zdravo drustvo
Download
Skip this Video
Download Presentation
ZDRAVO DRUSTVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

ZDRAVO DRUSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

ZDRAVO DRUSTVO. Erich Fromm. DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?. Doktorske studije komunikologije Predmet : Personalisti č ka antropologioja Prof.dr Tatjana Milivojevi ć Jelena Baji ć 1006/12. I DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?. Zapadno dru š tvo je mentalno zdravo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZDRAVO DRUSTVO' - helga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zdravo drustvo

ZDRAVO DRUSTVO

Erich Fromm

da li smo mentalno zdravi

DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?

Doktorskestudijekomunikologije

Predmet: Personalistička antropologioja

Prof.drTatjanaMilivojević

JelenaBajić 1006/12

i da li smo mentalno zdravi
I DA LI SMO MENTALNO ZDRAVI?
 • Zapadnodruštvo je mentalnozdravo
 • Mentalnobolesnesusamoodredjeneindividue
 • Da li smosigurni da ne obmanjujemosamisebe??? ( pr. Oboleli u dusevnimbolnicama)
ispitivanje injenica na uobi ajeni psihijatrijski na in
Ispitivanječinjenicanauobičajenipsihijatrijskinačin
 • U poslednjih nešto više od 100 godinastvoreno je veće materijalnobogatstvonegoikada u istorijiljudskogroda
 • Poubijano više milionastanovništva u mehanizmuzvanom RAT
   • Ljudisuverovali da se bore u samoodbrani, zaslobodu I častuz Božijupomoć
   • Protivnicisuimizgledalikaosurovairacionalnačudovistakojamorajubitipobodjena da bi svet bio spasen od zla
   • Kasnijeneprijateljipostajuprijatelji, a prijateljineprijatelji I sveizpočetka!
svet je spreman za
Svet je spremanza…
 • Velikomasovnoubijanje ( državnicikojiizazivaju pa “uspešno “izbegavaju rat zbog loše vodjenihpoverenihimposlova)
 • Izlivirušilackogbesa I paranoidnesumnjičavostisastavnisudeocivilizovanogčovečanstva u poslednjih 3000 godina
 • Od 1500. god.p.n.e. do 1860. god. n.e.potpisano je oko 8000 mirovnihugovora
 • ( svaki je trebalo da obezbeditrajnimir, a nijetrajao duže od 2.god.)
ekonomski sistem
Ekonomskisistem
 • Stabilizacijatržistana uštrbljudskihpotreba
 • Ogromnaproizvodnjaoružjaodržavauspesnimekonomskisistem
 • Paradoks- čovekslužiekonomiji, a ne ekonomijačoveku
medijska slika
Medijskaslika
 • Veća pismenostnegoikada pre
 • Širokadostupnost - radio, tv, štampa ( danas I internet)
 • “punjenjeljudskogumanajjeftinijimškartom”
 • Tada - više slobodnogvremenakojeljudi ne znajukako da iskoriste “ubijanjeslobodnogvremena”
patologija normalnosti savremenog zapadnog dru tva
Patologijanormalnostisavremenogzapadnogdruštva
 • Nematačnihpodatakakolikosurasprostranjenementalnebolesti u raznimzemljamazapadnogsveta!!!
 • Imamotačne uporednestatističkepodatke o materijalnombogatstvu, zaposlenju, stopiradjanja, smrtnosti…
 • Podacikojigrubomogupokazatimentalnozdravljesupodaci o samoubistvima, ubistvima I alkoholizmu.
rezultati tada njih istrazivanja 1955 god
Rezultatitadašnjihistrazivanja( 1955.god.)
 • Danska, Švajcarska, Finska, Švedska I SAD suzemljesanajvišomstopomsamoubistava I najvećimkombinovanimprocentomsamoubistava I ubistava
 • Španija, Italija, Irskasuzemljesanajmanjimprocentomubistava I samoubistava
 • SAD, Švajcarska, Švedska I Danskakojeimajunajvišu stopusamoubistavaimaju I najvišu stopualkoholizma ( ovde je I Francuska u samomvrhu)
zaklju ci istra ivanja
Zaključciistraživanja
 • Cifresamoubistava I alkoholizma se umnogomepoklapajušto ukazujenamentalnuneuravnoteženost
 • Najdemokratskije, miroljubivije I najnaprednijezemlje u Evropi, kao I SAD koja u ovimkarakteristikamaprednjači,pokazujunajoštrijesimptomementalnihporemećaja
da li se ciljevi celokupnog dru tveno ekonomskog razvitka zapadnog sveta mogu dovesti u pitanje
Da li se ciljevicelokupnogdruštveno-ekonomskograzvitkazapadnogsvetamogudovesti u pitanje?
 • Materijalnoudobanživot
 • Relativnojednakaraspodelabogatstva
 • Čvrstademokratija I mir…
 • Sta je pogrešno u ovimciljevimakojimatežimo,

pa suzemljekojesuovimciljevimanajbliže I

zemljesanajviše znakovamentalneneuravnoteženosti?

