Kárhozat és megváltás - PowerPoint PPT Presentation

K rhozat s megv lt s
Download
1 / 29

 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kárhozat és megváltás. Pilinszky János költészete. (Budapest, 1921. november 25. – Budapest, 1981. május 27.) A huszadik század egyik legjelentősebb, katolikus érzésű magyar költője. Életút.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kárhozat és megváltás

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K rhozat s megv lt s

Kárhozat és megváltás

Pilinszky János költészete


K rhozat s megv lt s

(Budapest, 1921. november 25.

– Budapest, 1981. május 27.)

A huszadik század egyik legjelentősebb, katolikus érzésű magyar költője.


Let t

Életút

 • Édesapa: Pilinszky János: mérnök, jogász, első vh. Katonája  háború után postán dolgozik  gyomorfekélyben hal meg 1937-ben.

 • Édesanya: Baritz Veronika postai dolgozó, önkéntes ápoló

 • Cukor utcai elemi iskola (1927-1931)

 • Budapesti piarista gimnázium (1931-1939)

 • Pázmány Péter Tudományegyetem jog  bölcsészkar magyar-olasz-művészettörténet szakok

 • 1944-ben abszolvál, diplomát nem szerez


K rhozat s megv lt s

 • Első versek 1938-39-től: Napkelet, Vigilia, Élet c. folyóiratokban

 • 1941-44: Élet c. folyóirat segédszerkesztője

 • 1944-től behívják katonának  Harbach, Ravensbrück, koncentrációs táborok élménye

 • 1945 őszén tér haza

 • 1946-48: Újhold társszerkesztője

 • Vigília és Válasz folyóiratokhoz is kötődik

 • Első kötet: Trapéz és korlát – Szent István Társulat kiadásában 1946

 • E kötetért Baumgarten-díj 1947-ben

 • 1947-48: ösztöndíjjal több hónap Olaszország

 • 1949-től nem publikálhat


K rhozat s megv lt s

 • Hallgatása alatt verses meséket ír

  * A naphajú királyleány

  * A madár és a leány

  * Aranymadár

  * Ének a kőszívű királyról

  * A nap születése

  * Kalandozás a tükörben

  * Ég és föld gyermeke

  Gyűjteményben megjelennek: Aranymadár 1957

  E kötettel térhetett vissza az irodalmi közéletbe.


K rhozat s megv lt s

 • 1955: Házasság: Márkus Anna festőnő

 • Művészneve: Mark Anna

  Néhány hónap múlva

  elválnak.


K rhozat s megv lt s

 • 1956: Magvető kiadó mentora

 • 1957-től az Új Ember katolikus hetilap munkatársa

 • 60-as évektől több külföldi út: Lengyelország, Svájc, Belgium, Újvidék, Bécs, London, Róma, Párizs, USA

 • 1975: nővére öngyilkosságot követ el.

 • Pilinszky nem ír több verset.

 • 70-es évek vége: ismeretség Jutta Scherrer német vallástörténésszel – szerelem – utolsó költői korszak

 • 1971: József Attila-díj

 • 1980: Kossuth-díj

 • 1978: Ingrid Ficheux – ismeretség – házasság

 • 1981: második infarktus - váratlanul éri a halál.

 • Tele volt tervekkel. A Farkasréti temetőben nyugszik.


Let ben megjelent k tetei

Életében megjelent kötetei

* Halak a hálóban (1942)

* Trapéz és korlát (1946)

* Aranymadár (1957)

* Harmadnapon (1959)

* Rekviem (1964)

* Nagyvárosi ikonok (1970)

* Szálkák (1972)

* Végkifejlet (1974)

* A nap születése (1974)

* Tér és kapcsolat (1975)

* Kráter (1976)

* Beszélgetések Sheryl Suttonnal (1977)

* Válogatott művei (1978)


K rhozat s megv lt s

 • „Ott van szegény Pilinszky esete, aki homoszexuális volt, mégsem volt soha férfi partnere, mert Isten-félő emberként azt bűnnek tartotta.” – „Az utolsó kérdés úgy szólt, hogy ha megtudná, hogy a szíve alatt hordott magzat nagy valószínűséggel homoszexuális, megtartaná-e. Hihetetlen adatot kaptunk: 92% elvetetné, mindössze 8% tartaná meg. Leonardo, Michelangelo, Pilinszky, Ferencsik, Mensáros ebben az esetben nem született vona meg.” Tudósközelben: Czeizel Endre (Spiritusz)

