socialr tten en versikt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Socialrätten – en översikt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Socialrätten – en översikt - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Socialrätten – en översikt. Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Socialrätten – en översikt' - heidi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
socialr tten en versikt
Socialrätten – en översikt
 • Socialtjänstlagen (2001:453), SoL
 • Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
 • Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
 • Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU
 • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 • Förvaltningslagen (1986:223)
 • Sekretesslagen (1980:100)
socialtj nstlagen 2001 453
Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Helhetssyn
 • Målinriktad ramlag med rättighetsinslag
 • Vistelseprincip
 • Grundläggande värderingar

- demokrati

- jämlikhet

- solidaritet

- trygghet

- barnperspektiv

socialtj nstlagen 2001 4531
Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Vägledande principer

- Frivillighet och självbestämmande

- Kontinuitetsprincipen

- Normalitetsprincipen

- Flexibilitet

- Närhetsprincipen

- Valfrihet

- Det förebyggande perspektivet

- Individens eget ansvar

socialtj nstlagen 2001 4532
Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Ingen grupps behov ska vara starkare skyddat än andras

men…

 • SoL lyfter fram vissa grupper:

- barn och unga,

- äldre människor,

- människor med funktionsnedsättningar,

- missbrukare,

- anhörigvårdare, och

- brottsoffer

socialtj nstlagen 2001 4533
Socialtjänstlagen (2001:453)
 • Rätten till bistånd

- Skälig levnadsnivå

- Den som inte själv kan tillgodose sina

behov eller få dem tillgodosedda på annat

sätt

1. För sin försörjning (försörjningsstöd)

2. För sin livsföring i övrigt

 • Förvaltningsbesvär
lagen 1988 870 om v rd av missbrukare i vissa fall lvm
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
 • När nödvändig vård inte kan ges på frivillig väg
 • Syftar till att motivera till vård i frivilliga former
 • Tvångsvård ska beslutas om

1. missbruket är fortgående och endast kan brytas genom vård,

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt, och

3. missbrukaren

- utsätter sin fysiska eller psykisk hälsa för allvarlig fara,

- löper en uppenbar risk att förstöra livet, eller

- kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående

slide7

”missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel”

 • - Alkohol omfattar all form av alkohol även av annat slag än drycker som ex teknisk sprit
 • Narkotika omfattar de preparat som enligt narkotikastrafflagen betecknas som narkotika. Läkemedel som smärtstillande medicin och lugnade medicin räknas som narkotika. Varor och preparat som inte är narkotikaklassificerade omfattas ej.
 • Flyktiga lösningsmedel är ex thinner, lim, färger, som inandas.
slide8

”utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara” - Hälsoindikationen

 • Ställer krav på en konkret, påtaglig hälsofara som ska styrkas av LVM-utredningen
 • Om rättens beslut inte kan avvaktas p g a att missbrukarens hälsotillstånd allvarligt försämras om han/hon inte får vård omedelbart – omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
slide9

”löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv” – sociala indikationen

- Avses att personen till följd av missbruk är på väg att slås ut från arbetsmarknad eller utbildning, förlora möjligheten till boende och saknar normala sociala relationer

- Tillämpas ofta för yngre personer eller personer som inte redan är utslagna till följd av missbruket.

slide10

”befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående” - faroindikationen

 • åsyftas självmord eller risk för misshandel av närstående
 • Samråd med läkare bör ske för LPT-bedömning
 • Om rättens beslut inte kan avvaktas p g a en överhängande risk att han/hon skadar sig själv eller någon närstående - omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM.
slide11

Anmälningsskyldighet enligt 6 § LVM

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med personer med missbruksproblem är skyldiga att anmäla till socialnämnden om någon är i behov av vård enligt LVM.

Anmälan ska göras genast i samband med att de får kännedom om detta.

Inom hälso- och sjukvården är det läkaren som har anmälningsskyldighet.

lagen 1988 870 om v rd av missbrukare i vissa fall lvm1
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
 • Länsrätten beslutar efter ansökan från socialnämnden
 • Vård ges vid särskilda institutioner (”LVM-hem”) som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS
 • SiS har särskilda befogenheter gentemot dem som vårdas
 • Vården får pågå under högst sex månader
 • Översyn pågår (Dir. 2008:48)
f rvaltningslagen 1986 223
Förvaltningslagen (1986:223)
 • Basregler för handläggning av ärenden och kontakter med allmänheten
 • Serviceskyldighet
 • Samverkan mellan myndigheter
 • Tolk, ombud och biträde
 • Jäv
 • Allmänna krav på handläggning (enkelt, snabbt och billigt)
 • Särskilda krav på handläggning (dokumentation, kommunicering, motivering etc.)
 • Överklagande och andra rättelsemöjligheter
sekretesslagen 1980 100
Sekretesslagen (1980:100)
 • Socialtjänstsekretessen 7 kap. 4 § SekrL

- uppgifter om enskilds personliga förhållanden

- om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men

 • Sekretess bryts av

-uppgiftsskyldighet

- i vissa i särskilt uppräknade fall (tex. vid brott mot barn)

- den enskildes medgivande

 • Översyn pågår (proposition under våren)
 • I enskild verksamhet gäller tystnadsplikt
ad