ovek ne ivi samo od hleba
“Čovek ne živisamo od hleba”

Materijalnoblagostanjeizazivadosadukodčoveka

 • Da li susamoubistva, ubistva I alkoholizam, nekakavpatološkinačin da se pobegne od ovedosade?
 • Ili je problem u nečemdrugom?
 • Modernacivilizacija ne zadovoljavanajdubljepotrebečoveka!
ii mo e li dru tvo da bude bolesno
II MOŽE LI DRUŠTVO DA BUDE BOLESNO?
 • Celomdruštvunedostajementalnozdravlje- to je u suprotnostisastavomsociološkogrelativizma
 • “Zdravodruštvo” podrazumevapretpostavkurazličituodsociološkogrelativizma ( tj. pretpostavitida može da postojijednodruštvokojenijezdravo)
normativni humanizam
Normativnihumanizam
 • VrstaČOVEK se mozedefinisati u anatomskom I fiziološkomsmislu
 • Njeničlanoviimajuzajedničkeosnovnepsihičkekvalitete , zakonekojiupravljajunjihovimmentalnim I emocionalnimfunkcionisanjem I ciljevekojim se naadekvatannačin rešava problem ljudskeegzistencije
 • Nemadefinicije o čoveku u psihološkomsmislu I zadatak “nauke o čoveku “ je da se dodje do tačnogopisaonogastozaslužuje da se nazoveljudskomprirodom!
reakcionarna upotreba pojma ljudske prirode
Reakcionarnaupotrebapojmaljudskeprirode
 • Ono sto se čestonazivaljudskomprirodomsamo je jedna od mnogihmanifestacija- čestopatološka- a funkcijatakvepogrešne definicije obično je bilaodbranajedneodredjenevrstedruštva, zakoje se tvrdilo da je neophodniproizvodčovekovementalnekonstrukcije.
 • Suprotnopomenutom, Liberalisu ( pocev od 18 veka) isticali PLASTIČNOST ljudskeprirode I odlučujućiuticajfaktoraokoline ( ne održivapretpostavka da je ljudski um prazan list papiranakomedruštvo I kulturaupisujusvojtekst!)
izvu i jezgro zajedni ko za ceo ljudski rod
Izvućijezgrozajedničkozaceoljudski rod
 • Shvatitizakonesvojstveneljudskojprirodi
 • Shvatitibitneciljevečovekovograzvitka
 • Čovekmenjasvetokosebe
 • Čovek se menja u istorijskomprocesu ( “on je sopstvenakreacija”) alisamopremasopstvenojprirodi
 • Ovoprevazilazidihotomiju da suglavnestrasti I nagoni u čovekurezultattotalneegzistenciječoveka, da suodredjene I utvrdjene, nekezazdravlje I sreću, a drugezabolest I nesreću
ovek je manifestacija ljudske prirode odredjen dru tvenim uredjenjem u kome ivi
Čovek je manifestacijaljudskeprirodeodredjendruštvenimuredjenjem u komeživi !?
 • Osnovnenagone ne stvaradruštveniporedak, većsamoodredjujekojeće se od potencijalnihstrastimanifestovati I dominirati.
 • Mentalnozdravlje se postiže ako se čovekrazvija do potpunezrelostipremakarakteristikama I zakonimaljudskeprirode! ( mentalnabolest se razvija u suprotnom)
 • Ova premisanamgovori da nijekriterijummentalnogzdravljaprilagodjenostdatomdruštvenomporetku, većje ona univerzalnakojavazizasveljude I kojadajezadovoljavajuciodgovorna problem ljudskeegzistencije.
jednodu no potvrdjivanje
Jednodušno potvrdjivanje
 • Naivno se predpostavlja da je činjenica, da to što suzavećinuljudiizvesneideje I osećanazajednička, I samapotvrdatihvrednosti I osećanja. ( jednodušnaocenanemanikakavuticajnarazum I mentalnozdravlje!) Činjenica da milioniljudiimajuisteporoke ne pretvaraoveporoke u vrline!
 • ( PR. to je normalnojersvitakoradeilitakomisle!!!)
razlika izmedju individualnih i dru tvenih mentalnih bolesti
Razlikaizmedjuindividualnih I društvenihmentalnihbolesti
 • Defekt
 • Neuroza
 • Akonekaosoba ne ostvarislobodu I spontanost, istinskoizražavanjesvoga “ja” , može se smatrati da imaozbiljandefekt
 • Akovećinačlanova ma kogdrušstva ne postignetajcilj, govorimo o društvenostrukturalnomdefektu.Posto se defekt deli saostalima, osobanijenisvesna da je to defekt I ona je srećnašto se uklapa u ostalideočovečanstva, onakokakogaonapoznaje!
defekt vrlina i uspeh
Defekt = vrlina I uspeh !?
 • KALVINOVE DOKTRINE-probudile u čovekuosećanjekrivice I zabrinutosti
 • Od ozbiljnogdefektapationaosobasavladanaosećajemsopstvenenemoći I bezvrednosti, bezmogućnosti da osetiradost
 • Ovajdefekt je strukturiralakultura da bi individuabilazaštićenaodneuroze, od koje bi patila u kulturi u kojoj bi istidefektizazvaoosećanjepotpuneneadekvatnosti I izolacije.
 • SPINOZA-gramzivost, ambicija…suoblicinenormalnostimadaihniko ne smatrabolestima!
putevi bekstva
Putevibekstva
 • Osobekaoautomati ( veštackiosmeh, beznačajnoćeretanje, tupo očajanjekojeoslikavaistinskupatnju)
 • Dvetvrdnje o ovakvojosobi:
 • 1.ona pati od defektaspontanosti I individualnostikoji može da budeneizlečiv
 • 2.ona se ne razlikuje od milionadrugihljudikojisu u istom položaju I kojekulturasnabdevamodelimakojiimomogućavajudaživesadefektom a da ne postanubolesni
 • Pretpostavimo scenario u zapadnojkulturi, u komesamomesecdana ne bi radilibioskopi, tv, sport…Osimmnogihnervnihslomova, desila bi se stanjaakutnezabrinutosti ( neuroze)kodvećineukidanjemovihosnovnihputevabekstva.
protiv struje
Protivstruje
 • Ako bi ukinukidruštvenostrukturiranidefektnapovršinubi izbilabolest
 • Model kojimnassnabdevakultura nedelujesamonamanjinu:
 • 1.osoba čiji je životniciljpostizanje moćiI slave
 • 2.osobakojanista ne čini da bi postiglasvojciljvećčeka da se desičudo I završava u osećanjujalovosti I gorčine.
 • 3.retkeosobevećegintegriteta I osećajnosti
ovekova beskrajna elasti nost i njene granice
Čovekovabeskrajna “elastičnost”injenegranice
 • Čovekmoze da jedegotovosve, daživi u svakojklimi I da se prilagodi, kao I da se prilagodisvakompsihičkomstanju.
 • Može daživikaoslobodančovek I kao rob, kaobogat I kaogladan, kaoratnik I u miru…
 • VAŽNA ČINJENICA
 • Nemože se sprečitiljudskareakcija. U ne povoljnimuslovimaljudireagujuapatijom, smanjenjeminteligencije, inicijative I sposobnostitako da postepenoprestajudavrše funkcijepomoću kojih bi trebalodasluže svojimvladarimaI njihovomsistemu.
reakcija
Reakcija