 • „Tizenéves korában azután egy másik alkati adottságával szembesült. Erről is Ingrid Ficheux-nek vallott: sokáig gondolataiban – tehát csak a vonzalom szintjén – a férfiak érdekelték. Hat-nyolc éven át szerelmes volt egy férfiba, aki nem is tudott róla. Pilinszky János a legtöbb dolgot a képzeletében élte meg, ritkán vált valóban cselekvővé. E homoerotikus vonzalom azonban kínzó ellentétbe került vallásosságával, emiatt is bűnösnek érezte magát. Mégis vállalta: »A háború előtt kívülről nézve talán betegesnek mondható félénkségem ideig-óráig eretnek vonzalmakba sodort. Ezt se akkor, se most nem bánom, és nem szégyellem. A háború és az utána következő kollektív megrázkódtatás azonban – anélkül, hogy akartam volna – ismét visszaszorított a közösbe, az élet és benne az emberiség átlagába.«” Czeizel Endre: Pilinszky János családfájának értékelése (Kortárs)


Pilinszky k lt szete ltal nos jellemz k

Pilinszky költészete - általános jellemzők

 • Beszédmódja, világképe, alapmagatartása sok tekintetben különbözik a modern magyar líra vallomásos, közvetlen élménykifejező hagyományától.

 • Versei létköltészeti indíttatásúak.

 • Szövegei a személyességtől való eltávolodást jelzik.

 • Költői magatartása: keresztény agnoszticizmus

 • Fő élményköre: az ember magányossága, létbe vetettsége, a háború rettenete és borzalma, az emberi szenvedés tapasztalata

 • Rendkívüli feszültségű szövegek

 • Tiszta jambikus forma

 • Lezárt verssorok – gondolatok és sorok vége általában egyezik.


Trap z s korl t 1946

Trapéz és korlát 1946

 • A szövegek érzelmi drámát közvetítenek.

 • Alapélmény: magány, szorongás, kivetettség, megrendültség érzése

 • Emberek között nincsen kapcsolat – idegenné vált világ

 • Isten távoli, idegen – magasabb rendű közönyt képvisel

 • Közös és elkerülhetetlen kárhozat – megváltás keresése felesleges – helyette: öncsalás nélküli szembenézés

 • Bűn motívuma = közöny = feladás

 • Kárhozat = az ember jobbra való lehetőségének elvesztése

 • Üdvösség = az ezzel való szembeszegülés

 • A létezés = eleve bűnösség = eleve kárhozottság


K rhozat s megv lt s

 • Eszményi létforma: vágy – figyelem – várakozás

 • A szövegek ok-okozati összefüggésrendszer helyett intuíción alapszanak.

 • Költői eljárás bennük:

 • Megvilágosodás

 • Illumináció

 • Epifánia

 • Rácsodálkozás

 • Elemi hatású, evidencia szerű kijelentések

 • Szigorú rímek, négysoros strófák, jambikus sorok, határozott logikai szerkezet

 • Költői eszközökben szegény szövegek


Halak a h l ban vigilia 1942

Halak a hálóban /Vigilia – 1942/

 • Kihagyásos szerkezetű, elliptikus, metaforikus cím  a cím jelentését a szöveg értelmezi  konkretizálja ember és lét viszonyára

 • A vers jelképrendszere végig a cím kiinduló képével teremt kapcsolatot.

 • A létezést egy természetes állapotból való kiszakítottságként értelmezi, ahol a kommunikáció lehetetlen, a lét megváltatlan, Isten hallgat.

 • Hal ~ keresztény jelképrendszerben Jézus itt a pusztulásra ítélt embert jelenti

 • Víz ~ kereszténységben a keresztség szentsége, a megváltás a versben az elvesztett harmóniát szimbolizálja

 • Halász ~Krisztus, apostolok (Újszövetség: apostolok többsége halász volt/ Újszöv. hallal kapcsolatos utalásrendszere)

 • Csillagos ég ~ háló abszurd rabság, a létbe vetettség kínja


Harmadnapon k tet 1959

Harmadnapon /kötet – 1959/

 • Mindössze 34 vers – több, mint 10 év termése

 • Sűrű, telített szövegek a teljes köteten át

 • A versek nem ismerik a feszültségesést, a megnyugvást.

 • Múltbéli, lezárt pillanatokat rögzítenek örökös jelenné tágítják azokat.

 • Látomásszerűség

 • Végítélet képei a Jelenések könyvét, Vörösmartyt idézik.

 • Lágerélmények elemi erővel hatják át a szövegeket  általános léttapasztalattá válnak  KZ-versek

  (Konzentrationslager – koncentrációs tábor)


Kz versek

KZ-versek

 • A fasizmus embertelensége ~mindennapi élet csendes, vértelen drámája

 • A konkrét borzalom általános érvényűvé emelkedik.

