Ing. Vítězslav Ondruš , CSc. Odbor ročních národních účtů - PowerPoint PPT Presentation

Ing. Vítězslav
Download
1 / 15

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ing. Vítězslav Ondruš , CSc. Odbor ročních národních účtů. Historická ročenka národních účtů 1990–2010. 24. dubna 2012. Základní informace o publikaci. Důvod zpracování - 20 let od zahájení prací na sestavování národních účtů v České republice (Československu)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ing. Vítězslav Ondruš , CSc. Odbor ročních národních účtů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

Ing. Vítězslav Ondruš, CSc.

Odbor ročních národních účtů

Historická ročenka

národních účtů

1990–2010

24. dubna 2012


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

Základní informace o publikaci

Důvod zpracování - 20 let od zahájení prací na sestavování národních účtů v České republice (Československu)

Dlouhé časové řady ukazatelů (od roku 1990/1993/1995/1999

Komentáře k metodice i k významným změnám

Zcela nové, dosud nepublikované údaje za roky 1990 až 1992 (Československo, ČR, SR)


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

Obsah publikace

Publikace zahrnuje metodicky srovnatelné ukazatele téměř všech částí českého systému národních účtů. Je rozčleněna do 14 kapitol:

1Úvod

2Makroekonomické ukazatele národního hospodářství

3Věcná struktura užití HDP a národního bohatství

4Odvětvová struktura národního hospodářství

5Sektorová struktura národního hospodářství

6Vztah národního hospodářství k nerezidentům


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

Obsah publikace (pokračování)

7Sektor nefinančních podniků

8Sektor finančních institucí

9Sektor vládních institucí

10Sektor domácností

11Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem

12Regiony a mezinárodní srovnání

13Čtvrtletní národní účty

14Československo, Česká republika a Slovenská republika


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

1. kapitola – Úvod

Jsou zde představeny české národní účty jako ucelená soustava – upozornění na to, co v publikaci není zachyceno

Základní vazby v soustavě, základní definice a vysvětlivky – metodický úvod k národním účtům

Historie sestavování národních účtů v České republice


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

2. kapitola – Makroekonomické ukazatele národního hospodářství

Poskytuje souhrnné informace o vývoji české ekonomiky, o rovnovážnosti tohoto vývoje ve vztahu k zahraničí až po výsledný stav ve formě národního bohatství

 • HDP a jeho výrobní, výdajové a důchodové složky - od roku 1990

 • Důchodové a kapitálové transakce se zahraničím, vč. změny čisté finanční pozice ČR vůči nerezidentům - od roku 1990

 • Vývoj národního bohatství – od roku 1993

 • Vývoj vládního dluhu a deficitu počítaných za účelem kontroly plnění maastrichtských kritérií – od roku 1995


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

3. kapitola – Věcná struktura užití HDP a národního bohatství

Poskytuje informace o věcné struktuře hrubého domácího produktu a národní bohatství:

 • Výdajové složky HDP (konečná spotřeba, THK, vývoz, dovoz) - od roku 1990

 • Složky národního bohatství (nefinanční aktiva, finanční aktiva, finanční závazky) - od roku 1993

 • Čistá fixní aktiva – od roku 1990


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

4. kapitola – Odvětvová struktura národního hospodářství

Poskytuje informace o ukazatelích národních účtů, které jsou sestavovány v odvětvové struktuře

 • Výrobní, výdajové a důchodové složky HDP (produkce, mezispotřeba, THK, náhrady zaměstnancům, provozní přebytek) – od roku 1990

 • Zaměstnanost – od roku 1990

 • Stavy fixních aktiv – od roku 1990

  Všechny ukazatele jsou převedeny do současné odvětvové klasifikace CZ-NACE (rok 2010 byl již přímo sestavován v CZ-NACE, údaje za roky 1993–2009 vycházejí z původní klasifikace OKEČ, údaje za rok 1990 jsou získány převodem z původní klasifikace odvětví JKONH a údaje za roky 1991–1992 vznikly kombinací údajů obou klasifikací JKONH a OKEČ)


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

5. kapitola – Sektorová struktura národního hospodářství

Poskytuje informace o sektorové struktuře národního hospodářství

 • Údaje za pět základních institucionálních sektorů jsou zde uspořádány do celé sekvence účtů, počínaje účtem výroby, konče konečnou rozvahou ke konci běžného roku