Čovek u takvimuslovima može da stvoritakvunezavisnost I težnjuzaslobodom da se nanjegovimstvaralačkimimpulsimaizgradiboljedruštvosadrugestrane. Kakveće reakcijebitizavisiodsledećis faktora:

Ekonomskih \ političkih\duhovneklime…

Takodačovek može daživi pod svimuslovimaali on će reagovati I iliće se izopačitiilistvoritiuslove u skladusanjegovimpotrebama.

Ipakljudskapriroda I društvomogu da imajuprotivrečne zahteve.

civilizacija i njena nezadovoljstva frojd
“Civilizacija I njenanezadovoljstva” Frojd
 • Frojdpolazi od toga da postojiljudskaprirodazajednička ljudskomrodukrozsvekulture I epohe I da postojeizvesneutvrdjenepotrebe I tenzije kojesuurodjenetojprirodi.
 • On veruje da se društvo I civilizacijarazvijajuneprestano u kontrastupremapotrebamačoveka I takodolazi do pojma SOCIJALNE NEUROZE.
 • Celočovecanstvo, kaže on, može postatineurotično pod pritiskomtendencijacivilizacije!?!
 • Da li bi se nekousudio da preduzmeistraživanjepatologijecivilizovanihzajednicauzsvukompleksnost tog zahvata?
zdravo dru tvo se usudilo
“Zdravodruštvo” se usudilo
 • Knjiga je zasnovananaideji da je zdravodruštvoonokojeodgovarapotrebamačoveka ( onimobjektivnimpotrebamakojihpojedinci moždanisuuveksvesni, zbogprevelikihsubjektivnihpotreba)
 • ZADACI U TOM SMERU:
 • Utvrditičovekovuprirodu I kojepotrebeiznjeproističu
 • Ispitatiulogudruštva u evolucijičoveka I njegovedaljeuloge u razvitkuljudi
 • Ispitatiuzajamnekonflikteizmedjuljudskeprirode I društva I poslediceovihkonflikata
 • ( naročitošto se tiče modernogdruštva)
slide37
KRAJ

Hvalanapaznji!

http://www.youtube.com/watch?v=AO1Txp8D_8U&feature=youtu.be

ad