrw moe na wniosek zespou ekspertw o ktrych mowa w art. 237 4 modyfikowa tre rozporzdzenia w czci dotyczcej wykazu chorb zawodowych tak, aby jego tre bya zgodna z aktualn wiedz medyczn.

W 4 w punkcie 1 naley wykreli skutki tych chorb pene informacje o skutkach chorb posiada tylko ZUS.

2.3.

W 4 proponujemy dopisanie punktu 3. o treci : Minister waciwy do spraw zdrowia okreli, w drodze rozporzdzenia szczegowe zasady i tryb powoywania zespou ekspertw waciwego do opracowywania i rekomendowania Radzie Ministrw wykazu chorb zawodowych uwzgldniajcego aktualn wiedz medyczn.

Naszym zdaniem naleaoby rwnie rozway czy nie zmieni treci delegacji dla MZ w art. 237 4. 2) w sprawie wytycznych do chorb zawodowych. Stoimy na stanowisku, e zasady i kryteria medyczne nie mog by aktem prawnym, albo musz by sformuowane bardzo oszczdnie, a szczegowe zasady okrelone zostan np. w formie zalece MZ i towarzystwa naukowego


  • Login