 • Pro přehlednost jsou transakce a toky v této kapitole maximálně agregovány (podrobnější nebo specifické údaje za jednotlivé institucionální sektory jsou uvedeny v samostatných kapitolách 7 až 11, a souhrnný vztah k zahraničí, resp. údaje za nerezidenty jsou v samostatné kapitole 6)

 • Je zde navíc zachycen účet reálných zisků z držby (zachycuje dopad inflace na jednotlivé sektory, tj. který sektor na inflaci vydělává/prodělává z hlediska hodnoty majetku v důsledku různé struktury vlastnictví nefinančních aktiv a finančních aktiv a závazků)


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

6. kapitola – Vztah národního hospodářství k nerezidentům

Poskytuje informace o ekonomických vztazích národního hospodářství k zahraničí, resp. k nerezidentům

 • Účelem této kapitoly je podrobnější specifikace transakcí a vlastnických vztahů s nerezidenty

 • Sektor nerezidentů představuje souhrn jednotek, které uskutečňují transakce s rezidentskými jednotkami, nebo mají jiné ekonomické vztahy s rezidentskými jednotkami. Nerezident je ten, jehož ekonomický zájem je mimo území ČR

 • Do sektoru nerezidentů se nezahrnují jednotky (právnické a fyzické osoby) pod zahraniční kontrolou, resp. tyto jednotky se zahrnují do jednotlivých sektorů národního hospodářství


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

Kapitoly 7 až 11 – účty za jednotlivé institucionální sektory

Poskytují informace za každý institucionální sektor od roku 1993, a to v celé sekvenci účtů a v podrobnosti položek významných pro daný sektor a v sub-sektorové struktuře

 • Sektor nefinančních podniků – členěn do tří sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů

 • Sektor finančních institucí – členěn do pěti sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů

 • Sektor vládních institucí – členěn do tří sub-sektorů, podrobnější členění důchodových transakcí

 • Sektor domácností – bez členění do sub-sektorů, včetně účtu podnikatelských důchodů, podrobnější členění druhotných důchodů

 • Sektor neziskových institucí sloužících domácnostem


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

12. kapitola Regiony a mezinárodní srovnání

Poskytuje informace o vývoji regionálně členěných ukazatelů národních účtů a o mezinárodním srovnání HDP od roku 1995

 • Regionální účty

 • Regionálně členěné ukazatele: HPH podle odvětví, HDP, THFK, zaměstnanost a sektorové účty domácností (účet rozdělení prvotních důchodů, účet druhotného rozdělení důchodů

 • Regionální celky: NUTS 3 – kraje (14 celků) a úroveň NUTS 2 – oblasti (8celků)

 • Mezinárodní srovnání

  • HDP přepočten do standardu kupní síly (PPS), srovnání regionů ČR s průměrem EU, srovnání úrovně národního HDP na obyvatele, porovnání úrovně cenové hladiny


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

13. kapitola Čtvrtletní národní účty

Poskytuje informace o vývoji tvorby a užití HDP a jeho složek ve čtvrtletní periodicitě od roku 1995

 • Metodicky i objemově sladěné s ročními účty

 • Sezonně neočištěné i sezonně očištěné čtvrtletní ukazatele (sezonní očištění umožňuje eliminovat krátkodobé kolísání kvůli počasí, zvykům, zákonodárství atd.)


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

14. kapitola – Československo, Česká republika a Slovenská republika

Poskytuje informace metodicky srovnatelné údaje o vývoji tvorby a užití HDP a jeho složek za Československo, Českou republiku a Slovenskou republiku za roky 1990 až 1992

 • Za rok 1990 byl proveden zcela nový propočet tvorby a užití HDP, tak aby byl metodicky zcela srovnatelný s údaji publikovanými v časových řadách od roku 1995

 • Odhad za rok 1992 vycházel z tehdy sestavených národních účtů a aplikací metodických korekcí na ESA 1995, za rok 1991 byl proveden odhad kombinací informací o trendech a s přihlédnutím k úrovni roku 1990 a 1992

  Poskytuje také porovnání vývoje České republiky a Slovenské republiky za celé období 1990 až 2010


Ing v t zslav ondru csc odbor ro n ch n rodn ch t

Zveřejnění publikace

24. dubna 2012

Informace o publikaci pro veřejnost na webu ČSÚ

Aktualizace/rozšíření databázové prezentace ročních národních účtů adresa: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty

4. května 2012

 • Zveřejnění internetové české verze publikace a následné zveřejnění tištěné publikace

  31. července 2012

 • Zveřejnění internetové anglické verze publikace a následné zveřejnění tištěné publikace


 • Login