slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Co to jest BIBLIOGRAFIA??

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Co to jest BIBLIOGRAFIA?? - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Co to jest BIBLIOGRAFIA??. Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion ( biblos ) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Co to jest BIBLIOGRAFIA??' - helga


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Co to jest BIBLIOGRAFIA??

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać.

Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

slide2

LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego, a także to, co złoży się na materiał argumentacyjny dla Waszych własnych sądów. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne. LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniem tematu. Literatury przedmiotu nie interpretujecie, tylko uzasadniacie nią swoje tezy wysnute z interpretacji dzieł.

Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/

slide3

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

slide4

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

 • PN - ISO 690: 2002
 • Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
 • PN - ISO-2:1999
 • Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.
dob r materia u
Dobór materiału
 • Nie umieszczamy pozycji podręcznikowych
 • Popularnych czasopism (Ślizg, Cogito)
 • Nie umieszczamy bryków, ściąg
slide6
Nie numerować poszczególnych opisów bibliograficznych, można ewentualnie zastosować wypunktowanie.
 • Stosować konsekwentnie jednolity system znaków interpunkcyjnych we wszystkich opisach bibliograficznych (na końcu zdania nie jest obowiązkowe stawianie kropki).
slide8

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:

; : . , - / ( )

Stosuj je konsekwentnie!!!

interpunkcja
Interpunkcja
 • Można stosować wyróżnienia graficzne (czcionka pogrubiona, wersaliki, kursywa)
 • Sofokles, Król Edyp, Warszawa 2003
 • Sofokles, Król Edyp, Warszawa 2003
 • Sofokles, Król Edyp, Warszawa 2003
 • SOFOKLES, Król Edyp, Warszawa 2003
slide10

Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Kapuściński Ryszard,Heban,Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1

slide12
Pozycje bibliograficzne szeregujemy według nazwisk autorów lub tytułów prac (w przypadku wydawnictw zbiorowych).
slide13

Autor:

Jeżeli robimy wyjątkowo dużo opisów bibliograficznych, wtedy można zamiast imienia autora podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby:

np.

Lutosławski W. - to:

Wincenty czy Witold Lutosławski?

slide14

Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu.

Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Iksiński Zenon i in.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

Iksiński Zenon, Kowal Jan, NowakPaweł.

W przypadku sprawozdań, protokołów z konferencji, regulaminów jako autora podajemy organizatora np. UNESCO, UJ

slide15

Pomijamy w opisie autora informacjeo jego stopniach naukowych, funkcjach:

prof. dr doc. mgr ks.

Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

slide16

Tytuł:

Można skracać zbyt długi tytuł.Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...)

Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

„Polonistyka” alePan Tadeusz

slide17

Wydanie: podajemy kolejne oprócz pierwszego

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!

Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:

Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

numeracja cz ci tomu
Numeracja części (tomu)
 • Oznaczenie części (tomu) podajemy po wydaniu.
 • t.1-3 – tom 1-3 (korzystaliśmy z wszystkich trzech tomów).
 • T.2 – tom drugi (korzystaliśmy tylko z tomu drugiego).
wydawnictwo
Wydawnictwo
 • Podawanie nazw wydawnictw jest elementem nieobowiązkowym.
 • Możemy używać ogólnie przyjętych skrótów nazw wydawnictw.
 • W przypadku ossolineum jako miejsce wydawnictwa podajemy Wrocław, np.

WROCŁAW – WARSZAWA – KRAKÓW – GDAŃSK

ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH - WYDAWNICTWO

slide20

Wydawca:

Można skracać nazwę wydawcy:

Np.:

PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich

WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

rok wydania
Rok wydania

ZAWSZE trzeba podać rok(datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić zapisać w nawiasach kwadratowych:[1999]

„b.r.”- brak roku wydania

cop.1999(wydawnictwa multimedialne)

miejsce wydania
Miejsce wydania
 • ZAWSZE trzeba podać miejsce wydania. Jeśli miejsca nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określić zapisać w nawiasach kwadratowych: [Warszawa]
 • „b.m.”- brak miejsca wydania
slide23

Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN:

ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr.

slide24
ISSN
 • Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych.
 • W Polsce obowiązuje od 1977 roku.
slide26

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania rok wydania, ISBN

Przykład:

Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1

slide27

Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ:

Kompendiumwiedzyo ekologii,. Pod red.Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2001, ISBN 83-01-13589-1

slide28

Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowejpracy zbiorowej:

Poezja polska 1914-1939: antologia, Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Wyd. 3 poszerz.Cz. 1,Warszawa 1984, ISBN 83-07-00395-4

slide29

Opis bibliograficzny FRAGMENTU(ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora:

Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

slide30

Przykład:

Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Wyd. 5, Warszawa 1988,Ekspresjonizm, s.70-92

Tak sporządzamy również opis wiersza(czy opowiadania)ze zbioru jednego autora.

slide31

Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału,W:Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

slide32

Przykład 1:

Bogucka Maria, Barbara Radziwiłłówna,W:Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza, Wyd. 2, Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, Warszawa 1984, s. 67 – 88

slide33

Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów

StachuraEdward, Wielki Testament,W:Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej, Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa 1999, s. 380-381.

slide35

Elementy opisu:

Nazwiskoi imię autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł

slide36

Przykład:

Jaworski Marcin, Różewicz – ostatni modernista, „Polonistyka” 2005, nr 5 s. 18-24

slide37

Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu:

Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki, Tytuł recenzowa-nej książki, Wydanie, Rok wyda- nia. ISBN,Rec.Imię i nazwisko autora recenzji, „Tytuł Czasopis- ma” rok, numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

slide38

Przykład RECENZJI:

Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa 2003.Rec.Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32 s. 11

slide39

Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du,Rozm. przepr.Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad, „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma numery stron.

slide40

Przykład WYWIADU:

Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony.Rozm. przepr.Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3 s. 58- 59.

opis bibliograficzny dokument w elektronicznych
Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych
 • Nazwisko i imię autora, Tytuł [typ nośnika], wydanie, miejsce wydania data wydania, data aktualizacji, data dostępu, warunki dostępu, ISBN
 • Typ nośnika – podajemy w nawiasie kwadratowym, np. [CD-ROM], [online], [DVD-ROM]
 • Data dostępu – podajemy w nawiasie kwadratowym datę dzienną, np. [dostęp 13 czerwca 2013]
 • Warunki dostępu – podajemy np. Dostępny w Internecie: adres strony internetowej
slide43

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.03.16. Łódź 1998, ISBN 83-7231-3

slide44

Książka w Internecie:

Hłasko Marek, Ósmy dzień tygodnia [on line], [dostęp 19 września 2012], Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

slide45

Strona www:

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków, [dostęp 4 lutego 2012], Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap. krakow.pl/whk/

slide46

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Karpiel Anna, Motyw szatana w litera- turze romantycznej, „Konspekt” [online], 2005, nr 2 [dostęp 22 września 2005], Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm ISSN 1509-6726

slide48

Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki:

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wie- ków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1986, nr il. XLVI

slide49

Opis bibliograficzny FILMU:

Cudzoziemka [film], Reż. Ryszard Ber, Warszawa 1986

ad