 • Emberiség aktuális katasztrófája ~ általános érvényű szenvedéstörténet

 • Isten pillanatnyi megnyilvánulásait kell tetten érni.

 • A láger jelképes tere és közege ~ emberiség méretű dráma színhelye

 • A láger foglyainak szenvedései ~ Krisztus szenvedéstörténetének tömegméretű megismétlődése

 • A háború élménye nem hordja magában a majdani béke lehetőségét, a feloldást  a háború nem egyszeri borzalom  a mindenkori ember valós arcát mutatta meg


Harmadnapon vers 1958

Harmadnapon /vers – 1958/

 • XX. sz.-i lágertémát a megváltástörténet tartományába emelő vers

 • A szószerkezetek kettős értelműek:

 • Másodlagos jelentésük kiemeli a konkrét tapasztalati élményt a reális világból, s a feltámadástörténet összefüggésrendszerébe illesztik.

 • A modern pusztulás a krisztusi passió tömegméretű megismétlődésévé válik.

 • Ugyanakkor az ember megválthatóságának megerősített ígéretévé is.


K rhozat s megv lt s

 • Bibliai utalások, kettős jelentésű képek:

 • hamuszín egek: → halottégetés, robbantás füstje

  → az ég elsötétülése Jézus halálakor

 • Ravensbrück: → egy női koncentrációs tábor volt itt

  → olajfák hegye/ Golgota

 • ravensbrücki fák: → a tábor látképe

  → élet, keresztfa

 • hitvány zsoldosok: → a tábor őrei

  → a római katonák


K rhozat s megv lt s

 • A megváltás ígéretét erősítő természeti mozzanatok:

  - fa – életjelkép

  - gyökér – életjelkép

  - fény – életjelkép

  - szél – megtisztulás-jelkép

  - „fölzúgnak”, „fölzeng” – himnikus hangképletek

 • A versbeszéd minden személyességet mellőz.

 • Tárgyilagos, archaizáló kifejezésmód, biblikus pátosz

 • Sor eleji ismétlések (anafora)

 • Végig kijelentő modalitású mondatok

 • Misefordulatot idéző latin nyelvű zárlat

 • Verscím és verszárlat tökéletes keretbe zárják a szöveget.


Apokrif

Apokrif


Apokrif1

Apokrif

 • (apokripha): görög kifejezés jelentése: „elrejtett”.

 • Apokrifek: bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény iratok, amelyeket szerzőjük ugyanolyan isteni kinyilatkoztatásként, szent iratként tárt a nyilvánosság elé, de amelyek ennek ellenére nem szerepelnek a mai Biblia könyvei között.

 • Először azokra a könyvekre használták ezt a szót, amelyeket eltitkoltak a nagyközönség előtt, csak a beavatottak olvashatták.

 • A katolikusok a bibliai korban keletkezett kánonba fel nem vett iratokat nevezik apokrifeknek.

 • Ami nem került be a kánonba, azt nem lehetett nyilvánosan olvasni. Másolásukat megtiltották, ezért kevés maradt belőlük az utókornak.


Keletkez si k r lm nyek

Keletkezési körülmények

 • 1954 decemberében keletkezik.

 • 1956-ban jelenik meg a Csillag c. folyóiratban.

 • Harmadnapon c. kötetben szerepel.

 • P.J. életművének legkiemelkedőbb alkotása.

 • A XX.sz.-i magyar líra egyik legnagyobb verse.

 • Összetett jelentéstartalmú, nehezen értelmezhető.


Vez rmot vumok

Vezérmotívumok

Fa

Csend

Árnyék

Éjszaka

Mozgás, vonulás

Megmerevedés, megdermedés

Kiüresedés

Pusztulás, széthullás

Nemlét

HIÁNY

Árvaság


Perspekt vav lt sok

Perspektívaváltások

 • Tárgyilagos közlés

 • Megállapítás

 • Elbeszélés

 • Leírás

 • Vallomásos odafordulás

 • Valakihez beszélés

 • Monologizáló magánbeszéd


Forma s nyelvhaszn lat

Forma és nyelvhasználat

 • Formailag három, számmal is elkülönített egység.

 • 3-as szám: legfontosabb szent szám, jelöli:

  • Ég és Föld egyesüléséből létrehozott embert

  • A teljessé lett isteni megnyilvánulást (Atya,Fiú, Szentlélek)

  • A tökéletesség rendjét

  • Az egységeken belüli részek tagoltak, de nem szabályos strófákba rendezettek  a széttartás, a diszharmónia képzetét keltik.

  • Mozgalmas részek váltakoznak súlyos, kimerevített állóképekkel  meg-meginduló, majd megakasztott lendület

  • Nyelvhasználat: hétköznapihoz közelálló, kevéssé retorizált

  • Mégis emelkedett hangnem

  • Régies, archaizáló kifejezések és szórend  ünnepélyesség

  •  szakrális szövegekhez való kapcsolódás


Bibli hoz kapcsolts g

Bibliához kapcsoltság

 • Már a cím is a Biblia összefüggésrendszeréhez kapcsolja a szöveget.

 • Cím jelölheti a szöveg üzenetének a keresztény világmagyarázat általi hagyományozottságát de az attól való elkülönbözést is.

 • A jövendölésszerű elemek összekapcsolódnak a megváltástörténet utolsó pontjával, Jézus magárahagyottságának, az emberi szenvedésnek motívumkörével, és a Biblia apokaliptikus szövegeivel.

 • A megváltatlan modern ember létélménye: rettenetre, feloldozatlanságra ítéltetett, elvesztette Istent, de nélküle nem képes létezni.


K rhozat s megv lt s

 • apokalipszis: → A Bibliában erkölcsi alapú ítélkezés (jók-rosszak, büntetés - megdicsőülés), valami új kezdete, pillanatszerű

  → Itt nincs erkölcsi ítélkezés, folyamatos, és nem pillanatszerű

 • tékozló fiú:→ az apa a Mennyei Atyát jelképezi, a feltétel nélküli megbocsájtást (egyébként is gyakori motívum P.J.-nál)

  → a szülők nyomorultak, esetlenek  hazatérés nem oldoz fel

 • Bábel: → az emberek nyelvének összezavarodása

  →Isten és ember kommunikációjának lehetetlensége; elvesztettük Istent, nincs vele kapcsolatunk  CSEND, HIÁNY

 • fa- motívum: → tudás fája, föld és ég összekötője, örök élet fája, keresztfa

  → ember és fa párhuzama; lét, szenvedés

  → „lázas fácskák”: élet mellett elkötelezett vallomás

 • Paradicsom: “ Valamikor a paradicsom állt itt./ Félálomban újuló fájdalom:/ hallani óriás fáit! ”  HIÁNY


A hi ny miszt riuma

A hiány misztériuma

 • P.J. verse: apokaliptikus vonások (főleg az első részben)  de HIÁNYzik a jövendölés  a jövendölő sorsa kerül előtérbe

 • HIÁNYzik a bűnök büntetésének, és a jó megdicsőülésének mozzanata  üresség, állandóság, időtlenség

 • HIÁNYoznak az előzmények  „mert”, „ezért” felütés  valami UTÁN és valami MIATT történik a beszéd

 • HIÁNYzik az ember, a rokonság, közelség, társ  otthagyott kerti szék, nyugágy  „én” és „te” kapcsolatának HIÁNYa

 • HIÁNYzik a megszólaló én maga  már csak árnyéka van  már csak arca van  arca helyett ránc  könny helyett árkok - tárgyiasult „én”


N gysoros

Négysoros

 • A Harmadnapon c. kötet tipikus formája a négysoros vers.

 • A lírai kifejezés a minimumra csökken  4db kijelentő mondat  mondathatárok és sorhatárok egybeesnek.

 • A hallgatás legalább akkora szereppel bír, mint a közlés.

 • Az első két sorban nincs ige  időtlenség,örökérvényűség

 • A harmadik sorban az igével együtt megjelenik az idő és a személyesség, a magányosság oka  E/2, cselekvés hiányát jelző cselekedet, múlt időben

 • A negyedik sor igéje általános alanyhoz társul, jelen idő, szenvedő alany

 • Bibliai motívumok:

 • szeg: szenvedés, Jézus ( alvás  halállal rokon állapot) Krisztus hiánya

 • A negyedik sor általános alanya, de tárgya is Jézusra enged asszociálni.

 • Egyéb motívumok:

 • - homok: időszimbólum (és a vers hangulatával társítva eszünkbe juthat József A.: Reménytelenül)

  - hideg, éjjel: félelem, sötétség, vakság, elhagyatottság jelölői

 • - plakát: a jelen, a nagyváros megidézése

 • A modern ember magányosság- és hiánytapasztalatát a Jézusi szenvedéstörténethez kapcsolja az utolsó sor

 •  modern Golgota magányos éjszakája


 • Login